EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0063

Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995 de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

OJ L 335, 30.12.1995, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 276 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 151 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 151 - 159

No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/63/oj

05/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

151


31995L0063


L 335/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 95/63/CE A CONSILIULUI

din 5 decembrie 1995

de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 118a al acesteia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (3),

întrucât articolul 118a din tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime de promovare a îmbunătățirii, în special a mediului de lucru, pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor,

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii,

întrucât respectarea cerințelor minime de garantare a unui nivel mai bun de sănătate și de securitate la utilizarea echipamentului de lucru este esențială pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor,

întrucât, în consecință, este important ca statele membre să ia măsuri destinate facilitării aplicării dispozițiilor prezentei directive de către întreprinderi, în special de către întreprinderile mici și mijlocii; întrucât aceste măsuri pot include acțiuni de formare și de informare adaptate specificului diferitelor sectoare economice,

întrucât dispozițiile adoptate în temeiul articolului 118a din tratat nu împiedică menținerea și elaborarea de către fiecare stat membru a măsurilor de protecție sporită a condițiilor de muncă, compatibile cu tratatul,

întrucât Directiva 89/655/CEE (4) prevede în articolul 9 alineatul (1) adăugarea în anexă a cerințelor minime suplimentare aplicabile echipamentelor de lucru prevăzute la punctul 3 din anexă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 118a din tratat,

întrucât prezenta directivă trebuie să se limiteze la stabilirea obiectivelor care trebuie atinse și a principiilor care trebuie respectate, lăsând statelor membre libertatea de a alege modalitățile corespunzătoare pentru a asigura, în legislația națională, respectarea și îmbunătățirea acestor cerințe,

întrucât statele membre vor stabili, după consultarea partenerilor sociali și luând în considerare legislațiile și practicile naționale, modalitățile care să permită realizarea unui nivel de securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa II la prezenta directivă,

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 89/655/CEE se modifică după cum urmează.

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și litera (b), se introduce cifra „I” după cuvintele „în anexa”;

(b)

la alineatul (1), se introduce următoarea literă:

„(c)

fără a aduce atingere literei (a) punctul (i) și prin derogare de la litera (a) punctul (ii) și de la litera (b), echipamentele de lucru specifice, care trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 3 din anexa I, care, fiind deja puse la dispoziția lucrătorilor din întreprindere sau unitate la 5 decembrie 1998, trebuie să se conformeze cerințelor minime prevăzute în anexa I în cel mult patru ani de la această dată”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Statele membre stabilesc, după consultarea partenerilor sociali și luând în considerare legislațiile și practicile naționale, modalitățile care să permită realizarea unui nivel de securitate corespunzător obiectivelor prevăzute de dispozițiile anexei II.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Verificarea echipamentelor de lucru

(1)   Angajatorul ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de lucru a căror securitate depinde de condițiile de instalare să fie supuse unei verificări inițiale (după instalare și înainte de prima punere în funcțiune) și unei verificări după fiecare montare într-un loc nou sau un amplasament nou, efectuate de către persoane competente, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, în scopul asigurării unei instalări corecte și a bunei funcționări a acestor echipamente de lucru.

(2)   Angajatorul ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de lucru, care sunt supuse unor influențe putând genera deteriorări ce pot fi la originea unor situații periculoase, să facă obiectul:

unor verificări periodice și, dacă este cazul, unor testări periodice efectuate de către persoane competente, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale;

unor verificări excepționale, efectuate de către persoane competente, în sensul legislațiilor și practicilor naționale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepționale care ar fi putut avea consecințe dăunătoare asupra securității echipamentului de lucru, cum ar fi transformări, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare,

pentru a garanta respectarea cerințelor de securitate și de sănătate și depistarea și remedierea la timp a acestor deteriorări.

(3)   Rezultatele verificărilor trebuie înregistrate și puse la dispoziția autorității competente. Ele sunt păstrate pe o perioadă de timp corespunzătoare.

În cazul în care echipamentele de lucru respective sunt folosite în exteriorul întreprinderii, ele trebuie să fie însoțite de o dovadă materială a efectuării ultimei verificări.

