EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0076

Decizia Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

JO L 29, 5.2.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj

01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

93


32003D0076


L 029/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 1 februarie 2003

de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

(2003/76/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

Conform articolului 97 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), tratatul a expirat la 23 iulie 2002.

(2)

Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „protocolul”) transferă activele și pasivele CECO la Comunitatea Europeană și alocă valoarea netă a acestor active, așa cum apar în bilanțul CECO din 23 iulie 2002, către cercetarea din sectoarele legate de industria cărbunelui și oțelului. Folosirea acestor active este compatibilă cu Rezoluția privind creșterea și ocuparea forței de muncă adoptată de Consiliul European la întâlnirea de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 1997 (3) și cu rezoluțiile Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului la 20 iulie 1998 (4) și 21 iunie 1999 (5).

(3)

Este necesar să se decidă cu privire la distribuția creditelor pentru cercetare între cele două sectoare în cauză.

(4)

Este necesar să se stabilească normele de punere în aplicare a „protocolului”, în special procedurile de luare a deciziilor pentru adoptarea orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și a orientărilor tehnice multianuale pentru programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (denumit în continuare „programul”), ținând seama că, dacă nu se prevede altfel în prezenta decizie, Comisia este responsabilă de gestionarea activelor în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și legislația secundară adoptată pe baza acestuia.

(5)

În momentul expirării Tratatului CECO, anumite operații financiare, care implică atât venituri cât și cheltuieli, vor fi încă nefinalizate, rezultând atât din punerea în aplicare a bugetelor de funcționare ale CECO pentru anii anteriori, cât și din activitățile de creditare și împrumut ale CECO.

(6)

Este necesar să se desemneze instituția responsabilă cu lichidarea acestor operațiuni și să se stabilească procedurile necesare în acest scop. Ar fi potrivit să se încredințeze Comisiei lichidarea și să se decidă ca procedurile de urmat să fie cele în vigoare la 23 iulie 2002, în conformitate cu Tratatul CECO și legislația secundară.

(7)

La întâlnirea din 11 septembrie 1996, Comisia a estimat că rezervele ar trebui păstrate pentru a acoperi, după 2002, 100 % din împrumuturile în curs neacoperite de o garanție a unui stat membru. Fondurile CECO administrate au totalizat aproximativ 1,6 miliarde de euro la 23 iulie 2002. Suma va varia în funcție de activitățile financiare care mai trebuie efectuate înainte și după expirarea Tratatului CECO.

(8)

În cazul în care debitorii nu își îndeplinesc obligațiile în timpul perioadei de lichidare de după 23 iulie 2002 și pentru a garanta stabilitatea anuală a instrumentului de cercetare pentru cărbune și oțel, orice neîndeplinire a unei obligații de către un debitor CECO ar trebui mai întâi să fie debitată în contul de capital și abia după aceea la veniturile care finanțează cercetarea,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se încredințează Comisiei lichidarea operațiilor financiare ale Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului care sunt în desfășurare la data expirării Tratatului CECO. În cazul în care un debitor CECO nu își îndeplinește obligațiile în timpul perioadei de lichidare, pierderea rezultată se impută întâi asupra capitalului existent și apoi asupra venitului anului curent. Comisia, înainte de a anula o creanță a unui debitor CECO care nu își respectă obligațiile, va epuiza toate mijlocele de acțiune, inclusiv executarea garanțiilor (ipoteci, cauțiuni, garanții bancare sau altele). Comisia își rezervă dreptul la orice acțiune posibilă în cazul în care debitorul își recapătă solvabilitatea.

(2)   Lichidarea se desfășoară în conformitate cu normele și procedurile care se aplică la aceste operații, instituțiile comunitare beneficiind de toate competențele și prerogativele prevăzute de Tratatul CECO și legislația secundară în vigoare la 23 iulie 2002.

Articolul 2

(1)   Activele se gestionează de Comisie astfel încât să se asigure rentabilitate pe termen lung. Investirea activelor lichide trebuie să aibă în vedere cel mai înalt randament în condiții de siguranță.

(2)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă orientările financiare multianuale pentru gestionarea activelor.

Articolul 3

(1)   În fiecare an, operațiile de lichidare menționate la articolul 1 și tranzacțiile pentru investiții menționate la articolul 2 sunt înregistrate, separat de celelalte operații financiare rămase ale Comunităților, într-un cont de profituri și pierderi, într-un bilanț și un raport financiar.

Aceste documente financiare se anexează la documentele financiare elaborate de Comisie anual conform articolului 275 din Tratatul CE și regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(2)   Prerogativele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Curții de Conturi cu privire la controlul și descărcarea prevăzute în Tratatul de instituire a Comunității Europene și în regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene se aplică operațiilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 4

(1)   Venitul net din investiții prevăzut conform articolului 2 constituie venit la bugetul general al Uniunii Europene. Venitul se alocă pentru un scop specific, și anume finanțare de proiecte de cercetare în sectoarele legate de industria cărbunelui și a oțelului care nu sunt reglementate de programul-cadru de cercetare. Acest venit constituie Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel și este gestionat de către Comisie.

