EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0004

Directiva 2000/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 februarie 2000 de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor)

OJ L 87, 8.4.2000, p. 22–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 253 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 253 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 50 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogare implicită prin 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/4/oj

13/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

253


32000L0004


L 087/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/4/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 28 februarie 2000

de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunități Europene și, în special, articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Este de dorit să se introducă în Directiva 74/60/CEE a Consiliului (4) cerințe referitoare la ferestre acționate electric, cu scopul de a elimina pericolul pentru copii, care se poate manifesta la închiderea acestor ferestre; cerințe similare ar trebui de asemenea aplicate trapelor de aerisire și sistemelor de pereți despărțitori acționate electric; în acest scop, titlul și domeniul de aplicare al Directivei 74/60/CEE ar trebuie modificate în mod corespunzător.

(2)

Directiva 74/60/CEE este una din directivele speciale ale procedurii de omologare CE de tip care a fost instituită prin Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (5); în consecință, dispozițiile cuprinse în Directiva 70/156/CEE privind vehiculele, sistemele pentru vehicule, componentele și unitățile tehnice separate se aplică Directivei 74/60/CEE.

(3)

Îndeosebi articolul 3 alineatul (4) și articolul 4 alineatul (3) din Directiva 70/156/CEE impun ca fiecare directivă specială să aibă atașată la ea o fișă de informații care să conțină elementele relevante ale anexei I la Directiva 70/156/CEE și, de asemenea, un certificat de omologare de tip bazat pe anexa VI la Directiva 70/156/CEE pentru ca respectiva omologare să poată fi computerizată.

(4)

Este important ca vehiculele din categorii altele decât M1, în special cele din categoriile M2 și N1, să fie capabile să ofere, la prima ocazie care se ivește, conducătorului auto și pasagerilor dar în special copiilor nivelul de siguranță prevăzut în Directiva 74/60/CEE; în acest scop, ar trebui să se procedeze în așa fel încât domeniul de aplicare al Directivei 74/60/CEE să fie extins pentru a cuprinde asemenea vehicule, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 13 din Directiva 70/156/CEE.

(5)

Modificările la Directiva 74/60/CEE se referă doar la dispozițiile sale cu caracter administrativ și la ferestrele, trapa de aerisire și/sau sistemele de pereți despărțitori acționate electric; nu este prin urmare necesar să se invalideze omologările existente acordate în conformitate cu Directiva 74/60/CEE și nici nu este necesar să împiedice înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi, care nu sunt echipate cu ferestre, trapă de aerisire și/sau sisteme de pereți despărțitori acționate electric și care sunt cuprinse în aceste omologări.

(6)

În conformitate cu principiul proporționalității, după cum se prevede în articolul 5 paragraful al treilea din tratat, măsurile cuprinse în prezenta directivă nu depășesc cadrul necesar pentru realizarea obiectivelor tratatului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 74/60/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 74/60/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor.”

2.

Articolele 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

În sensul prezentei directive, «vehicul» înseamnă orice vehicul astfel cum a fost definit în articolul 2 din Directiva 70/156/CEE.

Articolul 2

Niciun stat membru nu poate să refuze acordarea omologării CE sau a omologării naționale unui tip vehicul din motive legate de elementele interioare montate pe vehicule, dacă acestea îndeplinesc cerințele menționate în anexele la prezentul document.

Articolul 3

Niciun stat membru nu poate să refuze înmatricularea și nici nu poate să interzică vânzarea, introducerea în circulație sau utilizarea oricărui vehicul din motive legate de elementele interioare montate pe vehicule, dacă acestea îndeplinesc cerințele menționate în anexe.”

3.

Articolele 4 și 5 se elimină.

4.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Începând cu 8 aprilie 2001, din motive legate de elementele interioare montate pe autovehicule, statele membre:

nu pot să refuze acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale unui tip de vehicul;

nu pot să interzică înmatricularea, vânzarea sau introducerea în circulație a vehiculelor,

dacă vehiculele îndeplinesc cerințele Directivei 74/60/CEE.

(2)   Începând cu 8 aprilie 2002, statele membre nu mai acordă omologarea CE de tip pentru un nou tip de vehicul din motive legate de elementele interioare montate pe autovehicule, dacă cerințele Directivei 74/60/CEE nu sunt îndeplinite.

