EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2965

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

OJ L 314, 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 7 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

142


31994R2965


L 314/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2965/94 AL CONSILIULUI

din 28 noiembrie 1994

de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât, după adoptarea, de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre întruniți la nivel de șefi de stat sau de guvern, a deciziei din 29 octombrie 1993 privind amplasarea sediilor anumitor organisme și departamente ale Comunităților Europene și ale Europol (1), reprezentanții statelor membre au adoptat de comun acord declarația privind înființarea Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii pe lângă serviciile de traducere ale Comisiei, cu sediul la Luxemburg, pentru a furniza serviciile de traducere necesare pentru funcționarea organismelor și serviciilor ale căror sedii au fost stabilite prin decizia amintită, cu excepția Institutului Monetar European;

întrucât înființarea unui centru specializat unic constituie o soluție practică pentru problema satisfacerii nevoilor de traduceri ale unui număr mare de organisme din diverse zone din întreaga Uniune;

întrucât normele care guvernează centrul de traduceri trebuie să îi permită să ofere servicii organismelor cu personalitate juridică, independente administrativ și care au un buget propriu, menținându-se totodată o legătură operativă cu Comisia;

întrucât tratatul nu prevede competențe specifice de acțiune privind adoptarea prezentului regulament, altele decât cele incluse în articolul 235,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înființează Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii, denumit în continuare „centrul”.

Articolul 2

(1)   Centrul furnizează serviciile de traducere necesare pentru funcționarea următoarelor organisme:

Agenția Europeană de Mediu;

Fundația Europeană de Formare;

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

Agenția Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase;

Agenția pentru Sănătate și Securitate în Muncă;

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale);

Oficiul European de Poliție (Europol) și Unitatea antidrog a Europol.

Centrul și fiecare dintre organismele menționate anterior stabilesc sistemul privind modalitățile de cooperare.

(2)   Organismele înființate de către Consiliu, altele decât cele menționate la alineatul (1), pot avea acces la serviciile centrului pe baza unor aranjamente care urmează să fie convenite cu centrul.

Articolul 3

(1)   Centrul are personalitate juridică.

(2)   Pentru a i se permite să își îndeplinească sarcinile care i-au fost repartizate, centrul dispune în toate statele membre de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislațiilor naționale ale acestora.

Articolul 4

(1)   Centrul are un consiliu de administrație format din:

(a)

un reprezentant al fiecăruia dintre organismele enumerate la articolul 2 alineatul (1); oricare dintre aranjamentele la care se referă articolul 2 alineatul (2) poate lua în considerare reprezentarea organismului care este parte la aranjamentul respectiv;

(b)

un reprezentant din fiecare stat membru al Uniunii Europene;

(c)

doi reprezentanți ai Comisiei.

(2)   Supleanții reprezentanților menționați la alineatul (1) sunt numiți ca înlocuitori ai reprezentanților în absența acestora din urmă.

(3)   Consiliul de administrație este prezidat de către unul dintre reprezentanții Comisiei.

Articolul 5

(1)   Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de trei ani.

(2)   Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit.

Articolul 6

(1)   Președintele convoacă o reuniune a consiliului de administrație de cel puțin două ori pe an și la cererea a cel puțin o treime din membrii menționați la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

(2)   Deciziile consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate de două treimi.

(3)   Fiecare membru al consiliului de administrație dispune de un vot.

(4)   Președintele nu participă la vot.

Articolul 7

Consiliul de administrație își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

(1)   Consiliul de administrație adoptă programul anual de lucru al centrului pe baza unui proiect întocmit de către director.

(2)   Programul poate fi adaptat pe parcursul anului prin procedura menționată la alineatul (1).

(3)   În fiecare an, până la data 31 ianuarie, consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile centrului. Directorul transmite acest raport organismelor menționate la articolul 2 și Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

Articolul 9

(1)   Centrul se află sub autoritatea unui director numit de către Consiliul de administrație la propunerea Comisiei pentru o perioadă de cinci ani; mandatul acestuia poate fi reînnoit.

(2)   Directorul este reprezentantul legal al centrului. Acesta sau aceasta răspunde de:

pregătirea și punerea în aplicare corespunzătoare a programului de lucru și a deciziilor adoptate de către consiliul de administrație;

administrarea curentă;

îndeplinirea sarcinilor ce revin centrului;

executarea bugetului;

toate problemele legate de personal;

pregătirea ședințelor consiliului de administrație.

(3)   Directorul răspunde în fața consiliului de administrație.

Articolul 10

(1)   Pentru fiecare an financiar corespunzător anului calendaristic se elaborează estimări ale veniturilor și cheltuielilor centrului, care se introduc în bugetul centrului.

(2)

(a)

Bugetul centrului se caracterizează prin echilibrul între venituri și cheltuieli.

