EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0181

Directiva Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE

OJ L 39, 15.2.1980, p. 40–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 90 - 100
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 3 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj

13/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


31980L0181


L 039/40

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 20 decembrie 1979

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE

(80/181/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere Directiva 71/354/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1971 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură (1), modificată ultima dată de Directiva 76/770/CEE (2),

având în vedere propunerea Comisiei (3),

având în vedere avizul Adunării parlamentare (4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (5),

întrucât unitățile de măsură sunt esențiale în utilizarea tuturor mijloacelor de măsurare, pentru a exprima măsurările sau pentru exprimarea oricărei indicații de mărime; întrucât unitățile de măsură sunt utilizate în cele mai multe domenii de activitate umană; întrucât este necesar să se asigure cea mai bună claritate posibilă în utilizarea lor; întrucât este necesar să se reglementeze utilizarea lor în interiorul Comunității în scopuri economice, de sănătate publică, de siguranță publică sau în scopuri administrative;

întrucât există totuși convenții sau acorduri internaționale în domeniul transportului internațional care obligă Comunitatea sau statele membre; întrucât aceste convenții sau acorduri trebuie să fie respectate;

întrucât legislațiile statelor membre care reglementează utilizarea unităților de măsură diferă de la un stat membru la altul și, prin urmare, reprezintă un obstacol în calea comerțului; întrucât, în aceste condiții, trebuie să se armonizeze actele cu putere de lege și actele administrative pentru a depăși astfel de obstacole;

întrucât unitățile de măsură fac obiectul rezoluțiilor internaționale adoptate de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) constituită prin Convenția Metrului semnată la Paris pe 20 mai 1875, la care toate statele membre aderă; întrucât în urma acestor rezoluții s-a elaborat „Sistemul Internațional de Unități” (SI);

întrucât Consiliul adoptă pe 18 octombrie 1971 Directiva 71/354/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre în vederea eliminării obstacolelor din calea comerțului prin adoptarea sistemului internațional de unități la nivel comunitar; întrucât Directiva 71/354/CEE a fost modificată prin actul de aderare și prin Directiva 76/770/CEE;

întrucât aceste dispoziții comunitare nu au eliminat toate obstacolele în acest domeniu; întrucât Directiva 76/770/CEE prevede revizuirea înainte de 31 decembrie 1979 a situației referitoare la unitățile de măsură, numele și simbolurile enumerate în capitolul D din anexa la directiva menționată; întrucât s-a dovedit de asemenea necesară revizuirea situației cu privire la anumite unități de măsură;

întrucât este necesar, pentru evitarea unor dificultăți serioase, să se prevadă o perioadă de tranziție în care unitățile de măsură care nu sunt compatibile cu sistemul internațional să fie retrase; întrucât este totuși esențial să se permită statelor membre care doresc să pună în aplicare cât mai curând posibil, pe teritoriul lor, dispozițiile capitolului I din anexă; întrucât este necesară limitarea acestei perioade de tranziție la nivel comunitar lăsând în același timp statelor membre libertatea să scurteze acea perioadă;

întrucât în perioada de tranziție este esențial, în special pentru protecția consumatorilor, să se mențină o poziție clară la utilizarea unităților de măsură în comerțul între statele membre; întrucât obligația ca statele membre să permită utilizarea de indicații suplimentare privind produsele și echipamentele importate din alte state membre în timpul acestei perioade de tranziție pare să servească bine acestui scop;

întrucât adoptarea sistematică a unei soluții de acest fel pentru toate instrumentele de măsurare, inclusiv pentru instrumente medicale, nu se dorește în mod necesar; întrucât statele membre ar trebui, de aceea, să fie în măsură să ceară ca pe teritoriul lor instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală;

întrucât prezenta directivă nu influențează continuitatea fabricării produselor deja aflate pe piață; întrucât aceasta influențează totuși introducerea pe piață și utilizarea produselor și a echipamentelor care poartă indicații de mărime în unități de măsură care nu mai sunt unități de măsură legale, când astfel de produse și echipamente sunt necesare pentru suplimentarea sau înlocuirea componentelor sau părților unor astfel de produse, echipamente și instrumente aflate deja pe piață; întrucât este, de aceea, necesar ca statele membre să autorizeze introducerea pe piață și utilizarea unor astfel de produse și echipamente care să completeze și să înlocuiască componente, chiar și atunci când ele poartă indicații de mărime în unități de măsură care nu mai sunt unități de măsură legale, așa încât produsele, echipamentele sau instrumentele deja aflate pe piață să poată fi utilizate în continuare;