(3)   Începând cu 8 aprilie 2003, statele membre:

consideră certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi în conformitate cu dispozițiile Directivei 70/156/CEE ca nemaifiind valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din respectiva directivă;

pot refuza înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi care nu sunt însoțite de un certificat de conformitate, excepție făcând cazul în care se invocă articolul 8 alineatul (2) din Directiva 70/156/CEE,

din motive legate de elementele interioare montate pe autovehicule dacă vehiculele sunt dotate cu ferestre, trapă de aerisire și/sau sisteme de pereți despărțitori acționate electric și dacă nu sunt îndeplinite cerințele Directivei 74/60/CEE.

(4)   Prezenta directivă nu anulează nici o omologare pentru tipurile de vehicule care nu sunt dotate cu ferestre, trapă de aerisire și/sau sisteme de pereți despărțitori acționate electric, acordată anterior în conformitate cu Directiva 74/60/CEE și nici nu împiedică prelungirea unor asemenea omologări în condițiile directivei în conformitate cu care ele au fost inițial acordate.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 8 aprilie 2001 și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 2000.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

J. PINA MOURA


(1)  JO C 149, 15.5.1998, p. 10.

(2)  JO C 407, 28.12.1998, p. 56.

(3)  Avizul Parlamentului European din 9 februarie 1999 (JO C 150, 28.5.1999, p. 26), Poziția comună a Consiliului din 28 octombrie 1999 (JO C 346, 2.12.1999, p. 17) și Decizia Parlamentului European din 3 februarie 2000.

(4)  JO L 38, 11.2.1974, p. 2, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 78/632/CEE a Comisiei (JO L 206, 29.7.1978, p. 26).

(5)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 11, 16.1.1999, p. 25).


ANEXĂ

MODIFICĂRI LA ANEXELE LA DIRECTIVA 74/60/CEE

1.

Între articole și anexa I se introduce următoarea listă de anexe:

LISTA ANEXELOR

ANEXA I:

Domeniul de aplicare, definiții, cererea de omologare CE de tip pentru un tip de vehicul, specificații, acordarea omologării CE pentru un tip de vehicul, modificări ale tipului și modificări aduse omologărilor și conformității producției.

Apendicele 1:

Fișă de informații

Apendicele 2:

Certificatul de omologare CE de tip

Apendicele 3:

Poziția vergelei cilindrice de încercare în plafonul care se deschide și în deschiderile ferestrelor

Apendicele 4:

Simbolul pentru comutatorul comandat de conducătorul auto.

ANEXA II:

Determinarea zonei de impact frontal

ANEXA III:

Procedură pentru încercarea materialelor cu disipare de energie

ANEXA IV:

Procedură pentru determinarea punctului H și a unghiului real al spătarului scaunului și pentru verificarea pozițiilor relative ale punctelor R și H, precum și relația între unghiul proiectat al spătarului scaunului și unghiul real al spătarului scaunului.

Apendice:

componente ale manechinului tridimensional, precum și dimensiunile și masa manechinului.

ANEXA V:

Metode de măsurare a proiecțiilor.

Apendice:

aparatura pentru măsurarea proiecțiilor.

ANEXA VI:

Aparatura și procedura pentru aplicarea punctului 5.2.1. din anexa I

2.

Anexa I se modifică după cum urmează.

(a)

Nota de subsol 1 se elimină.

(b)

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

(c)

Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta directivă se aplică vehiculelor din categoria M1, astfel cum au fost definite în anexa II secțiunea A la Directiva 70/156/CEE.”

(d)

Punctele 2.1 și 2.2 se înlocuiesc cu următorul text:

2.1.   «elementele montate în interior» sunt:

2.1.1.   piese interioare din compartimentul pentru pasageri, altele decât oglinzile retrovizoare interioare;

2.1.2.   dispunerea comenzilor;

2.1.3.   plafonul sau plafonul care se deschide;

2.1.4.   spătarul și partea din spate a scaunelor;

2.1.5.   ferestre, trapă de aerisire și sisteme de pereți despărțitori acționate electric.

2.2.   «Tip de vehicul» referitor la elementele montate în interiorul unui compartiment pentru pasageri înseamnă autovehiculele care nu diferă în privința unor elemente esențiale ca:”.

