EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0078

Decizia Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

JO L 29, 5.2.2003, p. 28–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/78(1)/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

100


32003D0078


L 029/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 1 februarie 2003

de stabilire a orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

(2003/78/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel,

având în vedere Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare punerii în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

întrucât:

(1)

Beneficiul din investițiile valorii nete a activelor CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel este alocat Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și este destinat exclusiv finanțării proiectelor de cercetare din afara Programului-cadru de cercetare în sectoarele cu legătură în industria cărbunelui și a oțelului.

(2)

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel urmează să fie gestionat de Comisie în conformitate cu principii similare celor care reglementează programele CECO actuale de cercetare tehnică pentru cărbune și oțel și pe baza unor orientări multianuale care ar trebui să constituie o prelungire ideală a respectivelor programe CECO, prin asigurarea unei mari concentrări de activități de cercetare și a suplimentării celor din Programul-cadru comunitar pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

(3)

În cadrul acestor activități de gestionare, Comisia este asistată de un comitet de gestiune format din reprezentanții statelor membre precum și grupuri consultative și tehnice care reprezintă o paletă largă de interese ale industriilor și altor părți interesate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (denumite în continuare „orientări tehnice”) sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Orientările tehnice se revizuiesc sau se completează, după caz, din cinci în cinci ani, prima perioadă încheindu-se la 31 decembrie 2007. În acest scop și cel mai târziu în primele șase luni ale ultimului an din perioada de cinci ani, Comisia reevaluează funcționarea și eficiența orientărilor tehnice și propune modificări corespunzătoare.

Atunci când consideră necesar, Comisia poate efectua reevaluarea și poate prezenta propuneri Consiliului pentru modificări corespunzătoare înainte de expirarea perioadei de cinci ani.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 24 iulie 2002.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. PAPANDREOU


(1)  JO L 29, 5.2.2003, p. 22.

(2)  JO L 29, 30.1.2001, p. 254.

(3)  JO L 87, 11.4.2002, p. 19.


ANEXĂ

ORIENTĂRI TEHNICE PENTRU PROGRAMUL DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

1.   PROGRAMUL

1.1.   Obiective

În continuarea Programelor de cercetare și dezvoltare tehnică pentru cărbune și oțel ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (programele CECO CDT) și în cadrul dezvoltării durabile, se instituie un Program de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (denumit în continuare „programul”). Obiectivul programului este sprijinirea competitivității sectoarelor comunitare legate de industria cărbunelui și a oțelului. Programul este compatibil cu obiectivele științifice, tehnologice și politice ale Uniunii Europene și completează activitățile efectuate în statele membre și în programele de cercetare comunitare existente, cum ar fi Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (denumit în continuare „programul-cadru de cercetare”). Coordonarea, complementaritatea și sinergia dintre aceste programe se încurajează la fel ca și schimbul de informații dintre proiectele finanțate conform acestui program și cele finanțate conform programului-cadru de cercetare.

1.2.   Principii fundamentale

Programul furnizează asistență financiară pentru proiectele eligibile, măsuri de însoțire și alte acțiuni definite conform punctului 1.5 prin promovarea cooperării între întreprinderi, centre de cercetare și universități. Programul se aplică la procese de producție, utilizarea și conservarea energiei, îmbunătățiri ale mediului și securitatea la locul de muncă în sectoare legate de industria cărbunelui și a oțelului.

Termenii „cărbune” și „oțel” sunt definiți în apendicele A.

1.3.   Sfera de aplicare

Prezentele orientări descriu structura, gestionarea și punerea în aplicare a programului, conținutul său științific și tehnic și prioritățile, ca o completare la alte programe de cercetare existente și modalitățile de participare.

Prezentele orientări includ cererile de ofertă pentru program descrise la punctul 3.1 și prioritățile științifico-tehnice și socio-economice descrise în apendicele B și C, care pot fi modificate de Comisie în conformitate cu procedura descrisă la punctul 2.1.

