EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

Decizia Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [notificată cu numărul C(2005) 854]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

7


32005D0270


L 086/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 22 martie 2005

de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

[notificată cu numărul C(2005) 854]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2005/270/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (1), în special articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Tabelele stabilite de Decizia 97/138/CE a Comisiei (2) pentru furnizarea datelor armonizate din cadrul Directivei 94/62/CE trebuie revizuite și simplificate pentru a lua în considerare experiența dobândită în aplicarea lor.

(2)

Aceste tabele trebuie să reflecte obiectivele stabilite de Directiva 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/12/CE.

(3)

Pentru a garanta compatibilitatea datelor între statele membre, este adecvat să se stabilească norme detaliate privind datele care urmează să fie cuprinse în tabele și să se permită statelor membre să furnizeze date suplimentare cu titlu voluntar.

(4)

Având în vedere numărul de modificări care trebuie aduse în consecință Deciziei 97/138/CE, această decizie trebuie înlocuită, pentru claritate.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 94/62/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește tabelele pentru sistemul de baze de date privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prevăzute la articolul 12 din Directiva 94/62/CE.

Articolul 2

(1)   În afara definițiilor pertinente de la articolul 3 din Directiva 94/62/CE:

(a)

„ambalaj compozit” înseamnă un ambalaj confecționat din diferite materiale care nu pot fi separate manual, nici unul nedepășind un procentaj dat din masă;

(b)

„deșeuri de ambalaje generate” înseamnă cantitatea de ambalaje care devine deșeuri în sensul articolului 1 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului (3) pe teritoriul unui stat membru dat, după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;

(c)

„deșeuri de ambalaje recuperate” înseamnă cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un stat membru care este recuperată, indiferent dacă deșeurile de ambalaje sunt recuperate în acel stat membru, în alt stat membru sau în afara Comunității;

(d)

„deșeuri de ambalaje recuperate sau incinerate în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie” înseamnă cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un stat membru care este recuperată sau incinerată în instalații de incinerarea deșeurilor cu recuperare de energie în acel stat membru, în alt stat membru sau în afara Comunității;

(e)

„deșeuri de ambalaje reciclate” înseamnă cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un stat membru care sunt reciclate, indiferent dacă deșeurile de ambalaje sunt reciclate în acel stat membru, în alt stat membru sau în afara Comunității;

(f)

„rata de recuperare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie” în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE înseamnă cantitatea totală de deșeuri de ambalaje recuperate sau incinerate în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie, împărțită la cantitatea de deșeuri de ambalaje generate;

(g)

„rata de reciclare” în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE înseamnă cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate împărțită la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate.

(2)   Deșeurile de ambalaje generate menționate la alineatul (1) litera (b) nu includ nici un fel de reziduuri din producția de ambalaje sau de materiale de ambalare sau din orice alt proces de producție.

În sensul prezentei decizii, deșeurile de ambalaje dintr-un stat membru pot fi considerate ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piață în același an în acel stat membru.

Articolul 3

(1)   Datele privind totalul ambalajelor se referă la totalitatea ambalajelor definite la articolele 2 alineatul (1) și 3 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

În special pentru materialele existente în cantități mai mici și cele nemenționate în prezenta decizie, se pot folosi estimări. Aceste estimări se bazează pe cele mai bune informații disponibile și se descriu în conformitate cu articolul 7.

(2)   Ambalajele refolosibile sunt considerate ca fiind introduse pe piață atunci când sunt disponibile pentru prima dată împreună cu mărfurile cărora le sunt destinate pentru a le conține, a le proteja, a permite manipularea, livrarea sau prezentarea acestora.

Ambalajele refolosibile care sunt expediate spre refolosire nu se consideră deșeuri de ambalaje. Ambalajele refolosibile care sunt repuse în circulație după ce au fost refolosite cu o marfă și sunt disponibile din nou nu sunt considerate introduse pe piață ca ambalaje.

Ambalajele refolosibile eliminate la sfârșitul duratei de viață utilă sunt considerate deșeuri de ambalaje.

În sensul prezentei directive, deșeurile de ambalaje generate într-un anumit stat membru din ambalaje refolosibile se consideră ca fiind egal cu cantitatea de ambalaje refolosibile introdusă pe piață în acel stat membru în același an.

(3)   Ambalajele compozite se raportează la rubrica materialului preponderent ca masă.

În afară de aceasta, pot fi furnizate cu titlu voluntar date separate privind recuperarea și reciclarea materialelor compozite.