întrucât Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a adoptat la 1 martie 1974 un standard internațional privind reprezentarea unităților SI și a celorlalte unități pentru utilizare în sisteme cu seturi limitate de caracteristici; întrucât este recomandabil pentru Comunitate să adopte soluții care au fost deja aprobate la un nivel internațional mai larg prin standardul ISO 2955 din 1 martie 1974;

întrucât dispozițiile comunitare privind unitățile de măsură trebuie să stea la baza textelor în mai multe țări comunitare; întrucât problema unităților de măsură este atât de importantă, încât este esențial ca trimiterea să se poată face la un singur text comunitar; întrucât prezenta directivă reunește toate dispozițiile comunitare în acest domeniu și abrogă Directiva 71/354/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Unitățile de măsură legale, în înțelesul prezentei directive, care trebuie utilizate pentru exprimarea mărimilor trebuie să fie:

(a)

cele enumerate în capitolul I din anexă;

(b)

cele enumerate în capitolul II din anexă, până la o dată care trebuie stabilită de statele membre; această dată nu poate să depășească 31 decembrie 1985;

(c)

cele enumerate în capitolul III din anexă, numai în acele state membre în care erau autorizate la data de 21 aprilie 1973 și până la o dată care trebuie fixată de acele state membre; această dată nu poate depăși data care trebuie stabilită de Consiliu înainte de 31 decembrie 1989 în temeiul articolului 100 din tratat.

Articolul 2

(a)

Obligațiile ce decurg din articolul 1 privesc utilizarea mijloacelor de măsurare, măsurările făcute și indicațiile de mărime exprimate în unități de măsură, în scopuri economice, de sănătate publică, de siguranță publică sau în scopuri administrative.

(b)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere utilizării unităților de măsură în domeniile transportului aerian și maritim și al traficului feroviar, altele decât acelea care au caracter obligatoriu în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și care au fost stabilite prin convenții sau acorduri internaționale care obligă Comunitatea sau statele membre.

Articolul 3

(1)   În înțelesul prezentei directive, „indicație suplimentară” reprezintă una sau mai multe indicații de mărime exprimate în unități de măsură care nu sunt cuprinse în capitolul I din anexă și care însoțesc o indicație de mărime exprimată într-o unitate prevăzută în capitolul menționat.

(2)   Utilizarea indicațiilor suplimentare este autorizată până la 31 decembrie 1989.

(3)   Cu toate acestea, statele membre pot cere ca instrumentele de măsurare să poarte indicații de mărime într-o singură unitate de măsură legală.

(4)   Indicația exprimată într-o unitate de măsură enumerată în capitolul I trebuie să predomine. Indicațiile exprimate în unități de măsură care nu figurează în capitolul I trebuie să fie exprimate cu caractere care să nu fie mai mari decât acelea corespunzătoare indicației în unitățile enumerate în capitolul I.

(5)   Utilizarea indicațiilor suplimentare poate fi extinsă după 31 decembrie 1989.

Articolul 4

Utilizarea unităților de măsură care nu sunt sau nu mai sunt legale trebuie să fie autorizată pentru:

produse și echipamente deja aflate pe piață și/sau în serviciu la data adoptării prezentei directive;

componente și părți ale produselor și echipamentelor necesare pentru suplimentarea sau înlocuirea componentelor sau părților produselor și echipamentelor menționate mai sus.

Cu toate acestea, se poate solicita utilizarea unităților de măsură legale pentru indicatoarele mijloacelor de măsurare.

Articolul 5

Standardul internațional ISO 2955 de la 1 martie 1974, „Prelucrarea informațiilor - Reprezentări ale unităților SI și a celorlalte unități pentru utilizare în sisteme cu seturi de caractere limitate” se aplică în domeniul reglementat la alineatul (1) din standardul menționat.

Articolul 6

Directiva 71/354/CEE se abrogă la 1 octombrie 1981.

Cu toate acestea, prin derogare de la Directiva 71/354/CEE, statele membre autorizează sau permit în continuare utilizarea următoarelor unități de măsură după 31 decembrie 1979, în condițiile prevăzute la articolul 1 din prezenta directivă:

milimetru de mercur

(Capitolul II)

poise

(Capitolul II)

stokes

(Capitolul II)

yard

(Capitolul III)

yard pătrat

(Capitolul III)

therm

(Capitolul III).

