EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1287

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)Text cu relevanță pentru SEE.

JO L 181, 19.7.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1287/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

187


32003R1287


L 181/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1287/2003 AL CONSILIULUI

din 15 iulie 2003

privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților (1) și, în special, articolul 8 alineatul (2) al acesteia,

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

întrucât:

(1)

O parte tot mai mare din resursele proprii ale Comunității se bazează pe produsul național brut la prețurile pieței (denumit în continuare PNBpp) al statelor membre, ceea ce face necesară consolidarea comparabilității, fiabilității și exhaustivității acestui agregat.

(2)

Aceste date reprezintă, de asemenea, un instrument analitic important pentru coordonarea politicilor economice naționale și pentru diverse politici comunitare.

(3)

În sensul resurselor proprii, Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului prevede că PNBpp este egal cu venitul național brut la prețurile pieței (denumit în continuare VNB), prevăzut de Comisie pentru punerea în aplicare a sistemului european de conturi naționale și regionale (denumit în continuare SEC 95) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (4).

(4)

Datele privind VNB trebuie să fie comparabile. Aceste date pot fi comparate doar dacă se respectă definițiile și normele contabile în materie din SEC 95. În acest sens, procedurile de evaluare și datele de bază utilizate efectiv trebuie să permită aplicarea corectă a definițiilor și normelor contabile din SEC 95.

(5)

Sursele și metodele utilizate pentru calcularea VNB trebuie să fie fiabile. Acest lucru înseamnă că este necesar să se aplice metode sigure unor statistici de bază solide și adecvate, în cea mai mare măsură posibil.

(6)

Datele privind VNB trebuie să fie exhaustive. Acest lucru înseamnă că ele ar trebui să țină cont și de activitățile care nu sunt incluse în anchetele statistice sau în raportările către autoritățile fiscale, sociale sau de altă natură administrativă. O acoperire mai bună a VNB presupune dezvoltarea unor baze statistice și a unor proceduri de evaluare pertinente și efectuarea de ajustări adecvate.

(7)

Pentru a-și îndeplini misiunea de a furniza date privind VNB pentru resursele proprii, Comisia adoptă măsuri destinate îmbunătățirii comparabilității, fiabilității și exhaustivității VNB ale statelor membre.

(8)

Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (5) a instituit o procedură pentru verificarea și evaluarea comparabilității, fiabilității și exhaustivității PNB de către Comitetul PNB, în cadrul căruia statele membre și Comisia cooperează strâns. Procedura ar trebui adaptată pentru a reflecta utilizarea VNB din SEC 95 în funcție de resursele proprii.

(9)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor privind exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (6).

(10)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului din 19 iunie 1989 de instituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Definirea și calcularea venitului național brut la prețurile pieței

Articolul 1

(1)   Venitul național brut la prețurile pieței (VNB) și produsul intern brut la prețurile pieței (PIB) sunt definite în conformitate cu sistemul european de conturi naționale și regionale (SEC 95).

(2)   PIB este rezultatul final al activității de producție a unităților producătoare rezidente. Poate fi definit în trei moduri:

(a)

PIB este suma valorii adăugate brute a diverselor sectoare instituționale sau a diverselor industrii, plus impozite, minus subvențiile pe produse (care nu sunt alocate sectoarelor sau industriilor). De asemenea, PIB este soldul contului producției totale a economiei;

(b)

PIB este suma utilizărilor finale de bunuri și servicii de către unități instituționale rezidente (consum final efectiv și formarea capitalului brut), plus exporturile și minus importurile de bunuri și servicii;

(c)

PIB este suma utilizărilor din contul de venituri al economiei generale totale (remunerarea salariaților, impozite pe producție și importuri, minus subvenții, excedentul brut din exploatare și venitul mixt al economiei totale).

(3)   VNB reprezintă veniturile totale primare de încasat de către unitățile instituționale rezidente: remunerarea salariaților, impozite pe producție și importuri, minus subvenții, venituri din proprietăți (de încasat minus de plată), excedentul brut din exploatare și venitul mixt brut. VNB este echivalent cu PIB minus veniturile primare datorate de unități rezidente unor unități nerezidente, plus veniturile primare de încasat de unități rezidente de la restul lumii.

Capitolul II

Transmiterea datelor privind VNB și a informațiilor suplimentare

Articolul 2

(1)   Statele membre stabilesc VNB în conformitate cu articolul 1 în contextul contabilității naționale uzuale.

