EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0039

Directiva 97/39/CE a Comisiei din 24 iunie 1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/443/CEE a Consiliului din 26 iunie 1975 privind marșarierul și vitezometrul autovehiculelorText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 177, 5.7.1997, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 79 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 152 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 152 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogare implicită prin 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/39/oj

13/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

152


31997L0039


L 177/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/39/CE A COMISIEI

din 24 iunie 1997

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/443/CEE a Consiliului din 26 iunie 1975 privind marșarierul și vitezometrul autovehiculelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/156/CEE a Consiliului (1) din 6 februarie 1970 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și, în special, articolul 13 alineatul (2) al celei dintâi,

având în vedere Directiva 75/443/CEE a Consiliului din 26 iunie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la marșarierul și vitezometrul autovehiculelor (3) și, în special, articolul 6 al acesteia,

întrucât Directiva 75/443/CEE este una din directivele speciale care fac parte din procedura de omologare CE de tip care a fost instituită prin Directiva 70/156/CEE; întrucât, în consecință, dispozițiile Directivei 70/156/CEE referitoare la sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale vehiculelor se aplică prezentei directive;

întrucât îndeosebi articolul 3 alineatul (4) și articolul 4 alineatul (3) din Directiva 70/156/CEE impun ca fiecare directivă specială să cuprindă în anexă o fișă de informații care să încorporeze elementele pertinente din anexa I la directiva menționată, precum și un certificat de omologare de tip întocmit în conformitate cu anexa VI la directiva respectivă, în vederea informatizării omologării;

întrucât este, de asemenea, de dorit să se alinieze specificațiile tehnice ale prezentei directive la cele ale Regulamentului nr. 39 al CEE-ONU corespunzător;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic înființat prin Directiva 70/156/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 75/443/CEE se modifică după cum urmează:

1.

sfârșitul articolului 1 se modifică după cum urmează: „… pe șine, a tractoarelor agricole și forestiere, precum și a tuturor utilajelor mobile.”;

2.

anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Începând cu 1 octombrie 1997, statele membre:

nu pot să refuze acordarea omologării CE sau a omologării naționale unui tip de vehicul;

nu pot să interzică înmatricularea, vânzarea sau introducerea în circulație a vehiculelor

din motive legate de marșarier sau vitezometru, dacă vehiculele sunt conforme cu cerințele Directivei 75/443/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)   Începând cu 1 octombrie 1998, statele membre:

nu mai pot acorda omologare CE;

pot refuza acordarea omologării naționale

pentru un tip de vehicul din motive legate de marșarier sau vitezometru, dacă nu sunt îndeplinite cerințele Directivei 75/443/CEE, astfel cum sunt modificate prin prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 octombrie 1997. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 1997.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(2)  JO L 18, 21.1.1997, p. 7.

(3)  JO L 196, 26.7.1975, p. 1.


ANEXĂ

O listă a anexelor se inserează după articole, după cum urmează:

„LISTA ANEXELOR

ANEXA I:

Marșarierul

ANEXA II:

Vitezometrul

Apendicele 1: Fișa de informații

Apendicele 2: Certificat de omologare de tip”

Modificări la anexa II:

Punctul 3 se înlocuiește cu următorul punct 3:

„3.   CERERE DE OMOLOGARE CE A UNUI TIP DE VEHICUL

3.1.   Cererea de omologare CE,, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE, a unui tip de vehicul în ceea ce privește marșarierul și vitezometrul se înaintează de către constructor.

3.2.   În apendicele 1 este prezentat un model de fișă de informații.

3.3.   Serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor de omologare trebuie să i se prezinte următoarele:

3.3.1.   un vehicul reprezentativ pentru tipul care urmează a fi omologat.”

Punctele 4.2.1 și 4.2.2 se modifică după cum urmează:

4.2.1.   Gradațiile scării trebuie să fie de 1, 2, 5 sau 10 km/h. Valorile vitezei trebuie să fie indicate pe cadran după cum urmează:

4.2.1.1.   atunci când valoarea cea mai mare de pe cadran nu depășește 200 km/h, valorile vitezei trebuie să fie indicate pe cadran la intervale de cel mult 20 km/h;

4.2.1.2.   atunci când valoarea cea mai mare de pe cadran depășește 200 km/h, valorile vitezei trebuie să fie indicate pe cadran la intervale de cel mult 30 km/h.

4.2.2.   În cazul unui vitezometru produs pentru vânzare în orice stat membru în care sunt utilizate unitățile de măsură ale sistemului imperial și în care sunt în vigoare dispoziții tranzitorii în conformitate cu articolul 5, vitezometrul trebuie să fie marcat și în mph (mile pe oră); gradațiile trebuie să fie de 1, 2, 5 sau 10 mph. Valorile vitezei trebuie să fie indicate pe cadran la intervale de cel mult 20 mph.

4.2.3.   Intervalele indicate de valoare a vitezei nu este necesar să fie uniforme.”

Se inserează următoarele puncte 5-7 după cum urmează:

„5.   ACORDAREA OMOLOGĂRII CE A UNUI TIP DE VEHICUL

5.1.   În cazul în care sunt îndeplinite cerințele corespunzătoare, se acordă omologarea CE de tip în temeiul articolului 4 alineatul (3) și, după caz, articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE.

5.2.   Un model de certificat de omologare CE de tip este prezentat în apendicele 2.

5.3.   Fiecărui tip de vehicul omologat i se atribuie un număr de omologare în conformitate cu anexa VII la Directiva 70/156/CEE. Același stat membru nu poate să atribuie același număr unui alt tip de vehicul.

6.   MODIFICĂRI ADUSE TIPULUI ȘI OMOLOGĂRILOR

6.1.   În cazul unor modificări aduse tipului omologat în temeiul prezentei directivă, se aplică dispozițiile articolului 5 din Directiva 70/156/CEE.

7.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

7.1.   De regulă, măsurile pentru asigurarea conformității producției se adoptă în conformitate cu dispozițiile stabilite în articolul 10 din Directiva 70/156/CEE.”

Se inserează următoarele două apendice noi 1 și 2:

„Apendicele 1

Image

Image

Apendicele 2

Image

Image


Top