1.4.   Participarea

1.4.1.   Statele membre

Întreprinderile, institutele de cercetare sau persoanele fizice stabilite pe teritoriul unui stat membru pot participa la program și pot solicita asistență financiară, dacă intenționează să efectueze o activitate de CDT sau pot contribui substanțial la o asemenea activitate.

1.4.2.   Țările candidate

Întreprinderile, institutele de cercetare sau persoanele fizice stabilite pe teritoriul unei țări candidate au dreptul să participe fără să primească nici o contribuție financiară conform programului, dacă nu se prevede altfel conform acordurilor europene relevante și a protocoalelor adiționale ale acestora și la deciziile diferitelor consilii de asociere.

1.4.3.   Țările terțe

Întreprinderile, institutele de cercetare sau persoanele fizice stabilite pe teritoriul unei țări terțe au dreptul să participe pe baza unor proiecte separate, fără să primească nici o contribuție financiară în cadrul programului, dacă respectiva participare este în interesul Comunității.

1.5.   Proiecte eligibile, măsuri de însoțire și alte acțiuni

Se pot finanța, în cadrul programului, proiecte de cercetare, proiecte pilot și demonstrative, măsuri de însoțire și acțiuni de pregătire și sprijin.

Un proiect de cercetare este destinat acoperirii activității experimentale sau investigative în scopul dobândirii de cunoștințe suplimentare pentru a facilita atingerea de obiective practice specifice, cum ar fi crearea sau dezvoltarea de produse, procese de producție sau servicii.

Un proiect pilot se caracterizează prin construcția, funcționarea sau dezvoltarea unei instalații sau a unei părți semnificative dintr-o instalație la o scară corespunzătoare și folosind componente de mărime adecvată în vederea examinării potențialului de a pune în practică rezultate teoretice sau de laborator și/sau de a crește fiabilitatea datelor tehnice și economice necesare avansării spre stadiul demonstrativ și, în anumite cazuri, stadiului industrial și/sau comercial.

Un proiect demonstrativ se caracterizează prin construcția și/sau funcționarea sau dezvoltarea unei instalații pe scară industrială sau a unei părți semnificative dintr-o instalație pe scară industrială în vederea colectării tuturor datelor tehnice și economice necesare avansării în exploatarea industrială și/sau comercială a tehnologiei, cu riscuri minime.

Măsurile de însoțire se referă la promovarea folosirii cunoștințelor dobândite, a concentrării proiectelor, diseminării rezultatelor și sprijinirii formării și mobilității cercetătorilor în legătură cu proiectele finanțate conform acestui program.

Acțiunile de sprijin și de pregătire sunt cele corespunzătoare gestionării serioase și eficiente a programului, cum ar fi monitorizarea periodică și evaluarea prevăzute la punctul 4, studii sau aplicarea proiectelor înrudite finanțate conform programului.

2.   GESTIONAREA PROGRAMULUI

Programul este gestionat de către Comisie. Pentru a asista Comisia, se instituie comitetul și grupurile următoare:

(a)

Comitetul pentru cărbune și oțel, descris la punctul 2.1;

(b)

Grupurile consultative pentru cărbune și oțel, descrise la punctul 2.2;

(c)

Grupurile tehnice pentru cărbune și oțel, descrise la punctul 2.3.

2.1.   Comitetul pentru cărbune și oțel

2.1.1.

Comisia este asistată de Comitetul pentru cărbune și oțel (denumit în continuare „comitetul”). Articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea prerogativelor de punere în aplicare conferite Comisiei (1) se aplică prin analogie. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din respectiva decizie se stabilește la trei luni.

2.1.2.

Comitetul poate examina orice chestiune ridicată de președinte, fie la inițiativa celui din urmă, fie la cererea reprezentantului statului membru.

2.1.3.

Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

2.1.4.

Următoarele subiecte se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 2.1.1:

(a)

alocarea de fonduri pentru proiectele individuale, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 3.3 subpunctul 3;

(b)

elaborarea clauzelor pentru monitorizarea și evaluarea programului prevăzut la punctul 4;

(c)

orice modificare în apendicele B și C la prezentele orientări;

(d)

orice alt aspect referitor la program.