(b)

Sub rezerva dispozițiilor de la litera (c), veniturile provin din plățile efectuate de către organismele deservite de centru pentru munca prestată de acesta.

(c)

În perioada de inițiere, care nu depășește trei exerciții bugetare:

organismele deservite de centru contribuie cu o sumă globală care reprezintă un procent din bugetul lor, conform celor mai bune informații disponibile și care este ajustată în funcție de munca prestată efectiv;

pentru funcționarea centrului se poate aloca o contribuție din bugetul general al Comunităților Europene.

(3)   Cheltuielile centrului includ remunerația personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și costurile de funcționare.

Articolul 11

(1)   Înainte de revizuirea prevăzută la articolul 19, oricare dintre organismele menționate la articolul 2 alineatul (1) care se confruntă cu dificultăți deosebite legate de prestarea serviciilor de către centru se pot adresa centrului în vederea identificării celei mai adecvate soluții la aceste dificultăți.

(2)   Dacă identificarea unei soluții se dovedește imposibilă în termen de trei luni, organismul respectiv poate transmite Comisiei o comunicare bine fundamentată, astfel încât Comisia să poată lua măsurile necesare și, dacă este cazul, să organizeze, sub auspiciile și cu asistența centrului, recurgerea sistematică la terțe părți pentru traducerea documentelor în cauză.

Articolul 12

Comisia furnizează centrului, pe baza aranjamentelor care urmează a fi convenite cu centrul și prin rambursarea costurilor, următoarele tipuri de asistență:

1.

servicii de sprijin: terminologie, baze de date, documentație, traduceri automate, pregătirea și evidența traducătorilor independenți, precum și detașarea unor funcționari în posturi în cadrul centrului;

2.

gestionarea serviciilor administrative de bază: plata salariilor, asigurările de sănătate, sistemele de pensii, organizarea serviciilor sociale.

Articolul 13

(1)   Până la data de 31 martie a fiecărui an, directorul întocmește un proiect de raport privind veniturile și cheltuielile estimate ale centrului pentru anul financiar următor, pe care îl transmite Consiliului de administrație împreună cu organigrama.

(2)   Consiliul de administrație adoptă rapoartele privind estimările însoțite de organigramă și le transmite imediat Comisiei care, pe baza acestora, stabilește sumele estimate corespunzătoare pentru subvențiile acordate organismelor menționate la articolul 2 din proiectul de buget preliminar pe care îl înaintează Consiliului în temeiul articolului 203 din tratat.

(3)   Consiliul de administrație adoptă bugetul centrului înainte de începutul anului financiar, ajustându-l, dacă este cazul, în funcție de plățile efectuate de către organismele menționate la articolul 2.

Articolul 14

(1)   Directorul execută bugetul centrului.

(2)   Controlul angajamentelor și al plății tuturor cheltuielilor centrului și controlul stabilirii și recuperării tuturor veniturilor centrului se realizează de către inspectorul financiar al Comisiei.

(3)   Până la data de 31 martie a fiecărui an, directorul trimite Comisiei, consiliului de administrație și Curții de Conturi evidențele contabile conținând toate veniturile și cheltuielile centrului privind anul financiar anterior. Curtea de Conturi le examinează în conformitate cu articolul 188c din Tratat.

(4)   Consiliul de administrație autorizează directorul centrului cu privire la executarea bugetului.

Articolul 15

După consultarea Comisiei și a Curții de Conturi, consiliul de administrație adoptă dispozițiile financiare interne privind, în special, procedura de elaborare și executare a bugetului centrului.

Articolul 16

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică centrului.

Articolul 17

(1)   Personalul centrului respectă reglementările aplicabile funcționarilor și altor angajați ai Comunităților Europene.

(2)   În privința personalului său, centrul exercită competențele transferate autorității împuternicite să facă numiri.

(3)   Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă dispozițiile de aplicare necesare pentru a asigura, inter alia, confidențialitatea anumitor activități.

Articolul 18

(1)   Răspunderea contractuală a centrului este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene se poate pronunța în privința oricărei clauze de arbitraj conținută în contractele încheiate de către centru.

(2)   În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, centrul repară orice daună provocată de către angajații săi în exercitarea îndatoririlor de serviciu.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene se poate pronunța în orice litigiu legat de compensarea unor astfel de daune.

(3)   Răspunderea personală a funcționarilor centrului este reglementată de dispozițiile în materie care le sunt aplicabile.

Articolul 19

Regulamentul de funcționare al centrului, definit în prezentul regulament, poate fi revizuit de către Consiliu la propunerea Comisiei și după exprimarea avizului Parlamentului European, în termen de cel mult trei ani de la sfârșitul perioadei de demarare a centrului, care nu depășește trei exerciții bugetare.

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

K. KINKEL


(1)  JO C 323, 30.11.1993, p. 1.


Top