EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0002

Directiva 2000/2/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți și a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roțiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 21, 26.1.2000, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 9 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogare implicită prin 32009L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/2/oj

13/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

137


32000L0002


L 021/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2000/2/CE A COMISIEI

din 14 ianuarie 2000

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți și a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special articolul 11,

având în vedere Directiva 75/322/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la suprimarea paraziților radioelectrici produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/54/CE, în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Directiva 75/322/CEE este una dintre directivele individuale din cadrul procedurii de omologare CE de tip, stabilită în temeiul Directivei 74/150/CEE. Ca urmare, dispozițiile stabilite în Directiva 74/150/CEE aplicabile sistemelor, componentelor și unităților tehnice individuale se aplică Directivei 75/322/CEE.

(2)

Directiva 75/322/CEE conține primele măsuri menite să instituie compatibilitatea electromagnetică de bază în ceea ce privește paraziții radiolectrici. Ulterior progresul tehnic a condus la creșterea complexității și a diversității echipamentelor electrice și electronice.

(3)

Pentru a ține seama de interesul crescând pentru dezvoltarea tehnologică a echipamentelor electrice și electronice și de nevoia de a asigura compatibilitatea generală a diferitelor echipamente electrice și electronice, Directiva 89/336/CEE a Consiliului (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (5), a stabilit dispozițiile generale privind compatibilitatea electromagnetică pentru toate produsele care nu sunt reglementate de o directivă individuală.

(4)

În conformitate cu principiul stabilit de Directiva 89/336/CEE, dispozițiile generale ale acesteia nu se aplică sau încetează să se aplice cu privire la aparatele reglementate de directive individuale, cu condiția ca cerințele de protecție prevăzute de directiva generală să fi fost armonizate.

(5)

Directiva 75/322/CEE ar trebui să devină o astfel de directivă individuală.

(6)

Adaptarea la progresul tehnic a intrat în vigoare, în cazul autovehiculelor, prin Directiva 95/54/CE a Comisiei (6) privind eliminarea interferențelor radio produse de motoarele cu aprindere prin scânteie montate pe autovehicule. În prezent, trebuie adoptate cerințe echivalente cu privire la eliminarea paraziților radio produși de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere, prin stabilirea unei directive individuale în cadrul procedurii de omologare de tip care prevede acordarea omologării de către autoritățile naționale desemnate în baza unor cerințe tehnice armonizate.

(7)

De la 1 octombrie 2001, cerințele tehnice privind paraziții radio (compatibilitate electromagnetică) produși de vehicule și de componentele și sistemele acestora ar trebui reglementată exclusiv de dispozițiile Directivei 75/322/CEE.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic instituit prin articolul 12 din Directiva 74/150/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 75/322/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

Articolele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

În sensul prezentei directive, «vehicul» înseamnă orice vehicul astfel cum este definit de Directiva 74/150/CEE.

Articolul 2

Nici un stat membru nu poate refuza acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale de tip pentru un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică individuală din motive ce privesc compatibilitatea electromagnetică dacă sunt îndeplinite cerințele prezentei directive.”

3.

Articolul 3 se elimină.

4.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Prezenta directivă constituie o «directivă individuală» în sensul articolului 2 alineatul (2) al Directivei 89/336/CEE a Consiliului (*), care intră în vigoare de la 1 octombrie 2001.

(*)  JO L 139, 23.5.1989, p. 19.”"

5.

Anexele se înlocuiesc cu anexele I-IX la Directiva 95/54/CE, sub rezerva modificărilor stabilite în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   De la 1 ianuarie 2001, statele membre nu pot, din motive ce privesc compatibilitatea electromagnetică:

refuza acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale de tip pentru un tip de vehicul;

refuza acordarea omologării CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice individuale pentru orice tip de componentă sau unitate tehnică individuală dat;

interzice înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a vehiculelor;

interzice vânzarea sau exploatarea componentelor sau a unităților tehnice individuale,

în cazul în care vehiculele, componentele sau unitățile tehnice individuale sunt conforme cu cerințele Directivei 75/322/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)   De la 1 octombrie 2002, statele membre:

nu mai pot acorda omologarea CE de tip pentru vehicule, omologarea CE de tip pentru componente sau omologarea CE de tip pentru unități tehnice individuale

și

pot refuza acordarea omologării naționale de tip,

în cazul oricărui tip de componentă de vehicule sau de unitate tehnică individuală, dacă nu sunt respectate cerințele Directivei 75/322/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică tipurilor de vehicule omologate înainte de 1 octombrie 2002 în temeiul Directivei 77/537/CEE a Consiliului (7), și nici prelungirilor respectivelor omologări.