2.1.5.

Comisia furnizează Comitetului informații privind programul ca întreg și privind progresul și impactul real sau anticipat al tuturor acțiunilor finanțate de CDT.

2.2.   Grupurile consultative pentru cărbune și oțel

Grupurile consultative pentru cărbune și oțel (denumite în continuare „grupurile consultative”) sunt grupuri consultative tehnice independente, instituite pentru a asista Comisia. În cazul aspectelor CDT în legătură cu cărbunele și oțelul, fiecare grup consultativ face recomandări privind:

(a)

dezvoltarea generală a programului, prioritățile prevăzute în listele din apendicele B și C, inclusiv orice modificări, pachetul informativ prevăzut la punctul 3.1 și orientările viitoare;

(b)

consecvența și duplicarea posibilă cu alte programe CDT la nivel comunitar și național;

(c)

stabilirea principiilor directoare pentru monitorizarea proiectelor CDT;

(d)

munca efectuată în diferitele proiecte;

(e)

definirea priorităților programului pe termen scurt, în conformitate cu apendicele B și C;

(f)

pregătirea unui manual de evaluare și selectare a acțiunilor CDT, prevăzută la punctul 3.3;

(g)

evaluarea propunerilor pentru acțiuni CDT și prioritatea care trebuie acordată respectivelor propuneri, având în vedere fondurile disponibile;

(h)

numărul, competența și compoziția grupurilor tehnice prevăzute la punctul 2.3;

(i)

alte măsuri, la cererea Comisiei.

Fiecare comitet consultativ este compus din membrii numiți de Comisie și care acționează în nume propriu pe o perioadă de cinci ani, conform prevederilor de la punctele 2.2.1 și 2.2.2. Numirile pot fi retrase. Comisia ia în considerare propuneri pentru numiri primite în următoarele moduri: propuneri de la statele membre, propuneri de la entitățile prevăzute la punctele 2.2.1 și 2.2.2; ca răspuns la o cerere de candidaturi pentru includerea pe o listă de rezervă.

Trebuie să existe cel puțin un membru din fiecare stat membru care este interesat și în fiecare comitet consultativ trebuie asigurat un bun echilibru cu privire la cunoștințe și cea mai largă reprezentare geografică. Membrii trebuie să fie activi în domeniul respectiv și să cunoască prioritățile din industrie.

Ședințele grupurilor consultative sunt prezidate de Comisie, care asigură și secretariatul. În cazul în care este necesar, președintele poate solicita membrilor să voteze; fiecare membru are dreptul la un vot. Președintele poate invita experți să ia parte la ședințe, dacă este necesar.

În cazul în care este necesar (de exemplu, pentru a face recomandări pentru subiecte de relevanță pentru ambele sectoare), cele două grupuri consultative se reunesc în întâlniri comune.

2.2.1.   Grupul consultativ pentru cărbune

Structura grupului consultativ pentru cărbune este următoarea:

Apartenența membrilor

Maxim total

(a)

producători de cărbune/federații naționale sau centre de cercetare

8

(b)

organizații care reprezintă producătorii de cărbune la nivel european

2

(c)

utilizatori de cărbune sau centre de cercetare

8

(d)

organizații care reprezintă utilizatorii de cărbune la nivel european

2

(e)

organizații care reprezintă lucrătorii

2

(f)

organizații care reprezintă furnizorii de echipamente

2

 

24

Membrii grupului trebuie să aibă cunoștințe generale complexe și o mare experiență personală în unul sau mai multe dintre domeniile următoare: extragerea și utilizare cărbunelui, mediu și aspecte sociale, inclusiv aspecte privind protecția muncii.

