EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0223

Decizia Consiliului, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern din 21 martie 2003 privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

OJ L 83, 1.4.2003, p. 66–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 294 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 48 - 50

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/223/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

118


32003D0223


L 083/66

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI, REUNIT LA NIVEL DE ȘEFI DE STAT SAU DE GUVERN

din 21 martie 2003

privind modificarea articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

(2003/223/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, REUNIT LA NIVEL DE ȘEFI DE STAT SAU DE GUVERN,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (1) și, în special, articolul 10.6 al acestuia,

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

având în vedere avizul Comisiei (4),

întrucât:

(1)

Extinderea zonei euro va determina o creștere a numărului de membri ai Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE). Este necesar să se mențină capacitatea Consiliului Guvernatorilor de a lua decizii în mod eficient și în timp util într-o zonă euro extinsă, indiferent de numărul de state membre care adoptă euro. În acest scop, numărul guvernatorilor cu drept de vot trebuie să fie mai mic decât numărul total de guvernatori din Consiliul Guvernatorilor. Un sistem de rotație reprezintă o modalitate echitabilă, eficientă și acceptabilă de atribuire a drepturilor de vot între guvernatorii din Consiliul Guvernatorilor. Un număr de 15 voturi pentru guvernatori permite un echilibru adecvat între, pe de o parte, continuitatea structurii existente care cuprinde o repartizare echilibrată a drepturilor de vot între cei șase membri ai Comitetului Director și ceilalți membri ai Consiliului Guvernatorilor și, pe de altă parte, necesitatea de a asigura eficiența procesului decizional în cadrul unui Consiliu al Guvernatorilor extins în mod semnificativ.

(2)

Având în vedere numirea lor la nivel european printr-o procedură prevăzută de tratat și rolul acestora în cadrul BCE, a cărei competență acoperă întreaga zonă euro, fiecare membru al Comitetului Director trebuie să își păstreze un vot permanent în cadrul Consiliului Guvernatorilor.

(3)

Modalitățile de vot în cadrul Consiliului Guvernatorilor se modifică în temeiul articolului 10.6 din statut. Întrucât acest articol vizează doar modificările articolului 10.2 din statut, orice adaptare a modalităților de vot nu are nici un impact în ceea ce privește votarea deciziilor adoptate în conformitate cu articolele 10.3, 10.6 și 41.2 din statut.

(4)

Cinci principii fundamentale se reflectă în elementele constitutive ale sistemului de rotație ales. Principiul „un membru, un vot”, care este principiul decizional esențial al Consiliului Guvernatorilor, continuă să se aplice tuturor membrilor Consiliului Guvernatorilor cu drept de vot. Toți membrii Consiliului Guvernatorilor continuă să participe la ședințele acestuia în mod personal și independent, indiferent dacă au sau nu drept de vot. Sistemul de rotație este solid, în sensul că se poate adapta la orice extindere a zonei euro până la numărul maxim de state membre prevăzut în prezent. În afară de aceasta, sistemul de rotație permite evitarea situațiilor în care acești guvernatori cu drept de vot provin din cadrul băncilor centrale naționale (BCN) ale statelor membre care, privite împreună, sunt percepute ca fiind nereprezentative pentru economia zonei euro în ansamblu. În sfârșit, sistemul de rotație este transparent.

(5)

Repartizarea guvernatorilor pe grupuri și atribuirea unui anumit număr de voturi acestor grupuri sunt concepute pentru a garanta faptul că acești guvernatori cu drept de vot provin din cadrul BCN ale unor state membre care, privite împreună, sunt reprezentative pentru economia zonei euro în ansamblu. Guvernatorii își exercită dreptul de vot la intervale diferite, în funcție de ponderea relativă a economiei statului membru căruia îi aparține respectiva BCN în cadrul zonei euro. Prin urmare, repartizarea guvernatorilor pe grupuri se face în raport cu poziția ocupată de statul membru căruia îi aparține BCN în cauză în funcție de un indicator cu două componente: dimensiunea cotei statului membru căruia îi aparține respectiva BCN din (i) produsul intern brut total (PIB) la prețul pieței statelor membre care au adoptat euro și din (ii) bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare (BAT-IFM) ale statelor membre care au adoptat euro. Ponderea economică a unui stat membru, astfel cum se reflectă în PIB-ul acestuia la prețul pieței reprezintă o componentă adecvată, întrucât impactul deciziilor băncii centrale este mai important în statele membre cu economii mai mari decât în cele cu economii mai mici. În același timp, dimensiunea sectorului financiar al unui stat membru are, de asemenea, o importanță deosebită pentru deciziile băncii centrale, întrucât contraponderea în cadrul operațiunilor băncii centrale revine acestui sector. O pondere de 5/6 este atribuită PIB-ului la prețul pieței și o pondere de 1/6 îi este atribuită bilanțului agregat total al IFM. Această alegere a ponderilor este adecvată, întrucât aceasta semnifică faptul că sectorul financiar este reprezentat în mod suficient și semnificativ.

(6)

Pentru a permite introducerea fără obstacole a sistemului de rotație, instituirea acestuia se realizează în două etape. În prima etapă, guvernatorii sunt repartizați în două grupuri, de îndată ce numărul lor este mai mare de 15. Frecvența exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor repartizați în primul grup nu este mai mică decât frecvența exercitării drepturilor de vot ale celor din al doilea grup. Atunci când un număr semnificativ de noi state membre au intrat în zona euro, respectiv atunci când numărul de guvernatori este mai mare de 21, aceștia sunt repartizați în trei grupuri. În cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de drept de vot pentru perioade egale de timp. Dispozițiile detaliate de punere în aplicare a celor două principii, precum și orice posibilă decizie de amânare a utilizării sistemului de rotație astfel încât să se evite situația în care guvernatorii din cadrul oricărui grup au o frecvență a exercitării dreptului de vot de 100 % urmează să fie adoptate de către Consiliul Guvernatorilor, care hotărăște cu o majoritate de două treimi a tuturor membrilor săi, cu sau fără drept de vot.

