EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0119(01)

Convenția privind consolidarea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituite prin Convenția din 1949 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (Convenția Antigua)

OJ L 224, 16.8.2006, p. 24–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 47 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 47 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 164 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj

Related Council decision
Related Council decision

22005A0119(01)Jurnalul Oficial L 015 , 19/01/2005 p. 0010 - 0025
Jurnalul Oficial L 224 , 16/08/2006 p. 0024 - 0042


20031114

Convenția

privind consolidarea Comisiei interamericane pentru tonul tropical instituite prin Convenția din 1949 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica (Convenția Antigua)

PĂRȚILE LA PREZENTA CONVENȚIE:

CONȘTIENTE că, în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului internațional, astfel cum se reflectă în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982, toate statele au obligația de a adopta măsurile necesare conservării și gestionării resurselor biologice marine, inclusiv a peștilor mari migratori, și de a coopera cu alte state pentru adoptarea măsurilor respective;

REAMINTIND drepturile suverane ale statelor de coastă în scopul explorării și al exploatării, al conservării și al gestionării resurselor biologice marine în zonele aflate sub jurisdicția națională, astfel cum au fost stabilite prin Convenția privind dreptul mării, și dreptul tuturor statelor ca resortisanții lor să pescuiască în marea liberă în conformitate cu Convenția privind dreptul mării;

REAFIRMÂNDU-ȘI angajamentul în favoarea Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea și a Agendei 21, în special capitolul 17, adoptate de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (1992), și în favoarea Declarației de la Johannesburg și a planului de aplicare adoptate de Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (2002);

SUBLINIIND necesitatea de a pune în aplicare principiile și standardele Codului de conduită privind pescuitul responsabil adoptat de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în 1995, în special Acordul din 1993 pentru favorizarea respectării de către navele de pescuit din marea liberă a măsurilor internaționale de conservare și de gestionare, care face parte integrantă din codul respectiv, precum și planurile de acțiune internaționale adoptate de FAO în cadrul codului de conduită;

LUÂND ACT de faptul că a cincizecea Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu rezoluția A/RES/50/24, adoptă Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizație Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 referitoare la conservarea și gestionarea stocurilor de pești care se deplasează atât în interiorul, cât în exteriorul zonelor economice exclusive (populație transzonală) și a stocurilor de pești cu migrare extinsă ("acordul de la New York din 1995");

AVÂND ÎN VEDERE importanța pescuitului stocurilor de pești mari migratori ca sursă de alimentație, de locuri de muncă și de beneficii economice pentru populațiile părților și faptul că măsurile de conservare și de gestionare trebuie să răspundă acestor nevoi și să ia în considerare impactul economic și social al măsurilor în cauză;

ȚINÂND CONT de situația și de cerințele specifice ale țărilor în curs de dezvoltare din regiune, în special ale țărilor de coastă, în scopul de a îndeplini obiectivul prezentei convenții;

RECUNOSCÂND eforturile semnificative acceptate de Comisia interamericană pentru tonul tropical, rezultatele remarcabile pe care aceasta le-a obținut, precum și importanța lucrărilor sale în domeniul pescuitului tonului în estul Oceanului Pacific;

DORIND să beneficieze de experiența rezultată din punerea în aplicare a convenției din 1949;

REAFIRMÂND că o cooperare multilaterală constituie mijlocul cel mai eficient de a îndeplini obiectivele de conservare și utilizare durabilă a resurselor biologice marine;

ANGAJÂNDU-SE să garanteze conservarea pe termen lung și utilizarea durabilă a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

CONVINSE că metoda cea mai bună pentru a îndeplini obiectivele menționate anterior și pentru a consolida Comisia interamericană pentru tonul tropical este de a actualiza dispozițiile Convenției din 1949 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica privind instituirea Comisiei interamericane pentru tonul tropical,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul I

Definiții

În sensul prezentei convenții, următorii termeni au următorul înțeles:

1. "stocuri de pește reglementate de prezenta convenție": stocurile de ton și de specii înrudite și de alte specii de pești capturați de navele care pescuiesc ton și specii înrudite în zona convenției;

2. "pescuit":

(a) căutarea, capturarea sau exploatarea efectivă sau preconizată a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(b) desfășurarea oricărei activități care poate avea ca rezultat final previzibil localizarea, capturarea sau exploatarea acestor stocuri;

(c) montarea, căutarea sau recuperarea tuturor dispozitivelor de concentrare a peștelui sau a oricăror materiale conexe, inclusiv radiobalize;

(d) orice operațiune pe mare desfășurată în scopul susținerii sau al pregătirii oricărei activități descrise la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat, cu excepția operațiunilor de urgență în situații care implică un risc pentru sănătatea și siguranța echipajului sau pentru siguranța navei;

(e) utilizarea oricărui alt vehicul, aerian sau marin, în legătură cu orice activitate descrisă în prezenta definiție, cu excepția situațiilor de urgență care implică un risc pentru sănătatea și siguranța echipajului sau pentru siguranța navei;

3. "navă": orice navă utilizată sau destinată a fi utilizată pentru pescuit, inclusiv navele de sprijin, navele auxiliare și orice alte nave care participă în mod direct la astfel de operațiuni de pescuit;

4. "stat de pavilion", în cazul în care nu există mențiuni contrare:

(a) un stat ale cărui nave sunt autorizate să arboreze pavilionul;

(b) o organizație regională de integrare economică în cadrul căreia navele sunt autorizate să arboreze pavilionul unui stat membru al respectivei organizații regionale de integrare economică;

5. "consens": adoptarea unei decizii fără vot și fără formularea expresă a unei obiecții;

6. "părți": statele și organizațiile regionale de integrare economică care au acceptat să își asume obligații prin prezenta convenție și pentru care aceasta este în vigoare, în conformitate cu dispozițiile articolelor XXVII, XXIX și XXX din prezenta convenție;

7. "membri ai Comisiei": părțile și toate entitățile care desfășoară activități de pescuit, care s-au angajat în mod expres, în conformitate cu dispozițiile articolului XXVIII din prezenta convenție, să respecte dispozițiile prezentei convenții, precum și toate măsurile de conservare și de gestionare adoptate în temeiul acesteia;

8. "organizație regională de integrare economică": o organizație regională de integrare economică căreia statele membre i-au transferat competențe cu privire la aspectele reglementate de prezenta convenție, inclusiv puterea de decizie cu privire la aceste aspecte care angajează statele membre;

9. "convenția din 1949": Convenția dintre Statele Unite ale Americii și Republica Costa Rica privind instituirea Comisiei interamericane pentru tonul tropical;

10. "Comisia": Comisia interamericană pentru tonul tropical;

11. "Convenția privind dreptul mării": Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982;

12. "acordul de la New York din 1995": Acordul din 1995privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 referitoare la conservarea și gestionarea stocurilor de pești care se deplasează atât în interiorul, cât în exteriorul zonelor economice exclusive (populație transzonală) și a stocurilor de pești cu migrare extinsă;

13. "Cod de conduită": codul de conduită pentru pescuitul responsabil adoptat de a douăzeci și opta sesiune a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, în octombrie 1995;

14. "APICD": Acordul privind programul internațional pentru conservarea delfinilor din 21 mai 1998.

Articolul II

Obiectiv

Obiectivul prezentei convenții este să garanteze conservarea și utilizarea durabilă, pe termen lung, a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție, în conformitate cu normele relevante ale dreptului internațional.

Articolul III

Zona de aplicare a convenției

Zona de aplicare a prezentei convenții ("zona convenției") cuprinde regiunea Oceanului Pacific limitată de coastele Americii de Nord, Americii Centrale și Americii de Sud și de următoarele linii:

- paralela 50° N de la coastele Americii de Nord până la punctul de intersecție cu meridianul 150° V;

- meridianul 150° V până la punctul de intersecție cu paralela 50° S și

- paralela 50° S până la punctul de intersecție cu coastele Americii de Sud.

TITLUL II

CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA STOCURILOR DE PEȘTE REGLEMENTATE DE CONVENȚIE

Articolul IV

Aplicarea abordării preventive

(1) Membrii Comisiei, în mod direct și prin intermediul comisiei, aplică abordarea preventivă, astfel cum este definită de dispozițiile relevante ale Codului de conduită și/sau ale acordului de la New York din 1995, pentru conservarea, gestionarea și utilizarea durabilă a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție.