2.2.2.   Grupul consultativ pentru oțel

Structura grupului consultativ pentru oțel este următoarea:

Apartenența membrilor

Maxim total

(a)

industria oțelului/federații naționale sau centre de cercetare

21

(b)

organizații care reprezintă producătorii la nivel european

2

(c)

organizații care reprezintă lucrătorii

2

(d)

organizații reprezentând industrii conexe de procesare sau utilizatori de oțel

5

 

30

Membrii trebuie să aibă cunoștințe generale complexe și o mare experiență personală în cel puțin unul dintre următoarele domenii: materii prime; fabricarea fontei, producerea oțelului; turnare continuă; laminare la cald și/sau rece; finisarea oțelului și/sau tratamentul suprafețelor; dezvoltarea de clase de oțel și/sau produse; aplicații și proprietăți ale oțelului; aspecte de mediu și sociale, inclusiv aspecte privind protecția muncii.

2.3.   Grupurile tehnice pentru cărbune și oțel

Rolul grupurilor tehnice pentru cărbune și oțel constă în asistarea Comisiei în monitorizarea proiectelor de cercetare și pilot/demonstrative. Membrii sunt numiți de Comisie și provin din sectoare legate de industria cărbunelui și a oțelului, organizații de cercetare sau industrii ale utilizatorilor unde trebuie să aibă responsabilități pentru strategia de cercetare, management sau producție.

3.   PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI

3.1.   Cerere de ofertă

Prin prezenta decizie se lansează o cerere de ofertă deschisă și continuă, 15 septembrie fiind termenul limită în fiecare an pentru trimiterea ofertelor pentru evaluare, începând cu anul 2002.

Comisia stabilește și face public un dosar de prezentare informativ care să furnizeze autorilor de propuneri și părților interesate informații practice despre program, modalitățile de participare, metode de gestionare a propunerilor și proiectelor, formulare de solicitare, reguli pentru depunerea proiectelor, contracte model, costuri eligibile, contribuția financiară maximă acceptată și modalități de plată.

Solicitările trebuie prezentate Comisiei în conformitate cu regulile prevăzute în dosarul de prezentare, din care, la cerere, se poate obține o copie pe hârtie, de la Comisie.

3.2.   Conținutul ofertelor

Propunerile trebuie să se refere la prioritățile științifico-tehnice și socio-economice stabilite în apendicele B și C.

Fiecare propunere trebuie să cuprindă o descriere detaliată a proiectului propus și să conțină informații complete privind obiectivele, parteneriatele (inclusiv rolul precis al fiecărui partener), structura managerială, rezultatele anticipate, perspectivele aplicațiilor și o evaluare a avantajelor industriale, economice, sociale și de mediu anticipate.

Costul total propus și defalcarea acestuia trebuie să fie realiste și efective, iar proiectul trebuie să producă un raport cost/beneficii pozitiv.

3.3.   Evaluarea și selectarea ofertelor și monitorizarea proiectelor

Comisia asigură o evaluare confidențială, corectă și echitabilă a ofertelor. Comisia stabilește și publică un manual pentru evaluarea și selectarea ofertelor CDT, conform prevederilor de la punctul 2.2 litera (f).

Evaluarea și selectarea ofertelor se efectuează sub responsabilitatea Comisiei după cum urmează:

1.

După primirea și înregistrarea ofertelor și verificarea admisibilității acestora, Comisa le evaluează cu asistența grupului consultativ relevant prevăzut la punctul 2.2 litera (g) și, dacă este necesar, cu experți independenți.

2.

Comisia elaborează o listă de oferte adoptate în ordinea meritului acestora.

3.

Comisia decide cu privire la selectarea proiectelor și alocarea de fonduri, asistată de comitet, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 2.1.1.

Comisia, asistată de grupurile tehnice prevăzute la punctul 2.3, monitorizează proiectele și activitățile de cercetare.

3.4.   Contractele

Proiectele bazate pe oferte selectate, măsuri și acțiuni specificate conform punctului 1.5. formează obiectul unui contract. Contractele se încheie pe baza contractelor model relevante elaborate de Comisie, ținând seama, după caz, de natura activităților în cauză.

Contractele determină contribuția financiară alocată conform programului pe baza costurilor eligibile precum și modalitățile de raportare a costurilor, închiderea conturilor și audituri.

3.5.   Contribuția financiară

Programul se bazează pe contracte CDT de împărțire a costurilor. Contribuția financiară totală, inclusiv finanțare suplimentară publică, trebuie să se conformeze cu normele care se aplică privind ajutorul de stat.