(7)

Cotele fiecărui stat membru căruia îi aparține BCN în cauză din PIB-ul total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al IFM ale statelor membre care au adoptat euro trebuie adaptate de fiecare dată când se modifică PIB-ul total la prețul pieței în conformitate cu articolul 29.3 din statut sau de fiecare dată când crește numărul de guvernatori în cadrul Consiliului Guvernatorilor. Noile cote rezultate în urma modificărilor periodice se aplică din prima zi a anului următor. Atunci când unul sau mai mulți guvernatori devin membri ai Consiliului Guvernatorilor, perioadele de referință utilizate pentru calcularea cotelor statului membru căruia îi aparține BCN în cauză din PIB-ul total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al IFM ale statelor membre care au adoptat euro ar trebui să fie identice cu cele utilizate în cadrul ultimei modificări cincinale a cotelor. Noile cote rezultate ca urmare a acestor modificări speciale se aplică din ziua în care guvernatorul sau guvernatorii devin membri ai Consiliului Guvernatorilor. Aceste detalii operaționale sunt reglementate de dispozițiile de punere în aplicare care trebuie adoptate de către Consiliul Guvernatorilor,

DECIDE:

Articolul 1

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene se modifică după cum urmează:

 

Articolul 10.2 din statut se înlocuiește cu următorul text:

„10.2 Fiecare membru al Consiliului Guvernatorilor dispune de un vot. Începând cu data de la care numărul membrilor Consiliului Guvernatorilor devine mai mare de 21, fiecare membru al Comitetului Director dispune de un vot și numărul guvernatorilor cu drept de vot este de 15. Aceste voturi se repartizează și se exercită prin rotație după cum urmează:

începând cu data de la care numărul guvernatorilor devine mai mare de 15 și până când acesta ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizați în două grupuri, conform unui clasament în funcție de dimensiunea cotei statului membru căruia îi aparține banca centrală națională din produsul intern brut total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor monetare financiare ale statelor membre care au adoptat euro. Cotele din produsul intern brut total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor monetare financiare sunt supuse unor ponderări de 5/6 și, respectiv, de 1/6. Primul grup este format din cinci guvernatori și cel de-al doilea din restul guvernatorilor. Frecvența exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor repartizați în primul grup nu este mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din cel de-al doilea grup. Sub rezerva tezei anterioare, primului grup i se repartizează patru voturi, iar celui de-al doilea unsprezece voturi;

de la data la care numărul guvernatorilor ajunge la 22, guvernatorii sunt repartizați în trei grupuri, în funcție de un clasament care se bazează pe criteriile menționate anterior. Primul grup este alcătuit din cinci guvernatori și i se atribuie patru voturi. Cel de-al doilea grup este alcătuit din jumătate din numărul total de guvernatori, orice fracțiune fiind rotunjită către numărul întreg superior și i se atribuie opt voturi. Cel de-la treilea grup este alcătuit din ceilalți guvernatori și i se atribuie trei voturi;

în cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de dreptul de vot pentru perioade egale de timp;

pentru calcularea cotelor din produsul intern brut total la prețul pieței, se aplică articolul 29.2. Bilanțul agregat total al instituțiilor monetare financiare se calculează în conformitate cu cadrul statistic aplicabil în Comunitatea Europeană în momentul calculării;

de fiecare dată când se modifică produsul intern brut total la prețul pieței în conformitate cu articolul 29.3 sau de fiecare dată când crește numărul guvernatorilor, mărimea și/sau structura grupurilor se adaptează în conformitate cu principiile menționate mai sus;

Consiliul Guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi a tuturor membrilor săi, cu sau fără drept de vot, ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a principiilor menționate anterior și poate decide amânarea utilizării sistemului de rotație până la data la care numărul de guvernatori este mai mare de 18.

Dreptul de vot se exercită personal. Prin derogare de la această normă, regulamentul de procedură menționat la articolul 12.3 poate prevedea că membrii Consiliului Guvernatorilor își pot exercita dreptul de vot prin intermediul teleconferinței. De asemenea, regulamentul prevede că un membru al Consiliului Guvernatorilor care nu poate participa la ședințele acestui Consiliu în cursul unei perioade îndelungate, poate numi un membru supleant în calitate de membru al Consiliului Guvernatorilor.

Dispozițiile alineatelor anterioare nu aduc atingere dreptului de vot al tuturor membrilor Consiliului Guvernatorilor, cu sau fără drept de vot, în conformitate cu articolele 10.3, 10.6 și 41.2.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul statut, Consiliul Guvernatorilor hotărăște cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot. În caz de egalitate, președintele are votul decisiv.

Pentru ca Consiliul Guvernatorilor să poată vota se stabilește un cvorum de două treimi din membrii cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară la care deciziile pot fi adoptate indiferent de cvorum”.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie se ratifică de către toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale respective. Instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Italiene.

(2)   Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează celei în care instrumentul de ratificare este depus de către ultimul stat membru semnatar care îndeplinește această formalitate.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2003.

Pentru Consiliu, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern

Președintele

C. SIMITIS


(1)  Statut stabilit prin Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Nisa.

(2)  JO C 29, 7.2.2003, p. 6.

(3)  Aviz emis la 13 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Aviz emis la 21 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


Top