(4)   Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestor verificări.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

Ergonomia și sănătatea la locul de muncă

Angajatorul trebuie să ia în mod deosebit în considerare, la aplicarea cerințelor minime de securitate și sănătate, postul de lucru și poziția lucrătorilor în utilizarea echipamentului de lucru, precum și principiile ergonomice.”

4.

La articolul 6 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Lucrătorii trebuie atenționați în legătură cu riscurile la care sunt expuși, cu echipamentele de lucru care se află în imediata lor vecinătate la locul de muncă, precum și cu modificările care-i vizează, în măsura în care ele afectează echipamentele de lucru situate în imediata lor vecinătate la locul de muncă, chiar dacă nu le utilizează direct.”

5.

La articolul 8, cuvântul „anexă” se înlocuiește cu „anexe”.

6.

La articolul 9:

în titlul articolului, cuvântul „anexei” se înlocuiește cu „anexelor”;

la alineatul (1), după cuvântul „anexă” (de două ori), se adaugă cifra I;

la alineatul (2), cuvântul „anexei” este înlocuit cu „anexelor”.

7.

Anexa, care devine anexa I, se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

8.

Se adaugă o anexă II al cărei text este prevăzut în anexa II la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 5 decembrie 1998. Statele membre informează de îndată Comisia în legătură cu aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern, deja adoptate sau pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prezentei directive.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 1995.

Pentru Consiliu

Președintele

J. A. GRIÑÁN


(1)  JO C 104, 12.4.1994, p. 4 și JO C 246, 22.9.1995, p. 3.

(2)  JO C 397, 31.12.1994, p. 13.

(3)  Avizul Parlamentului European prezentat la 17 februarie 1995 (JO C 56, 6.3.1995, p. 175), Poziția comună a Consiliului din 24 iulie 1995 (JO C 281, 25.10.1995, p. 41) și Decizia Parlamentului European din 17 noiembrie 1995 (JO C 323, 4.12.1995).

(4)  JO L 393, 30.12.1989, p. 13.


ANEXA I

Anexa (care devine anexa I) la Directiva 89/655/CEE se modifică după cum urmează.

1.

Se completează remarca preliminară cu următorul paragraf:

„Cerințele minime enunțate în continuare, în măsura în care se aplică echipamentelor de lucru puse în funcțiune, nu necesită obligatoriu aceleași măsuri ca și cerințele esențiale referitoare la echipamentele de lucru noi.”

2.

La punctul 2.1, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Sistemele de comandă trebuie să fie sigure și alegerea lor trebuie să ia în considerare defecțiunile, perturbațiile și constrângerile previzibile în cadrul utilizării prevăzute.”

3.

Punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Cerințe minime suplimentare aplicabile echipamentelor de lucru specifice

3.1.   Cerințe minime aplicabile echipamentelor de lucru mobile, cu sau fără autopropulsie

3.1.1.   Echipamentele de lucru pe care este necesară prezența unui lucrător sau unor lucrători trebuie amenajate în așa fel încât să se reducă riscurile pentru lucrător sau lucrători în timpul deplasării.

În aceste riscuri trebuie incluse, de asemenea, riscurile de contact al lucrătorilor cu roțile sau șenilele sau de blocare de către acestea.

3.1.2.   În cazul în care blocarea bruscă a elementelor de transmitere a energiei între un echipament de lucru mobil și accesoriile sale sau remorci poate genera riscuri specifice, acest echipament de lucru trebuie să fie echipat sau amenajat în așa fel încât să împiedice blocarea elementelor de transmitere a energiei.

În cazul în care nu se poate preveni blocarea, trebuie luate toate măsurile posibile pentru a preveni consecințele dăunătoare asupra lucrătorilor.

3.1.3.   Dacă elementele de transmitere a energiei între echipamentele de lucru mobile se pot îmbâcsi și deteriora prin contact cu solul, trebuie prevăzute dispozitive de susținere a acestora.

3.1.4.   Echipamentele de lucru mobile pe care este necesară prezența unui lucrător sau unor lucrători trebuie să limiteze, în condiții de utilizare efectivă, riscurile generate de răsturnarea sau răsucirea echipamentului de lucru:

fie printr-o structură de protecție care să împiedice răsucirea echipamentului de lucru cu mai mult de un sfert de rotație;

fie printr-o structură care să garanteze un spațiu suficient în jurul lucrătorului sau lucrătorilor de pe echipament, dacă mișcarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotație;

fie prin orice alt dispozitiv cu un efect echivalent.