Fără să aducă atingere alineatului anterior, contribuția financiară totală maximă, exprimată ca procent din costurile eligibile definite la punctul 3.6, sunt:

(a)

pentru proiecte de cercetare:

până la 60 %

(b)

pentru proiecte pilot și demonstrative:

până la 40 %

(c)

pentru măsuri de însoțire, acțiuni de sprijin și pregătire:

până la 100 %

3.6.   Costuri eligibile

Costurile eligibile trebuie să acopere numai costurile reale contractate pentru munca efectuată conform contractului. Contractanții, contractanții asociați și subcontractanții nu pot revendica nici un fel de comisioane cuprinse în buget sau comerciale. Costurile eligibile se divid în următoarele patru categorii:

3.6.1.   Costuri cu echipamentele

Costurile achiziționării sau închirierii echipamentelor direct legate de executarea proiectului se debitează ca și cheltuieli directe. Costurile eligibile pentru leasing-ul echipamentelor nu trebuie să depășească costurile eligibile pentru achiziția lor.

3.6.2.   Cheltuielile cu personalul

Se impută costurile orelor efective dedicate exclusiv proiectului de către personalul științific, post-universitar sau tehnic și cheltuielile cu personalul pentru lucrătorii manuali angajați direct de contractant. Orice costuri cu personalul suplimentar (de exemplu, burse) necesită aprobarea anterioară a Comisiei. Toate orele de lucru imputate trebuie înregistrate și certificate.

3.6.3.   Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare direct legate de execuția proiectului se limitează numai la costul:

(a)

materiilor prime;

(b)

articolelor minore de consum curent;

(c)

folosirii de articole consumabile;

(d)

energiei;

(e)

întreținerii sau reparării echipamentului;

(f)

transportului echipamentului sau produselor;

(g)

modificării sau transformării echipamentului existent;

(h)

serviciilor IT;

(i)

închirierii echipamentelor;

(j)

diferitelor analize;

(k)

examinărilor și testelor speciale;

(l)

asistenței din partea unor terți;

(m)

costuri de deplasare și ședere.

3.6.4.   Costuri indirecte

Toate celelalte costuri (cheltuieli de regie) care pot apărea în legătură cu proiectul și care nu sunt specific identificate în categoriile precedente se acoperă printr-o sumă forfetară echivalentă cu 30 % din costurile eligibile cu personalul, prevăzute la punctul 3.6.2.

3.7.   Rapoarte tehnice

Pentru proiectele de cercetare, proiectele pilot și demonstrative, descrise la punctul 1.5, contractantul (contractanții) trebuie să elaboreze un raport la fiecare șase luni. Respectivele rapoarte folosesc la descrierea progresului tehnic înregistrat. La încheierea lucrării, se prezintă un raport final care cuprinde o evaluare a exploatării și impactului. Acest raport se publică de către Comisie integral sau în rezumat, în funcție de relevanța strategică a proiectului. Decizia este luată de Comisie după consultarea, dacă este necesar, a grupului consultativ relevant. Dacă este cazul, se solicită și se publică rapoartele finale privind măsurile de însoțire precum și acțiunile de sprijin și pregătire.

4.   EXAMINAREA ANUALĂ, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMULUI

Comisia efectuează o examinare anuală a activităților din cadrul programului și a progresului activității CDT. Raportul care conține examinarea în cauză se înaintează comitetului.

Programul se supune unui exercițiu de monitorizare, inclusiv o evaluare a beneficiilor așteptate. Până la sfârșitul anului 2006, se emite un raport privind respectivul exercițiu, și, după aceea, la fiecare cinci ani. Aceste rapoarte se înaintează Parlamentului European, Consiliului, comitetului și grupurilor consultative.

La încheierea proiectelor finanțate în fiecare perioadă de cinci ani, prima perioadă încheindu-se în 2008, se efectuează o evaluare a programului. Se evaluează și avantajele CDT pentru societate și pentru toate sectoarele relevante. Raportul de evaluare se publică.

