EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Regulamentul (CE) nr. 1221/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


32002R1221


L 179/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 10 iunie 2002

privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (4), (SEC 95), include cadrul de referință pentru standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune de elaborare a conturilor statelor membre pentru cerințele statistice ale Comunității, astfel încât să se obțină rezultate comparabile între statele membre.

(2)

Raportul Comitetului monetar privind solicitările de informații, avizat de Consiliul Ecofin din 18 ianuarie 1999, a subliniat că, pentru o bună funcționare a Uniunii economice și monetare și a pieței comune, supravegherea și coordonarea eficiente ale politicilor economice sunt de o importanță majoră, ceea ce necesită un amplu sistem de informații statistice care să le ofere factorilor de elaborare a politicilor datele necesare pe care să își întemeieze deciziile. În raport s-a subliniat că trebuie să se acorde prioritate statisticilor pe termen scurt privind finanțele publice ale statelor membre, în special statele membre care fac parte din Uniunea economică și monetară, obiectivul fiind prezentarea unei situații trimestriale nefinanciare simplificate pentru sectorul administrației publice, ce rezultă dintr-o abordare pe etape.

(3)

Este necesar să se definească situația trimestrială nefinanciară simplificată pentru administrația publică prin trimitere la lista de categorii SEC 95 privind cheltuielile și veniturile administrației definite în Regulamentul (CE) nr. 1500/2000 al Comisiei din 10 iulie 2000 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind cheltuielile și veniturile administrației publice (5).

(4)

În cadrul abordării pe etape s-a acordat prioritate impozitelor, contribuțiilor sociale efective și ajutoarelor sociale, altele decât transferurile sociale în natură, ca fiind categorii care reprezintă indicatori fiabili ai evoluției finanțelor publice, deja disponibili în perioada de timp dorită (prima etapă).

(5)

Transmiterea trimestrială a acestei prime serii de categorii pentru toate statele membre, cu începere din iunie 2000, este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului referitor la statisticile pe termen scurt privind finanțele publice (6).

(6)

Este necesar să se completeze prima etapă cu o altă serie de categorii pentru a se obține lista completă a categoriilor care constituie cheltuielile și veniturile administrației publice.

(7)

Este necesar să se evalueze fiabilitatea datelor trimestriale prevăzute în prezentul regulament din perspectiva datelor anuale. Astfel, trebuie să se elaboreze un raport privind calitatea datelor trimestriale înainte de finele anului 2005.

(8)

Articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 stabilesc condițiile în baza cărora Comisia poate adopta modificări la metodologia SEC 95 pentru a clarifica și a ameliora conținutul acesteia. Elaborarea conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică va necesita resurse suplimentare în statele membre. De aceea, transmiterea acestora către Comisie nu poate fi reglementată printr-o decizie a Comisiei.

(9)

Comitetul pentru programul statistic (SPC), instituit prin Decizia 89/382/CEE a Consiliului, Euratom (7) și Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanțelor de plăți (CMFB) instituit prin Decizia 91/115/CEE (8) a Consiliului au fost consultate fiecare în parte conform articolului 3 din deciziile menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scop

Scopul prezentului regulament este de a defini conținutul conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică, de a stabili lista de categorii SEC 95 pe care statele membre trebuie să le transmită începând cu 30 iunie 2002 și de a preciza principalele caracteristici ale acestor categorii.

Articolul 2

Conținutul conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică

Conținutul conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică se definește în anexă prin trimitere la o listă de categorii SEC 95 ce reprezintă cheltuieli și venituri ale administrației publice.

Articolul 3

Categorii interesate de transmiterea datelor trimestriale

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date trimestriale pentru categoriile sau grupele de categorii incluse în lista prevăzută în anexă, cu excepția acelor categorii pentru care datele trebuie transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 264/2000.

(2)   Datele trimestriale se transmit pentru următoarele categorii (sau grupe de categorii) de cheltuieli și venituri ale administrației publice:

(a)

cheltuieli:

consum intermediar (P.2);

formarea capitalului brut + achiziții minus externalizări de active nefinanciare neproduse (P.5 + K.2);

formarea capitalului brut imobilizat (P.51);

remunerarea angajaților (D.1);

alte impozite pe producție (D.29);

subvenții de plătit (D.3);

venit din proprietăți (D.4);

dobânzi (D.41);

impozite curente pe venit, avere etc. (D.5);

transferuri sociale în natură aferente cheltuielilor cu produsele furnizate consumatorilor casnici prin intermediul producătorilor de pe piață (D.6311 + D.63121 + D.63131);

alte transferuri curente (D.7);

ajustare pentru modificări ale fondurilor nete ale consumatorilor casnici în rezervele fondurilor de pensii (D.8);

impozite pe capital + alocații nerambursabile pentru investiții + alte transferuri de capital, de plătit (D.91 + D.92 + D.99);

