EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0270

Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

OJ L 156, 21.6.1990, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 203 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 203 - 207
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/270/oj

05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

130


31990L0270


L 156/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 mai 1990

privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

(90/270/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1), elaborată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 118a din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a condițiilor minime pentru încurajarea îmbunătățirilor, în special în mediul de lucru, pentru a asigura o protecție mai bună a stării de sănătate și a securității lucrătorilor;

întrucât, conform acestui articol, directivele respective trebuie să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și legislative, care ar putea îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său referitor la securitate, igienă și starea de sănătate la locul de muncă (4) prevede adoptarea de măsuri cu privire la noile tehnologii; întrucât Consiliul a luat notă de aceasta în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și starea de sănătate la locul de muncă (5);

întrucât respectarea condițiilor minime pentru asigurarea unui standard mai bun de securitate la posturile de lucru cu monitor este esențială pentru garantarea securității și stării de sănătate a lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor pentru încurajarea îmbunătățirilor referitoare la securitatea și starea de sănătate a lucrătorilor la locul de muncă (6); întrucât dispozițiile celei din urmă se pot, așadar, aplica în totalitate spre uzul celor care lucrează cu monitor, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă;

întrucât angajatorii sunt obligați să se informeze în permanență cu privire la ultimele realizări tehnologice și descoperiri științifice referitoare la concepția posturilor de lucru, astfel încât să poată efectua schimbările necesare pentru a putea asigura un standard mai bun de protecție a securității și stării de sănătate a lucrătorilor;

întrucât aspectele ergonomice sunt de o importanță deosebită pentru un post de lucru cu monitor;

întrucât prezenta directivă constituie o etapă practică în direcția realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE (7), Comisia consultă Comitetul Consultativ pentru Securitate, Igienă și Protecția Sănătății la Locul de Muncă în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Subiectul

(1)   Prezenta directivă, care este a cincea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește condițiile minime de sănătate și securitate pentru lucrul cu monitor, definit la articolul 2.

(2)   Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în totalitate la întreg domeniul menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică în următoarele situații:

(a)

cabinele șoferilor la vehicule sau cabinele de control la utilaje;

(b)

sisteme pentru prelucrarea informației numerice de la bordul mijloacelor de transport;

(c)

sisteme pentru prelucrarea informației numerice prevăzute în special pentru uz public;

(d)

sisteme denumite portabile, care nu se utilizează un timp îndelungat la un post de lucru;

(e)

calculatoare, case de marcat și orice echipament cu un afișaj mic de date sau măsuri, necesare utilizării directe a echipamentului;

(f)

mașini de scris de concepție tradițională, de tipul cunoscut sub denumirea de mașini de scris cu fereastră.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, termenii de mai jos au următoarele definiții:

(a)

prin „monitor” se înțelege un ecran cu afișare alfanumerică sau grafică, indiferent de procesul de afișare utilizat;

(b)

prin „post de lucru” se înțelege un ansamblu alcătuit din monitor, care poate fi prevăzut cu tastatură sau dispozitiv de introducere a datelor și program care stabilește interfața operator/mașină, accesorii opționale, componente periferice care includ unitatea de dischetă, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun de lucru și masă de lucru sau suprafață de lucru și mediul de lucru imediat;

(c)

prin „lucrător” se înțelege orice lucrător conform definiției de la articolul 3 litera (a) din Directiva 89/391/CEE care utilizează de obicei monitorul ca parte importantă a activității sale normale.

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 3

Analiza posturilor de lucru

(1)   Angajatorii sunt obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.

(2)   Angajatorii iau măsurile corespunzătoare pentru remedierea riscurilor descoperite în urma evaluării menționate la alineatul (1), ținând seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor astfel găsite.

Articolul 4

Posturi de lucru date în folosință pentru prima oară

Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru care au fost date în folosință după 31 decembrie 1992 satisfac condițiile minime stabilite în anexă.

