EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0382

Directiva Consiliului din 25 iunie 1991 de modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE)

OJ L 206, 29.7.1991, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 62
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 145 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 145 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; abrogare implicită prin 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/382/oj

05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

145


31991L0382


L 206/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 25 iunie 1991

de modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE)

(91/382/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 118a din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerințelor minime pentru promovarea îmbunătățirii, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare sau juridice într-un mod care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei referitoare la programul său privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă (4) prevede adoptarea de directive destinate să garanteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă (5), a luat act de intenția Comisiei de a înainta Consiliului, într-un termen scurt, cerințe minime, la nivelul Comunității, referitoare la protecția împotriva riscurilor provocate de folosirea substanțelor periculoase, inclusiv a substanțelor cancerigene; întrucât se consideră că, în acest context, trebuie luat drept bază principiul înlocuirii cu o substanță recunoscută ca fiind nepericuloasă sau mai puțin periculoasă;

întrucât azbestul este un agent deosebit de periculos care poate provoca boli grave și care se găsește sub diferite forme într-un mare număr de situații de lucru;

întrucât, având în vedere progresele realizate în știință și tehnologie și experiența dobândită în aplicarea Directivei 83/447/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE) (6), este necesară îmbunătățirea protecției lucrătorilor și reducerea nivelurilor de acțiune și a valorilor limită prevăzute de Directiva 83/477/CEE;

întrucât interzicerea aplicării azbestului prin intermediul procesului de pulverizare nu este suficientă pentru a preveni răspândirea în atmosferă a fibrelor de azbest; întrucât și alte proceduri de lucru care implică folosirea anumitor materiale ce conțin azbest trebuie interzise;

întrucât încă nu se poate adopta o decizie care să stabilească o metodă unică de măsurare a concentrațiilor de azbest în aer la nivelul Comunității;

întrucât este necesară revizuirea prezentei directive până la data de 31 decembrie 1995, luându-se în considerare, în special, progresele realizate în știință și tehnologie și experiența dobândită în aplicarea directivei respective;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE (7), modificată ultima dată de actul de aderare din 1985, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă trebuie consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 83/477/CEE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care evaluarea menționată la alineatul (2) indică o concentrație a fibrelor de azbest în aer la locul de muncă în absența echipamentului de protecție individuală care este, la un nivel măsurat sau calculat, în funcție de alegerea fiecărui stat membru:

(a)

pentru crisotil:

mai mică de 0,20 fibre/cm3 pentru o perioadă de referință de opt ore

și/sau

mai mică decât o doză cumulată de 12,00 fibre/zi/cm3 pe o perioadă de trei luni;

(b)

pentru toate celelalte forme de azbest, fie singur, fie în amestecuri, inclusiv amestecurile care conțin crisotil:

mai mică de 0,10 fibre/cm3 pentru o perioadă de referință de opt ore

și/sau

mai mică decât o doză cumulată de 6,00 fibre/zi/cm3 pe o perioadă de trei luni,

Articolele 4, 7, 13, 14 alineatul (2), 15 și 16 nu se aplică.”

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Aplicarea azbestului prin pulverizare și procedeele de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm3), care conțin azbest, sunt interzise.”

3.

La punctul 1 al articolului 7, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu articolul 118a din tratat și luând în considerare în special progresele înregistrate în știință și tehnologie, precum și experiența dobândită în aplicarea prezentei directive, Consiliul revizuiește dispozițiile primului alineat prima teză până la 31 decembrie 1995, în vederea stabilirii unei metode unice de măsurare a concentrațiilor de azbest în aer la nivelul Comunității;”

4.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Se aplică următoarele valori limită:

(a)

concentrația fibrelor de crisotil în aer la locul de muncă:

0,60 fibre/cm3, măsurată sau calculată pentru o perioadă de referință de opt ore;

(b)

concentrația în aer la locul de muncă a tuturor celorlalte forme de fibre de azbest, singure sau în amestec, inclusiv amestecurile care conțin crisotil:

0,30 fibre/cm3, măsurată sau calculată pentru o perioadă de referință de opt ore.”

5.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere articolului 7 punctul 1 al treilea alineat, în conformitate cu articolul 118a din tratat și luând în considerare în special progresele înregistrate în știință și tehnologie, precum și experiența dobândită în aplicarea prezentei directive, Consiliul revizuiește dispozițiile prezentei directive până la data de 31 decembrie 1995.

(2)   Modificările necesare pentru adaptarea anexelor prezentei directive la progresul tehnic se realizează în conformitate cu procedura descrisă la articolele 9 și 10 din Directiva 80/1107/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1980 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă (8).

6.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„La solicitarea autorităților competente, planul cuprinde informații despre următoarele:

natura și durata probabilă a lucrărilor;

locul unde se desfășoară lucrările;

metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a unor materiale care conțin azbest;

caracteristicile echipamentului folosit pentru:

protecția și decontaminarea celor ce efectuează activitatea,

protecția altor persoane prezente la locul de muncă sau în apropierea acestuia.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   La solicitarea autorităților competente, planul menționat la alineatul (1) trebuie adus la cunoștința acestora înainte de începerea activității avute în vedere.”.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la data de 1 ianuarie 1993.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Cu toate acestea, data de 1 ianuarie 1993 se înlocuiește cu data de 1 ianuarie 1996 în cazul activităților de exploatare minieră a azbestului.

Cu toate acestea, în ceea ce privește Republica Elenă:

data menționată în primul paragraf este 1 ianuarie 1996;

data menționată în paragraful al patrulea este 1 ianuarie 1999.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 161, 30.6.1990, p. 14.

(2)  JO C 284, 12.11.1990, p. 98 și

JO C 129, 20.5.1991, p. 93.

(3)  JO C 332, 31.12.1990, p. 162.

(4)  JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

(5)  JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 263, 24.9.1983, p. 25.

(7)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15.

(8)  JO L 327, 3.12.1980, p. 8.”


Top