(b)

venituri:

producție destinată pieței + producție pentru utilizare finală proprie + plăți pentru producție fără scop comercial (P.11 + P.12 + P.131);

alte subvenții pentru producție, de încasat (D.39);

venit din proprietăți (D.4);

contribuții sociale imputate (D.612);

alte transferuri curente (D.7);

alocații nerambursabile pentru investiții + alte transferuri de capital, de încasat (D.92 + D.99).

(3)   Tranzacțiile D.41, D.7, D.92 și D.99 sunt consolidate în cadrul sectorului administrației publice. Celelalte tranzacții nu sunt consolidate.

Articolul 4

Elaborarea datelor trimestriale: surse și metode

(1)   Datele trimestriale aferente primului trimestru din 2001 și în continuare se elaborează conform următoarelor norme:

(a)

datele trimestriale se bazează cât mai mult posibil pe informații directe din surse de bază, obiectivul fiind de a se reduce la minimum, pentru fiecare trimestru, diferențele dintre primele estimări și rezultatele finale;

(b)

informațiile directe se completează cu ajustări de acoperire, dacă este necesar, și cu ajustări conceptuale pentru ca datele trimestriale să fie compatibile cu conceptele SEC 95;

(c)

coerență între datele trimestriale și datele anuale corespondente.

(2)   Datele trimestriale aferente primului trimestru din 1999 până în trimestrul patru din 2000 se elaborează conform surselor și metodelor de natură să asigure coerența între datele trimestriale și datele anuale corespondente.

Articolul 5

Calendar pentru transmiterea datelor trimestriale

(1)   Datele trimestriale la care se face referire la articolul 3 se transmit Comisiei (Eurostat) în maxim trei luni de la încheierea trimestrului la care se referă datele.

Orice revizuire a datelor trimestriale aferente trimestrelor precedente se transmite cu aceeași ocazie.

(2)   Prima transmisie a datelor trimestriale se referă la datele pentru primul trimestru din 2002. Statele membre transmit aceste date până la 30 iunie 2002.

Cu toate acestea, Comisia poate acorda o derogare de maxim un an cu privire la data primei transmisii a datelor trimestriale pentru primul trimestru din 2002 și în continuare, în măsura în care sunt necesare adaptări majore ale sistemelor naționale de statistică.

Articolul 6

Transmiterea datelor retrospective

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date trimestriale retrospective pentru categoriile prevăzute la articolul 3, începând cu primul trimestru din 1999.

(2)   Datele trimestriale aferente primului trimestru din 1999 până în trimestrul patru din 2001 se transmit Comisiei (Eurostat) până la 30 iunie 2002.

Cu toate acestea, Comisia poate acorda o derogare de maxim un an cu privire la data primei transmisii a datelor trimestriale aferente primului trimestru din 1999 și în continuare, în măsura în care sunt necesare adaptări majore ale sistemelor naționale de statistică.

Articolul 7

Punere în aplicare

(1)   Concomitent cu transmiterea datelor trimestriale, conform calendarului menționat la articolul 5 alineatul (2), statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) o descriere a surselor și a metodelor utilizate la elaborarea datelor trimestriale menționate la articolul 3 (descriere inițială).

(2)   Orice revizuire în descrierea inițială a surselor și a metodelor utilizate pentru elaborarea datelor trimestriale se transmite Comisiei (Eurostat) concomitent cu datele revizuite.

(3)   Comisia (Eurostat) informează SPC și CMFB cu privire la sursele și metodele utilizate de către fiecare stat membru.

Articolul 8

Raportul

Pe baza datelor transmise pentru categoriile precizate la articolul 3 și după consultarea SPC, Comisia (Eurostat) înaintează Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2005, un raport de evaluare a fiabilității datelor trimestriale furnizate de către statele membre.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre care nu pot să transmită, în perioada de tranziție prevăzută la alineatul (4), datele trimestriale aferente primului trimestru din 2001 și în continuare, conform surselor și metodelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și calendarului menționat la articolul 5 alineatul (1), aplică dispozițiile alineatului (2).