Articolul 7

(a)

Statele membre adoptă și publică înainte de 1 iulie 1981 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive și informează Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 octombrie 1981.

(b)

De îndată ce prezenta directivă este notificată, statele membre informează Comisia în timp util pentru ca aceasta să-și prezinte observațiile cu privire la orice proiect de act cu putere de lege sau act administrativ pe care intenționează să-l adopte în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 1979.

Pentru Consiliu

Președintele

J. TUNNEY


(1)  JO L 243, 29.10.1971, p. 29.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 204.

(3)  JO C 81, 28.3.1979, p. 6.

(4)  JO C 127, 21.5.1979, p. 80.

(5)  Aviz emis la 24/25 octombrie 1979 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


ANEXĂ

CAPITOLUL I

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a)

1.   UNITĂȚI SI ȘI MULTIPLII ȘI SUBMULTIPLII LOR ZECIMALI

1.1.   Unități SI fundamentale

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Lungime

metru

m

Masă

kilogram

kg

Timp

secundă

s

Curent electric

amper

A

Temperatură termodinamică

kelvin

K

Cantitate de substanță

mol

mol

Intensitate luminoasă

candelă

cd

Definiții ale unităților fundamentale:

Unitatea de lungime

Metrul este lungimea egală cu 1 650 763,73 lungimi de undă în vid ale radiației care corespunde tranziției între nivelele de energie 2p10 și 5d5 ale atomului de kripton 86.

[Cea de-a unsprezecea CGPM (1960), rezoluția 6].

Unitatea de masă

Kilogramul este unitate de masă; este egal cu masa prototipului internațional al kilogramului.

[Cea de-a treia CGPM (1901), pagina 70 din raportul conferinței].

Unitatea de timp

Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației corespunzătoare tranziției între cele două niveluri hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.

[Cea de-a treisprezecea CGPM (1967), rezoluția 1].

Unitatea de curent electric

Amperul este intensitatea unui curent constant care, menținut în două conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinită, de secțiune circulară neglijabilă și așezate în vid, la o distanță de un metru unul de celălalt, ar produce între aceste conductoare o forță de 2 × 10-7 dintr-un newton pe o lungime de un metru.

[CIPM (1946), rezoluția 2, aprobată de cea de-a noua CGPM (1948)].

Unitatea de temperatură termodinamică

Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

[Cea de-a treisprezecea CGPM (1967), rezoluția 4].

Unitatea de cantitate de substanță

1. Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare, câți atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12.

2. De câte ori se întrebuințează molul, entitățile elementare trebuie specificate, ele putând fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.

[Cea de-a paisprezecea CGPM (1971), rezoluția 3].

Unitatea de intensitate luminoasă

Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcție dată, a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența de 540 × 1012 hertzi și a cărei intensitate energetică în acea direcție este 1/683 dintr-un watt pe steradian.

[Cea de-a șaisprezecea CGPM (1979), rezoluția 3].

1.1.1.   Simbolul și denumirea specială a unității SI de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Temperatura Celsius

grad Celsius

°C

Temperatura Celsius t este definită prin diferența t = T – T0 între două temperaturi termodinamice T și T0, unde T0 = 273,15 kelvini. Un interval sau o diferență de temperatură pot fi exprimate atât în kelvini, cat și în grade Celsius. Unitatea „grad Celsius” este egală cu unitatea „kelvin”.

1.2.   Alte unități SI

1.2.1.   Unități SI suplimentare

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Unghi plan

radian

rad

Unghi solid

steradian

sr

(Cea de-a unsprezecea CGPM, 1960, rezoluția 12).

Definiții ale unităților SI suplimentare

Unitatea de unghi plan

Radianul este unghiul plan dintre două raze ale unui cerc care delimitează pe circumferința cercului un arc egal în lungime cu raza.

(Standard internațional ISO 31-I, Decembrie 1965).

Unitatea de unghi solid

Steradianul este unghiul solid al unui con care, având vârful în centrul unei sfere, delimitează pe suprafața sferei o arie egală cu cea a unui pătrat a cărui latură este egală cu raza sferei.

(Standard internațional ISO 31-I, Decembrie 1965).

1.2.2.   Unități SI derivate

Unitățile derivate coerent în raport cu unitățile fundamentale SI și suplimentare SI sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților SI fundamentale și/sau suplimentare cu un factor numeric egal cu 1.