(4)   De la 1 octombrie 2008, statele membre:

consideră că certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi în conformitate cu dispozițiile Directivei 74/150/CEE nu mai sunt valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din directiva respectivă

și

pot refuza vânzarea și darea în folosință a subansamblurilor electrice sau electronice noi ca unități tehnice individuale sau componente,

dacă nu sunt respectate cerințele prezentei directive.

(5)   Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (4), în cazul pieselor de schimb, statele membre continuă să acorde omologarea CE de tip și să autorizeze vânzarea și darea în folosință a componentelor sau a unităților tehnice individuale destinate utilizării la tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 1 octombrie 2002 în temeiul Directivei 75/322/CEE sau al Directivei 77/537/CEE și, după caz, al prelungirilor ulterioare ale acestor omologări.

Articolul 3

La punctul 3.17. din anexa I și la punctul 2.4 din anexa II la Directiva 74/150/CEE „deparazitare” se înlocuiește cu „compatibilitate electromagnetică”.

Articolul 4

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2000. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 ianuarie 2000.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 28.3.1974, p. 10.

(2)  JO L 277, 10.10.1997, p. 24.

(3)  JO L 147, 9.6.1975, p. 28.

(4)  JO L 139, 23.5.1989, p. 19.

(5)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

(6)  JO L 266, 8.11.1995, p. 1.

(7)  JO L 220, 29.8.1977, p. 38.


ANEXĂ

În sensul prezentei directive, anexele I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV și VI la Directiva 95/54/CE se modifică după cum urmează:

1.   Anexa 1

1.1.   Punctul 1.1. are următorul text:

„Prezenta directivă se aplică compatibilității electromagnetice a vehiculelor reglementată de articolul 1. Se aplică, de asemenea, unităților tehnice electrice sau electronice individuale destinate montării în vehicule.”

1.2.   La punctul 2.1.10: „Directiva 70/156/CEE, articolul 2” se înlocuiește cu „articolul 9a din Directiva 70/150/CEE”.

1.3.   La punctele 3.1.1 și 3.2.1: „articolului 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „articolului 9a din Directiva 74/150/CEE”.

1.4.   La punctele 4.2.1.1 și 4.2.2.1: „articolului 4 alineatul (3) și, după caz, al articolului 4 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „articolului 4 din Directiva 74/150/CEE”.

1.5.   La punctul 4.3.1: „articolului 5 din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „articolului 6 din Directiva 74/150/CEE”.

La punctul 5.2:

1.6.1.   Cele 11 liniuțe se înlocuiesc cu următorul text:

„1 pentru Germania; 2 pentru Franța; 3 pentru Italia; 4 pentru Țările de Jos; 5 pentru Suedia; 6 pentru Belgia; 9 pentru Spania; 11 pentru Regatul Unit; 12 pentru Austria; 13 pentru Luxemburg; 17 pentru Finlanda; 18 pentru Danemarca; 21 pentru Portugalia; 23 pentru Grecia; 24 pentru Irlanda.”

1.6.2.   „Directivei 72/245/CEE” se înlocuiește cu „Directivei 75/322/CEE”.

1.7.   Punctele 7.1 și 7.3 se elimină.

2.   Anexa IIA

2.1.   Titlul se înlocuiește cu:

„Fișă informativă nr. … în conformitate cu anexa I la Directiva 74/150/CEE privind omologarea CE de tip a unui vehicul din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice (Directiva 75/322/CEE), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/2/CE”.

2.2.   Nota de subsol (*) se elimină.

3.   Anexa IIB

3.1.   Titlul se înlocuiește cu:

„Fișă informativă nr. … privind omologarea CE de tip a unui subansamblu electric/electronic din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice (Directiva 75/322/CEE), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/2/CE.”

