EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2414

Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

OJ L 327, 12.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 9 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogat prin 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2414/oj

32001R2414Official Journal L 327 , 12/12/2001 P. 0001 - 0002
Ediţie specială în limba cehă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba estonă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba maghiară Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba lituaniană Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba letonă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba malteză Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba polonă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba slovacă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173
Ediţie specială în limba slovenă Chapter 19 Volume 04 P. 172 - 173


20011207

Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului

din 7 decembrie 2001

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (i),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European [1],

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 [2] include România printre țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de viză, dar condiționează punerea în aplicare a acestei exonerări de viză față de resortisanții români de o decizie ulterioară a Consiliului. Această decizie trebuia luată pe baza unui raport pe care Comisia trebuia să îl prezinte Consiliului până la 30 iunie 2001 și care trebuia să fie însoțit de orice recomandări adecvate.

(2) În raportul său din 29 iunie 2001, Comisia constată progresele incontestabile realizate de România în ceea ce privește imigrația ilegală din țara sa, politica vizelor și controlul la frontiere sale. În plus, Comisia arată și angajamentele luate de România în acest domeniu. În încheierea raportului, Comisia recomandă Consiliului punerea în aplicare a exonerării de viză a resortisanților români de la 1 ianuarie 2002.

(3) Pentru a pune în aplicare exonerarea de viză față de resortisanții români trebuie eliminate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 care au ca obiect menținerea temporară a obligației de a deține viză.

(4) În conformitate cu articolul 1 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Irlanda și Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament. În consecință și fără a se aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, dispozițiile prezentului regulament nu se aplică nici Irlandei, nici Regatului Unit.

(5) În ceea ce privește Republica Islanda și Regatul Norvegiei, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, dezvoltare care intră sub incidența articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite norme de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen [3],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se modifică după cum urmează:

1. Considerentul (12) se înlocuiește cu următorul text:

"(12) Prezentul regulament prevede o armonizare totală în ceea ce privește țările terțe ai căror resortisanți sunt supuși obligației de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație."

2. La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"Resortisanții țărilor terțe care figurează pe lista din anexa II sunt exonerați de obligația prevăzută la alineatul (1) pentru șederi a căror durată totală nu depășește trei luni."

3. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

"Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene."

4. În anexa II se elimină:

- asteriscul corespunzător României;

- nota de subsol care se referă la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Verwilghen

[1] Aviz emis la 29 noiembrie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[2] JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

[3] JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

--------------------------------------------------

Top