EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0014

Directiva 2003/14/CE a Comisiei din 10 februarie 2003 de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuareText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 41, 14.2.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 136 - 139
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 120 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 120 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/14/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

120


32003L0014


L 041/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/14/CE A COMISIEI

din 10 februarie 2003

de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special articolul 4 alineatul (1),

având în vedere avizul Comitetului științific pentru alimentație,

întrucât:

(1)

Articolul 6 din Directiva 91/321/CEE (3) a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/50/CE (4), prevede că preparatele pentru sugari și preparatele de continuare nu conțin nici o substanță într-o cantitate care să pună în pericol sănătatea sugarilor și a copiilor mici.

(2)

Pe baza avizelor emise de Comitetul științific pentru alimentație umană la 19 septembrie 1997 și 4 iunie 1998, Directiva 91/321/CEE a stabilit o limită maximă generală a reziduurilor de 0,01 mg/kg pentru fiecare pesticid din preparatele pentru sugari și preparatele de continuare.

(3)

În cazul unui număr mic de pesticide sau metaboliți de pesticide, chiar și limita maximă a reziduurilor de 0,01 mg/kg ar putea duce, în situația nedorită în care se depășește doza zilnică, la depășirea valorii acceptabile a dozei zilnice de către sugari și copiii mici. Este cazul pesticidelor sau al metaboliților de pesticide a căror valoare acceptabilă a dozei zilnice este mai mică de 0,0005 mg/kg greutate corporală.

(4)

Directiva 91/321/CEE stabilește principiul interdicției de utilizare a acestor pesticide în producția de produse agricole destinate preparatelor pentru sugari și preparatelor de continuare. Pesticidele în cauză ar trebui enumerate în anexa IX la Directiva 91/321/CEE. Cu toate acestea, interdicția nu garantează că produsele nu conțin pesticidele respective, întrucât unele pesticide contaminează mediul înconjurător, iar reziduurile lor se pot găsi în produsele menționate.

(5)

Sănătatea sugarilor și a copiilor mici poate fi mai bine protejată prin aplicarea unor cerințe suplimentare care pot fi puse în practică prin analiză, indiferent de originea produsului.

(6)

Majoritatea pesticidelor care au valori acceptabile ale cantităților zilnice mai mici de 0,0005 mg/kg greutate corporală sunt deja interzise în Comunitate sau vor fi interzise până în iulie 2003. Pesticidele interzise nu trebuie să fie detectabile, prin metode analitice de ultimă oră, în preparatele pentru sugari și în preparatele de continuare. Cu toate acestea, unele pesticide se degradează încet și continuă să contamineze mediul înconjurător. Acestea pot fi prezente în preparatele pentru sugari și preparatele de continuare, chiar dacă nu au fost utilizate. Pentru efectuarea controalelor trebuie urmată o abordare armonizată.

(7)

În așteptarea deciziilor Comisiei cu privire la îndeplinirea cerințelor de siguranță prevăzute la articolul 5 din Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/5/CE (6) a Comisiei, utilizarea continuă a pesticidelor autorizate ar trebui permisă atâta timp cât reziduurile acestora se mențin în limitele maxime ale reziduurilor stabilite de prezenta directivă. Acestea ar trebui stabilite la niveluri care să asigure că sugarii și copiii mici nu depășesc valorile cantităților zilnice acceptabile, în situația nedorită în care se depășește cantitatea zilnică.

(8)

Prin urmare, Directiva 91/321/CEE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 91/321/CEE se modifică după cum urmează.

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Preparatele pentru sugari și preparatele de continuare nu conțin nici o substanță într-o cantitate care să pună în pericol sănătatea sugarilor și a copiilor mici. Nivelurile maxime necesare pentru alte substanțe decât cele prevăzute la alineatele (2) și (3) se stabilesc fără întârziere.”;

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

(a)

Pesticidele enumerate în anexa IX nu se utilizează în produsele agricole destinate producției de preparate pentru sugari și a preparatelor de continuare. Cu toate acestea, pentru efectuarea controalelor:

(i)

se consideră că pesticidele enumerate în tabelul 1 din anexa IX nu au fost utilizate în cazul în care reziduurile lor nu depășesc nivelul de 0,003 mg/kg. Acest nivel, considerat a fi limita cuantificării prin metode analitice, se revizuiește periodic în funcție de progresele tehnice;

(ii)

se consideră că pesticidele enumerate în tabelul 2 din anexa IX nu au fost utilizate în cazul în care reziduurile lor nu depășesc nivelul de 0,003 mg/kg. Acest nivel se revizuiește periodic în funcție de datele privind contaminarea mediului înconjurător.

(b)

Prin derogare de la alineatul (2), pentru pesticidele enumerate în anexa X se aplică limitele maxime ale reziduurilor prevăzute de aceasta.

Pentru pesticidele enumerate în anexa X, în cazul în care se ia o decizie referitoare la neincluderea unei substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE, anexa IX și anexa X la prezenta directivă se modifică în consecință.

(c)

Nivelurile menționate la literele (a) și (b) se aplică produselor prezentate în forma pentru consum sau celor reconstituite potrivit instrucțiunilor producătorilor.”

2.

Anexa IX se înlocuiește cu anexa I la prezenta directivă.

3.

Anexa II la prezenta directivă se adaugă ca anexa X.

Articolul 2

(1)   Până la 6 martie 2004, statele membre autorizează comerțul cu produsele care sunt conforme cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 91/321/CEE.

(2)   Până la 6 martie 2005, statele membre interzic comerțul cu produsele care nu sunt conforme cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 91/321/CEE.

Articolul 3

Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 martie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă ori sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27.

(2)  JO L 172, 8.7.1999, p. 38.

(3)  JO L 175, 4.7.1991, p. 35.

(4)  JO L 139, 2.6.1999, p. 29.

(5)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(6)  JO L 8, 14.1.2003, p. 7.


ANEXA I

„ANEXA IX

Pesticide care nu se utilizează în producția agricolă destinată producției de preparate pentru sugari și a preparatelor de continuare

Tabelul 1

Denumirea chimică a substanței (definiția reziduului)

 

Disulfoton (sumă de disulfoton, disulfoton sulfoxid și disulfoton sulfonă exprimată ca disulfoton)

 

Fensulfotion (sumă de fensulfotion, analogul acestuia cu oxigenul și sulfonele acestora, exprimată ca fensulfotion)

 

Fentin, exprimat ca cation trifenilstaniu

 

Haloxifop (sumă de haloxifop, sărurile și esterurile acestuia, inclusiv conjugații, exprimată ca haloxifop)

 

Heptaclor și trans-heptaclor epoxid exprimat ca heptaclor

 

Hexaclorobenzen

 

Nitrofen

 

Ometoat

 

Terbufos (sumă de terbufos, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată ca terbufos)

Tabelul 2

Denumirea chimică a substanței (definiția reziduului)

 

Aldrin și dieldrin, exprimate ca dieldrin

 

Endrin”


ANEXA II

„ANEXA X

Limitele maxime specifice ale reziduurilor de pesticide sau metaboliților de pesticide în preparatele pentru sugari și în preparatele de continuare

Denumirea chimică a substanței

Limita maximală a reziduurilor

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metil/Demeton-S-metilsulfonă/oxidemeton-metil (individual sau combinat, exprimat ca demeton-S-metil)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (sumă de fipronil și fipronil-desulfinil, exprimată ca fipronil)

0,004

Propineb/propilentiouree (sumă de propineb și propilentiouree)

0,006”


Top