4.   Anexa IIIA

4.1.   Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP”.

4.2.   La primul alineat:

„Directivei 72/245/CEE” se înlocuiește cu „Directivei 75/322/CEE”.

La punctul 0.4:

4.3.1.   „Categoria vehiculului (3)” se înlocuiește cu „Vehicul.”

4.3.2.   Nota de subsol (3) se elimină.

4.4.   Titlul apendicelui se înlocuiește cu:

„Apendice la certificatul de omologare CE de tip nr. … privind omologarea de tip a unui vehicul în temeiul Directivei 75/322/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/2/CE”.

5.   Anexa IIIB

5.1.   Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP”.

5.2.   La primul alineat: „Directivei 72/245/CEE” se înlocuiește cu „Directivei 75/322/CEE.”

La punctul 0.4:

5.3.1.   „Categoria vehiculului (3)” se înlocuiește cu „Vehicul”.

5.3.2.   Nota de subsol (3) se elimină.

5.4.   Titlul apendicelui se înlocuiește cu:

„Apendice la certificatul de omologare CE de tip nr. … privind omologarea de tip a unui subansamblu electric/electronic în temeiul Directivei 75/322/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/2/CE”.

6.   Anexa IV

6.1.   Primul paragraf de la punctul 1.3 se modifică după cum urmează:

„Această testare vizează măsurarea radiațiilor electromagnetice de bandă largă emise de sistemele cu aprindere prin scânteie și de motoarele electrice (motoarele de tracțiune electrică, motoarele pentru sistemele de încălzire sau de dejivrare, pompele de carburant, pompele de apă etc.) cu care sunt echipate în mod permanent vehiculele”.

6.2.   La punctul 5.3 se adaugă următorul text:

„și aliniat cu punctul median al vehiculului definit ca punctul situat pe axa principală a vehiculului la mijlocul distanței dintre centrele axelor față și spate ale vehiculului”.

6.3.   La apendicele 1, figurile 1 și 2 se înlocuiesc cu următoarele figuri:

„Figura 1

ZONA DE TESTARE A TRACTORULUI

(Zonă plană fără suprafețe electromagnetice reflectante)

Image

Figura 2

POZIȚIA ANTENEI FAȚĂ DE TRACTOR

Image

Image

7.   Anexa VI

7.1.   Punctul 4.1.1 se modifică după cum urmează:

„În mod normal, motorul va angrena roțile motoare la o viteză constantă echivalentă cu trei pătrimi din viteza maximă a vehiculului, în afară de cazul în care există un motiv tehnic pentru care producătorul să prefere o altă viteză. Motorul vehiculului trebuie încărcat cu un cuplu adecvat. În cazul în care este necesar, arborii de transmisie pot fi decuplați (de exemplu în cazul vehiculelor cu mai mult de două axe), cu condiția să nu antreneze o componentă care produce interferențe”.

7.2.   Punctul 5.4.1.4 se modifică după cum urmează:

„5.4.1.4.

pentru sistemul de iluminat din față, fie:

1,0 ± 0,2 m în interiorul vehiculului, măsurat de la punctul de intersecție dintre parbriz și capotă (punctul C în apendicele 1 la prezenta anexă), fie

0,2 ± 0,2 m de la linia de centru a axei față a tractorului măsurat spre centrul tractorului (punctul D în apendicele 2 la prezenta anexă),

luând în considerare varianta care conduce la punctul de referință cel mai apropriat de antenă.”

7.3.   Se adaugă un nou alineat, după cum urmează:

„5.4.1.5.

pentru sistemul de iluminat din spate, fie:

1,0 ± 0,2 m în interiorul vehiculului, măsurat de la punctul de intersecție dintre parbriz și capotă (punctul C în apendicele 1 la prezenta anexă), fie

0,2 ± 0,2 m de la linia de centru a axei spate a tractorului măsurat spre centrul tractorului (punctul D în apendicele 2 la prezenta anexă),

luând în considerare varianta care conduce la punctul de referință cel mai apropriat de antenă.”

7.4.   Apendicele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

Apendicele 1

Image

Apendicele 2

Image

7.5.   Apendicele 3 se elimină.

7.6.   Apendicele 4 se renumerotează apendicele 3.


Top