(2) În special, membrii Comisiei iau mai multe măsuri de precauție în cazul în care informațiile sunt incerte, mai puțin fiabile sau inadecvate. Lipsa de informații științifice adecvate nu poate fi invocată ca pretext pentru a nu adopta măsuri de conservare și de gestionare sau pentru a amâna adoptarea unor astfel de măsuri.

(3) Atunci când starea stocurilor de pește reglementate sau a speciilor nereglementate sau dependente ridică probleme, membrii Comisiei consolidează activitatea de monitorizare pe care o desfășoară cu privire la stocurile și speciile respective, pentru a evalua starea acestora și eficiența măsurilor de conservare și de gestionare. Membrii Comisiei revizuiesc măsurile respective cu regularitate, în funcție de noile informații științifice disponibile.

Articolul V

Compatibilitatea măsurilor de conservare și de gestionare

(1) Nici o dispoziție a prezentei convenții nu trebuie să aducă atingere sau să afecteze suveranitatea sau drepturile suverane ale statelor de coastă în legătură cu explorarea și exploatarea, conservarea și gestionarea resurselor biologice marine în zonele care intră sub suveranitatea lor sau aflate sub jurisdicția lor națională, astfel cum au fost stabilite în Convenția privind dreptul mării sau dreptului tuturor statelor ca resortisanții lor să pescuiască în marea liberă, în conformitate cu Convenția privind dreptul mării.

(2) Măsurile de conservare și de gestionare prevăzute pentru marea liberă și cele adoptate pentru zonele aflate sub jurisdicția națională trebuie să fie compatibile, pentru a garanta conservarea și gestionarea stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție.

TITLUL III

COMISIA INTERAMERICANĂ PENTRU TONUL TROPICAL

Articolul VI

Comisia

(1) Membrii Comisiei convin să mențină, alături de ansamblul activelor și pasivelor sale, și să consolideze Comisia interamericană pentru tonul tropical instituită prin convenția din 1949.

(2) Comisia este constituită din secțiuni compuse din unu (1) până la patru (4) comisari desemnați de fiecare membru, care pot fi însoțiți de experții și consilierii a căror prezență este considerată oportună de către membrul respectiv.

(3) Comisia are personalitate juridică și se bucură, în cadrul relațiilor sale cu alte organizații internaționale, precum și cu membrii săi, de capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și pentru realizarea obiectivului său, în conformitate cu dreptul internațional. Imunitățile și privilegiile de care beneficiază Comisia și agenții săi fac obiectul unui acord între Comisie și membrul în cauză.

(4) Sediul Comisiei este la San Diego, California, Statele Unite ale Americii.

Articolul VII

Funcții ale Comisiei

(1) Comisia exercită următoarele funcții, acordând prioritate tonului și speciilor înrudite:

(a) promovează, desfășoară și coordonează cercetările științifice privind abundența, biologia și biometria în zona convenției a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție și, după caz, a speciilor asociate sau dependente, precum și efectele factorilor naturali și ale activităților umane asupra populațiilor stocurilor și speciilor respective;

(b) adoptă standarde pentru colectarea, verificarea, schimbul și comunicarea în timp util a datelor referitoare la pescuitul stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(c) adoptă măsuri bazate pe cele mai bune date științifice disponibile pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă pe termen lung a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție și pentru a menține sau readuce populațiile speciilor exploatate la niveluri de abundență susceptibile să producă un randament constant maxim, printre altele, prin stabilirea unui volum admisibil de capturi de stocuri de pește de către Comisie și/sau a unui nivel total al capacității de pescuit și/sau a nivelului de efort de pescuit admisibil pentru zona convenției în ansamblul său;

(d) stabilește dacă, în conformitate cu cele mai bune date științifice disponibile, un anumit stoc de pești care sunt reglementați de prezenta convenție este exploatat în totalitate sau supraexploatat și, pe această bază, dacă o creștere a capacității de pescuit sau a nivelului efortului de pescuit este susceptibilă să pună în pericol conservarea stocului respectiv;

(e) în cazul stocurilor de pește prevăzute la litera (d) din prezentul alineat, determină, pe baza criteriilor adoptate sau aplicate de Comisie, în ce măsură ar putea fi luate în considerare interesele în materie de pescuit ale noilor membri ai Comisiei, ținând cont de standardele și practicile internaționale adecvate;

(f) adoptă, după caz, măsuri și recomandări în materie de conservare și de gestionare pentru speciile care aparțin aceluiași ecosistem și care sunt afectate de pescuitul speciilor de pești reglementați de prezenta convenție sau care depind de speciile respective sau sunt asociate cu acestea, pentru a menține sau a reface populațiile acestor specii la un nivel superior nivelului la care reproducerea lor ar putea fi serios amenințată;

(g) adoptă măsurile adecvate pentru evitarea, limitarea și reducerea la minimum a irosirii, a aruncărilor, a capturilor cu instalații pierdute sau abandonate, a capturii speciilor care nu sunt reglementate (pești sau alte specii), precum și a efectelor asupra speciilor asociate sau dependente, în special asupra speciilor în pericol de dispariție;

(h) adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica sau pentru a stopa supraexploatarea și capacitatea excesivă de pescuit și pentru ca efortul de pescuit să nu atingă un nivel incompatibil cu utilizarea durabilă a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(i) stabilește un program exhaustiv de colectare a datelor și de monitorizare care cuprinde elementele pe care Comisia le consideră necesare. Fiecare membru al Comisiei își poate menține, de asemenea, propriul program, în conformitate cu directivele adoptate de către Comisie;

(j) garantează că elaborarea măsurilor care vor fi adoptate în conformitate cu literele (a)-(i) din prezentul alineat ia în considerare în mod corespunzător nevoia de coordonare și de compatibilitate cu măsurile adoptate în conformitate cu APICD;

(k) promovează, în măsura posibilă, dezvoltarea și utilizarea uneltelor și a tehnicilor selective de pescuit, care nu pun în pericol mediul, și a unui bun raport cost-eficiență, precum și a altor activități asociate, inclusiv a activităților care au legătură, printre altele, cu transferul de tehnologie și formarea;

(l) definește criterii, după caz, și ia decizii referitoare la repartizarea volumului admisibil de capturi sau la capacitatea de pescuit totală admisibilă, inclusiv la capacitatea de încărcare sau nivelul de efort de pescuit, ținând seama de toți factorii relevanți;

(m) aplică abordarea preventivă în conformitate cu dispozițiile articolului IV din prezenta convenție. Atunci când Comisia adoptă măsuri în conformitate cu abordarea preventivă în absența informațiilor științifice adecvate, astfel cum se prevede la articolul IV alineatul (2) din prezenta convenție, Comisia se străduiește să obțină în termenul cel mai scurt informațiile științifice necesare menținerii sau modificării acestor măsuri;

(n) promovează aplicarea tuturor dispozițiilor relevante ale codului de conduită și ale altor instrumente internaționale relevante, incluzând, printre altele, planurile de acțiune internaționale adoptate de FAO în cadrul codului de conduită;

(o) numește directorul Comisiei;

(p) aprobă programul de lucru al acestuia;

(q) aprobă bugetul, în conformitate cu dispozițiile articolului XIV din prezenta convenție;

(r) aprobă conturile pentru ultimul exercițiu financiar;

(s) adoptă sau modifică propriile norme și proceduri, regulamentele financiare și alte regulamente administrative interne necesare exercitării funcțiilor sale;

(t) asigură secretariatul APICD, ținând cont de dispozițiile articolului XIV alineatul (3) din prezenta convenție;

(u) stabilește organele subsidiare pe care le consideră necesare;

(v) adoptă orice altă măsură sau recomandare bazată pe informații adecvate, inclusiv pe cele mai bune informații științifice disponibile, necesare realizării obiectivului prezentei convenții, inclusiv măsuri nediscriminatorii și transparente conforme cu dreptul internațional, cu scopul de a împiedica, descuraja și elimina activitățile care compromit eficiența măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie.