(4)   Masa ambalajelor recuperate sau reciclate reprezintă masa deșeurilor de ambalaje care sunt supuse unui procedeu eficient de recuperare sau reciclare. În cazul în care producția unui centru de sortare este expediată pentru a fi reciclată sau recuperată într-un mod eficace fără pierderi semnificative, este acceptabil să se considere această producție ca fiind masa deșeurilor de ambalaje recuperate sau reciclate.

Articolul 4

(1)   Deșeurile de ambalaje exportate în afara Comunității se contabilizează ca recuperate sau reciclate numai în cazul în care există probe solide că recuperarea și/sau reciclarea au avut loc în condiții care sunt, în sens larg, echivalente cu cele prevăzute de legislația comunitară în materie.

(2)   Circulația transfrontalieră a deșeurilor de ambalaje se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 259/93 al Consiliului (4), Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului (5) și Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei (6).

(3)   Deșeurile de ambalaje generate în alt stat membru sau în afara Comunității care sunt expediate pentru recuperare sau reciclare într-un stat membru nu se contabilizează ca fiind recuperate sau reciclate în statul membru către care au fost expediate aceste deșeuri.

Articolul 5

(1)   Masa deșeurilor de ambalaje recuperate sau reciclate se măsoară folosind rata naturală a umidității deșeurilor, comparabilă cu umiditatea ambalajului echivalent introdus pe piață.

La datele măsurate se aplică corecții privitoare la masa deșeurilor de ambalaje recuperate sau reciclate, în cazul în care rata umidității deșeurilor diferă semnificativ și cu regularitate de cea a ambalajelor introduse pe piață și în cazul în care acest factor riscă să conducă la supraestimări sau subestimări substanțiale ale ratei de recuperare sau de reciclare a ambalajelor.

Aceste corecții se limitează la cazuri excepționale, cauzate de condiții climatice specifice sau de alte circumstanțe.

Corecțiile semnificative se raportează în descrierile referitoare la compilarea datelor prevăzute la articolul 7 paragraful al patrulea.

(2)   Din masa deșeurilor de ambalaje recuperate sau reciclate se exclud, în măsura în care este realizabil, materialele nedestinate ambalajelor și colectate împreună cu deșeurile de ambalaje.

La datele măsurate se aplică corecții privitoare la masa deșeurilor de ambalaje recuperate sau reciclate, în cazul în care materialele nedestinate ambalajelor aflate în deșeurile expediate către un proces de recuperare sau reciclare eficient riscă să conducă la supraestimări sau subestimări substanțiale ale ratei de recuperare sau de reciclare a ambalajelor.

Nu se fac corecții în cazul cantităților mici de materiale nedestinate ambalajelor sau în cazul contaminanților care se găsesc cu regularitate în deșeurile de ambalaje.

Corecțiile semnificative se raportează în descrierile referitoare la compilarea datelor prevăzute la articolul 7 paragraful al patrulea.

Articolul 6

La articolele 3, 4 și 5, dispozițiile referitoare la recuperare se aplică mutatis mutandis la deșeurile de ambalaje incinerate în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

Articolul 7

Statele membre completează anual tabelele prezentate în anexă și le transmit Comisiei în format electronic.

Tabelele cuprind un întreg an calendaristic și sunt transmise Comisiei fără să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în termen de 18 luni de la încheierea anului respectiv.

Comisia publică aceste date pe un site Internet la care publicul are acces.

Statele membre transmit, împreună cu tabelele completate, o descriere adecvată a modului în care au fost compilate datele. Descrierea conține și explicații privind toate estimările folosite.

Articolul 8

Statele membre pot să furnizeze, cu titlu voluntar, date suplimentare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, în măsura în care sunt disponibile.

Astfel de date pot să cuprindă următoarele:

(a)

date despre producția, exportul și importul de ambalaje goale;

(b)

date referitoare la ambalajele refolosibile;

(c)

date despre subtipuri specifice de ambalaje, precum ambalajele compozite;

(d)

date despre nivelurile de concentrație ale metalelor grele prezente în ambalaje în sensul articolului 11 din Directiva 94/62/CE și prezența substanțelor și materialelor dăunătoare și a altor substanțe și materiale periculoase în sensul anexei II punctul 1 a treia liniuță la această directivă;

(e)

date despre deșeurile de ambalaje considerate periculoase datorită contaminării cu produsul conținut, în sensul Directivei 91/689/CEE a Consiliului (8) și Deciziei 2000/532/CE a Comisiei (9).

Articolul 9

Statele membre furnizează datele folosind tabelele stabilite în anexă, începând cu datele pentru 2003.

Articolul 10

Decizia 97/138/CE se abrogă.

Articolul 11

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 martie 2005.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/12/CE (JO L 47, 18.2.2004, p. 26).