1.2.3.   Unități SI derivate care au denumiri și simboluri speciale

Mărime

Unitatea SI

Expresie

Nume

Simbol

În alte unități SI

În funcție de unitățile SI fundamentale sau suplimentare

Frecvență

hertz

Hz

 

s-1

Forță

newton

N

 

m·kg·s-2

Presiune, tensiune mecanică

pascal

Pa

N·m-2

m-1·kg·s-2

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

joule

J

N·m

m2·kg·s-2

Putere (1), flux energetic

watt

W

J·s-1

m2·kg·s-3

Cantitate de electricitate, sarcină electrică

coulomb

C

 

s·A

Potențial electric, tensiune electrică, tensiune electromotoare

volt

V

W·A-1

m2·kg·s-3·A-1

Rezistență electrică

ohm

Ω

V·A-1

m2·kg·s-3·A-2

Conductanță electrică

siemens

S

A·V-1

m-2·kg-1·s3·A2

Capacitate electrică

farad

F

C·V-1

m-2·kg-1·s4·A2

Flux de inducție magnetică

weber

Wb

V·s

m2·kg·s-2·A-1

Inducție magnetică

tesla

T

Wb·m-2

kg·s-2·A-1

Inductanță

henry

H

Wb·A-1

m2·kg·s-2·A-2

Flux luminos

lumen

lm

 

cd·sr

Iluminare

lux

lx

lm·m-2

m-2·cd·sr

Activitate (a unui radionuclid)

becquerel

Bq

 

s-1

Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite

gray

Gy

J·kg-1

m2·s-2

Echivalent al dozei absorbite, indicele echivalentului dozei absorbite

sievert

Sv

J·kg-1

m2·s-2

Unitățile derivate din unitățile SI fundamentale sau suplimentare pot fi exprimate în funcție de unitățile de măsură enumerate în capitolul I.

În particular, unitățile SI derivate pot fi exprimate prin nume și simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozității dinamice poate fi exprimată ca m-1·kg·s-1 sau N·s·m-2 sau Pa·s.

1.3.   Prefixele și simbolurile lor utilizate pentru a desemna anumiți multipli și submultipli zecimali

Factor

Prefix

Simbol

Factor

Prefix

Simbol

1018

exa

E

10-1

deci

d

1015

peta

P

10-2

centi

c

1012

tera

T

10-3

mili

m

109

giga

G

10-6

micro

μ

106

mega

M

10-9

nano

n

103

kilo

k

10-12

pico

p

102

hecto

h

10-15

femto

f

101

deca

da

10-18

atto

a

Numele și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ale unității de masă sunt formate prin atașarea prefixelor la cuvântul „gram” și a simbolurilor lor la simbolul „g”.

Acolo unde o unitate derivată este exprimata ca o fracție, multiplii și submultiplii ei zecimali pot fi desemnați prin atașarea unui prefix la unități la numărător sau la numitor, sau la ambele părți.

Prefixele compuse, adică prefixele formate prin juxtapunerea a câtorva din prefixele de mai sus, nu sunt admise.

1.4.   Nume și simboluri ale multiplilor și ale submultiplilor zecimali ai unităților SI, special autorizate

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Volum

litru

l sau L (2)

1l = 1 dm3=10-3 m3

Masă

tona

t

1t = 1Mg = 103 kg

Presiune, tensiune mecanică

bar

bar (3)

1bar = 105 Pa

Observație: Prefixele și simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu unitățile și simbolurile din tabelul 1.4.

2.   UNITĂȚI CARE SUNT DEFINITE PE BAZA UNITĂȚILOR SI, DAR NU SUNT MULTIPLI SAU SUBMULTIPLI ZECIMALI AI ACESTORA

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Unghi plan

rotație* (4)  (5)

 

1 rotație = 2 π rad

grad* sau gon*

gon*

Formula

grad

o

Formula

minut de unghi

Formula

secundă de unghi

Formula

Timp

minut

min

1 min = 60 s

oră

h

1 h = 3 600 s

zi

d

1 d = 86 400 s

Observație: Prefixele enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu numele „grad” sau „gon” și cu simbolul „gon”.

3.   UNITĂȚI DEFINITE INDEPENDENT DE CELE ȘAPTE UNITĂȚI SI FUNDAMENTALE

Unitatea de masă atomică unificată este fracțiunea 1/12 din masa unui atom al nuclidului 12C.

Electron-voltul este energia cinetică dobândită de un electron care traversează o diferență de potențial de 1 volt în vid.

