EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0011

Directiva 2003/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și patra modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (pentabromdifenil eter, octabromdifenil eter)

OJ L 42, 15.2.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/11/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

124


32003L0011


L 042/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/11/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 februarie 2003

de efectuare a celei de-a douăzeci și patra modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (pentabromdifenil eter, octabromdifenil eter)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerile Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (3), ținând seama de proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 noiembrie 2002,

întrucât:

(1)

Articolul 14 din tratat prevede stabilirea unui spațiu fără frontiere interne, în care se asigură libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

(2)

Riscurile pentru mediu ale pentabromdifenil eterului și ale octabromdifenil eterului au fost evaluate conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (4). Evaluarea riscurilor privind pentabromdifenil eterul și octabromdifenil eterul au identificat necesitatea reducerii riscurilor acestor substanțe pentru mediu. În avizele sale din 4 februarie 2000 și 31 octombrie 2002, Comitetul Științific pentru Toxicitate, Ecotoxicitate și Mediu (CȘTEM) a confirmat concluziile acestor evaluări ale pentabromdifenil eterului și ale octabromdifenil eterului privind nevoia reducerii riscurilor privind protecția mediului. De asemenea, CȘTEM a confirmat, în avizul său din 19 iunie 2000, temerile legate de expunerea copiilor alăptați la substanța pentabromdifenil eter și faptul că nivelurile tot mai ridicate de pentabromdifenil eter din laptele de mamă ar putea fi cauzate de o utilizare încă neidentificată.

(3)

În cadrul Regulamentului (CEE) nr. 793/93, Comisia adoptă recomandări privind o strategie de reducere a riscurilor privind pentabromdifenil eterul (5) și octabromdifenil eterul (6), care prevăd restricții de comercializare și de utilizare a acestora, în scopul controlului riscurilor pentru mediu. De asemenea, aceasta recomandă ca toate măsurile adoptate să țină seama de preocupările privind expunerea sugarilor prin intermediul alăptării.

(4)

Pentru a proteja sănătatea și mediul, introducerea pe piață și utilizarea pentabromdifenil eterului și a octabromdifenil eterului, precum și introducerea pe piață a articolelor care conțin una sau ambele substanțe ar trebui interzise.

(5)

Prezența pentabromdifenil eterului și a octabromdifenil eterului în concentrații mai mari de 0,1 % poate fi identificată prin tehnici de analiză standard, cum ar fi CG-SM (cromatografia de gaze-spectrometria de masă).

(6)

Evaluarea riscurilor privind decabromdifenil eterul a fost încheiată în august 2002 și a scos la iveală o serie de necunoscute privind efectele posibile asupra mediului ale acestei substanțe. Comunitatea ar trebui să adopte fără întârziere măsuri pentru reducerea riscurilor; prin urmare, o strategie de reducere a riscurilor trebuie instituită de îndată. Comisia așteaptă rezultatele strategiei de reducere a riscurilor până la 30 iunie 2003 cel târziu. Comisia ar trebui să evalueze de îndată aceste rezultate și să propună măsuri adecvate și stricte pentru a face față riscurilor identificate. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să ia în considerare această propunere fără întârziere. Restricțiile aprobate de Comunitate privind comercializarea și utilizarea decabromdifenil eterului trebuie să intre în vigoare fără întârziere, cu excepția cazului în care testele suplimentare prevăzute în evaluarea riscurilor menționată anterior clarifică incertitudinile actuale și conchid că decabromdifenil eterul nu prezintă motive de îngrijorare.

(7)

Prezenta directivă nu aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințe minime pentru protecția lucrătorilor enunțate în Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (7) și în directivele speciale întemeiate pe aceasta și, în special, Directivei 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (8) și Directivei 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (9),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 februarie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 15 august 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 februarie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

P. EFTHYMIOU


(1)  JO C 154 E, 29.5.2001, p. 112 și

JO C 25, 29.1.2002, p. 472.

(2)  JO C 193, 10.7.2001, p. 27.

(3)  Avizul Parlamentului European din 6 septembrie 2001 (JO C 72 E, 21.3.2002, p. 235), Poziția comună a Consiliului din 6 decembrie 2001 (JO C 110 E, 7.5.2002, p. 23) și Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

(5)  JO L 69, 10.3.2001, p. 30.

(6)  JO L 249, 17.9.2002, p. 27.

(7)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(8)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).

(9)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.


ANEXĂ

La anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaugă punctul 44, după cum urmează:

„44.

difenil eter, derivat pentabrom C12H5Br5O

1.

Nu poate fi introdus pe piață sau utilizat ca substanță sau component al substanțelor sau preparatelor în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.

2.

Articolele nu pot fi introduse pe piață dacă conțin, integral sau în părțile lor ignifugate, această substanță în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.”

La anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaugă punctul 45, după cum urmează:

„45.

difenil eter, derivat octabrom C12H2Br8O

1.

Nu poate fi introdus pe piață sau utilizat ca substanță sau component al substanțelor sau preparatelor în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.

2.

Articolele nu pot fi introduse pe piață dacă conțin, integral sau în părțile lor ignifugate, această substanță în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.”


Top