EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0199

Decizia Comisiei din 25 martie 1997 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară pentru importul de hrană pentru animale de companie în containere sigilate ermetice din unele țări terțe care folosesc sisteme alternative de tratament termic și de modificare a Deciziei 94/309/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 84, 26.3.1997, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogare implicită prin 32004R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/199/oj

03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

15


31997D0199


L 084/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 25 martie 1997

de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară pentru importul de hrană pentru animale de companie în containere sigilate ermetice din unele țări terțe care folosesc sisteme alternative de tratament termic și de modificare a Deciziei 94/309/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(97/199/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de Anexa A punctul I din Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/405/CE (2) a Comisiei, în special articolul 10 alineatul (2) litera (c) și articolul 10 alineatul (3) litera (a),

întrucât capitolul 4 al anexei I din Directiva 92/118/CEE stabilește condițiile pentru importul de hrană pentru animale de companie care conține material de risc redus în sensul Directivei 90/667/CEE (3) a Consiliului, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 92/118/CEE;

întrucât Decizia 94/278/CE (4) a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/344/CEE (5), a stabilit o listă de țări terțe din care statele membre autorizează importul de hrană pentru animale de companie;

întrucât Decizia 94/309/CE (6) a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/106/CE (7), a stabilit condițiile de import pentru anumite tipuri de hrană pentru animale de companie și unele produse comestibile netanate pentru animalele de companie;

întrucât punerea în aplicare a Deciziei 96/309/CE a fost amânată de Decizia 96/106/CE a Comisiei deoarece aplicarea acesteia ar fi dus la dificultăți în ceea ce privește importul de hrană pentru animalele de companie ambalată în containere sigilate ermetic, care ar putea conține proteine animale procesate derivate din material de risc înalt și care a fost produsă folosind sisteme alternative de tratament termic;

întrucât se impune autorizarea importurilor de anumite tipuri de hrană pentru animale de companie ambalată în containere sigilate ermetic care ar putea conține proteine animale procesate derivate din material de risc înalt și care a fost produsă folosind sisteme alternative de tratament termic;

întrucât Decizia 96/449/CE a Comisiei (8) impune, printre altele, ca proteinele animale derivate din deșeuri provenite de la mamifere să fie tratate termic la minimum 133 °C, în toată masa lor, timp de minimum 20 de minute, la o presiune de 3 bari, și ca mărimea particulelor înainte de procesare să fie de maximum 5 cm; având în vedere că se impune limitarea importului de hrană pentru animalele de companie care conține proteină animală derivată numai din deșeuri provenite de la alte animale cu excepția mamiferelor;

întrucât Decizia 94/309/CE trebuie să fie modificată și completată în consecință;

întrucât măsurile stabilite de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre autorizează importul din țările terțe enumerate în anexa A, de hrană pentru animale de companie ambalată în containere sigilate ermetic, care ar putea conține proteine animale procesate derivate din material de risc înalt și care nu este destinată consumului uman, dacă aceasta este însoțită de un certificat de sănătate conform modelului din anexa B.

(2)   Certificatul de sănătate menționat la alineatul (1) constă într-o singură coală de hârtie și se completează în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru care efectuează controalele la import.

Articolul 2

(1)   Proteinele animale procesate derivate din materialele cu risc ridicat și incluse la articolul 1 alineatul (1) trebuie să fi fost produse conform următoarelor norme:

(a)

materia primă se tratează termic la cel puțin 133 °C, în toată masa sa, timp de minimum 20 minute la o presiune de 3 bari, iar mărimea particulelor înainte de procesare trebuie să fie de maximum 5 cm

sau

dacă materia primă nu provine de la mamifere se poate folosi un sistem sau o combinație de sisteme dintre cele descrise în anexa la Decizia 92/562/CEE (9) a Comisiei. Aceste sisteme pot fi folosite cu condiția ca procesul să fi fost testat prin prelevare zilnică de probe timp de o lună conform normelor microbiologice prezentate la anexa II, capitolul III (1) și (2) din Directiva 90/667/CEE (10) a Consiliului;

(b)

se înregistrează și se păstrează informații detaliate privind punctele critice de control astfel încât proprietarul, operatorul sau reprezentantul acestuia și, dacă se dovedește necesar, autoritatea competentă să poată controla funcționarea unității. Informațiile care trebuie înregistrate și controlate includ mărimea particulei, temperatura critică și, dacă este cazul, durata în timp absolut a tratamentului, curba de presiune, rata de alimentare cu materie primă și rata de reciclare a grăsimii.

(2)   Proteinele animale procesate derivate din material de risc înalt și incluse în produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) trebuie să fi fost produse într-o unitate aprobată de autoritatea competentă a unui stat membru sau a unei țări terțe din anexa A în sensul respectării condițiilor stabilite la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Țările terțe care folosesc certificatul menționat la anexa B informează Comisia despre:

(a)

capacitatea legală a serviciului veterinar de a inspecta și a aproba unitățile care produc proteină animală procesată;

(b)

procedurile de aprobare care au fost aplicate;

(c)

lista unităților aprobate.

(2)   Comisia efectuează inspecții în țările terțe enumerate în anexa A pentru a verifica aplicarea prevederilor prezentei decizii.

Articolul 4

Decizia 94/309/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în articolul 1 alineatul (1) se introduc după „țări terțe” cuvintele „care nu sunt enumerate în lista anexei A la Decizia 97/199/CE a Comisiei”;

(b)

în titlul anexei A se introduc după „Comunitate” cuvintele „din țări terțe care nu sunt enumerate în anexa A a Deciziei 97/199/CE a Comisiei”.

Articolul 5

Prezenta decizie se aplică de la 1 aprilie 1997.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 1997.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49.

(2)  JO L 13, 16.1.1997, p. 24.

(3)  JO L 363, 27.12.1990, p. 51.

(4)  JO L 120, 11.5.1994, p. 44.

(5)  JO L 133, 4.6.1996, p. 28.

(6)  JO L 137, 1.6.1994, p. 62.

(7)  JO L 24, 31.1.1996, p. 34.

(8)  JO L 184, 18.7.1996, p. 43.

(9)  JO L 359, 9.12.1992, p. 23.

(10)  JO L 363, 27.12.1990, p. 51.


ANEXA A

Toate țările terțe enumerate în partea X a anexei la Decizia 94/278/CE a Comisiei.


ANEXA B

Image

Image

Image


Top