Articolul 5

Posturi de lucru date deja în folosință

Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că posturile de lucru date deja în folosință la 31 decembrie 1992 sau înainte de această dată sunt adaptate pentru respectarea condițiilor minime stabilite în anexă în termen de cel târziu patru ani de la această dată.

Articolul 6

Informații pentru lucrători și instruirea lucrătorilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii primesc informații cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate referitoare postul de lucru al acestora și, în special, informații despre măsurile cu privire la posturile de lucru care sunt puse în aplicare în conformitate cu articolele 3, 7 și 9.

În toate cazurile, lucrătorii sau reprezentanții lor sunt informați cu privire la măsurile referitoare la securitate și starea sănătății adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului, fiecare lucrător este instruit, de asemenea, pentru utilizarea postului de lucru înainte de începerea acestui tip de activitate și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.

Articolul 7

Programul activității zilnice

Angajatorul trebuie să planifice activitățile lucrătorului astfel încât activitatea zilnică la un monitor să fie întreruptă periodic de pauze sau schimbări ale activității care să reducă norma la monitor.

Articolul 8

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor are loc în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE privind problemele reglementate de prezenta directivă, inclusiv anexa acesteia.

Articolul 9

Protecția ochilor și vederii lucrătorilor

(1)   Lucrătorii au dreptul la un test corespunzător al ochilor și vederii, efectuat de către o persoană având calificarea necesară:

înaintea începerii lucrului la monitor;

la intervale regulate după aceea;

dacă simt dificultăți vizuale care s-ar putea datora lucrului la monitor.

(2)   Lucrătorii au dreptul la un examen oftalmologic dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) indică necesitatea acestuia.

(3)   Dacă rezultatele testului menționat la alineatul (1) sau ale examenului menționat la alineatul (2) indică necesitatea acestui lucru și dacă nu pot fi folosite aparate de corecție normale, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție aparate de corecție speciale, specifice lucrului în cauză.

(4)   Măsurile adoptate în temeiul prezentului articol nu pot, în nici un caz, să implice lucrătorii în suportarea unor cheltuieli financiare suplimentare.

(5)   Protecția ochilor și vederii lucrătorilor poate fi prevăzută ca parte a sistemului sanitar național.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 10

Adaptările anexei

Adaptările strict tehnice ale anexei, pentru a ține seama de progresul tehnic, de realizările în domeniul reglementărilor internaționale și de specificațiile sau cunoștințele din domeniul monitoarelor sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 11

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1992.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor naționale pe care le adoptă sau le-au adoptat în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Statele membre informează Comisia la fiecare patru ani cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive, prezentând punctele de vedere ale angajatorilor și lucrătorilor.

Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă.

(4)   Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, ținând seama de alineatele (1)-(3).

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 mai 1990.

Pentru Consiliu

Președintele

B. AHERN


(1)  JO C 113, 29.4.1988, p. 7 și

JO C 130, 26.5.1989, p. 5.

(2)  JO C 12, 16.1.1989, p. 92 și

JO C 113, 7.5.1990.

(3)  JO C 318, 12.12.1988, p. 32.

(4)  JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

(5)  JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(7)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15.


ANEXĂ

CONDIȚII MINIME

(Articolele 4 și 5)

Notă preliminară

Obligațiile stabilite în anexă se aplică pentru realizarea obiectivelor prezentei directive și în măsura în care, în primul rând, componentele în discuție există la postul de lucru și, în al doilea rând, condițiile și caracteristicile inerente lucrului nu împiedică aceasta.

1.

ECHIPAMENTUL

(a)

Observație generală

Utilizarea acestui echipament nu trebuie să constituie o sursă de risc pentru lucrători.

(b)

Ecranul de afișare

Caracterele de pe monitor trebuie să fie bine definite și să aibă o formă clară, de dimensiune suficientă și cu un spațiu suficient între caractere și linii.

Imaginea de pe monitor trebuie să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.

Luminozitatea și/sau contrastul dintre caractere și fond trebuie să fie ușor de reglat de către operator și, de asemenea, să poată fi ușor de reglat în funcție de condițiile din jur.