(2)   Anual, în contextul procedurilor contabile naționale, statele membre transmit Comisiei (Eurostat), înainte de 22 septembrie, cifrele pentru VNB agregat și componentele acestuia, în conformitate cu definițiile menționate în articolul 1. Valoarea totală a VNB și componentele acestuia pot fi prezentate conform celor trei abordări menționate în articolul 1 alineatul (2). Cifrele furnizate se referă la anul anterior și orice modificări aduse cifrelor pentru anii precedenți.

(3)   La comunicarea datelor menționate în alineatul (2), statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor referitoare la VNB. Raportul cuprinde informațiile necesare pentru a demonstra modul în care a fost calculat agregatul, descriind, în special, orice modificări semnificative aduse procedurilor și statisticilor de bază utilizate și explicând revizuirile făcute estimărilor anterioare ale VNB. Conținutul și formatul acestui raport respectă liniile directoare emise de Comisie în conformitate cu procedura menționată în articolul 4 alineatul (2).

Articolul 3

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat), în conformitate cu liniile directoare emise de aceasta și în conformitate cu procedura definită în articolul 4 alineatul (2), inventarul procedurilor și statisticilor de bază utilizate pentru calcularea VNB și a componentelor acestuia în conformitate cu SEC 95. Statele membre își adaptează și actualizează inventarul în conformitate cu liniile directoare menționate.

Capitolul III

Proceduri și verificări referitoare la calcularea VNB

Articolul 4

(1)   Comisia este asistată de un comitet, denumit în continuare „Comitetul VNB”, format din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută în articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este fixată la 3 luni.

(3)   Comitetul stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 5

(1)   Comisia verifică sursele și metodele utilizate de statele membre pentru calcularea VNB. Măsurile pentru îmbunătățirea comparabilității, fiabilității și exhaustivității datelor privind VNB se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 4 alineatul (2).

(2)   Comitetul VNB examinează aspectele semnalate de președinte fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentatului unui stat membru, privind punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește:

(a)

respectarea, în fiecare an, a definițiilor prevăzute în articolul 1;

(b)

examinarea anuală a datelor transmise în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și a informațiilor transmise în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) privind sursele statistice și procedurile de calculare a VNB și a componentelor acestuia. În urma acestei examinări, Comitetul VNB emite un aviz privind conformitatea datelor referitoare la VNB ale statelor membre în ceea ce privește resursele proprii cu cerințele fiabilității, comparabilității și exhaustivității. Avizul evidențiază principalele documente pe care se bazează examinarea. Fiabilitatea, comparabilitatea și exhaustivitatea VNB și ale componentelor acestuia trebuie evaluate ținând cont de principiul cost-beneficiu.

În acest context, principiul cost-beneficiu implică o evaluare a dimensiunii și semnificației potențiale a activităților sau tranzacțiilor specifice, bazată pe orice informații disponibile. Aceste informații sunt deseori calitative, deși uneori ele pot fi cantitative. Comisia (Eurostat) examinează comparabilitatea la tratarea unor cazuri similare în statele membre și prezintă Comitetului VNB toate cazurile în care se consideră că ar trebui aplicat principiul cost-beneficiu. Prin aplicarea acestui principiu ar trebui să se evite angajarea unor resurse disproporționate pentru calcularea unor elemente nesemnificative;

(c)

exprimarea opiniilor sale, fără a aduce atingere articolului 4, privind propunerile Comisiei destinate îmbunătățirii calculelor privind VNB, inclusiv interpretarea definițiilor SEC 95, dacă este cazul, și cuantificarea efectului acestor propuneri asupra VNB.

(3)   Comitetul VNB acordă o atenție specială îmbunătățirii practicilor statelor membre de calculare a VNB și diseminării celor mai bune practici din domeniu.

Comitetul se ocupă, de asemenea, de chestiuni legate de revizuirea datelor privind VNB și de problema exhaustivității VNB.

Dacă este necesar, Comitetul sugerează Comisiei măsuri pentru creșterea comparabilității și fiabilității datelor privind VNB.

Articolul 6

Fără a aduce atingere inspecțiilor prevăzute în articolul 19 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 (8), se pot efectua, dacă se consideră necesar, vizite comune de informare privind VNB în statele membre de către serviciile Comisiei și reprezentanți din alte state membre, după consultarea statelor membre vizitate. Participarea statelor membre la astfel de vizite este voluntară.

Capitolul IV

Dispoziții finale

Articolul 7

Înainte de încheierea anului 2005, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. TREMONTI


(1)  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO C 45 E, 25.2.2003, p. 61.

(3)  Avizul din 12 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 58, 28.2.2002, p. 1).

(5)  JO L 49, 21.2.1989, p. 26.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 130, 31.5.2000, p. 1.


Top