Aceste structuri de protecție pot face parte integrantă din echipamentul de lucru.

Aceste structuri de protecție nu sunt necesare atunci când echipamentul de lucru este stabilizat în timpul utilizării sau când răsturnarea sau răsucirea echipamentului de lucru este imposibilă din proiectare.

Dacă există riscul ca un lucrător care se află pe echipament să fie strivit, în timpul răsturnării sau răsucirii, între părțile echipamentului de lucru și sol, trebuie instalat un sistem de reținere pentru lucrător sau lucrători.

3.1.5.   Autostivuitoarele cu furcă pe care sunt necesari unul sau mai mulți lucrători trebuie să fie echipate sau amenajate în așa fel încât să limiteze riscurile de răsturnare a autostivuitorului cu furcă, de exemplu:

fie prin instalarea unei cabine pentru conducător;

fie printr-o structură care să împiedice răsturnarea autostivuitorului cu furcă;

fie printr-o structură care să asigure, în caz de răsturnare a autostivuitorului cu furcă, rămânerea unui spațiu suficient între sol și anumite părți ale autostivuitorului cu furcă pentru lucrătorul sau lucrătorii de pe echipamentul respectiv;

fie printr-o structură care să rețină lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la postul de conducere astfel încât să prevină strivirea lor de părți ale autostivuitorului care se răstoarnă.

3.1.6.   Echipamentele de lucru mobile cu autopropulsare a căror deplasare poate genera riscuri pentru lucrători trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

trebuie să fie prevăzute cu mijloace care să permită prevenirea unei porniri neautorizate;

(b)

trebuie să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare care să diminueze consecințele unei eventuale ciocniri în caz de mișcare simultană a mai multor echipamente de lucru care se deplasează pe șine;

(c)

trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de frânare și de oprire; în măsura în care condițiile de securitate o impun, în caz de defectare a dispozitivului principal, un dispozitiv de ajutor acționat prin comenzi ușor de manevrat sau prin sisteme automate trebuie să permită frânarea și oprirea;

(d)

când câmpul de vizibilitate directă a conducătorului este insuficient din punctul de vedere al securității, ele trebuie prevăzute cu dispozitive auxiliare corespunzătoare, care să amelioreze vizibilitatea;

(e)

dacă sunt destinate utilizării pe timpul nopții sau în locuri întunecoase, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de iluminat adaptat lucrării care trebuie efectuate și care să asigure o securitate suficientă pentru lucrători;

(f)

dacă prezintă pericol de incendiu – datorat lor sau remorcilor și/sau încărcăturii – care poate să pericliteze lucrătorii, trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare de stingere a incendiilor, în cazul când astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare;

(g)

dacă sunt acționate prin telecomandă, trebuie să se oprească automat, atunci când ies din câmpul de acțiune al telecomenzii;

(h)

dacă sunt acționate prin telecomandă și pot, în condiții normale de utilizare, să lovească sau să blocheze lucrătorii, trebuie prevăzute cu dispozitive de protecție împotriva acestor riscuri, în cazul în care nu există alte dispozitive corespunzătoare pentru combaterea riscului de lovire.

3.2.   Cerințe minime aplicabile echipamentelor de lucru folosite pentru ridicarea sarcinilor

3.2.1.   Dacă echipamentele de lucru folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate în mod permanent, trebuie asigurate rezistența și stabilitatea lor în timpul utilizării ținând seama de sarcinile care se vor ridica și de solicitările produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

3.2.2.   Mașinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil cu sarcina nominală și, dacă este cazul, cu o plăcuță pe care să fie înscrisă sarcina nominală pentru fiecare configurație a mașinii.

Accesoriile de ridicare trebuie marcate în așa fel încât să permită identificarea caracteristicilor lor esențiale pentru o utilizare sigură.

Dacă echipamentul de lucru nu a fost destinat pentru ridicarea lucrătorilor, dar acesta ar putea fi folosit în acest scop datorită unei posibile confuzii, trebuie marcat în mod adecvat și vizibil pentru evitarea unei asemenea erori.

