EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0031

Directiva 92/31/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 de modificare a Directivei 89/336/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică

JO L 126, 12.5.1992, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; abrogare implicită prin 32004L0108

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/31/oj

13/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

15


31992L0031


L 126/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 92/31/CEE A CONSILIULUI

din 28 aprilie 1992

de modificare a Directivei 89/336/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Directiva 89/336/CEE (4) prevede armonizarea completă în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică;

întrucât o aplicare uniformă a respectivei directive impune disponibilitatea unor standarde armonizate; întrucât aceste standarde nu vor fi disponibile până la data aplicării respectivei directive;

întrucât respectiva directivă nu a prevăzut o perioadă de tranziție adecvată în cursul căreia s-ar permite introducerea pe piață a aparatelor produse în conformitate cu reglementările naționale aplicabile înainte de data punerii în aplicare a directivei menționate;

întrucât producătorii trebuie să dispună de timpul necesar pentru a permite ca aparatura din stoc să fie comercializată;

întrucât, în consecință, Directiva 89/336/CEE ar trebui să se modifice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 89/336/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (3) se elimină.

2.

La articolul 12, alineatul (1) se completează cu următorul paragraf:

„Cu toate acestea, statele membre autorizează, pentru intervalul de până la 31 decembrie 1995, introducerea pe piață și/sau darea în folosință a aparaturii menționate de prezenta directivă în conformitate cu reglementările interne în vigoare pe teritoriul lor la data de 30 iunie 1992.”

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în cel mult trei luni de la adoptarea acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre aplică aceste dispoziții în cel mult șase luni de la adoptarea prezentei directive.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 28 aprilie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

Arlindo MARQUES CUNHA


(1)  JO C 126, 21.6.1991, p. 7.

(2)  JO C 13, 20.1.1992, p. 506 și

JO C 94, 13.4.1992.

(3)  JO C 339, 31.12.1991, p. 1.

(4)  JO L 139, 23.5.1989, p. 19. Directivă modificată de Directiva 91/263/CEE (JO L 128, 23.5.1991, p. 1).


Top