(e)

Se introduc următoarele puncte:

2.2.3.   plafonul sau plafonul care se deschide;

2.2.4.   spătarul și partea din spate a scaunelor;

2.2.5.   ferestre, trapă de aerisire și sisteme de pereți despărțitori acționate electric.”

(f)

Se introduc următoarele puncte:

2.10.   «Ferestre acționate electric» înseamnă ferestre care sunt închise prin acționare electrică, fiind alimentate de sursa de energie electrică a vehiculului.

2.11.   «Trape de aerisire acționate electric» înseamnă panouri care se deschid în plafonul vehiculului care sunt închise prin acționare electrică, fiind alimentate de sursa de energie electrică a vehiculului fie printr-o mișcare de culisare, fie printr-o mișcare de basculare, nefiind incluse sistemele de plafoane decapotabile.

2.12.   «Sisteme de pereți despărțitori acționate electric» semnifică sisteme care împart compartimentul pentru pasageri al vehiculului în cel puțin două secțiuni și care sunt închise prin acționare electrică, fiind alimentate de sursa de energie electrică a vehiculului.

2.13.   «Deschidere» reprezintă o deschizătură maximă neobstrucționată între muchia superioară sau muchia anterioară, depinzând de direcția de închidere a unei ferestre sau a unui sistem despărțitor sau a unei trape de aerisire acționate electric și structura vehiculului care formează marginea ferestrei, sistemului despărțitor sau trapei de aerisire, atunci când se privește din interiorul vehiculului sau, în cazul unui sistem despărțitor, atunci când se privește din partea din spate a compartimentului pentru pasageri.

Pentru a măsura o deschizătură, se introduce (fără a se exercita forță) o vergea cilindrică de încercare prin respectiva deschizătură, în general perpendicular pe fereastră, trapa de plafon sau sistemul despărțitor, după cum se ilustrează în figura 1, atunci când se privește din interiorul vehiculului sau, după caz, din partea din spate a compartimentului pentru pasageri.”

(g)

Punctele 3 – 3.3 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.   CEREREA DE OMOLOGARE CE DE TIP A UNUI TIP DE VEHICUL

3.1.   Cererea de omologare CE de tip în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE a unui tip de vehicul, referitor la elementele montate la interiorul său, se prezintă de către constructorul vehiculului.

3.2.   Un model al fișei de informații este dat în apendicele 1.

3.3.   Următoarele trebuie supuse aprobării serviciului tehnic responsabil pentru efectuarea testelor de omologare:”.

(h)

Se introduc următoarele puncte:

„5.5.2.   Trape de aerisire acționate electric

5.5.2.1.   În plus, trapele de aerisire acționate electric și elementele de comandă ale acestora îndeplinesc cerințele punctului 5.8 de mai jos.”

(i)

Punctele 5.8 și 5.8.1. sunt renumerotate ca punctele 5.9 și 5.9.1

(j)

Se introduc următoarele puncte:

„5.8.   Ferestre, trape de aerisire și sisteme de pereți despărțitori acționate electric

5.8.1.   Cerințele de mai jos se aplică ferestrelor/trapelor de aerisire/sistemelor de pereți despărțitori acționate electric pentru a reduce la minimum posibilitatea producerii unor răniri, cauzate de utilizarea accidentală sau necorespunzătoare.

5.8.2.   Cerințe privind exploatarea în condiții normale

Excepție făcând dispozițiile punctului 5.8.3, ferestrele/trapele de aerisire/sistemele de pereți despărțitori acționate electric pot fi închise cu respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele condiții:

5.8.2.1.

atunci când cheia de contact este introdusă în contact în orice poziție de utilizare;

5.8.2.2.

prin forță musculară neasistată de acționarea electrică de la sursa de alimentare cu energie electrică a vehiculului;

5.8.2.3.

la activarea continuă a unui sistem de blocare din exteriorul vehiculului;

5.8.2.4.