(2) Comisia întreține un personal calificat pentru aspectele referitoare la prezenta convenție, inclusiv în domeniile administrativ, științific și tehnic, sub supravegherea directorului, și se asigură că acesta cuprinde toate persoanele necesare în vederea aplicării eficace și eficiente a prezentei convenții. Comisia trebuie să caute personalul cel mai calificat disponibil și să ia în considerare în mod corespunzător importanța recrutării personalului respectiv pe o bază echitabilă, pentru a promova o reprezentare și o participare largă a membrilor Comisiei.

(3) Atunci când examinează directivele care trebuie formulate pentru programul de lucru cu privire la aspectele științifice care trebuie adresate personalului științific, Comisia ține seama, printre altele, de sfaturile, recomandările și rapoartele comitetului științific consultativ înființat în temeiul articolului XI din prezenta convenție.

Articolul VIII

Ședințe ale Comisiei

(1) Ședințele ordinare ale Comisiei au loc cel puțin o dată pe an, la locul și la data convenite de Comisie.

(2) Comisia poate organiza, de asemenea, ședințe extraordinare atunci când consideră necesar. Ședințele respective sunt convocate la cererea a cel puțin doi membri ai Comisiei, cu condiția ca cererea să fie susținută de majoritatea membrilor.

(3) Ședințele Comisiei nu au loc decât atunci când se întrunește cvorumul. Cvorumul se întrunește în prezența a două treimi din membrii Comisiei. Regula se aplică, de asemenea, reuniunilor organelor subsidiare stabilite în temeiul prezentei convenții.

(4) Ședințele se desfășoară în limbile engleză și spaniolă, iar documentele Comisiei sunt redactate în cele două limbi.

(5) Membrii aleg un președinte și un vicepreședinte din părțile la prezenta convenție, în cazul în care nu se adoptă o decizie contrară. Cei doi funcționari sunt aleși pentru o perioadă de un (1) an și rămân în funcție până la alegerea succesorilor.

Articolul IX

Adoptarea deciziilor

(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate deciziile Comisiei din cadrul ședințelor convocate în conformitate cu articolul VIII din prezenta convenție sunt adoptate prin consens de membrii Comisiei prezenți la ședința respectivă.

(2) Deciziile privind adoptarea unor amendamente la prezenta convenție și la anexele sale, precum și invitațiile de aderare la prezenta convenție, în conformitate cu articolul XXX litera (c) din prezenta convenție necesită consensul tuturor părților. În acest caz, președintele ședinței se asigură că toți membrii Comisiei au posibilitatea să își exprime punctele de vedere cu privire la propunerile de decizie, pe care părțile le iau în considerare la adoptarea deciziei finale.

(3) Consensul tuturor membrilor Comisiei este necesar pentru decizii privind:

(a) adoptarea și modificarea bugetului Comisiei, precum și deciziile care definesc modalitățile și partea contribuțiilor membrilor săi;

(b) aspectele menționate la articolul VII alineatul (1) litera (i) din prezenta convenție.

(4) În ceea ce privește deciziile menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, în cazul în care o parte sau un membru al Comisiei, după caz, este absent de la ședința respectivă și nu a trimis o notificare în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, directorul notifică părții sau membrului în cauză decizia adoptată în ședința respectivă. În cazul în care, în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii notificării de către partea sau membrul respectiv, directorul nu a primit un răspuns de la acesta, se consideră că partea sau membrul în cauză s-a asociat la consensul privind decizia menționată. În cazul în care, în termenul de treizeci (30) de zile menționat, partea sau membrul în cauză răspunde în scris că nu se poate asocia la consensul privind decizia în cauză, decizia nu are efect, iar Comisia se străduiește să ajungă la un consens în cel mai scurt timp posibil.

(5) Atunci când o parte sau un membru al Comisiei care nu a fost prezent la o ședință notifică directorului că nu se poate asocia la consensul privind o decizie adoptată la ședința respectivă, în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, membrul respectiv nu se poate opune consensului cu privire la aceeași problemă, în cazul în care este absent și la următoarea ședință a Comisiei pe a cărei ordine de zi figurează problema respectivă.

(6) În cazul în care un membru al Comisiei nu este în măsură să asiste la o ședință a Comisiei din cauza unor circumstanțe excepționale și neprevăzute, independente de voința sa:

(a) acesta notifică directorului acest lucru, în scris și, în cazul în care este posibil, înainte de începerea ședinței sau, în celelalte situații, cât mai curând posibil. Notificarea menționată are efect din momentul în care directorul confirmă primirea și

(b) ulterior și cât mai repede posibil, directorul notifică membrului în cauză toate deciziile adoptate la ședința respectivă, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol;

(c) în termen de treizeci (30) de zile de la data notificării menționate la litera (b) din prezentul alineat membrul în cauză poate notifica în scris directorului că nu se poate asocia consensului cu privire la una sau mai multe din decizii. În acest caz, decizia sau deciziile respective nu au efect, iar Comisia se străduiește să ajungă la un consens cât mai repede posibil.

(7) Deciziile adoptate de Comisie în conformitate cu prezenta convenție sunt obligatorii pentru toți membrii în termen de patruzeci și cinci de zile (45) de la data notificării, în cazul în care nu există o mențiune contrară în prezenta convenție sau în cazul în care nu s-a convenit altfel în momentul adoptării deciziei.

Articolul X

Comitetul pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie

(1) Comisia instituie un comitet pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie, format din reprezentanți desemnați în acest scop de fiecare membru al Comisiei, care pot fi însoțiți de experții și consilierii a căror prezență este considerată oportună de către membri.

(2) Funcțiile comitetului sunt stabilite în anexa 3 la prezenta convenție.

(3) În exercitarea funcțiilor sale, comitetul poate consulta, după caz și cu aprobarea Comisiei, orice altă organizație de gestionare a pescuitului, orice altă organizație tehnică sau științifică cu competențe în domeniul respectiv și poate solicita sfaturi de la experți, în fiecare caz în parte.

(4) Comitetul se străduiește să adopte rapoartele și recomandările prin consens. În cazul în care toate eforturile depuse pentru a ajunge la un consens eșuează, rapoartele trebuie să indice și să reflecte opiniile majoritare și minoritare. La cererea oricărui membru al comitetului, opiniile membrului respectiv cu privire la întregul raport sau la o parte a acestuia vor fi, de asemenea, reproduse.

(5) Comitetul se reunește cel puțin o dată pe an, de preferință cu ocazia ședinței ordinare a Comisiei.

(6) Comitetul poate convoca alte ședințe, la cererea a cel puțin doi (2) membri ai Comisiei, cu condiția ca cererea să fie susținută de majoritatea membrilor.

(7) Comitetul își exercită funcțiile menționate în conformitate cu normele de procedură, directivele și instrucțiunile adoptate de Comisie.

(8) Pentru a sprijini lucrările comitetului, personalul Comisiei trebuie:

(a) să colecteze informațiile necesare lucrărilor comitetului și să elaboreze o bază de date în conformitate cu procedurile stabilite de Comisie;

(b) să furnizeze analizele statistice pe care comitetul le consideră necesare pentru exercitarea funcțiilor sale;

(c) să pregătească rapoartele comitetului;

(d) să distribuie membrilor comitetului toate informațiile relevante, în special cele menționate la alineatul (8) litera (a) din prezentul articol.

Articolul XI

Comitetul științific consultativ

(1) Comisia înființează un comitet științific consultativ format din câte un reprezentant desemnat de fiecare membru al Comisiei, care să aibă calificările corespunzătoare sau experiența necesară în domeniul de competență al comitetului și care poate fi însoțit de experți sau consilieri a căror prezență este considerată oportună de acest membru.

(2) Comisia poate invita organizații sau persoane cu experiență științifică recunoscută în domeniile care au legătură cu lucrările sale să participe la lucrările comitetului.

(3) Funcțiile comitetului sunt cele prevăzute în anexa 4 la prezenta convenție.

(4) Comitetul se reunește cel puțin o dată pe an, de preferință înainte de data la care are loc o ședință a Comisiei.

(5) Comitetul poate convoca alte ședințe, la cererea a cel puțin doi (2) membri ai Comisiei, cu condiția ca cererea să fie susținută de majoritatea membrilor.