(2)  JO L 52, 22.2.1997, p. 22.

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39.

(4)  JO L 30, 6.2.1993, p. 1.

(5)  JO L 166, 1.7.1999, p. 6.

(6)  JO L 185, 17.7.1999, p. 1.

(7)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1.

(8)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(9)  JO L 266, 6.9.2000, p. 3.


ANEXĂ

TABELUL 1

Cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în statele membre și recuperate sau incinerate în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie, în interiorul sau în afara statului membru

(Tone)

Material

Deșeuri de ambalaj generate

Deșeuri recuperate sau incinerate în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu energia recuperată prin:

Reciclarea materialelor

Alte forme de reciclare

Reciclare totală

Recuperarea energiei

Alte forme de recuperare

Incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor, cu recuperare de energie

Recuperare totală și incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor, cu recuperare de energie

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Sticlă

 

 

 

 

 

 

 

 

Material plastic

 

 

 

 

 

 

 

 

Hârtie și carton

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

aluminiu

 

 

 

 

 

 

 

 

oțel

 

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Celulele albe: furnizarea datelor este obligatorie. Se pot folosi estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și să fie explicate în descrierea metodologiei.

2.

Celulele colorate în culoare deschisă: furnizarea datelor este obligatorie, dar se admit estimări cu aproximație mare. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

3.

Celulele colorate în culoare închisă: furnizarea datelor este facultativă.

4.

În sensul prezentei decizii, datele referitoare la reciclare în cazul materialelor plastice includ toate materialele care în urma reciclării redevin materiale plastice.

5.

Coloana (c) cuprinde toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică, dar exclusiv reciclarea materialelor.

6.

Coloana (d) trebuie să fie suma coloanelor (b) și (c).

7.

Coloana (f) cuprinde toate formele de recuperare, dar exclude reciclarea și recuperarea energiei.

8.

Coloana (h) trebuie să fie suma coloanelor (d), (e), (f) și (g).

9.

Coloana (h)/coloana (a): Rata de recuperare sau incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie, în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

10.

Coloana (d)/coloana (a): Rata de reciclare în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

11.

Datele pentru lemn nu se folosesc în scopul evaluării obiectivului de minimum 15 % din masă pentru fiecare material de ambalare, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/12/CE.


TABELUL 2

Cantitățile de deșeuri de ambalaje expediate în alte state membre sau exportate în afara Comunității pentru recuperare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie

(Tone)

Material

Deșeuri de ambalaje expediate în alte state membre sau exportate în afara Comunității, pentru:

Reciclarea materialelor

Alte forme de reciclare

Recuperarea energiei

Alte forme de recuperare

Incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor, cu recuperare de energie

Sticlă

 

 

 

 

 

Material plastic

 

 

 

 

 

Hârtie și carton

 

 

 

 

 

Metal

aluminiu

 

 

 

 

 

oțel

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

Lemn

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

1.

Datele din acest tabel se referă numai la cantități care se presupune că sunt contabilizate în conformitate cu obligațiile prevăzute în Directiva 94/62/CE. Ele reprezintă un subset al datelor deja furnizate în tabelul 1. Acest tabel are doar scop informativ.

2.

Celulele colorate în culoare deschisă: furnizarea datelor este obligatorie, dar se admit estimări cu aproximație mare. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

3.

Celulele colorate în culoare închisă: furnizarea datelor este facultativă.

4.

În sensul prezentei decizii, datele referitoare la reciclare în cazul materialelor plastice includ toate materiale care în urma reciclării redevin materiale plastice.


TABELUL 3

Cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în alte state membre sau importate din afara Comunității și expediate statului membru pentru recuperare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie

(Tone)

Material

Deșeuri de ambalaje generate în alte state membre sau importate din afara Comunității și expediate statului membru pentru:

Reciclarea materialelor

Alte forme de reciclare

Recuperarea energiei

Alte forme de recuperare

Incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor, cu recuperare de energie

Sticlă

 

 

 

 

 

Material plastic

 

 

 

 

 

Hârtie și carton

 

 

 

 

 

Metal

aluminiu

 

 

 

 

 

oțel

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

Lemn

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

1.

Datele din acest tabel sunt furnizate numai în scop informativ. Acestea nu sunt cuprinse în tabelul 1 și nici nu reprezintă contribuții la îndeplinirea obiectivelor statului membru respectiv.

2.

Celulele colorate în culoare închisă: furnizarea datelor este facultativă.

3.

În sensul prezentei decizii, datele referitoare la reciclare în cazul materialelor plastice includ toate materiale care în urma reciclării redevin materiale plastice.


Top