EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0075

Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic

JO L 297, 13.10.1992, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2010; abrogat prin 32010L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/75/oj

13/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

146


31992L0075


L 297/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 92/75/CEE A CONSILIULUI

din 22 septembrie 1992

privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât este necesar să se adopte măsuri în vederea realizării progresive a pieței interne până la 31 decembrie 1992;

întrucât unele state membre au deja propriile sisteme facultative pentru etichetarea energetică și furnizarea altor informații privind consumul de energie la aparatele de uz casnic; întrucât un stat membru a propus oficial introducerea propriului sistem de etichetare obligatoriu, iar alte state membre iau deja în considerare introducerea acestui sistem; întrucât existența unor sisteme naționale obligatorii ar ridica bariere în calea comerțului intra-comunitar;

întrucât articolul 130r din tratat impune utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; întrucât utilizarea rațională a energiei este unul din mijloacele principale prin care se poate atinge acest obiectiv și se poate reduce poluarea mediului;

întrucât furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile privind consumul specific de energie al aparatelor de uz casnic poate influența opțiunea publicului în favoarea aparatelor care consumă mai puțină energie, stimulând astfel fabricanții să ia măsuri de reducere a consumului aparatelor pe care le fabrică; întrucât aceasta va încuraja în mod indirect utilizarea eficientă a aparatelor respective; întrucât, în lipsa acestor informații, numai acțiunea forțelor pieței nu va reuși să promoveze utilizarea rațională a energiei pentru aceste aparate;

întrucât informația joacă un rol cheie în acțiunea forțelor pieței și, de aceea, este necesar să se introducă o etichetă uniformă pentru toate aparatele de același tip, pentru a pune la dispoziția cumpărătorilor potențiali informații standardizate suplimentare privind costurile acestor aparate din punctul de vedere al energiei consumate și al consumului de alte resurse și pentru a lua măsuri care să asigure accesul la aceste informații și consumatorilor potențiali care nu văd aparatul expus, neavând astfel posibilitatea de a vedea eticheta;

întrucât, în acest scop, consumul de energie și alte informații relevante cu privire la fiecare tip de aparat trebuie să fie măsurate în conformitate cu standardele și metodele armonizate, iar aplicarea acestor standarde și metode trebuie să fie urmărită în faza de comercializare;

întrucât Directiva 79/530/CEE (4) a urmărit să promoveze aceste obiective în cazul aparatelor de uz casnic; întrucât a fost adoptată totuși o singură directivă de punere în aplicare pentru cuptoarele electrice și doar puține state membre au introdus acest sistem de etichetare; întrucât este necesar, prin urmare, să se învețe din experiența dobândită și să se consolideze dispozițiile directivei sus-menționate; întrucât Directiva 79/530/CEE trebuie așadar să fie înlocuită, iar Directiva 79/531/CEE (5), care se aplică în cazul acestor cuptoare electrice, ar trebui să fie revizuită și integrată ulterior în sistemul actual;

întrucât un sistem în întregime facultativ ar însemna ca numai unele aparate să fie etichetate sau furnizate împreună cu informații standard despre produs, cu riscul ca acest fapt să genereze confuzii în rândul unor consumatori; întrucât sistemul actual trebuie, prin urmare, să asigure indicarea consumului de energie prin etichetare și oferirea de fișe standard ale produselor pentru toate aparatele implicate;

întrucât aparatele de uz casnic folosesc o mare varietate de forme de energie, dintre care energia electrică și gazul sunt cele mai importante; întrucât, prin urmare, prezenta directivă trebuie să vizeze, în principiu, aparatele care utilizează orice formă de energie;

întrucât Directiva 86/594/CEE a Consiliului din 1 decembrie 1986 privind zgomotul aerian emis de aparatele de uz casnic (6), prevede ca etichetele energetice să includă indicarea emisiei de zgomot, acolo unde este cazul; întrucât, prin urmare, se impune să se prevadă incorporarea oricăror altor informații și sisteme de etichetare vizate prin sistemele comunitare;

întrucât trebuie să se includă numai acele tipuri de aparate al căror consum de energie cumulat este semnificativ și care oferă suficiente posibilități de creștere a eficienței energetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Scopul prezentei directive este de a permite armonizarea măsurilor interne privind publicarea, în special prin etichetare și informații despre produs, de informații privind consumul de energie și de alte resurse esențiale, precum și informații suplimentare privind anumite tipuri de aparate de uz casnic, dând astfel consumatorilor posibilitatea de a opta pentru aparate mai eficiente din punct de vedere energetic. Prezenta directivă se aplică următoarelor tipuri de aparate de uz casnic, chiar și în cazul în care acestea sunt vândute pentru alte utilizări decât cele casnice:

frigidere, congelatoare și combinații ale acestora;

mașini de spălat rufe, mașini de uscat rufe și combinații ale acestora;

mașini de spălat vase;

cuptoare;

aparate de preparare a apei calde și boilere cu acumulare;

surse de iluminat;

aparate de climatizare.