(6) Directorul exercită funcțiile de președinte al comitetului sau poate delega exercitarea acestor funcții, sub rezerva aprobării Comisiei.

(7) Comitetul se străduiește să adopte rapoartele și recomandările prin consens. În cazul în care toate eforturile depuse pentru a ajunge la un consens eșuează, rapoartele trebuie să indice acest lucru și să reflecte opiniile majoritare și minoritare. La cererea oricărui membru al comitetului, opiniile membrului respectiv cu privire la întregul raport sau la o parte din acesta vor fi, de asemenea, reproduse.

Articolul XII

Administrare

(1) Comisia numește, în conformitate cu normele de procedură adoptate și ținând cont de toate criteriile stabilite, un director ale cărui competențe în domeniul prezentei convenții sunt stabilite și general recunoscute, în special în ceea ce privește aspectele științifice, tehnice și administrative, care răspunde în fața Comisiei și care poate fi revocat la discreția Comisiei. Mandatul directorului este de patru (4) ani, iar acesta fi renumit în funcție de câte ori Comisia decide astfel.

(2) Funcțiile directorului sunt următoarele:

(a) elaborarea planurilor și a programelor de cercetare pentru Comisie;

(b) pregătirea previziunilor bugetare pentru Comisie;

(c) autorizarea plății fondurilor pentru punerea în aplicare a programului de lucru și a bugetului aprobate de Comisie și ținerea contabilității fondurilor astfel utilizate;

(d) numirea, revocarea și conducerea personalului administrativ, științific, tehnic și de altă natură, necesar exercitării funcțiilor Comisiei, în conformitate cu normele de procedură adoptate de Comisie;

(e) după caz, în scopul funcționării eficiente a Comisiei, numirea unui coordonator pentru cercetări științifice, în conformitate cu alineatul (2) litera (d) din prezentul articol, care să își exercite funcțiile sub supravegherea directorului, care îi încredințează funcțiile și responsabilitățile pe care le consideră corespunzătoare;

(f) organizarea cooperării cu alte organizații sau persoane, după caz, atunci când aceasta este necesară pentru exercitarea funcțiilor Comisiei;

(g) coordonarea lucrărilor Comisiei cu cele ale organizațiilor și ale persoanelor cu care directorul a stabilit cooperarea;

(h) redactarea rapoartelor administrative, științifice și de altă natură pentru Comisie;

(i) pregătirea proiectelor de ordine de zi pentru ședințele Comisiei și ale organelor subsidiare și convocarea ședințelor respective, în consultare cu membrii Comisiei și luând în considerare propunerile acestora și furnizarea unui suport administrativ și tehnic pentru ședințele în cauză;

(j) garantarea publicării și a difuzării măsurilor de conservare și de gestionare în vigoare adoptate de Comisie și, în măsura posibilă, păstrarea și difuzarea listelor celorlalte măsuri de conservare și de gestionare aplicabile adoptate de membrii Comisiei și în vigoare în zona convenției;

(k) asigurarea păstrării unui registru bazat, între altele, pe informațiile furnizate Comisiei în temeiul anexei 1 la prezenta convenție, referitoare la navele de pescuit în zona convenției, precum și la difuzarea periodică a informațiilor conținute în registrul respectiv tuturor membrilor Comisiei și, la cerere, oricărui membru în parte;

(l) acționează în calitate de reprezentant legal al Comisiei;

(m) exercitarea oricărei alte funcții necesare pentru garantarea funcționării eficiente și efective a Comisiei și a celorlalte funcții pe care Comisia i le-a încredințat.

(3) În exercitarea funcțiilor lor, directorul și personalul Comisiei se vor abține de la acțiuni care pot fi incompatibile cu statutul lor ori cu obiectivul și dispozițiile prezentei convenții. Ei nu au nici un interes financiar în activități precum studiul și cercetarea, explorarea, exploatarea, prelucrarea și comercializarea stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție. De asemenea, în timpul exercitării funcțiilor lor în cadrul Comisiei și ulterior, aceștia nu divulgă nici o informație confidențială pe care ar fi putut-o obține sau la care ar fi avut acces în exercitarea funcțiilor lor.

Articolul XIII

Personalul științific

Personalul științific lucrează sub supravegherea directorului și a coordonatorului pentru cercetări științifice, în cazul în care acesta este numit în conformitate cu articolul XII alineatul (2) literele (d) și (e) din prezenta convenție, și exercită funcțiile următoare, acordând prioritate tonului și speciilor înrudite:

(a) desfășoară proiecte de cercetare științifică și alte activități de cercetare aprobate de Comisie, în conformitate cu planurile de lucru adoptate în acest scop;

(b) furnizează Comisiei, prin intermediul directorului, consiliere științifică și recomandări în sprijinul elaborării măsurilor de conservare și de gestionare și a altor aspecte relevante, după consultarea comitetului științific consultativ, cu excepția cazurilor în care restricții temporale evidente limitează posibilitatea directorului de a furniza Comisiei recomandările sau consilierea respective în timp util;

(c) furnizează comitetului științific consultativ informațiile necesare exercitării funcțiilor menționate în anexa 4 la prezenta convenție;

(d) furnizează Comisiei, prin intermediul directorului, recomandări în vederea cercetărilor științifice în sprijinul funcțiilor Comisiei, în conformitate cu articolul VII alineatul (1) litera (a) din prezenta convenție;

(e) colectează și analizează informațiile referitoare la starea actuală și anterioară și la tendințele stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(f) furnizează Comisiei, prin intermediul directorului, propuneri de standarde în vederea colectării, a verificării, a schimbului și a notificării în timp util a datelor referitoare la pescuitul stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(g) colectează datele statistice și rapoartele de orice tip referitoare la capturile de stocuri de pește reglementate de prezenta convenție, la operațiunile navelor în zona convenției, precum și orice altă informație relevantă referitoare la pescuitul stocurilor respective, inclusiv, după caz, la aspectele sociale și economice;

(h) studiază și analizează informațiile privind metodele și procedurile destinate menținerii și creșterii stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție;

(i) publică sau difuzează prin alte mijloace rapoarte în care își prezintă concluziile și alte rapoarte care intră în sfera de aplicare a prezentei convenții, precum și datele științifice, statistice și de altă natură care au legătură cu pescuitul stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție, asigurând respectarea confidențialității, în conformitate cu dispozițiile articolului XXII din prezenta convenție;

(j) exercită celelalte funcții și sarcini care îi pot fi încredințate.

Articolul XIV

Bugetul

(1) Comisia adoptă anual bugetul pentru anul următor, în conformitate cu articolul IX alineatul (3) din prezenta convenție. Atunci când determină valoarea bugetului, Comisia trebuie să țină seama în mod corespunzător de principiul raportului cost-eficiență.

(2) Directorul supune examinării Comisiei un proiect detaliat de buget anual care precizează cheltuielile avute în vedere pe baza contribuțiilor menționate la articolul XV alineatul (1), precum și a celor menționate la articolul XV alineatul (3) din prezenta convenție.

(3) Comisia ține o contabilitate separată pentru activitățile realizate în temeiul prezentei convenții și pentru cele realizate în temeiul APICD. Serviciile furnizate către APICD și costurile corespunzătoare estimate sunt detaliate în bugetul Comisiei. La ședința membrilor APICD directorul furnizează pentru aprobare, înainte de începutul anului în cursul căruia trebuie furnizate serviciile respective, estimări ale serviciilor și ale costurilor corespunzătoare sarcinilor care trebuie îndeplinite în temeiul acordului respectiv.

(4) Conturile Comisiei sunt supuse în fiecare an unui audit financiar independent.

Articolul XV

Contribuții

(1) Valoarea contribuțiilor fiecărui membru al Comisiei la buget este stabilită în conformitate cu schema adoptată și, în funcție de circumstanțe, modificată de Comisie, în conformitate cu articolul IX alineatul (3) din prezenta convenție. Schema adoptată de Comisie trebuie să fie transparentă și echitabilă pentru toți membrii și detaliată în regulamentul financiar al Comisiei.

