EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1648

Regulamentul (CE) nr. 1648/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 privind instituirea Fundației Europene de Formare

JO L 245, 29.9.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2009; abrogat prin 32008R1339

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1648/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

207


32003R1648


L 245/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1648/2003 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 privind instituirea Fundației Europene de Formare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 308 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Este necesar ca anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind instituirea Fundației Europene de Formare (4) să fie aliniate la dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 al Consiliului privind Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5) (denumit în continuare „regulamentul financiar general”), în special articolul 185.

(2)

Principiile generale și limitele care reglementează dreptul de acces la documente prevăzut la articolul 255 din tratat au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (6).

(3)

La adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, cele trei instituții au convenit, printr-o declarație comună, că agențiile și organismele similare ar trebui să pună în aplicare normele conforme cu cele prevăzute de regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesară, prin urmare, includerea în Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 a dispozițiilor corespunzătoare pentru ca Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 să devină aplicabil și Fundației Europene de Formare, precum și a unei dispoziții privind calea de atac împotriva unui refuz de acces la documente.

(5)

Prin urmare, este necesară modificarea Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 se modifică după cum urmează:

1.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 4a

Accesul la documente

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (7) se aplică și documentelor deținute de fundație.

(2)   Consiliul de conducere adoptă dispozițiile practice de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1648/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 privind instituirea Fundației Europene de Formare (8).

(3)   Deciziile adoptate de fundație în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri către Ombudsman sau al unei acțiuni în fața Curții de Justiție, în condițiile prevăzute la articolul 195 și respectiv articolul 230 din tratat.

2.

Articolul 5 alineatul (9) se înlocuiește cu textul următor:

„(9)   Consiliul de conducere adoptă raportul anual al fundației și îl transmite până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi. Acest raport se transmite, de asemenea, statelor membre și, spre informare, țărilor eligibile.

(10)   Fundația transmite anual autorității bugetare toate informațiile pertinente privind rezultatele procedurilor de evaluare.”

3.

Articolul 7 alineatul (1) a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:

„—

pentru pregătirea estimării veniturilor și cheltuielilor, precum și pentru executarea bugetului fundației”.

4.

Articolul 10 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 10

Procedura bugetară

(1)   În fiecare an, consiliul de conducere, pe baza unui proiect întocmit de director, elaborează estimarea veniturilor și cheltuielilor fundației pentru exercițiul financiar următor. Această estimare, care cuprinde un proiect al schemei de personal, este transmisă de către consiliul de conducere Comisiei până la data de 31 martie.

(2)   Estimarea se transmite de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare «autoritate bugetară») împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(3)   Comisia examinează estimarea, ținând seama de prioritățile în materie de formare profesională din țările eligibile și de orientările financiare globale cu privire la ajutorul economic în favoarea acestor țări. Pe baza estimării, Comisia înscrie în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare în ceea ce privește schema de personal și valoarea subvenției care urmează a fi suportată din bugetul general, în legătură cu care sesizează autoritatea bugetară conform articolului 272 din tratat.

Comisia stabilește, pe această bază și în limitele propuse pentru suma globală necesară pentru ajutorul economic în favoarea țărilor eligibile, contribuția anuală la bugetul fundației care urmează a fi înscrisă în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(4)   Autoritatea bugetară autorizează alocările reprezentând subvenții destinate fundației.

Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a fundației.

(5)   Consiliul de conducere adoptă bugetul fundației. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, bugetul fundației se ajustează în mod corespunzător.

(6)   Consiliul de conducere notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a realiza orice proiect care poate avea implicații financiare semnificative asupra finanțării bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum sunt închirierile sau achiziționarea de imobile. Acesta informează și Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când o componentă a autorității bugetare își manifestă intenția de a emite un aviz, aceasta transmite avizul respectiv consiliului de conducere în termen de șase săptămâni de la notificarea proiectului.”

5.

La articolul 11, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu textul următor:

„(2)   Până la data de 1 martie, după încheierea exercițiului financiar, contabilul fundației comunică situația provizorie a conturilor împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar contabilului Comisiei. Contabilul Comisiei efectuează consolidarea situației provizorii a conturilor instituțiilor și organismelor descentralizate conform articolului 128 din regulamentul financiar general.

(3)   Până la data de 31 martie, după încheierea exercițiului financiar, contabilul Comisiei transmite situația provizorie a conturilor fundației împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar Curții de Conturi. Raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului financiar se transmite, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(4)   După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la situația provizorie a conturilor fundației, în temeiul dispozițiilor articolului 129 din regulamentul financiar general, directorul elaborează situația definitivă a conturilor fundației pe proprie răspundere și o transmite pentru aviz consiliului de conducere.

(5)   Consiliul de conducere emite un aviz privind situația definitivă a conturilor fundației.

(6)   Directorul transmite situația definitivă a conturilor, împreună cu avizul consiliului de conducere, până la data de 1 iulie, după încheierea exercițiului financiar, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(7)   Situația definitivă a conturilor se publică.

(8)   Directorul fundației adresează Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 30 septembrie cel târziu. El transmite acest răspuns și consiliului de conducere.

(9)   Directorul prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, conform dispozițiilor articolului 146 alineatul (3) din regulamentul financiar general, orice informație necesară bunei desfășurări a procedurii de descărcare pentru exercițiul financiar în cauză.

(10)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, înainte de 30 aprilie a anului N + 2, îi dă descărcare directorului pentru executarea bugetului exercițiului financiar N.”

6.

Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 12

Norme financiare

Normele financiare aplicabile fundației sunt adoptate de către consiliul de conducere, după consultarea Comisiei. Acestea nu se pot abate de la dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9), cu excepția cazului în care cerințele specifice funcționării fundației o cer și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 331 E, 31.12.2002, p. 63.

(2)  Aviz emis la 27.3.2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 285, 21.11.2002, p. 4.

(4)  JO L 131, 23.5.1990, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2666/2000 (JO L 306, 7.12.2000, p. 1).

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1, cu rectificare în

JO L 25, 30.1.2003, p. 43.

(6)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(7)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 245, 29.9.2003, p. 22.”

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72, cu rectificare în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.”


Top