Comisia elaborează criteriile pentru monitorizare și evaluare; Comisia este asistată de comitet. Atât monitorizarea cât și evaluarea se efectuează de către comisii de experți cu înaltă calificare, numiți de Comisie.

5.   CLAUZĂ TRANZITORIE

Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura o tranziție armonioasă între programele CECO CDT și program. Contractele CECO în derulare în momentul expirării Tratatului CECO se gestionează de Comisie în conformitate cu obligațiile lor contractuale, în vederea armonizării gestionării contractelor CECO și a contractelor conforme cu programul.


(1)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Apendicele A

PROGRAM DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

DEFINIȚIA TERMENILOR „CĂRBUNE” ȘI „OȚEL”

1.   CĂRBUNE

(a)

Antracit;

(b)

Brichete de antracit;

(c)

Cocs și semicocs derivat din antracit;

(d)

Lignit;

(e)

Brichete de lignit;

(f)

Cocs și semicocs derivat din lignit.

Termenul „antracit” include cărbunii de categorie superioară și medie „A” (slab bituminoși) definiții în „Sistemul internațional de codificare a cărbunelui” al Comisiei Economice a Națiunilor Unite (ONU) pentru Europa. Termenul „lignit” include cărbunii de categorie inferioară „C” (sau ortolignit) sau de categorie inferioară „B” (sau metaligmit) din aceeași clasificare. În ceea ce privește lignitul, programul se aplică numai pentru lignitul folosit în producția de electricitate sau pentru producția mixtă de căldură/electricitate și care nu este destinată producerii de brichete sau de semicocs.

2.   FONTĂ ȘI OȚEL

(a)

Materii prime pentru producerea fontei și oțelului, cum ar fi minereul de fier, fierul spongios și fierul vechi;

(b)

Fonta brută (inclusiv fonta lichidă) și feroaliajele;

(c)

Produse brute și semifinite de fier, oțel obișnuit sau oțel special (inclusiv produsele pentru refolosire și relaminare), cum sunt: oțelul lichid pentru turnare continuă sau similar, sau produse semifinite, cum ar fi țaglele, deșeurile de țagle, barele, foi și benzi;

(d)

Produse prelucrate la cald din fontă, oțel obișnuit sau oțel special (produse placate sau neplacate, cu excepția pieselor turnate, a pieselor forjate sau a produselor de metalurgia pulberilor), cum sunt: șinele, stivele de table, formele structurale, barele, tijele pentru sârmă, plăcile și plăcile universale, benzile și tablele, prefabricate rotunde sau pătrate pentru țevi;

(e)

Produse finale din fontă, oțel obișnuit sau oțel special (placat sau neplacat), cum ar fi benzi și table laminate la rece și table electrice;

(f)

Produse din prima etapă a prelucrării oțelului care pot mări poziția competitivă a produselor din fontă și oțel, cum ar fi produse tubulare, produse trefilate și polizate, produse laminate la rece sau formate la rece.

Apendicele B

PROGRAM DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

PRIORITĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ȘI SOCIO-ECONOMICE

CDT A CĂRBUNELUI

Cercetarea și dezvoltarea tehnică constituie un mijloc foarte important de sprijinire a obiectivelor pentru energie ale Comunității în ceea ce privește furnizarea de cărbune din Comunitate și conversia și utilizarea sa competitivă și ecologică. De asemenea, dimensiunea internațională tot mai mare a pieței cărbunelui și dimensiunea globală a problemelor cu care se confruntă înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol conducător pentru a face față provocărilor în legătură cu tehnicile moderne, siguranța minelor și protecția mediului la nivel mondial, prin asigurarea transferului de know-how-ul necesar pentru progresul tehnic suplimentar, condiții de lucru îmbunătățite (sănătate și securitate) și protecție crescută a mediului. Domeniile prioritare sunt prevăzute la punctele 1-4 de mai jos, dar ordinea în care sunt prezentate nu reprezintă o ordine de prioritate în sine între puncte.