(2)   Statele membre menționate la alineatul (1) transmit Comisiei (Eurostat) „cele mai bune estimări trimestriale” de care dispun (cu alte cuvinte, estimări care înglobează toate informațiile disponibile pe parcursul procesului de elaborare a unui sistem ameliorat de conturi trimestriale nefinanciare pentru administrația publică), conform calendarului menționat la articolul 5 alineatul (1).

În același timp, statele membre arată măsurile care mai trebuie adoptate pentru a fi în conformitate cu sursele și metodele prevăzute la articolul 4 alineatul (1).

(3)   În perioada de tranziție prevăzută la alineatul (4), Comisia (Eurostat) examinează progresul statelor membre privind respectarea deplină a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1).

(4)   Perioada de tranziție începe la data primei transmisii menționate la articolul 5 alineatul (2) și se încheie la 31 martie 2005.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 iunie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO C 154 E, 29.5.2001, p. 300.

(2)  JO C 131, 3.5.2001, p. 6.

(3)  Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2001 (JO C 65 E, 14.3.2002, p. 33) și Decizia Consiliului din 7 mai 2002.

(4)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 359/2002 (JO L 58, 28.2.2002, p. 1.)

(5)  JO L 172, 12.7.2000, p. 3.

(6)  JO L 29, 4.2.2000, p. 4.

(7)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 59, 6.3.1991, p. 19, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/174/CE (JO L 51, 1.3.1996, p. 48).


ANEXĂ

Conținutul conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică

Conturile trimestriale nefinanciare pentru administrația publică sunt definite prin trimitere la lista de cheltuieli și venituri ale administrației, inclusă în Regulamentul nr. 1500/2000 al Comisiei.

Cheltuielile administrației publice cuprind categoriile SEC 95 înregistrate în coloana utilizări sau modificările din coloana active sau modificările din coloana pasive și din coloana valoare netă din succesiunea conturilor pentru administrația publică, cu excepția D.3 care se înregistrează în coloana resurse din conturile administrației publice.

Veniturile administrației publice cuprind categoriile SEC 95 înregistrate în coloana resurse sau modificările pasivelor din coloana valoare netă din succesiunea conturilor nefinanciare pentru administrația publică, cu excepția D.39 care se înregistrează în coloana utilizări din conturile administrației publice.

Prin definiție, diferența dintre veniturile și cheltuielile administrației publice, așa cum au fost definite anterior, reprezintă împrumuturile nete acordate (+)/împrumuturile nete primite (-) în sectorul administrației publice.

Tranzacțiile D.41, D.7, D.92 și D.99 sunt consolidate în cadrul sectorului administrației publice. Celelalte tranzacții nu sunt consolidate.

Tabelul de mai jos prezintă categoriile SEC 95 reprezentând cheltuieli și venituri ale administrației publice. Categoriile indicate cu caractere italice fac deja obiectul unei transmisii trimestriale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 264/2000 al Comisiei.

Coduri SEC 95

Cheltuieli ale administrației publice

P.2

Consum intermediar

P.5 + K.2

Formarea capitalului brut + achiziții minus externalizări de active nefinanciare neproduse

P.51

Formarea capitalului brut imobilizat

D.1

Remunerarea angajaților

D.29

Alte impozite pe producție

D.3

Subvenții de plătit

D.4

Venit din proprietăți

D.41

Dobânzi

D.5

Impozite curente pe venit, avere etc.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Ajutoare sociale, altele decât transferurile sociale în natură + transferuri sociale în natură aferente cheltuielilor cu produsele furnizate consumatorilor casnici prin intermediul producătorilor de pe piață

D.7

Alte transferuri curente

D.8

Ajustare pentru modificări ale fondurilor nete ale consumatorilor casnici în rezervele fondurilor de pensii

D.9

Transferuri de capital, de plătit


Coduri SEC 95

Venituri ale administrației publice

P.11 + P.12 + P.131

Producție destinată pieței + producție pentru utilizare finală proprie + plăți pentru restul producției fără scop comercial

D.2

Impozite pe producție și importuri

D.39

Alte subvenții pentru producție

D.4

Venit din proprietăți

D.5

Impozite curente pe venit, avere etc.

D.61

Contribuții sociale

D.611

Contribuții sociale reale

D.612

Contribuții sociale imputate

D.7

Alte transferuri curente

D.9 (1)

Transferuri de capital, de primit

D.91

Impozite pe capital

B.8g

Economii, brute

B.9

Împrumuturi nete acordate/împrumuturi nete primite


(1)  Ajustările pentru impozite și contribuții sociale evaluate, dar niciodată colectate, atunci când se înregistrează la D.9, sunt considerate ca fiind venit negativ.


Top