EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F0443

Acțiunea comună din 15 iulie 1996 adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la acțiunea pentru combaterea rasismului și a xenofobiei

OJ L 185, 24.7.1996, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 27 - 29

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/443/oj

19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


31996F0443


L 185/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACȚIUNEA COMUNĂ

din 15 iulie 1996

adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la acțiunea pentru combaterea rasismului și a xenofobiei

(96/443/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul K.3 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei,

întrucât statele membre consideră drept o chestiune de interes comun stabilirea unor norme în legătură cu acțiunea pentru combaterea rasismului și a xenofobiei, în special în conformitate cu articolul K.1 alineatul (7) din tratat;

întrucât concluziile privind rasismul și xenofobia adoptate de Consiliile Europene de la Corfu, din 24 și 25 iunie 1994, de la Essen, din 9 și 10 decembrie 1994, de la Cannes, din 26 și 27 iunie 1995 și de la Madrid, din 15 și 16 decembrie 1995;

întrucât Comisia Consultativă privind rasismul și xenofobia, creată de Consiliul European de la Corfu, adoptă recomandări;

întrucât, în ciuda eforturilor depuse în ultimii ani de statele membre, infracțiunile cu caracter rasist și xenofob continuă să crească;

preocupate de diferențele existente între unele sisteme de drept penal cu privire la sancționarea unor tipuri de comportament rasist și xenofob, diferențe care constituie obstacole în calea cooperării judiciare internaționale;

recunoscând că este necesară cooperarea internațională a tuturor statelor, inclusiv a celor care nu sunt afectate la nivel intern de fenomenul rasist și xenofob, pentru a împiedica pe autorii acestor delicte să profite de diferențele existente între sistemele de drept penal ale statelor membre în ceea ce privește încadrarea activităților rasiste și xenofobe și să se deplaseze dintr-un stat în altul pentru a se sustrage urmăririi penale sau executării pedepselor și a continua astfel să-și exercite activitățile nepedepsiți;

amintind că dreptul la libertatea de expresie implică obligații și răspunderi, în special obligația de a respecta drepturile altora, așa cum este prevăzut la articolul 19 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 19 decembrie 1966 al Organizației Națiunilor Unite;

hotărâte, prin atașamentul față de tradiția lor umanitară comună, să garanteze în special respectarea articolelor 10 și 11 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950;

dorind să continue lucrările începute, în cadrul titlului VI din tratat, în cursul anului 1994, privind aspectele de drept penal ale combaterii rasismului și a xenofobiei,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

TITLUL I

A.   Pentru combaterea rasismului și a xenofobiei, fiecare stat membru se angajează, în conformitate cu procedura prevăzută în titlul II, să asigure o cooperare judiciară efectivă cu privire la infracțiunile bazate pe următoarele comportamente și, dacă este necesar, în scopul acestei cooperări, fie să facă în așa fel încât aceste comportamente să fie sancționate ca fapte penale, fie, în cazul în care nu există astfel de sancțiuni și până la adoptarea dispozițiilor necesare, să facă derogare de la principiul dublei incriminări pentru aceste comportamente:

(a)

incitarea publică la discriminare, la violență sau la ură rasială față de un grup de persoane sau un membru al unui asemenea grup, definit prin referire la culoare, rasă, religie sau origine națională sau etnică;

(b)

apologia publică, în scop rasist sau xenofob, a crimelor împotriva umanității și a încălcării drepturilor omului;

(c)

negarea publică a crimelor definite la articolul 6 din Statutul Tribunalului Militar Internațional anexat la Acordul de la Londra, din 8 aprilie 1945 în măsura în care aceasta include un comportament disprețuitor sau degradant față de un grup de persoane definit prin referire la culoare, rasă, religie sau origine națională sau etnică;

(d)

difuzarea sau distribuirea publică de documente, imagini sau de alte materiale cu caracter rasist sau xenofob;

(e)

participarea la activitățile unor grupuri, organizații sau asociații, dacă aceste activități implică discriminarea, violența sau ura rasială, etnică sau religioasă.