1.   ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI COMPETITIVE A CĂRBUNELUI COMUNITAR

Obiectivul constă în reducerea costurilor totale ale producției miniere, îmbunătățirea calității produselor și reducerea costurilor de utilizare a cărbunelui. Proiectele de cercetare cuprind întreg lanțul producției de cărbune:

tehnici moderne de topografiere a zăcămintelor;

planificarea integrată a minelor;

excavare și tehnologii de extracție minieră foarte eficiente, mult automatizate care să corespundă caracteristicilor geologice ale zăcămintelor de antracit din Europa;

tehnologii de sprijin adecvate;

sisteme de transport;

servicii pentru sursele de energie, comunicare și informații, transmisie, monitorizare și sisteme de control al procesului;

tehnici de preparare a cărbunelui, orientate după nevoile piețelor de consumatori;

conversia cărbunelui;

arderea cărbunelui.

Proiectele de cercetare trebuie să aibă ca scop, de asemenea, atingerea progresului științific și tehnologic în vederea înțelegerii mai bune a comportamentului și controlului zăcămintelor cu privire la presiunea rocilor, emisiile de gaz, riscul de explozie, ventilarea și toți ceilalți factori care afectează operațiile de extracție minieră. Proiectele de cercetare care urmăresc aceste obiective trebuie să prezinte perspectiva rezultatelor ce pot fi aplicate pe termen scurt sau mediu într-o parte considerabilă a producției din Comunitate.

Se acordă preferință proiectelor care promovează cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

(a)

integrarea tehnicilor individuale în sisteme și metode și dezvoltarea de metode integrate de extracție minieră;

(b)

reducerea substanțială a costurilor de producție;

(c)

avantajele pentru siguranța în mină și pentru mediu.

2.   PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚA ÎN MINE

Îmbunătățirile necesare menționate anterior trebuie însoțite de eforturi corespunzătoare în domeniul siguranței minelor, ca și în cel al controlului gazelor, ventilației și aerului condiționat. De asemenea, condițiile de lucru din subteran implică nevoia unor îmbunătățiri specifice cu privire la protecția sănătății și siguranța la locul de muncă.

3.   PROTEJAREA EFICIENTĂ A MEDIULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA UTILIZĂRII CĂRBUNELUI CA SURSĂ CURATĂ DE ENERGIE

Proiectele de cercetare cu acest obiectiv caută să minimalizeze impactul operațiilor de extracție minieră și a folosirii cărbunelui din Comunitate asupra atmosferei, apei și suprafeței în cadrul unei strategii manageriale integrate cu privire la poluare. Cum industria cărbunelui din Comunitate trece printr-o restructurare constantă, cercetarea este orientată și spre reducerea la minimum a impactului asupra mediului a minelor din subteran prevăzute să fie închise.

Se acordă preferință proiectelor care promovează:

(a)

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în special a metanului, din zăcămintele de cărbune;

(b)

revenirea în mină a deșeurilor miniere, a cenușii zburătoare și produselor de desulfurizare, însoțite unde este cazul, de alte forme de deșeuri;

(c)

recondiționarea haldelor și folosirea reziduurilor industriale din producția și consumul de cărbune;

(d)

protejarea pânzelor de apă freatică și purificarea apei de scurgere din mine;

(e)

reducerea impactului asupra mediului al instalațiilor care folosesc în principal cărbune și lignit din Comunitate;

(f)

protejarea instalațiilor de suprafață față de efectele tasării pe termen scurt și lung;

(g)

reducerea emisiilor provenite din utilizarea cărbunelui.

4.   GESTIONAREA DEPENDENȚEI EXTERNE DE SURSA DE ENERGIE

Proiectele de cercetare care au acest obiectiv sunt în legătură cu perspectivele sursei de energie pe termen lung și privesc ridicarea valorii – din punct de vedere economic, energetic și ecologic – a zăcămintelor de cărbune care nu pot fi exploatate eficient prin tehnici clasice de extracție. Proiectele pot include studii, definirea strategiilor, cercetare fundamentală și aplicată și testarea tehnicilor inovatoare care oferă perspective pentru valorizarea resurselor de cărbune din Comunitate.