în cursul intervalului de timp între momentul în care aprinderea a fost comutată de la poziția «pornire» la poziția «oprire» și/sau cheia a fost scoasă din contact și momentul în care nici una din cele două uși din față nu a fost deschisă suficient de mult pentru a permite ieșirea ocupanților;

5.8.2.5.

atunci când mișcarea de închidere a unei ferestre, trape de aerisire sau sistem de pereți despărțitori acționate electric începe la o deschidere care nu depășește 4 mm;

5.8.2.6.

atunci când fereastra acționată electric a ușii unui vehicul care nu are cadru superior al ușii se închide automat ori de câte ori ușa respectivă este închisă. În acest caz, deschiderea maximă, astfel cum a fost definită la punctul 2.13, înainte de închiderea ferestrei, nu depășește 12 mm.

5.8.2.7.

Se permite închiderea de la distanță prin activarea continuă a unui dispozitiv de acționare de la distanță, sub rezerva că una din condițiile următoare este îndeplinită:

5.8.2.7.1.

dispozitivul de acționare de la distanță nu poate să închidă fereastra/trapa de aerisire/sistemul de pereți despărțitori acționate electric de la o distanță mai mare de 11 metri față de vehicul;

5.8.2.7.2.

dispozitivul de acționare de la distanță nu poate să închidă fereastra/trapa de aerisire/sistemul de pereți despărțitori acționate electric:

dacă dispozitivul de acționare de la distanță și vehiculul sunt separate de o suprafață opacă

și

dacă distanța între dispozitivul de acționare de la distanță și vehicul este mai mare de 6 metri.

5.8.2.8.

Se permite închiderea printr-o singură atingere de buton doar pentru fereastra acționată electric de la ușa șoferului și pentru trapa de aerisire și doar pe perioada în care cheia de contact este în poziția de funcționare a motorului.

5.8.3.   Cerințe privind inversarea automată a cursei

Nici una din cerințele punctului 5.8.2 nu se aplică dacă fereastra/trapa de aerisire/sistemul de pereți despărțitori acționate electric sunt dotate cu un dispozitiv de inversare automată a cursei.

5.8.3.1.1.   Acest dispozitiv asigură inversarea cursei pentru fereastră/trapa de aerisire/sistemul de pereți despărțitori înainte ca o forță de strângere mai mare de 100 N să se exercite în cadrul unei deschideri de 200 mm până la 4 mm deasupra marginii superioare a ferestrei/sistemului de pereți despărțitori acționate electric sau în fața marginii anterioare a unei trape culisante și la muchia de ieșire a unei trape basculante.

5.8.3.1.2.   După o astfel de mișcare în cursă inversă, fereastra sau trapa de aerisire sau sistemul de pereți despărțitori se deschide într-una din următoarele poziții:

5.8.3.1.2.1.

o poziție care să permită introducerea unei vergele cilindrice de încercare, cu diametrul de 200 mm, prin deschizătura respectivă, la același (același) punct(e) de contact utilizat(e) pentru a determina comportamentul în cursă inversă de la punctul 5.8.3.11;

5.8.3.1.2.2.

o poziție care reprezintă cel puțin poziția inițială înainte de inițierea închiderii;

5.8.3.1.2.3.

o poziție deschisă cu cel puțin 50 mm mai mult decât poziția din momentul în care a fost inițiată mișcarea în cursă inversă;

5.8.3.1.2.4.

în cazul unei mișcări de basculare a unei trape de aerisire, deschiderea unghiulară maximă.

5.8.3.1.3.   Pentru a verifica ferestrele/trapele de aerisire/sistemele de pereți despărțitori acționate electric cu dispozitive pentru inversarea cursei, un instrument de măsurare/o vergea pentru încercare se introduce prin deschiderea din interiorul respectivului vehicul sau, în cazul unui sistem cu pereți despărțitori, din partea din spate a compartimentului pentru pasageri într-un asemenea mod încât suprafața cilindrică a vergelei să intre în contact cu orice parte a structurii vehiculului care formează marginea ferestrei/deschiderea trapei de aerisire/peretelui despărțitor. Raportul de deflexie a forței instrumentului de măsurare nu depășește 10 N/mm. Pozițiile vergelelor de încercare (în mod normal așezate perpendicular pe fereastră/trapa de aerisire/peretele despărțitor) sunt ilustrate în apendicele 3, figura 1.

5.8.4.   Amplasarea și utilizarea comutatorului

5.8.4.1.   Comutatoarele ferestrelor/trapelor de aerisire/pereților despărțitori acționate electric sunt amplasate sau acționate într-un asemenea mod încât să reducă la minimum riscul închiderii accidentale. Comutatoarele necesită o acționare continuă pentru închidere, excepție făcând cazurile descrise la punctele 5.8.2.6, 5.8.2.8 sau 5.8.3.