B.   În cazul cercetării și/sau urmăririi penale a infracțiunile întemeiate pe tipurile de comportament prevăzute la punctul (A), fiecare stat membru îmbunătățește, în conformitate cu titlul II, cooperarea judiciară în domeniile de mai jos și ia măsurile adecvate în vederea:

(a)

sechestrării și confiscării documentelor, imaginilor sau a altor materiale cu caracter rasist sau xenofob, destinate să fie difuzate public, din momentul în care au fost propuse publicului pe teritoriul unui stat membru;

(b)

recunoașterii faptului că tipurile de comportament prevăzute la punctul (A) nu ar trebui să fie considerate drept infracțiuni politice ce justifică refuzul acordării posibilității unei cereri de asistență judiciară;

(c)

comunicării de informații unui alt stat membru pentru a-i permite să înceapă, în conformitate cu legislația sa, urmărirea judiciară sau confiscarea în cazurile în care se constată că documentele, imaginile sau alte materiale cu caracter rasist sau xenofob sunt stocate într-un stat membru în scopul distribuirii sau difuzării lor în alt stat membru;

(d)

stabilirii în statele membre a punctelor de contact însărcinate cu strângerea și schimbul de informații care ar putea fi utile în cercetarea și urmărirea penala a infracțiunilor bazate pe tipurile de comportament prevăzute la punctul (A).

C.   Nici o dispoziție din prezenta acțiune comună nu poate fi interpretat că aducând atingere obligațiilor care revin statelor membre în temeiul instrumentelor internaționale prevăzute mai jos. Statele membre pun în aplicare prezenta acțiune comună în conformitate cu aceste obligații și astfel se vor referi la definițiile și principiile conținute în aceste instrumente:

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950;

Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York, din 31 ianuarie 1967;

Convenția privind genocidul din 9 decembrie 1948 a Organizației Națiunilor Unite;

Convenția internațională asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială din 7 martie 1966;

Convențiile de la Geneva, din 12 august 1949 și Protocoalele I și II la aceste convenții din 12 decembrie 1977;

Rezoluțiile 827(93) și 955(94) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

Rezoluția Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind protecția martorilor în cadrul luptei împotriva criminalității organizate internaționale (1), în cazuri de urmărire penală privind tipurile de comportament prevăzute la punctul (A), dacă au fost citați martori într-un alt stat membru.

TITLUL II

Fiecare stat membru prezintă propuneri adecvate vizând punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune spre a fi examinate de autoritățile competente în vederea adoptării lor.

Consiliul evaluează până la sfârșitul lunii iunie 1998 îndeplinirea de către statele membre a obligațiilor ce le revin în temeiul prezentei acțiuni comune, luând în considerare declarațiile anexate la aceasta.

Prezenta acțiune comună și declarațiile anexate la aceasta, care sunt aprobate de Consiliu și nu aduc atingere aplicării prezentei acțiuni comune de către alte state membre decât cele la care se referă aceste declarații, vor fi publicate în Jurnalul Oficial.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

D. SPRING


(1)  JO C 327, 7.12.1995, p. 5.


ANEXĂ

DECLARAȚIILE PREVĂZUTE DE TITLUL II

1.   Declarația delegației grecești privind titlul I secțiunea B litera (b):

„Grecia interpretează titlul I secțiunea B litera (b) în lumina dispozițiilor constituției sale care interzic orice acțiune împotriva persoanelor urmărite din motive politice.”

2.   Declarația delegației franceze privind titlul I secțiunea C liniuța a cincea:

„Franța amintește că Protocolul adițional I din 8 iunie 1977 la Convențiile de la Geneva din 1949 nu îi este opozabil, în măsura în care Franța nici nu l-a ratificat, nici nu l-a semnat și acest instrument nu poate fi considerat drept traducerea dreptului internațional cutumiar aplicabil în conflictele armate.”

3.   Declarația delegației Regatului Unit privind titlul I:

„Delegația Regatului Unit declară că, în scopul punerii în aplicare a acțiunii comune de către Regatul Unit și luând în considerare dispozițiile și principiile generale ale dreptului penal în Regatul Unit, Regatul Unit va aplica titlul I punctul A literele (a) – (e) și trimiterile la aceste dispoziții în cazul în care comportamentul respectiv va fi amenințător, abuziv sau insultător și va fi însoțit de intenția de a incita la ură rasială sau va fi susceptibil să aibă acest rezultat.

În conformitate cu titlul I punctul B și titlul II, aceasta ar implica în special ca autoritățile competente din Regatul Unit să fie autorizate, în acest context, să caute și să confiște în Regatul Unit documente, imagini sau alte materiale destinate difuzării într-un alt stat membru și susceptibile să incite la ură rasială.

Dacă aplicarea prezentei declarații creează probleme, Regatul Unit va consulta statele membre interesate pentru a le rezolva.”

4.   Declarația delegației daneze privind titlul I:

„Delegația daneză declară că, în scopul punerii în aplicare a acțiunii comune de către Danemarca și luând în considerare dispozițiile și principiile generale ale dreptului penal danez, Danemarca va aplica titlul I punctul A literele (a) – (e) și trimiterile la aceste dispoziții numai atunci când comportamentul respectiv este amenințător, insultător sau degradant.”


Top