(2) Contribuțiile stabilite în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol trebuie să permită funcționarea Comisiei și să finanțeze în timp util bugetul anual adoptat în conformitate cu articolul XIV alineatul (1) din prezenta convenție.

(3) Comisia trebuie să stabilească un fond destinat primirii contribuțiilor voluntare pentru cercetarea și conservarea stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție și, după caz, a speciilor asociate sau dependente, precum și pentru conservarea mediului marin.

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului IX din prezenta convenție și în cazul în care Comisia nu decide altfel, în cazul în care un membru al Comisiei acumulează arierate la plata contribuției în valoare mai mare sau egală cu suma contribuțiilor pe care le datorează pentru cele douăzeci și patru (24) de luni precedente, membrul respectiv nu are dreptul să participe la luarea deciziilor în cadrul Comisiei până nu și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prezentul articol.

(5) Fiecare membru al Comisiei își acoperă propriile cheltuieli legate de participarea sa și a organelor sale subsidiare la ședințele Comisiei.

Articolul XVI

Transparență

(1) Comisia, în procesul de luare a deciziilor și în celelalte activități ale sale, promovează transparența în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei convenții, printre altele, prin:

(a) difuzarea publică a informațiilor relevante care nu sunt confidențiale și

(b) după caz, facilitarea consultărilor cu organizațiile neguvernamentale, reprezentanții industriei pescuitului, în special ai flotei de pescuit și cu alte organisme și persoane interesate, precum și participarea efectivă a acestora.

(2) Reprezentanții statelor care nu sunt părți la convenție, ai organizațiilor interguvernamentale adecvate și ai organizațiilor neguvernamentale, inclusiv ai organizațiilor ecologiste a căror experiență este recunoscută în domeniile de competență ale Comisiei, precum și industria tonului oricărui membru al Comisiei care operează în zona convenției, în special flota de pescuit ton, au posibilitatea să participe la ședințele Comisiei și ale organelor sale subsidiare, ca observatori sau având alt statut, după caz, în conformitate cu principiile și criteriile stabilite în anexa 2 la prezenta convenție sau cu principiile pe care Comisia le poate adopta. Participanții respectivi trebuie să aibă acces în timp util la informațiile relevante, sub rezerva normelor de procedură și de confidențialitate adoptate de Comisie în ceea ce privește accesul la astfel de informații.

TITLUL IV

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR COMISIEI

Articolul XVII

Drepturi ale statelor

Nici o dispoziție a prezentei convenții nu poate fi interpretată într-o manieră susceptibilă să aducă atingere sau să afecteze suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicția exercitată de orice stat în conformitate cu dreptul internațional sau poziția sa ori punctul său de vedere în legătură cu aspecte referitoare la dreptul mării.

Articolul XVIII

Punerea în aplicare, respectarea reglementărilor și executarea de către părți

(1) Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare și respectarea prezentei convenții și a oricăror măsuri de conservare și de gestionare adoptate în temeiul convenției, inclusiv adoptarea legilor și a regulamentelor necesare.

(2) Fiecare parte furnizează Comisiei toate informațiile necesare realizării obiectivului prezentei convenții, inclusiv informațiile statistice și biologice și cele referitoare la activitățile proprii de pescuit în zona convenției, și pune la dispoziția Comisiei informațiile privind acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor adoptate în conformitate cu prezenta convenție, atunci când Comisia solicită acest lucru și în funcție de necesități, sub rezerva dispozițiilor articolului XXII din prezenta convenție și în conformitate cu normele de procedură elaborate și adoptate de Comisie.

(3) Fiecare parte are obligația, în cel mai scurt timp posibil și prin intermediul directorului, să informeze comitetul pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie, înființat în conformitate cu dispozițiile articolului X din prezenta convenție:

(a) despre dispozițiile juridice și administrative, inclusiv cele referitoare la infracțiuni și sancțiuni, privind respectarea măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie;

(b) despre măsurile adoptate pentru a garanta respectarea măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie, inclusiv, după caz, analiza cazurilor speciale și a deciziei finale adoptate.

(4) Fiecare parte:

(a) autorizează utilizarea și difuzarea, sub rezerva normelor de confidențialitate aplicabile, a informațiilor adecvate colectate de observatorii îmbarcați ai Comisiei sau ai unui program național;

(b) se asigură că proprietarii și/sau comandanții navelor autorizează Comisia, în conformitate cu normele de procedură adoptate de aceasta în domeniul respectiv, să colecteze și să analizeze informațiile necesare exercitării funcțiilor comitetului pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie;

(c) furnizează Comisiei, o dată la șase luni, un raport al activităților navelor sale de pescuit ton și orice alte informații necesare lucrărilor comitetului pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie.

(5) Fiecare parte ia măsuri pentru a garanta că navele care operează în apele aflate sub jurisdicția sa națională respectă prezenta convenție și măsurile adoptate în temeiul acesteia.

(6) Fiecare parte, atunci când are motive rezonabile să considere că o navă care arborează pavilionul altui stat desfășoară o activitate care compromite eficiența măsurilor de conservare și de gestionare adoptate pentru zona convenției, atrage atenția statului de pavilion în cauză și poate, după caz, să atragă atenția Comisiei cu privire la acest aspect. Partea în cauză trebuie să furnizeze statului de pavilion toate elementele de probă pe care le deține și poate prezenta Comisiei un rezumat al acestora. Comisia nu difuzează informațiile respective înainte ca statul de pavilion să aibă posibilitatea de a comenta, într-un termen rezonabil, afirmațiile și elementele de probă prezentate pentru analiză sau înainte de a-și prezenta obiecțiile, după caz.

(7) Fiecare parte, la cererea Comisiei sau a unei alte părți și atunci când i-au fost comunicate informații relevante potrivit cărora o navă aflată sub jurisdicția sa a desfășurat activități care contravin măsurilor adoptate în conformitate cu prezenta convenție, trebuie să desfășoare o anchetă amănunțită și, după caz, să acționeze în conformitate cu legislația sa națională și, în cel mai scurt timp, să informeze Comisia și, după caz, cealaltă parte, cu privire la concluziile anchetei sale și la acțiunile întreprinse.

(8) Fiecare parte aplică, în conformitate cu legislația națională și într-o manieră compatibilă cu dreptul internațional, sancțiuni de o gravitate suficientă pentru a garanta respectarea dispozițiilor prezentei convenții și a măsurilor adoptate în temeiul acesteia și pentru a priva contravenienții de beneficiile activităților lor ilegale, inclusiv, după caz, respingerea, suspendarea sau retragerea autorizației de pescuit a contravenienților.

(9) Părțile ale căror coaste sunt învecinate zonei convenției sau ale căror nave pescuiesc stocuri de pește reglementate de prezenta convenție sau pe teritoriul cărora sunt debarcate și prelucrate capturile cooperează pentru a garanta respectarea prezentei convenții, inclusiv, după caz, prin adoptarea unor măsuri și programe de cooperare.

(10) În cazul în care Comisia stabilește că navele care pescuiesc în zona convenției au desfășurat activități care compromit eficiența măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie sau care contravin în alt mod măsurilor în cauză, părțile pot angaja o acțiune în conformitate cu recomandările adoptate de Comisie, cu prezenta convenție și cu dreptul internațional, pentru a descuraja navele respective să desfășoare astfel de activități până în momentul în care statul de pavilion ia măsurile potrivite pentru a se asigura că navele respective nu vor mai continua acele activități.

Articolul XIX

Punerea în aplicare, respectarea reglementărilor și executarea de către entitățile de pescuit

Articolul XVIII din prezenta convenție se aplică mutatis mutandis entităților de pescuit care sunt membre ale Comisiei.

Articolul XX

Obligațiile statelor de pavilion

(1) Fiecare parte, în conformitate cu dreptul internațional, adoptă măsurile necesare pentru a garanta că navele care arborează pavilionul său respectă dispozițiile prezentei convenții, precum și măsurile de conservare și de gestionare adoptate în temeiul acesteia și că nu întreprind nici o activitate care să compromită eficiența măsurilor în cauză.