Se acordă preferință proiectelor care integrează tehnicile complementare, cum ar fi adsorbția de metan și dioxid de carbon, extracția metanului din stratul de cărbune și gazificarea subterană a cărbunelui etc.

Apendicele C

PROGRAM DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

PRIORITĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ȘI SOCIO-ECONOMICE

CDT A OȚELULUI

Având ca scop general creșterea competitivității și contribuția la dezvoltarea durabilă, accentul principal al CDT este dezvoltarea de tehnologii noi și îmbunătățite care să garanteze o producție eficientă, curată și sigură a oțelului și produselor din oțel, produse tot mai performante, adaptate la destinația de utilizare, care satisfac consumatorul, au o durată de exploatare prelungită și se recuperează și reciclează mai ușor. Domeniile prioritare sunt prevăzute la punctele 1–3 de mai jos, dar ordinea în care sunt prezentate nu reprezintă o ordine de prioritate în sine între puncte.

1.   TEHNICI NOI ȘI ÎMBUNĂTĂȚITE DE PRODUCERE ȘI FINISARE A OȚELULUI

CDT trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea proceselor de producere a oțelului în vederea măririi calității produselor și a creșterii productivității. Reducerea emisiilor, a consumului de energie și a impactului asupra mediului precum și lărgirea utilizării materiilor prime și conservarea resurselor trebuie să formeze o parte integrală a îmbunătățirii căutate. Proiectele de cercetare trebuie să abordeze următoarele domenii:

procese noi și îmbunătățite de concentrare a minereului de fier;

procese și operații de fabricare a fontei;

procese pentru furnalul cu arc electric;

procese de producere a oțelului;

tehnici secundare în metalurgie;

turnare continuă și tehnici de turnare cât mai apropiate de forma finală cu sau fără laminare directă;

metode de laminare, finisare și placare;

metode de laminare la cald și la rece, procese de decapare și de finisare;

instrumentar, control și automatizare a proceselor;

întreținere și fiabilitate a liniilor de producție.

2.   CDT ȘI UTILIZAREA OȚELULUI

CDT privind utilizarea oțelului este esențială pentru îndeplinirea cerințelor viitoare ale utilizatorilor de oțel și pentru crearea de noi oportunități pe piață. Proiectele de cercetare trebuie să abordeze următoarele domenii:

noi clase de oțel pentru aplicații exigente;

proprietăți ale oțelului pe planul proprietăților mecanice la temperaturi scăzute și înalte, cum ar fi rezistența și tenacitatea, oboseala, uzura, fluajul, coroziunea și rezistența la rupere;

prelungirea duratei de exploatare, în special prin îmbunătățirea rezistenței oțelurilor și structurilor din oțel la căldură și coroziune;

compozite care conțin oțel și structuri stratificate;

prototipuri simulate de microstructuri și proprietăți metalice;

metode de siguranță structurală și de proiectare, în special cu privire la rezistența la incendiu și cutremure;

tehnologii în legătură cu formarea, sudarea și îmbinarea oțelului și a altor materiale;

standardizarea încercărilor și metode de evaluare.

3.   CONSERVAREA RESURSELOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ

Aspectele cu privire la conservarea resurselor, conservarea ecosistemelor și siguranța trebuie să fie o parte integrală a activității de CDT, atât în producerea oțelului cât și în utilizarea acestuia. Proiectele de cercetare trebuie să abordeze următoarele domenii:

tehnici de reciclare a oțelului vechi provenit din surse diferite și clasificarea fierului vechi;

clase de oțel și proiectarea structurilor asamblate pentru a facilita recuperarea ușoară a fierului vechi și reconversia lui în oțel utilizabil;

supravegherea și protecția mediului în interiorul și în jurul locului de muncă;

restaurarea combinatelor siderurgice;

îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calității vieții la locul de muncă;

metode ergonomice;

protecția sănătății și siguranța la locul de muncă;

reducerea expunerii la emisii legate de locul de muncă.


Top