EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0359

Regulamentul (CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind utilizarea SEC 95 pentru determinarea contribuțiilor financiare ale statelor membre la resursa proprie bazată pe TVA

OJ L 58, 28.2.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/359/oj

01/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

163


32002R0359


L 058/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 359/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 februarie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind utilizarea SEC 95 pentru determinarea contribuțiilor financiare ale statelor membre la resursa proprie bazată pe TVA

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 285 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (3) prevede utilizarea sistemului european de conturi economice integrate (SEC), a doua ediție, ca sistem european de conturi economice integrate pentru buget și resurse proprii definit în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 al Consiliului (4), atâta timp cât Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului (5) rămâne în vigoare.

(2)

Datele SEC, a doua ediție, nu mai sunt disponibile la gradul de detaliere necesar pentru determinarea resursei proprii bazate pe TVA.

(3)

Acest fapt nu afectează procedurile convenite pentru determinarea resursei proprii bazate pe PNB.

(4)

Este recomandabilă utilizarea celor mai bune date statistice disponibile pentru determinarea contribuțiilor bugetare ale statelor membre.

(5)

Utilizarea datelor bazate pe noul sistem european de conturi economice integrate (SEC 95) în scopul determinării resursei proprii bazate pe TVA nu are nici un efect la nivelul resurselor proprii și nici asupra repartizării contribuțiilor între statele membre.

(6)

Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (6), a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din decizie,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se inserează următorul alineat:

„(1a)

În scopul determinării resursei proprii bazate pe TVA și prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot utiliza date bazate pe noul sistem european de conturi economice integrate (SEC 95) atât timp cât Decizia 94/728/CE, Euratom rămâne în vigoare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO C 29 E, 30.1.2001, p. 266.

(2)  Avizul Parlamentului European din 3 aprilie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 16 iulie 2001 (JO C 307, 31.10.2001, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 995/2001 al Comisiei (JO L 139, 23.5.2001, p. 3).

(4)  JO L 155, 7.6.1989, p. 1. Regulament abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 (JO L 130, 31.5.2000, p. 1).

(5)  JO L 293, 12.11.1994, p. 9.

(6)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


Top