EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3949

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3949/92 AL CONSILIULUI din 21 decembrie 1992 privind realizarea unei anchete referitoare la costul manoperei în industrie și servicii

JO L 404, 31.12.1992, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3949/oj

13/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

155


31992R3949


L 404/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3949/92 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 1992

privind realizarea unei anchete referitoare la costul manoperei în industrie și servicii

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 213,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin prin tratat, în special cele stabilite de articolele 2, 3, 117, 118, 122 și 123, Comisia să cunoască situația din statele membre cu privire la costurile manoperei și veniturile lucrătorilor;

întrucât informațiile statistice disponibile în fiecare stat membru nu constituie o bază suficient de solidă pentru efectuarea de comparații, în special datorită diferențelor dintre actele cu putere de lege, norme și practici administrative ale statelor membre, și întrucât trebuie, prin urmare, realizate anchete ale căror rezultate să fie prelucrate pe baza unor definiții și metode uniforme;

întrucât cea mai bună metodă de evaluare a nivelului, structurii și tendințelor atât ale costului manoperei, cât și ale veniturilor lucrătorilor este realizarea unor anchete specifice, așa cum s-a făcut de curând în 1989 în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1612/88 al Consiliului din 9 iunie 1988 privind organizarea unei anchete privind costul manoperei în industrie, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, sectorul bancar și cel al asigurărilor (1), pe baza datelor contabile referitoare la 1988;

întrucât, datorită modificărilor majore ale nivelului și structurii cheltuielilor întreprinderilor cu salariile și contribuțiile aferente ale angajatorilor, trebuie efectuată o nouă anchetă pe baza datelor contabile referitoare la 1992 în industrie, comerț, sectorul bancar și cel al asigurărilor, pentru a actualiza rezultatele anchetei anterioare;

întrucât, datorită modificărilor intervenite în structura economică și a ocupării forței de muncă în statele membre trebuie extins domeniul activităților economice incluse în anchetă, în special în sectorul serviciilor;

întrucât, datorită dimensiunii domeniului inclus, ancheta trebuie să se bazeze pe un eșantion pentru ca aceasta să nu devină o sarcină prea grea pentru întreprinderile și bugetele Comunităților Europene și al statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul anchetelor sale periodice privind costul manoperei și veniturile lucrătorilor, Comisia realizează o anchetă privind costul manoperei în industrie și anumite sectoare de servicii, în 1993, pe baza datelor contabile referitoare la 1992.

Articolul 2

(1)   Ancheta include întreprinderile sau unitățile locale cu cel puțin 10 angajați care desfășoară activitățile definite în secțiunile C, D, E, F, G, H și K, diviziunile 65 și 66, precum și grupa 63.3 din Nomenclatorul statistic al activităților economice în cadrul Comunităților Europene NACE (Rev. 1), ținând seama de dispozițiile speciale stabilite de anexa la prezentul regulament.

(2)   Ancheta se efectuează prin eșantionare.

Articolul 3

În ceea ce privește întreprinderile sau unitățile locale din eșantion, angajatorii sunt obligați să furnizeze informațiile necesare pentru stabilirea costului manoperei pe baza datelor contabile referitoare la 1992, în conformitate cu condițiile stabilite mai jos.

Articolul 4

Ancheta privește:

1.

cheltuielile salariale, inclusiv primele și alocațiile, precum și toate cheltuielile accidentale, inclusiv în special contribuțiile angajatorilor la asigurări sociale, la fonduri suplimentare și alte prestații sociale, inclusiv costul formării profesionale a lucrătorilor, precum și sumele eventualelor taxe și subvenții legate direct de costul manoperei;

2.

numărul total al personalului angajat de întreprinderi sau unitățile locale și

3.

numărul de ore lucrate.

Articolul 5

(1)   Informațiile sunt culese de serviciile de statistică ale statelor membre, care întocmesc chestionarele adecvate.

În colaborare cu aceste servicii, Comisia stabilește lista caracteristicilor și definițiile care vor fi utilizate în aceste anchete.

În aceleași condiții, Comisia stabilește, de asemenea, data începerii și încheieri anchetei și termenele limită ale răspunsului la chestionare.

(2)   Persoanele solicitate să furnizeze informații răspund la chestionar în mod corect, complet și în termenele stabilite.

Articolul 6

(1)   Serviciile de statistică ale statelor membre prelucrează răspunsurile la chestionare.

După verificare și în conformitate cu programul de exploatare stabilit de Comisie, acestea înaintează rezultatele anchetei, inclusiv informațiile declarate confidențiale de către statele membre în conformitate cu legislația sau practica interne referitoare la confidențialitatea datelor statistice, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea la datelor statistice care fac obiectul confidențialității la Biroul Statistic al Comunităților Europene (2). Regulamentul menționat reglementează tratamentul confidențial al informațiilor.

(2)   Rezultatele sunt defalcate pe sectoare de activitate economică conform NACE (Rev. 1), pe regiuni precum și pe categorii de întreprinderi sau unități locale.

Articolul 7

Datele individuale furnizate în vederea anchetei pot fi utilizate numai în scopuri statistice.

Aceste informații nu pot fi utilizate în scopuri fiscale sau în alte scopuri și nu pot fi comunicate terților.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

D. HURD


(1)  JO L 145, 11.6.1988, p. 1.

(2)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.


ANEXĂ

DISPOZIȚII SPECIALE

[Articolul 2 alineatul (1)]

I.   Excepții la domeniul de aplicare al anchetei

1.   Pentru toate statele membre: clasa 65.11.

2.   Pentru Germania: secțiunea H, diviziunile 50, 70 și 71, grupele 51.1. și 63.3 și clasa 51.57.

Diviziunile 72, 73 și 74 vor fi excluse pentru teritoriul fostei Republici Democrate Germane, inclusiv Berlinul de Est.

3.   Pentru Grecia: secțiunea F, grupa 51.1 și clasa 51.57.

4.   Pentru Irlanda: secțiunea H.

II.   Informații mai detaliate

Statele membre pot prevede furnizarea unor informații mai detaliate, de exemplu făcând o distincție între lucrătorii manuali și ceilalți sau incluzând unități cu mai puțin de 10 angajați.

III.   Utilizarea unui nomenclator special

Cu acordul Comisiei, un stat membru poate înainta rezultatele anchetei pe baza nomenclatorului NACE (versiunea 70).


Top