(2)   La lista din prezentul articol se pot adăuga și alte tipuri de aparate de uz casnic, în conformitate cu articolul 9 litera (b).

(3)   Prezenta directivă nu se aplică în cazul plăcuței indicatoare a caracteristicilor tehnice sau a echivalentului său atașat pe aceste aparate din rațiuni de securitate.

(4)   În înțelesul prezentei directive:

distribuitor înseamnă un detailist sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă pentru cumpărare în rate sau expune aparate de uz casnic utilizatorilor finali;

furnizor înseamnă fabricantul sau reprezentantul său autorizat din Comunitate sau persoana care plasează produsul pe piața comunitară;

fișă informativă înseamnă un tabel standard cu informații privind aparatul respectiv;

alte resurse esențiale înseamnă apă, substanțe chimice sau orice altă substanță pe care o consumă aparatul în cursul utilizării sale normale;

informații suplimentare înseamnă alte informații privitoare la funcționarea unui aparat, care se referă la utilizarea energiei sau a altor resurse esențiale sau care ajută la evaluarea acestei utilizări.

(5)   Nu se prevede nici o obligație de etichetare sau furnizare a fișelor cu privire la modelele de aparate a căror producție a încetat înainte de intrarea în vigoare a directivei de punere în aplicare relevante, sau cu privire la aparatele de ocazie.

Articolul 2

(1)   Informațiile privind consumul de energie electrică, al altor forme de energie și resurse esențiale, precum și informațiile suplimentare sunt aduse la cunoștința consumatorului prin intermediul unei fișe și al unei etichete relative la aparatele de uz casnic oferite utilizatorilor finali spre vânzare, închiriere, cumpărare în rate sau expuse.

(2)   Detaliile legate de etichetă și fișă sunt definite în directivele referitoare la fiecare tip de aparat, adoptate în conformitate cu articolul 9 din prezenta directivă.

(3)   Se elaborează o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității informațiilor conținute în etichetă și fișă. Aceasta trebuie să cuprindă:

o descriere generală a produsului;

rezultatele calculelor de proiectare efectuate, dacă sunt relevante;

rapoartele testărilor, dacă sunt disponibile, inclusiv cele efectuate de organismele notificate competente, definite în temeiul altor acte legislative comunitare;

dacă valorile derivă din cele obținute pentru modele similare, aceleași informații pentru aceste modele.

(4)   Furnizorul întocmește documentația tehnică descrisă la alineatul (3). Pentru aceasta, el poate folosi documentația deja cerută prin legislația comunitară în domeniu. Furnizorul ține la dispoziție această documentație, în vederea inspecțiilor, timp de cinci ani de la fabricarea ultimului produs.

Articolul 3

(1)   Toți furnizorii care plasează pe piață aparatele de uz casnic menționate în directivele de punere în aplicare furnizează o etichetă în concordanță cu prezenta directivă. Etichetele utilizate trebuie să se conformeze în toate privințele atât prezentei directive, cât și tuturor directivelor de punere în aplicare.

(2)   Pe lângă etichete, furnizorii oferă o fișă a produsului. Această fișă este inclusă în toate broșurile produselor. Dacă furnizorul nu oferă astfel de broșuri, fișele sunt incluse într-un alt document furnizat împreună cu aparatul. Fișele utilizate trebuie să fie conforme în toate privințele cu dispozițiile prezentei directive și cu cele ale directivelor de punere în aplicare.

(3)   Furnizorii sunt răspunzători pentru exactitatea etichetelor și a fișelor pe care le oferă.

(4)   Se consideră că furnizorul și-a dat consimțământul pentru publicarea informațiilor de pe etichetă sau din fișă.

Articolul 4

În ceea ce privește etichetarea și informațiile despre produs, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

de fiecare dată când se expune un aparat specificat într-o directivă de punere în aplicare, distribuitorii atașează o etichetă corespunzătoare, în poziția vizibilă specificată în directiva de punere în aplicare din domeniu și în limba corespunzătoare;

(b)

furnizorul pune etichetele necesare la dispoziția distribuitorilor menționați la litera (a) în mod gratuit. Furnizorii au libertatea de a-și alege propriul sistem de livrare a etichetelor. Cu toate acestea, atunci când un distribuitor trimite o solicitare de etichete, furnizorul trebuie să asigure faptul că etichetele solicitate sunt livrate cu promptitudine.