(2)   Venitul prevăzut la alineatul (1) se distribuie, 27,2 % fiind alocat cercetării în legătură cu cărbunele și 72,8 % cercetării în legătură cu oțelul. În cazul în care se dovedește necesar, Consiliul, hotărând în unanimitate cu privire la propunerea Comisie, modifică defalcarea dintre cercetarea în legătură cu cărbunele și cercetarea în legătură cu oțelul.

(3)   Orientările tehnice multianuale pentru program se adoptă de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

(4)   Venitul nefolosit și creditele încă disponibile la 31 decembrie a unui an dat se reportează automat pe anul următor. Aceste credite nu pot fi transferate la alte articole din buget.

(5)   Creditele bugetare care corespund anulării angajamentelor se anulează în mod automat la sfârșitul fiecărui an financiar. Provizioanele pentru angajamentele eliberate ca rezultat al anulărilor sunt introduse în bilanț și în contul de profituri și pierderi prevăzut la articolul 3 alineatul (1) și se reîntorc inițial la activele CECO în lichidare și, ulterior, la încheierea lichidării, la activele Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. Sumele recuperate se introduc, în mod similar, în bilanț și în contul de profituri și pierderi.

Articolul 5

(1)   Venitul net disponibil pentru finanțarea proiectelor de cercetare pentru anul n + 2 se înregistrează în bilanțul CECO în lichidarea anului n și, la încheierea lichidării, în bilanțul activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

(2)   Pentru a reduce la minimum fluctuațiile din finanțarea cercetării datorate circulației de pe piețele financiare, se face o egalizare și se creează provizioane pentru situații neprevăzute. Detaliile calculelor pentru egalizare și determinarea mărimii provizioanelor pentru situații neprevăzute sunt conținute în anexă.

Articolul 6

Cheltuielile administrative care rezultă din operațiile de lichidare, investiție și gestionare prevăzute în prezenta decizie, corespunzător cheltuielilor stabilite la articolul 20 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice ale Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, sumă care a fost ajustată de Decizia Consiliului din 21 noiembrie 1977, se acoperă de către Comisie din bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 7

Comisia determină valoarea activelor și pasivelor CECO într-un bilanț încheiat la 23 iulie 2002.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 24 iulie 2002.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2003

Pentru Consiliu

Președintele

G. PAPANDREOU


(1)  JO C 180, 26.6.2001, p. 4.

(2)  JO C 177, 25.7.2002, p. 28.

(3)  JO C 236, 2.8.1997, p. 3.

(4)  JO C 247, 7.8.1998, p. 5.

(5)  JO C 190, 7.7.1999, p. 1.


ANEXĂ

Proceduri care trebuie urmate pentru a stabili valoarea venitului net care se alocă Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

1.   INTRODUCERE

Venitul net care poate fi folosit pentru a finanța proiecte de cercetare corespunde beneficiului net anual al CECO în lichidare și, ulterior, după încheierea lichidării, beneficiului net anual al activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. Metoda folosită constă în stabilirea finanțării pentru cercetarea în domeniul cărbunelui și oțelului pentru anul n + 2, când se elaborează bilanțul pentru anul n, ținând seama de jumătate din creșterea sau descreșterea beneficiului net în raport cu ultimul nivel de finanțare adoptat pentru cercetarea din domeniul cărbunelui și oțelului.

2.   DEFINIȚIE

n

:

anul de referință

Rn

:

beneficiul net pentru anul n

Pn

:

provizioanelor pentru situații neprevăzute pentru anul n

Dn + 1

:

alocația pentru cercetare pentru anul n + 1 (stabilită în momentul elaborării bilanțului pentru anul n - 1

Dn + 2

:

alocația pentru cercetare pentru anul n + 2

3.   ALGORITMI FOLOSIȚI

Algoritmii folosiți pentru a stabili mărimea provizioanelor pentru riscuri neprevăzute și alocațiile pentru cercetare pentru anul n + 2, care vor apărea în bilanțul pentru anul n, sunt după cum urmează:

3.1.

mărimea provizioanelor pentru situații neprevăzute:

Formula

3.2.

alocațiile pentru cercetare pentru anul n + 2 (rotunjite în sus sau în jos la cea mai apropiată cifră de 100 000 de euro. În cazul în care calculul dă un rezultat exact la jumătate, alocația se rotunjește în sus la cea mai apropiată cifră de 100 000 de euro):

Formula

Suma necesară rotunjirii în sus, sau suma rămasă după rotunjirea în jos, se ia din suma prevăzută pentru situații neprevăzute sau se adaugă la această sumă, după caz.


Top