(2) Nici o parte nu permite unei nave autorizate să arboreze pavilionul său să fie utilizată pentru pescuitul stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție, decât în cazul în care a fost autorizată de autoritatea sau autoritățile competente ale părții respective. O parte nu permite navelor care arborează pavilionul său să fie utilizate pentru pescuit în zona convenției decât în cazul în care aceasta își poate îndeplini în mod eficient responsabilitățile care îi revin cu privire la navele respective, în conformitate cu prezenta convenție.

(3) În afară de obligațiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a garanta că navele care arborează pavilionul său nu pescuiesc în zonele care intră sub suveranitatea sau sub jurisdicția națională a unui alt stat din zona convenției fără a deține licența, permisul sau autorizația corespunzătoare, emis(ă) de autoritățile competente ale statului respectiv.

Articolul XXI

Obligații ale entităților de pescuit

Articolul XX din prezenta convenție se aplică mutatis mutandis entităților de pescuit membre ale Comisiei.

TITLUL V

CONFIDENȚIALITATE

Articolul XXII

Confidențialitate

(1) Comisia stabilește norme de confidențialitate aplicabile tuturor organismelor și persoanelor care au acces la informații în temeiul prezentei convenții.

(2) Fără a aduce atingere normelor de confidențialitate adoptate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, orice persoană care are acces la informațiile confidențiale le poate divulga în cadrul procedurilor juridice sau administrative în cazul în care autoritatea competentă în cauză solicită acest lucru.

TITLUL VI

COOPERARE

Articolul XXIII

Cooperare și asistență

(1) Comisia urmărește să adopte măsuri privind asistența tehnică, transferul de tehnologie, formarea și alte forme de cooperare, în scopul de a ajuta țările în curs de dezvoltare membre ale Comisiei să își îndeplinească obligațiile care decurg din prezenta convenție, precum și pentru a ameliora capacitatea acestora de a dezvolta pescuitul care se află sub jurisdicția națională a fiecăruia și pentru a participa în mod durabil la pescuitul în marea liberă.

(2) Membrii Comisiei facilitează și promovează această cooperare, în special cooperarea tehnică și financiară și transferul de tehnologie, atât cât este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul XXIV

Cooperare cu alte organizații sau aranjamente

(1) Comisia cooperează cu organizațiile și aranjamentele de gestionare a pescuitului subregionale, regionale și mondiale și, după caz, stabilește aranjamente instituționale adecvate precum comitetele consultative, în acord cu organizațiile și aranjamentele respective, cu scopul de a promova realizarea obiectivului prezentei convenții, de a obține cele mai bune informații științifice disponibile și de a evita acțiunile identice în cadrul lucrărilor acestora.

(2) Comisia, în acord cu organizațiile sau aranjamentele adecvate, adoptă norme de funcționare a aranjamentelor instituționale stabilite în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

(3) În cazul în care zona convenției se suprapune cu o zonă reglementată de o altă organizație de gestionare a pescuitului, Comisia cooperează cu această organizație pentru a garanta realizarea obiectivului prezentei convenții. În acest sens, prin consultări sau alte aranjamente, Comisia încearcă să stabilească, în acord cu cealaltă organizație, măsurile adecvate care trebuie luate pentru a asigura, de exemplu, armonizarea și compatibilitatea măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie și de cealaltă organizație sau pentru a decide dacă Comisia sau cealaltă organizație, după caz, evită să adopte în zona respectivă măsuri privind speciile reglementate de cealaltă parte.

(4) Dispozițiile alineatului (3) din prezentul articol se aplică, după caz, stocurilor de pește care traversează, în cursul migrării, zone care se află în competența Comisiei sau a uneia sau mai multor organizații sau aranjamente.

TITLUL VII

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Articolul XXV

Soluționarea litigiilor

(1) Membrii comisiei cooperează pentru a preveni litigiile. Orice membru se poate consulta cu unul sau mai mulți dintre membri pentru orice litigiu privind interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentei convenții, cu scopul de a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toate părțile implicate, în cel mai scurt timp.

(2) În cazul în care consultarea nu permite soluționarea litigiului într-un termen rezonabil, membrii implicați se consultă cât mai repede posibil pentru a soluționa litigiul respectiv prin toate mijloacele pașnice asupra cărora pot cădea de acord, în conformitate cu dreptul internațional.

(3) În cazul în care doi sau mai mulți membri ai Comisiei convin că litigiul dintre ei este de ordin tehnic și că nu sunt în măsură să îl soluționeze pe cont propriu, membrii implicați pot trimite litigiul, de comun acord, unui complet ad hoc de experți fără caracter obligatoriu constituit în cadrul Comisiei, în conformitate cu procedurile adoptate în acest sens de Comisie. Completul se consultă cu membrii implicați și se străduiește să soluționeze litigiul în cel mai scurt timp, fără a recurge la procedurile obligatorii de soluționare a litigiilor.

TITLUL VIII

ENTITĂȚI CARE NU SUNT MEMBRE

Articolul XXVI

Entități care nu sunt membre

(1) Comisia și membrii săi încurajează toate statele și organizațiile regionale de integrare economică menționate la articolul XXVII din prezenta convenție și, după caz, entitățile de pescuit menționate la articolul XXVIII din prezenta convenție care nu sunt membre ale Comisiei să devină membre sau să adopte acte cu putere de lege conforme cu prezenta convenție.

(2) Membrii Comisiei fac schimb de informații în mod direct sau prin intermediul Comisiei, cu privire la activitățile navelor care aparțin entităților care nu sunt membre și care compromit eficiența prezentei convenții.

(3) Comisia și membrii săi cooperează, în conformitate cu prezenta convenție și cu dreptul internațional, pentru a descuraja navele ce aparțin entităților care nu sunt membre să practice activități care compromit eficiența prezentei convenții. În acest scop, membrii atrag atenția, printre altele, celor care nu sunt membri cu privire la activitățile practicate de navele lor.

TITLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul XXVII

Semnare

(1) Prezenta convenție este deschisă pentru semnare, la Washington, de la 14 noiembrie 2003 până la 31 decembrie 2004:

(a) de către părțile la convenția din 1949;

(b) de către statele care nu sunt parte la convenția din 1949, riverane la zona convenției și

(c) de către statele și organizațiile regionale de integrare economică care nu sunt parte la convenția din 1949 și ale căror nave au pescuit stocuri de pește reglementate de prezenta convenție în orice moment pe parcursul celor patru ani anteriori adoptării prezentei convenții și care au participat la negocierea prezentei convenții și

(d) de către celelalte state care nu sunt parte la convenția din 1949 și ale căror nave au pescuit stocuri de pește reglementate de prezenta convenție în orice moment pe parcursul celor patru ani anteriori adoptării prezentei convenții, în urma consultării cu părțile la convenția din 1949.

(2) În ceea ce privește organizațiile regionale de integrare economică menționate la alineatul (1) din prezentul articol, nici un stat membru al unei astfel de organizații nu poate semna prezenta convenție decât în cazul în care reprezintă un teritoriu situat în afara sferei teritoriale de aplicare a tratatului de instituire a organizației și cu condiția ca participarea acestui stat membru să se limiteze exclusiv la reprezentarea intereselor teritoriului respectiv.

Articolul XXVIII

Entități de pescuit

(1) Orice entitate de pescuit ale cărei nave au pescuit stocuri de pește reglementate de prezenta convenție în orice moment pe parcursul celor patru ani anteriori adoptării prezentei convenții își poate exprima angajamentul ferm de respectare a dispozițiilor prezentei convenții și a tuturor măsurilor de conservare și de gestionare adoptate în temeiul acesteia:

(a) prin semnarea, în perioada menționată la articolul XXVII alineatul (1) din prezenta convenție, a unui instrument redactat în acest sens în conformitate cu o rezoluție pe care Comisia trebuie să o adopte în temeiul convenției din 1949 și/sau

(b) în perioada menționată anterior sau ulterior acesteia, prin intermediul unei comunicări scrise adresate depozitarului, în conformitate cu o rezoluție pe care Comisia trebuie să o adopte în temeiul convenției din 1949. Depozitarul furnizează o copie a acestei comunicări tuturor semnatarilor și părților în cel mai scurt termen posibil.

(2) Angajamentul exprimat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol intră în vigoare la data menționată la articolul XXXI alineatul (1) din prezenta convenție sau la data comunicării scrise menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în cazul în care comunicarea este ulterioară.