Monitorul trebuie să se rotească și să basculeze liber pentru a fi adaptat necesităților operatorului.

Trebuie să fie posibilă utilizarea unui suport separat pentru monitor sau a unei mese reglabile.

Monitorul nu trebuie să aibă strălucire reflectoare și reflexii care pot produce disconfort utilizatorului.

(c)

Tastatura

Tastatura trebuie să fie orientabilă și separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziții confortabile de lucru prin care să evite oboseala din brațe sau mâini.

Spațiul din fața tastaturii trebuie să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mâinilor și brațelor operatorului.

Tastatura trebuie să aibă o suprafață mată pentru a evita strălucirea reflectoare.

Dispunerea și caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.

Simbolurile de pe taste trebuie să aibă un contrast suficient și să fie lizibile din poziția de lucru concepută.

(d)

Masa de lucru sau suprafața de lucru

Masa de lucru sau suprafața de lucru trebuie să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic și să permită o dispunere flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor și echipamentului conex.

Suportul pentru documente trebuie să fie stabil și reglabil și să fie astfel poziționat încât să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și ochilor.

Trebuie să existe un spațiu suficient pentru ca lucrătorii să găsească o poziție confortabilă.

(e)

Scaunul de lucru

Scaunul de lucru trebuie să fie stabil și să permită cu ușurință operatorului libertatea de mișcare și o poziție confortabilă.

Înălțimea scaunului este reglabilă.

Atât înălțimea cât și bascularea scaunului trebuie să fie reglabile.

Trebuie să existe un suport pentru picioare, dacă este solicitat.

2.

MEDIUL

(a)

Condiții de spațiu

Dimensionarea și conceperea spațiului de lucru sunt realizate astfel, încât să asigure utilizatorului suficient spațiu pentru modificarea poziției și variația mișcărilor.

(b)

Iluminarea

Iluminarea camerei și/sau iluminarea locală (lampă de lucru) asigură condiții de iluminare satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fond, ținând seama de tipul activității și pretențiile de imagine ale lucrătorului.

O posibilă strălucire perturbatoare și reflexii pe monitor sau alt echipament sunt prevenite prin coordonarea locului de muncă și amplasarea postului de lucru în funcție de poziția și caracteristicile surselor de lumină artificială.

(c)

Reflexiile și strălucirea

Posturile de lucru trebuie concepute în așa fel încât sursele de lumină, ca ferestrele și alte deschideri, pereții transparenți sau translucizi și armăturile intens colorate de pe pereți să nu dea un luciu direct și reflexii pe monitor, dacă se poate.

Ferestrele sunt prevăzute cu sisteme potrivite de storuri reglabile pentru a atenua lumina zilei care cade pe postul de lucru.

(d)

Zgomotul

La utilarea postului de lucru, trebuie să se țină seama de zgomotul emis de echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru, în special ca acesta să nu distragă atenția sau să deranjeze vorbitul.

(e)

Căldura

Echipamentul ce aparține postului sau posturilor de lucru nu trebuie să producă căldură în exces care ar putea crea disconfort lucrătorilor.

(f)

Radiații

Toate radiațiile, cu excepția domeniului vizibil al spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecției stării de sănătate și securității lucrătorului.

(g)

Umiditatea

Se stabilește și se menține un nivel suficient al umidității.

3.

INTERFAȚA OPERATOR/CALCULATOR

În conceperea, selectarea, comandarea și modificarea softului și conceperea lucrului cu monitor, angajatorul are în vedere următoarele principii:

(a)

softul trebuie să fie specific activității;

(b)

softul trebuie să fie ușor de utilizat și, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoștințe sau experiență al lucrătorului; nu se pot utiliza dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă fără cunoștința lucrătorilor;

(c)

sistemele trebuie să asigure autocontrolul lucrătorilor asupra performanței acestora;

(d)

sistemele trebuie să afișeze informațiile într-o formă și într-un ritm care să fie adaptate operatorilor;

(e)

trebuie aplicate principiile ergonomiei softului, în special la prelucrarea umană a datelor.


Top