5.8.4.2.   Toate comutatoarele pentru fereastra din spate, trapa de aerisire și peretele despărțitor care sunt concepute pentru a fi utilizate de ocupanții care se află în spatele vehiculului pot fi comutate în poziția «pornit» printr-un comutator comandat de conducătorul vehiculului, amplasat în fața unui plan transversal vertical care trece prin punctele R ale scaunelor din față. Comutatorul comandat de conducătorul vehiculului nu este necesar dacă fereastra din spate, trapa de aerisire sau peretele despărțitor sunt echipate cu un dispozitiv pentru inversarea automată a cursei. Dacă, totuși, comutatorul comandat de conducătorul vehiculului este prezent, el nu are prioritate asupra dispozitivului pentru inversarea automată a cursei.

Comutatorul comandat de conducătorul vehiculului este amplasat în așa fel încât să reducă la minimum orice posibilitate de manipulare accidentală. Acesta va fi identificat printr-un simbol ilustrat în apendicele 4.

5.8.5.   Dispozitive de protecție

Toate dispozitivele de protecție care sunt utilizate pentru a împiedica deteriorarea sursei de alimentare în cazul unei supraîncărcări sau blocări pot fi reglate din nou automat în timpul activării comutatorului care comandă fereastra/trapa de aerisire/peretele despărțitor.

5.8.6.   Instrucțiuni prezentate în manual

5.8.6.1.   Manualul deținătorului vehiculului conține instrucțiuni clare referitoare la fereastra/trapa de aerisire/peretele despărțitor acționate electric, incluzând:

5.8.6.1.1.

explicarea consecințelor posibile (blocarea pasagerilor în interior),

5.8.6.1.2.

utilizarea comutatorului comandat de conducătorul vehiculului,

5.8.6.1.3.

un mesaj «AVERTIZARE» indicând pericolele, în special cele pentru copii în cazul utilizării necorespunzătoare/activării ferestrelor/trapelor de aerisire/sistemelor de pereți despărțitori acționate electric. Această avertizare ar trebui să indice responsabilitățile conducătorului vehiculului, incluzând instrucțiunile pentru alți ocupanți, precum și recomandarea de a părăsi vehiculul doar dacă cheia de contact este scoasă din contact,

5.8.6.1.4.

un mesaj «AVERTIZARE» indicând faptul că ar trebui să se acorde o atenție specială atunci când se utilizează sisteme de închidere de la distanță (a se vedea punctul 5.8.2.7), ca de exemplu acționarea acestor sisteme să se facă doar atunci când cel care le utilizează are o perspectivă clară asupra vehiculului, pentru a fi sigur că nimeni nu poate fi blocat de ferestrele/trapa de aerisire/sistemele de pereți despărțitori acționate electric.”

(k)

Punctele 6, 7 și 8 se înlocuiesc cu următorul text:

„6.   ACORDAREA OMOLOGĂRII CE DE TIP PENTRU UN TIP DE VEHICUL

6.1.   În cazul în care cerințele respective sunt satisfăcute, omologarea CE de tip se acordă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 70/156/CEE.

6.2.   Un model pentru certificatul de omologare CE de tip este prezentat în apendicele 2.

6.3.   Pentru fiecare vehicul omologat, se atribuie un număr de omologare în conformitate cu anexa VII la Directiva 70/156/CEE. Unul și același stat membru nu atribuie același număr unui alt tip de vehicul.

7.   MODIFICĂRI ALE TIPULUI ȘI MODIFICĂRI ADUSE OMOLOGĂRILOR

7.1.   În cazul unor modificări ale tipului omologat, în conformitate cu prezenta directivă, se aplică dispozițiile articolului 5 din directiva 70/156/CEE.

8.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

8.1.   Se iau măsuri pentru asigurarea conformității producției, în conformitate cu dispozițiile stabilite în articolul 10 din Directiva 70/156/CEE.”

(l)

Se introduc următoarele apendice:

"Apendicele 1

Image

Apendicele 2

Image

Apendicele 3

Image

Apendicele 4

Image


Top