(3) Orice entitate de pescuit menționată anterior își poate exprima angajamentul ferm de respectare a dispozițiilor prezentei convenții în cazul în care aceasta ar fi modificată în conformitate cu articolul XXXIV sau XXXV din prezenta convenție prin intermediul unei comunicări scrise adresate depozitarului în acest scop, în conformitate cu rezoluția menționată la alineatul (1) din prezentul articol.

(4) Angajamentul exprimat în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol intră în vigoare la datele menționate la articolul XXXIV alineatul (3) și la articolul XXXV alineatul (4) din prezenta convenție sau la data comunicării scrise menționate la alineatul (3) din prezentul articol, în cazul în care comunicarea este ulterioară.

Articolul XXIX

Ratificare, acceptare sau aprobare

Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării semnatarilor, în conformitate cu legislațiile și procedurile naționale ale fiecăruia.

Articolul XXX

Aderare

Prezenta convenție rămâne deschisă aderării oricărui stat sau organizație regionale de integrare economică:

(a) care îndeplinește cerințele menționate la articolul XXVII din prezenta convenție sau

(b) ale căror nave pescuiesc stocuri de pește reglementate de prezenta convenție în urma consultării cu părțile sau

(c) care sunt invitate din alt motiv să adere la prezenta convenție pe baza unei decizii a părților.

Articolul XXXI

Intrare în vigoare

(1) Prezenta convenție intră în vigoare la cincisprezece (15) luni de la data depunerii la depozitar a celui de-al șaptelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare a părților la convenția din 1949 care erau parte la convenția respectivă la data la care prezenta convenție a fost deschisă pentru semnare.

(2) După data intrării în vigoare a prezentei convenții, pentru orice stat sau organizație regională de integrare economică care respectă cerințele articolului XXVII sau ale articolului XXX, prezenta convenție intră în vigoare în a treizecea (30) zi de la data depunerii de către statul sau organizația respectivă a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei convenții, aceasta prevalează asupra convenției din 1949 în ceea ce privește relațiile dintre părțile la prezenta convenție și la convenția din 1949.

(4) De la data intrării în vigoare a prezentei convenții, măsurile de conservare și de gestionare și celelalte aranjamente adoptate de Comisie în conformitate cu convenția din 1949 rămân în vigoare până la expirare sau până la abrogarea lor prin decizie a Comisiei sau înlocuirea lor cu alte măsuri sau aranjamente adoptate în conformitate cu prezenta convenție.

(5) De la data intrării în vigoare a prezentei convenții se consideră că orice parte la convenția din 1949 care nu a acceptat încă să își asume obligații prin prezenta convenție continuă să fie membră a Comisiei, cu excepția cazului în care partea respectivă decide să nu rămână membră a Comisiei și notifică această decizie depozitarului, în scris, înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenții.

(6) De la data intrării în vigoare a prezentei convenții, pentru toate părțile la convenția din 1949, se consideră că aceasta din urmă s-a încheiat, în conformitate cu normele adecvate ale dreptului internațional astfel cum sunt definite la articolul 59 al Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor.

Articolul XXXII

Aplicarea provizorie

(1) În conformitate cu actele sale cu putere de lege, un stat sau o organizație regională de integrare economică care îndeplinește cerințele articolului XXVII sau ale articolului XXX din prezenta convenție poate aplica această convenție cu titlu provizoriu, notificând depozitarului intenția sa, în scris. Aplicarea provizorie începe la data intrării în vigoare a prezentei convenții sau la data primirii de către depozitar a notificării respective, în cazul în care aceasta este posterioară.

(2) Aplicarea provizorie a prezentei convenții de către un stat sau o organizație regională de integrare economică menționate la alineatul (1) din prezentul articol încetează la data intrării în vigoare a prezentei convenții pentru statul sau organizația regională de integrare economică în cauză sau în momentul în care statul sau organizația regională de integrare economică în cauză notifică depozitarului intenția sa de a pune capăt aplicării provizorii a prezentei convenții.

Articolul XXXIII

Rezerve

Prezenta convenție nu admite nici o rezervă.

Articolul XXXIV

Amendamente

(1) Orice membru al Comisiei poate propune un amendament la prezenta convenție, prezentând directorului textul propunerii de amendament cu cel puțin șaizeci (60) de zile înainte de ședința Comisiei. Directorul transmite tuturor celorlalți membri, în cel mai scurt timp, o copie a acestui text.

(2) Amendamentele la prezenta convenție se adoptă în conformitate cu articolul IX alineatul (2) din prezenta convenție.

(3) Amendamentele la prezenta convenție intră în vigoare la nouăzeci (90) de zile de la data la care toate părțile la convenție la data aprobării amendamentelor au depus la depozitar instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor în cauză.

(4) Statele sau organizațiile regionale de integrare economică care devin parte la prezenta convenție după data intrării în vigoare a amendamentelor la aceasta sau la anexele sale se consideră parte la convenția astfel modificată.

Articolul XXXV

Anexe

(1) Anexele la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta și, în cazul în care nu există dispoziții contrare exprese în acest sens, orice trimitere la prezenta convenție face trimitere și la anexele sale.

(2) Orice membru al Comisiei poate propune un amendament la o anexă la prezenta convenție, prezentând directorului textul propunerii de amendament cu cel puțin șaizeci (60) de zile înaintea unei reuniuni a Comisiei. Directorul transmite tuturor celorlalți membri, în cel mai scurt timp posibil, o copie a textului respectiv.

(3) Amendamentele la anexe se adoptă în conformitate cu articolul IX alineatul (2) din prezenta convenție.

(4) Cu excepția cazului în care se prevede altfel, amendamentele la o anexă intră în vigoare pentru toți membrii Comisiei la nouăzeci (90) de zile de la data adoptării lor, în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.

Articolul XXXVI

Retragere

(1) Orice parte se poate retrage oricând din prezenta convenție în termen de douăsprezece (12) luni de la data intrării în vigoare a convenției pentru aceasta, notificând depozitarului retragerea sa în scris. Depozitarul informează celelalte părți despre retragere în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii notificării. Retragerea devine efectivă în termen de șase (6) luni de la primirea de către depozitar a notificării respective.

(2) Prezentul articol se aplică mutatis mutandis tuturor entităților de pescuit, în ceea ce privește angajamentul acestora în temeiul articolului XXVIII din prezenta convenție.

Articolul XXXVII

Depozitar

Textele originale ale prezentei convenții se depun la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care trimite câte o copie certificată conformă a acesteia semnatarilor și părților la prezenta convenție, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, în scopul înregistrării și al publicării, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Organizației Națiunilor Unite.

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari, pe deplin autorizați de către guvernele fiecăruia, au semnat prezenta convenție.

ADOPTATĂ la Washington, 14 noiembrie 2003, în limbile engleză, franceză și spaniolă, cele trei texte fiind în mod egal autentice.

--------------------------------------------------

20031114

ANEXA I

ORIENTĂRI ȘI CRITERII PENTRU STABILIREA ÎNREGISTRĂRILOR NAVELOR

1. În aplicarea articolului XII alineatul (2) litera (k) din prezenta convenție, fiecare parte păstrează un registru al navelor autorizate să arboreze pavilionul părții respective și autorizate să pescuiască, în zona convenției, stocuri de pește reglementate de aceasta și se asigură că următoarele informații referitoare la toate aceste nave sunt înscrise în registrul respectiv:

(a) numele navei, numărul de înmatriculare, numele anterioare (în cazul în care sunt cunoscute) și portul de înmatriculare;

(b) fotografia navei pe care apare numărul de înmatriculare;

(c) numele și adresa proprietarului (proprietarilor);

(d) numele și adresa exploatantului (exploatanților) și/sau, după caz, a administratorului (administratorilor);

(e) pavilionul anterior (după caz și în cazul în care este cunoscut);

(f) indicativul de apel radio internațional (după caz);

(g) locul și data la care a fost construit;

(h) tipul de navă;

(i) metodele de pescuit;

(j) lungimea, lățimea și adâncimea chilei;

(k) tonaj brut;

(l) puterea motorului principal sau a motoarelor principale;

(m) natura autorizației de pescuit acordate de statul de pavilion;

(n) tipul de congelator, capacitatea congelatorului și numărul și capacitatea calelor de pește.