3.2.3.   Echipamentele de lucru instalate permanent trebuie instalate în așa fel încât să reducă riscul ca sarcinile:

(a)

să lovească lucrătorii;

(b)

în mod neintenționat, să se deplaseze periculos sau să cadă liber

sau

(c)

să se desprindă neintenționat.

3.2.4.   Mașinile de ridicare sau de deplasare a lucrătorilor trebuie să fie corespunzătoare:

(a)

pentru a evita riscurile de cădere a habitaclului, atunci când acesta există, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare;

(b)

pentru a evita riscurile de cădere a utilizatorului din habitaclu, atunci când acesta există;

(c)

pentru a evita riscurile de blocare, de strivire sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact întâmplător cu obiecte;

(d)

pentru a garanta securitatea lucrătorilor blocați în habitaclu, în caz de accident, și a permite deblocarea lor.

Dacă, din motive inerente datorate amplasamentului și înălțimilor diferite, riscurile menționate la litera (a) nu pot fi evitate prin nici un dispozitiv de securitate, trebuie instalat un cablu cu coeficient de securitate mărit a cărui stare se verifică în fiecare zi de lucru.”


ANEXA II

ANEXA II

DISPOZIȚII DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR DE LUCRU PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

0.   Remarcă preliminară

Dispozițiile din prezenta anexă se aplică în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă și atunci când există riscul corespunzător pentru echipamentul de lucru respectiv.

1.   Dispoziții generale aplicabile tuturor echipamentelor de lucru

1.1.   Echipamentele de lucru trebuie instalate, aranjate și utilizate în așa fel încât să permită reducerea riscurilor pentru utilizatorii echipamentului de lucru și pentru ceilalți lucrători, de exemplu făcând astfel încât să existe spațiu suficient între elementele mobile ale echipamentului de lucru și elementele fixe sau mobile din spațiul de lucru și ca toate formele de energie sau substanță utilizate sau produse să poată fi furnizate și/sau evacuate în condiții de securitate.

1.2.   Montarea și demontarea echipamentelor de lucru trebuie realizate în condiții de securitate, în special prin respectarea eventualelor instrucțiuni ale fabricantului.

1.3.   Echipamentele de lucru care, în timpul utilizării, pot fi expuse descărcărilor atmosferice trebuie protejate prin dispozitive sau măsuri corespunzătoare împotriva efectelor trăsnetului.

2.   Dispoziții de utilizare a echipamentelor de lucru mobile, autopropulsate sau nu

2.1.   Conducerea echipamentelor de lucru autopropulsate este realizată de lucrătorii care au fost instruiți adecvat pentru conducerea în condiții de securitate a acestor echipamente de lucru.

2.2.   Dacă un echipament de lucru este manevrat într-o zonă de lucru, trebuie stabilite și respectate reguli de circulație corespunzătoare.

2.3.   Trebuie luate măsuri organizatorice pentru a evita prezența lucrătorilor care se deplasează pe jos în zona de operare a echipamentului cu autopropulsie.

Dacă prezența lucrătorilor care se deplasează pe jos este necesară pentru buna executare a lucrărilor, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni accidentarea acestora de către echipamente.

2.4.   Transportarea lucrătorilor pe echipamentele de lucru mobile acționate mecanic nu este autorizată decât dacă au fost prevăzute amplasamente de securitate în acest scop. Dacă trebuie efectuate lucrări în timpul deplasării, viteza trebuie adaptată, dacă este necesar.

2.5.   Echipamentele de lucru mobile prevăzute cu un motor cu ardere internă trebuie folosite în zonele de lucru numai dacă este garantată o cantitate suficientă de aer astfel încât să nu existe riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

3.   Dispoziții de utilizare a echipamentelor de lucru pentru ridicarea sarcinilor

3.1.   Observații generale

3.1.1.   Echipamentele de lucru demontabile sau mobile utilizate la ridicarea sarcinilor trebuie utilizate în așa fel încât să garanteze stabilitatea echipamentului de lucru pe timpul utilizării în toate condițiile previzibile, luând în considerare natura solului.

