EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte

OJ L 141, 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

15/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

34


31999L0034


L 141/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 10 mai 1999

de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

(1)

Întrucât siguranța produselor și repararea prejudiciilor cauzate de produsele cu defecte sunt imperative sociale care trebuie respectate pe piața internă; întrucât Comunitatea a răspuns acestor cerințe prin Directiva 85/374/CEE (4) și Directiva 92/59/CEE a Consiliului din 29 iunie 1992 privind siguranța generală a produselor (5).

(2)

Întrucât Directiva 85/374/CEE a stabilit o repartizare justă a riscurilor inerente într-o societate modernă caracterizată printr-un grad înalt de tehnicitate; întrucât, prin urmare, directiva menționată a realizat un echilibru rezonabil între interesele în cauză, în special protecția sănătății consumatorului, stimularea inovației și a dezvoltării științifice și tehnologice, garantarea concurenței loiale și facilitarea schimburilor comerciale în cadrul unui sistem armonizat de răspundere civilă; întrucât directiva menționată a contribuit astfel la sensibilizarea operatorilor economici în ceea ce privește siguranța produselor și importanța ce trebuie acordată acestei probleme.

(3)

Întrucât gradul de armonizare a legislației statelor membre, atins prin Directiva 85/374/CEE, nu este total, având în vedere derogările prevăzute, în special cu privire la domeniul de aplicare a acesteia, care exclud produsele agricole netransformate.

(4)

Întrucât Comisia monitorizează punerea în aplicare și efectele Directivei 85/374/CEE și, în special, acele aspecte referitoare la protecția consumatorului și funcționarea pieței interne, care au făcut deja obiectul unui prim raport; întrucât, în acest context, Comisia trebuie să prezinte, în temeiul articolului 21 din directiva menționată, un al doilea raport referitor la aplicarea acesteia.

(5)

Întrucât includerea produselor agricole primare în domeniul de aplicare a Directivei 85/374/CEE ar ajuta la restabilirea încrederii consumatorului în siguranța produselor agricole; întrucât o asemenea măsură ar răspunde cerințelor unui grad înalt de protecție a consumatorului.

(6)

Întrucât circumstanțele impun modificarea Directivei 85/374/CEE, cu scopul de a facilita, în beneficiul consumatorilor, compensarea legitimă pentru prejudiciile aduse sănătății de produsele agricole cu defecte.

(7)

Întrucât prezenta directivă are un impact asupra funcționării pieței interne, în măsura în care comerțul cu produse agricole nu va mai fi afectat de existența unor neconcordanțe între normele privind răspunderea producătorului.

(8)

Întrucât principiul răspunderii fără vinovăție, prevăzut de Directiva 85/374/CEE, trebuie extins la toate tipurile de produse, inclusiv la produsele agricole definite la articolul 32 alineatul (1) teza a doua din tratat și cele cuprinse în anexa I la tratat.

(9)

Întrucât, în conformitate cu principiul proporționalității, este necesar să se includă produsele agricole în domeniul de aplicare a Directivei 85/374/CEE, în vederea realizării obiectivelor fundamentale ce vizează o protecție sporită pentru toți consumatorii și funcționarea corespunzătoare a pieței interne; întrucât prezenta directivă se limitează la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 paragraful al treilea din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 85/374/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

În sensul prezentei directive, «produs» înseamnă toate bunurile mobile, chiar în cazul în care sunt încorporate în alte bunuri mobile sau într-un bun imobil. Termenul «produs» se referă și la electricitate.”

2.

La articolul 15, alineatul (1) litera (a) se elimină.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 4 decembrie 2000.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 1999.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. EICHEL


(1)  JO C 337, 7.11.1997, p. 54.

(2)  JO C 95, 30.3.1998, p. 69.

(3)  Avizul Parlamentului European din 5 noiembrie 1998 (JO C 359, 23.11.1998, p. 25), Poziția comună a Consiliului din 17 decembrie 1998 (JO C 49, 22.2.1999, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 23 martie 1999 (nepublicată încă în Jurnalului Oficial). Decizia Consiliului din 29 aprilie 1999.

(4)  JO L 210, 7.8.1985, p. 29, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

(5)  JO L 228, 11.8.1992, p. 24.


Top