2. Comisia poate decide să scutească navele de cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta anexă, din cauza lungimii acestora a altor caracteristici.

3. Fiecare parte furnizează directorului, în conformitate cu procedurile stabilite de Comisie, informațiile menționate la punctul 1 din prezenta anexă și notifică directorului, în cel mai scurt termen, orice modificare a informațiilor respective.

4. Fiecare parte notifică directorului, fără întârziere:

(a) orice informație adăugată în registru;

(b) orice radiere din registru din cauza:

(i) abandonului voluntar sau a absenței înnoirii autorizației de pescuit de către proprietarul sau exploatantul navei;

(ii) retragerii autorizației de pescuit acordate navei în conformitate cu articolul XX alineatul (2) din prezenta convenție;

(iii) faptului că nava nu mai este autorizată să îi arboreze pavilionul;

(iv) distrugerii, dezafectării sau pierderii navei și

(v) oricărui alt motiv,

precizând care dintre motivele enumerate mai sus se aplică.

5. Prezenta anexă se aplică, mutatis mutandis, entităților de pescuit membre ale Comisiei.

--------------------------------------------------

20031114

ANEXA II

PRINCIPII ȘI CRITERII PENTRU PARTICIPAREA OBSERVATORILOR LA ȘEDINȚELE COMISIEI

1. Directorul invită la ședințele Comisiei, convocate în conformitate cu articolul VIII din prezenta convenție, organizațiile interguvernamentale ale căror lucrări sunt relevante pentru punerea în aplicare a prezentei convenții, precum și statele care nu sunt părți, interesate de conservarea și utilizarea durabilă a stocurilor de pește reglementate de prezenta convenție și care solicită să participe.

2. Organizațiile neguvernamentale (ONG) menționate la articolul XVI alineatul (2) din prezenta convenție sunt autorizate să participe în calitate de observatori la toate ședințele Comisiei și ale organelor sale subsidiare convocate în conformitate cu articolul VIII din prezenta convenție, cu excepția ședințelor ținute în sesiune executivă sau a ședințelor conducătorilor de delegații.

3. Orice ONG care dorește să participe în calitate de observator la o ședință a Comisiei trebuie să notifice directorului cererea sa de participare cu cel puțin cincizeci (50) de zile înainte de ședință. Directorul notifică membrilor Comisiei numele ONG-urilor respective, precum și informațiile menționate la punctul 6 din prezenta anexă, cu cel puțin patruzeci și cinci (45) de zile înainte de data începerii ședinței.

4. În cazul în care se ține o ședință a Comisiei cu un preaviz de mai puțin de cincizeci (50) de zile, directorul dispune de o flexibilitate mai mare în ceea ce privește termenele menționate la punctul 3 din prezenta anexă.

5. De asemenea, un ONG care dorește să participe la ședințele Comisiei și ale organelor sale subsidiare poate fi autorizată anual în acest sens, sub rezerva dispozițiilor punctului 7 din prezenta anexă.

6. Cererile de participare menționate la punctele 3, 4 și 5 din prezenta anexă trebuie să poarte numele și adresa sediului ONG-ului, precum și o descriere a misiunii sale și a modului în care misiunea și activitățile sale au legătură cu lucrările Comisiei. Informațiile menționate trebuie să fie actualizate, după caz.

7. Un ONG care dorește să participe în calitate de observator este autorizat să facă acest lucru, cu condiția ca cel puțin o treime din membrii Comisiei să nu prezinte, în scris, o obiecție motivată împotriva participării sale.

8. Aceeași documentație pusă, în general, la dispoziția membrilor Comisiei, este trimisă sau furnizată într-o altă manieră tuturor observatorilor admiși la o ședință a Comisiei, cu excepția documentelor care conțin date comerciale confidențiale.

9. Orice observator admis la o ședință a Comisiei poate:

(a) asista la ședințe, sub rezerva punctului 2 din prezenta anexă, dar nu are drept de vot;

(b) face declarații verbale în cadrul ședințelor, la invitația președintelui;

(c) distribui documente cu ocazia ședinței, cu aprobarea președintelui, și

(d) exercita alte activități, după caz și cu aprobarea președintelui.

10. Directorul poate cere observatorilor statelor care nu sunt părți la convenție și ai ONG-urilor să plătească taxe rezonabile și să își acopere cheltuielile de participare.

11. Toți observatorii admiși la o ședință a Comisiei trebuie să respecte ansamblul normelor și procedurilor aplicabile celorlalți participanți la ședință.

12. Orice ONG care nu respectă cerințele punctului 11 din prezenta anexă va fi exclus de la orice participare viitoare la o ședință în cazul în care Comisia nu decide altfel.

--------------------------------------------------

20031114

ANEXA III

COMITETUL PENTRU EXAMINAREA PUNERII ÎN APLICARE MĂSURILOR ADOPTATE DE COMISIE

Funcțiile comitetului pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie și instituit în temeiul articolului X din prezenta convenție sunt următoarele:

(a) examinează și controlează respectarea măsurilor de conservare și de gestionare adoptate de Comisie, precum și a măsurilor de cooperare menționate la articolul XVIII alineatul (9) din prezenta convenție;

(b) analizează informațiile pentru fiecare pavilion sau, în cazul în care informațiile pentru fiecare pavilion nu sunt relevante pentru cazul respectiv, pentru fiecare navă, precum și orice alte informații necesare pentru exercitarea funcțiilor sale;

(c) furnizează Comisiei informațiile, consilierea tehnică și recomandările privind aplicarea și respectarea măsurilor de conservare și de gestionare;

(d) recomandă Comisiei mijloacele de promovare a compatibilității măsurilor de gestionare a pescuitului adoptate de membrii Comisiei;

(e) recomandă Comisiei mijloacele de promovare a aplicării efective a articolului XVIII alineatul (10) din prezenta convenție;

(f) după consultarea comitetului științific consultativ, recomandă Comisiei prioritățile și obiectivele programului pentru colectarea de date și pentru monitorizare prevăzut la articolul VII alineatul (1) litera (i) din prezenta convenție și analizează și evaluează rezultatele acestui program;

(g) exercită orice altă funcție care îi este încredințată de Comisie.

--------------------------------------------------

20031114

ANEXA IV

COMITETUL ȘTIINȚIFIC CONSULTATIV

Funcțiile comitetului științific consultativ instituit în temeiul articolului XI din prezenta convenție sunt următoarele:

(a) examinează planurile, propunerile și programele de cercetare ale Comisiei și îi furnizează acesteia consilierea corespunzătoare;

(b) examinează evaluările, analizele, cercetările sau lucrările pertinente, precum și recomandările pregătite pentru Comisie de către personalul științific al acesteia, înaintea examinării acestor recomandări de Comisie, și furnizează Comisiei, după caz, informații, consiliere și comentarii suplimentare cu privire la aceste aspecte;

(c) recomandă Comisiei teme și aspecte specifice de studiat care să fie adresate personalului științific în cadrul lucrărilor viitoare ale acestuia;

(d) în consultare cu Comitetul pentru examinarea punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie, recomandă Comisiei prioritățile și obiectivele programului pentru colectarea de date și pentru monitorizare prevăzut la articolul VII alineatul (1) litera (i) din prezenta convenție și analizează și evaluează rezultatele acestui program;

(e) asistă Comisia și directorul în căutarea surselor de finanțare pentru conducerea cercetărilor întreprinse în cadrul prezentei convenții;

(f) dezvoltă și promovează cooperarea între membrii Comisiei prin intermediul instituțiilor de cercetare, în scopul aprofundării cunoașterii și înțelegerii întinderii stocurilor de pești reglementate de prezenta convenție;

(g) promovează și facilitează, după caz, cooperarea Comisiei cu alte organizații publice sau private, naționale sau internaționale, cu obiective similare;

(h) examinează orice aspect trimis acestuia de Comisie;

(i) exercită orice funcție și misiune cerute de Comisie sau care i-au fost atribuite de aceasta.

--------------------------------------------------

Top