Articolul 5

Dacă aparatele respective sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare în rate prin comandă poștală, prin catalog sau prin alt mijloc care implică faptul că eventualul client nu are posibilitatea de a vedea aparatul expus, directivele de punere în aplicare trebuie să prevadă faptul că acestor clienți potențiali li se asigură informațiile esențiale specificate pe etichetă sau în fișă înainte de cumpărarea aparatului.

Articolul 6

Directivele de punere în aplicare trebuie să prevadă includerea pe etichetă sau în fișă a informațiilor privind zgomotul aerian, dacă aceste informații sunt furnizate în conformitate cu Directiva 86/594/CEE, precum și a altor informații publice relative la aparatul în cauză, care sunt furnizate în conformitate cu alte acte legislative comunitare.

Articolul 7

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că:

(a)

toți furnizorii și distribuitorii de pe teritoriul lor își îndeplinesc obligațiile din prezenta directivă;

(b)

dacă există probabilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, se interzice afișarea altor etichete, marcaje, simboluri sau inscripții relative la consumul de energie, care nu respectă cerințele prezentei directive și pe cele ale directivelor de punere în aplicare din domeniu. Această interdicție nu se aplică sistemelor de etichetare comunitare și interne privind mediul;

(c)

introducerea sistemului de etichete și fișe referitoare la consumul de energie este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale, menite să încurajeze o utilizare mai responsabilă a energiei de către consumatorii casnici.

Articolul 8

(1)   Dacă sunt îndeplinite dispozițiile prezentei directive și cele ale directivelor de punere în aplicare, statele membre nu pot să interzică sau să limiteze introducerea pe piață a aparatelor de uz casnic care intră sub incidența unei directive de punere în aplicare.

(2)   Până la proba contrarie, statele membre prezumă că etichetele și fișele sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive și cu cele ale directivelor de punere în aplicare. Acestea pot solicita furnizorilor să ofere dovezi în înțelesul articolului 2 alineatul (3) cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate pe etichete sau în fișe, dacă există suspiciuni întemeiate că sunt incorecte.

Articolul 9

Măsurile referitoare la crearea și funcționarea sistemului sunt adoptate și adaptate progresului tehnic în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10. Aceste măsuri sunt:

(a)

directive de punere în aplicare;

(b)

adăugarea pe lista de la articolul 1 alineatul (1) a altor aparate de uz casnic, dacă prin aceasta se pot obține economii de energie importante.

Articolul 10

Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratatul CEE pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

Dacă măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă, în termen de trei luni de la data la care i-a fost prezentată propunerea, Consiliul nu adoptă nici o măsură, Comisia adoptă măsurile propuse, cu excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat cu majoritate simplă împotriva măsurilor în cauză.

Articolul 11

După expirarea unui termen de trei ani de la punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia face o evaluare a aplicării acesteia și a rezultatelor obținute. Evaluarea face obiectul unui raport care va fi înaintat Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 12

Directivele de punere în aplicare menționează următoarele:

(a)

definiția exactă a tipului de aparate care urmează să fie incluse;

(b)

standardele și metodele de măsurare care urmează să fie utilizate pentru obținerea informațiilor menționate la articolul 1 alineatul (1);

(c)

detalii privind documentația tehnică necesară în temeiul articolului 2 alineatul (3);

(d)

forma și conținutul etichetei menționate la articolul 2, care, pe cât posibil, prezintă caracteristici uniforme din punctul de vedere al concepției;

(e)

locul unde se aplică eticheta pe aparat. Dacă este cazul, se poate prevedea ca eticheta să fie aplicată sau imprimată pe ambalaj;

(f)

conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind fișa sau alte informații specificate la articolul 3 alineatul (2). Informațiile de pe etichetă sunt incluse și în fișă;

(g)

informațiile care urmează să fie furnizate în cazul ofertelor de vânzare reglementate prin articolul 5, precum și modul de furnizare a acestora.

Articolul 13

Prin prezenta, Directiva 79/530/CEE se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 1994.

Directiva 79/531/CEE este considerată directivă de punere în aplicare a prezentei directive pentru cuptoarele electrice; cu toate acestea, statele membre pot amâna introducerea obligativității acesteia până la o dată stabilită printr-o directivă de punere în aplicare revizuită cu privire la cuptoare, adoptată conform procedurii prevăzute la articolul 10.

Articolul 14

(1)   Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1991. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre pun în aplicare aceste dispoziții până la 1 ianuarie 1994.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 15

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 septembrie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

R. NEEDHAM


(1)  JO C 235, 10.9.1991, p. 5.

(2)  JO C 125, 18.5.1992, p. 172 și

JO C 241, 21.9.1992.

(3)  JO C 49, 24.2.1992, p. 32.

(4)  JO L 145, 13.6.1979, p. 1.

(5)  JO L 145, 13.6.1979, p. 7.

(6)  JO L 344, 6.12.1986, p. 24.


Top