EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2610

Regulamentul (CE) nr. 2610/95 al Consiliului din 30 octombrie 1995 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

OJ L 268, 10.11.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 164 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 164 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 58 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2610/oj

01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

164


31995R2610


L 268/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2610/95 AL CONSILIULUI

din 30 octombrie 1995

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât principala sarcină a Centrului de Traduceri înființat prin Regulamentul (CE) nr. 2965/94 (3) rămâne în continuare aceea de a îndeplini nevoile de traducere ale agențiilor și oficiilor enumerate în regulamentul menționat; întrucât ar trebui să se evite cu orice preț orice risc de surplus de muncă pentru centru, întrucât acesta ar putea avea implicații negative pentru funcționarea agențiilor și oficiilor în cauză, precum și pentru personalului efectiv necesar pentru funcționarea rațională a centrului;

întrucât obiectivul esențial al centrului este de a căuta modul cel mai rațional și mai economic de a utiliza mijloacele disponibile, menținând în același timp standardul și calitatea necesară ale traducerilor, fără a elimina în nici un caz posibilitatea de a recurge la piață;

întrucât este necesar să se consolideze colaborarea administrativă dintre instituțiile și organismele Uniunii în vederea raționalizării metodelor de lucru și a realizării de economii pe ansamblu prin evitarea muncii inutile și a creării de structuri paralele costisitoare;

întrucât traducerea reprezintă unul din sectoarele de activitate în cadrul căruia se poate consolida acest tip de colaborare interinstituțională;

întrucât obiectivul colaborării interinstituționale ar trebui să fie acela de a-i permite centrului să desfășoare pe termen mediu orice activități a căror combinare a fost hotărâtă în conformitate cu normele în vigoare;

întrucât, prin urmare, este necesar să se extindă sfera de aplicare a serviciilor asigurate de centru pentru a permite instituțiilor și organismelor Uniunii care dispun deja de un serviciu de traduceri să aibă acces la serviciile centrului în mod voluntar, în scopul absorbirii oricărui eventual surplus de muncă;

întrucât, pentru a evita orice confuzie privind amploarea extinderii sferei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2965/94, este necesar să se înlocuiască cuvântul „organisme” cu termenul „agenții și oficii” ori de câte ori este necesar;

întrucât tratatul nu prevede competențe specifice de acțiune pentru adoptarea prezentului regulament, altele decât cele prevăzute la articolul 235,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Centrul asigură serviciile de traducere necesare pentru funcționarea următoarelor agenții și oficii:

Agenția Europeană de Mediu;

Fundația Europeană pentru Formare;

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

Agenția Europeană pentru Evaluarea Medicamentelor;

Agenția pentru Sănătate și Siguranță în Muncă;

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale);

Oficiul European de Poliție (Europol) și Unitatea pentru droguri din cadrul Europol.

Centrul și fiecare dintre agențiile și oficiile menționate anterior încheie acorduri privind modalitățile în care vor coopera.

(2)   Agențiile și oficiile înființate de Consiliu, altele decât cele menționate la alineatul (1), pot avea acces la serviciile centrului pe baza acordurilor care urmează să fie încheiate cu centrul.

(3)   Instituțiile și organismele Uniunii care dispun deja de propriile lor servicii de traducere pot avea acces, pe bază voluntară, la centru în conformitate cu acordurile care urmează să fie încheiate între părți pentru a putea recurge la serviciile acestuia.

(4)   Centrul participă pe deplin la activitatea Comitetului interinstituțional pentru traduceri.”

2.

Articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Centrul are un consiliu de administrație format din:

(a)

un reprezentant de la fiecare din agențiile și oficiile enumerate la articolul 2 alineatul (1); orice acord menționat la articolul 2 alineatul (2) poate preconiza o reprezentare a agenției sau a oficiului parte la acordul în cauză;

(b)

un reprezentant din fiecare stat membru al Uniunii Europene;

(c)

doi reprezentanți ai Comisiei;

(d)

un reprezentant al fiecărei instituții și al fiecărui organism care dispun de propriile servicii de traducere, dar au încheiat acorduri cu centrul privind colaborarea pe bază voluntară.”

3.

Articolul 10 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

(a)

Veniturile și cheltuielile prevăzute de bugetul centrului sunt echilibrate.

(b)

Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la litera (c) privind perioada inițială, venitul se constituie din plățile efectuate de agențiile și oficiile care beneficiază de serviciile centrului și de instituțiile și organismele cu care s-a convenit colaborarea pentru activitatea desfășurată de centru.

(c)

În perioada inițială, care nu depășește trei exerciții financiare:

la începutul exercițiului financiar, oficiile și agențiile, instituțiile și organismele care beneficiază de serviciile Centrului plătesc o contribuție în sumă forfetară din bugetele lor, care se bazează pe cele mai bune informații posibile și care va fi adaptată având în vedere activitatea efectiv desfășurată;

se poate plăti o contribuție către centru din bugetul general al Comunităților Europene pentru a asigura funcționare acestuia.”

4.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Înainte de revizuirea prevăzută la articolul 19, orice agenție sau oficiu menționat la articolul 2 alineatul (1) care se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește asigurarea serviciilor de către centru, poate aborda centrul pentru a identifica cele mai adecvate soluții pentru dificultățile în cauză.

(2)   În cazul în care se dovedește că este imposibil să se identifice astfel de soluții în termen de trei luni, agenția sau oficiul în cauză poate trimite o comunicare justificată corespunzător Comisiei, astfel încât Comisia să poată lua măsurile necesare și, după caz, să poată organiza, prin intermediul centrului și cu sprijinul acestuia, o procedură mai sistematică de recurs la terțe părți pentru traducerea documentelor vizate.”

5.

Articolul 13 alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Consiliul de administrație adoptă bugetul estimativ, însoțit de schema de personal, și le transmite imediat Comisiei care, pe această bază, stabilește bugetul estimativ corespunzător subvențiilor acordate agențiilor și oficiilor enumerate la articolul 2, în cadrul proiectului de buget preliminar pe care îl prezintă Consiliului în temeiul articolului 203 din tratat.

(3)   Consiliul de administrație adoptă bugetul centrului înainte de începerea exercițiului financiar, ajustându-l, după caz, în funcție de plățile efectuate de agențiile și oficiile, instituțiile și organismele menționate la articolul 2.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 30 octombrie 1995.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SOLANA


(1)  JO C 43, 9.6.1995, p. 25.

(2)  JO C 269, 16.10.1995.

(3)  JO L 314, 7.12.1994, p. 1.


Top