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Masă

unitate de masă atomică unificată

u

1 u ≈ 1,660 565 5 × 10-27 kg

Energie

electron-volt

eV

1 eV ≈ 1,602 189 2 × 10-19 J

Valoarea acestor unități exprimate în unități SI nu este cunoscută exact.

Valorile de mai sus sunt luate din Buletinul CODATA nr. 11 din decembrie 1973 al Consiliului Internațional al Uniunii Științifice.

Observație: Prefixele și simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu aceste două unități și cu simbolurile lor.

4.   UNITĂȚI ȘI DENUMIRI DE UNITĂȚI PERMISE NUMAI ÎN DOMENII SPECIALIZATE

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Vergența sistemelor optice

dioptrie*

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masa pietrelor prețioase

carat metric

 

1 carat metric = 2 × 10-4 kg

Suprafața terenurilor agricole

ar

a

1 a = 102 m2

Masa liniară a firelor și a fibrelor textile

tex*

tex*

1 tex = 10-6 kg·m-1

Observație: Prefixele enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu unitățile de mai sus. Multiplul 102 a se numește „hectar”.

5.   UNITĂȚI COMPUSE

Combinațiile unităților enumerate în capitolul I formează unități compuse.

CAPITOLUL II

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 LITERA (b)

MARIMI, DENUMIRI DE UNITĂȚI, SIMBOLURI ȘI VALORI

Mărime

Unitate

Nume

Simbol

Valoare

Presiunea sângelui

milimetru de mercur (*)

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Unghi plan

 

g*  (6)

Formula

Activitate

(a unui radionuclid)

curie

Ci

1 Ci = 3,7 × 1010 Bq

Doză absorbită

rad

rad (7)

1 rad = 10-2 Gy

Echivalent al dozei absorbite

rem*

rem*

1 rem = 10-2 Sv

Expunere (raze X și y)

röntgen

R

1 R = 2,58 × 10-4 C·kg-1

Viscozitate dinamică

poise

P

1 P = 10-1 Pa·s

Viscozitate cinematică

stokes

St

1 St = 10-4 m2·s-1

Observație: Prefixele și simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 din capitolul I pot fi utilizate în conexiune cu unitățile și simbolurile din această secțiune, cu excepția milimetrului de mercur și a simbolului său și a simbolului „g”.

Până la data menționată la articolul l litera (b), pentru a forma unități compuse, unitățile enumerate în capitolul II pot fi combinate cu fiecare din celelalte unități sau cu unitățile din capitolul I.

CAPITOLUL III

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 LITERA (c)

MĂRIMI, DENUMIRI DE UNITĂȚI, SIMBOLURI ȘI VALORI APROXIMATIVE

Lungime

țol

1 in = 2,54 × 10-2 m

picior

1 ft = 0,3048 m

fathom (8)

1 fm = 1,829 m

milă

1 milă = 1 609 m

yard

1 yard = 0,9144 m

Arie

picior pătrat

1 sq ft = 0,929 × 10-1 m2

acru

1 ac = 4 047 m2

yard pătrat

1 sq yd = 0,8361 m2

Volum

uncie de fluid

1 fl oz = 28,41 × 10-6 m3

gill

1 gill = 0,1421 × 10-3 m3

pint

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

quart

1 qt = 1,137 × 10-3 m3

galon

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Masă

uncie (avoirdupois)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

uncie troy

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

livră

1 lb = 0,4536 kg

Energie

therm

1 therm = 105,506 × 106 J

Până la data care trebuie stabilită conform articolului 1 litera (c), pentru a forma unități compuse, unitățile enumerate în capitolul III pot fi combinate cu fiecare din celelalte unități sau cu unitățile din capitolul I.


(1)  Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol „VA”), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, și var (simbol „var”), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură „VAR” nu este inclusă in rezoluțiile CGPM.

(2)  Cele doua simboluri, „l” și „L”, pot fi utilizate pentru unitatea litru.

[Cea de-a șaisprezecea CGPM (1979), rezoluția 6]

(3)  Unitate enumerată printre unitățile permise temporar în broșura Biroului Internațional de Măsuri si Greutăți.

(4)  Caracterul (*) după un nume sau simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în lista stabilită de CGPM, CIPM sau BIPM. Această observație este valabilă pentru întreaga anexă.

(5)  Nu există simbol internațional.

(6)  Simbol pentru „grad”.

(7)  Când există riscul confuziei cu simbolul pentru radian, rd poate fi utilizat ca simbol pentru rad.

(8)  Numai pentru navigație maritimă.


Top