EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0016

Directiva 97/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 aprilie 1997 de efectuare a celei de-a cincisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

OJ L 116, 6.5.1997, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 5 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 5 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/16/oj

13/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

5


31997L0016


L 116/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/16/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 10 aprilie 1997

de efectuare a celei de-a cincisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 100a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat (3),

întrucât articolul 7a din tratat stabilește o zonă fără frontiere interne în care se asigură libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor;

întrucât toate statele membre, cu excepția Austriei, a Finlandei, a Greciei, a Italiei și a Luxemburgului, sunt parte la Convenția pentru prevenirea poluării marine din surse telurice (Convenția de la Paris din 1974); întrucât Comisia de la Paris, organul executiv al Convenției de la Paris, consideră hexacloretanul și substanțele care se pot forma în urma utilizării acestuia ca substanțe care generează poluare și trebuie eliminate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Convenția de la Paris; întrucât Consiliul, prin mandatul adoptat la 4 martie 1996, a împuternicit Comisia să negocieze o decizie pentru eliminarea treptată a hexacloretanului, cu câteva excepții privind utilizarea în industriile metalelor neferoase și, în special, în turnătoriile de aluminiu neintegrate și pentru anumite aliaje de magneziu; întrucât ca urmare a negocierilor purtate la întrunirea Comisiilor de la Oslo și Paris, care au avut loc la Oslo în iunie 1996, se adoptă Decizia Parcom 96/1 privind eliminarea treptată a hexacloretanului din industria metalelor neferoase, înlocuind deciziile în vigoare Parcom 92/4 și Parcom 93/1 referitoare la aceeași problemă; întrucât Decizia Parcom 96/1 prevede reexaminarea necesității de a menține excepțiile la interzicerea utilizării hexacloretanului în 1998;

întrucât limitările impuse statelor membre în ceea ce privește introducerea pe piață a hexacloretanului pentru utilizare în industria metalelor neferoase afectează direct funcționarea pieței interne; întrucât este, prin urmare, necesar să se apropie legislațiile statelor membre în acest domeniu și să se modifice anexa I la Directiva 76/769/CEE (4);

întrucât, ținând seama de întinderea și efectele acțiunii propuse, măsurile comunitare preconizate de prezenta directivă sunt nu numai necesare, ci și vitale pentru atingerea obiectivelor menționate; întrucât aceste obiective nu pot fi atinse de statele membre individual; întrucât, mai mult, realizarea lor la nivel comunitar este deja prevăzută de Directiva 76/769/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu prezenta anexă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1997. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 1998.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 aprilie 1997.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J.M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

A. VAN DOK VAN WEELE


(1)  JO C 382, 31.12.1994, p. 35 și

JO C 12, 17.1.1996, p. 12.

(2)  JO C 236, 11.9.1995, p. 12.

(3)  Avizul Parlamentului European din 20 septembrie 1995 (JO C 269, 16.10.1995, p. 63), Poziția comună a Consiliului din 26 noiembrie 1996 (JO C 41, 10.2.1997, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 16 ianuarie 1997 (JO C 33, 3.2.1997) și Decizia Consiliului din 13 martie 1997.

(4)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/60/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 1).


ANEXĂ

La anexa 1 la Directiva 76/769/CEE se adaugă următoarea substanță:

„41 hexacloretan

nr. CAS 67-72-1

nr. IESCE 2006664

Nu poate fi utilizat la producerea sau prelucrarea metalelor neferoase.

Prin derogare, statele membre pot permite utilizarea hexacloretanului (HCE) pe teritoriile lor:

în turnătoriile de aluminiu neintegrate care produc piese turnate specializate pentru aplicații care necesită standarde înalte de calitate și siguranță și în care consumul este în medie sub 1,5 kg de HCE pe zi. Ținând seama de evoluția cunoștințelor și a tehnicilor din domeniul produselor de înlocuire, Comisia, în acord cu statele membre și în cadrul Parcom, va proceda la reexaminarea acestei derogări înainte de 31 decembrie 1998;

pentru afinarea granulozității în producerea aliajelor de magneziu AZ81, AZ91 și AZ92. Ținând seama de evoluția cunoștințelor și a tehnicilor din domeniul produselor de înlocuire, Comisia, în acord cu statele membre și în cadrul Parcom, va proceda la reexaminarea acestei derogări înainte de 31 decembrie 1998.”


Top