3.1.2.   Ridicarea lucrătorilor este permisă numai cu echipamente de lucru și accesorii prevăzute în acest scop.

Fără a aduce atingere articolului 5 din Directiva 89/391/CEE, în mod excepțional se pot utiliza în acest scop echipamente neprevăzute pentru ridicarea lucrătorilor, cu condiția ca măsuri corespunzătoare să fie luate pentru a asigura securitatea, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale care prevăd o supraveghere corespunzătoare.

Atât timp cât pe echipamentul destinat pentru ridicarea sarcinilor se află lucrători, trebuie asigurată prezența permanentă în postul de comandă. Lucrătorii care sunt ridicați trebuie să dispună de un mijloc de comunicare sigur. Trebuie să se prevadă evacuarea lor în caz de pericol.

3.1.3.   Trebuie luate măsuri pentru a se asigura că sub sarcinile suspendate nu sunt prezenți lucrători, dacă acest lucru nu este necesar pentru buna desfășurare a lucrărilor.

Este interzisă deplasarea sarcinilor suspendate deasupra locurilor de lucru neprotejate în care lucrătorii sunt prezenți în mod curent.

În această eventualitate, dacă buna desfășurare a lucrărilor nu poate fi asigurată în alt mod, se elaborează și se aplică proceduri corespunzătoare.

3.1.4.   Accesoriile de ridicare trebuie alese în funcție de sarcinile care se manipulează, de locurile de legare, de dispozitivul de prindere și de condițiile atmosferice, ținându-se seama de modul și configurația legării. Ansamblele accesoriilor de ridicare trebuie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să le știe caracteristicile, atunci când nu sunt demontate după utilizare.

3.1.5.   Accesoriile de ridicare trebuie depozitate în așa fel încât să existe certitudinea că nu se vor deteriora sau degrada.

3.2.   Echipamente de lucru utilizate la ridicarea sarcinilor neghidate

3.2.1.   Dacă două sau mai multe echipamente de lucru utilizate pentru ridicarea sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de muncă astfel încât razele lor de acțiune se intersectează, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni ciocnirea între sarcini și/sau părți ale echipamentelor de lucru.

3.2.2.   În timpul utilizării unui echipament de lucru mobil pentru ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie luate măsuri pentru a preveni bascularea, răsturnarea și, dacă este cazul, deplasarea sau alunecarea. Trebuie verificată buna executare a acestor măsuri.

3.2.3.   Dacă operatorul unui echipament de lucru utilizat la ridicarea sarcinilor neghidate nu poate observa întregul traseu al sarcinii nici direct, nici prin intermediul unor dispozitive auxiliare care furnizează informațiile necesare, atunci trebuie numită o persoană competentă care să comunice cu operatorul pentru a-l ghida și trebuie luate măsuri organizatorice pentru a preveni ciocnirile cu sarcina care pot să pericliteze lucrătorii.

3.2.4.   Lucrările trebuie organizate astfel încât atunci când lucrătorul prinde sau desprinde o sarcină cu mâna, aceste operații să poată fi efectuate în condiții de securitate deplină, în special prin existența la lucrător a comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului.

3.2.5.   Toate operațiunile de ridicare trebuie planificate corect, supravegheate și efectuate în mod corespunzător, astfel încât să se protejeze securitatea lucrătorilor.

În special, dacă o sarcină trebuie ridicată simultan de două sau mai multe echipamente de lucru de ridicare a sarcinilor neghidate, trebuie stabilită și aplicată o procedură care să asigure buna coordonare a operatorilor.

3.2.6.   Dacă echipamentele de lucru utilizate pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu pot reține sarcinile în cazul unei defectări totale sau parțiale a sistemului de alimentare cu energie, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita expunerea lucrătorilor la riscuri.

Sarcinile suspendate nu trebuie lăsate fără supraveghere, cu excepția cazului în care pătrunderea în zona periculoasă este împiedicată, iar prinderea și reținerea sarcinii conferă o securitate deplină.

3.2.7.   Utilizarea în aer liber a echipamentului de lucru pentru ridicarea sarcinilor neghidate trebuie interzisă atunci când condițiile meteorologice se deteriorează până la punctul în care se periclitează utilizarea în condiții de securitate a echipamentului expunând lucrătorii la riscuri. Trebuie luate măsuri adecvate de protecție, în special pentru a împiedica răsturnarea echipamentului de lucru, în vederea prevenirii expunerii lucrătorilor la riscuri.


Top