EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A0319(02)

Acord-cadru de cooperare interregională între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte

OJ L 69, 19.3.1996, p. 4–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 069 P. 255 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 069 P. 255 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 79 - 97

In force

11/Volumul 69

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

255


21996A0319(02)


L 069/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD-CADRU DE COOPERARE INTERREGIONALĂ

între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

Părți la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare „statele membre ale Comunității Europene”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”, pe de o parte, și

REPUBLICA ARGENTINA,

REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI,

REPUBLICA PARAGUAY,

REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI,

părți la Tratatul de la Asunción de instituire a Pieței Comune a Sudului și la Protocolul adițional de la Ouro Preto, denumite în continuare „statele părți la Mercosur”, și

PIAȚA COMUNĂ A SUDULUI

denumită în continuare „Mercosur”, pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE profundele legături istorice, culturale, politice și economice care le unesc, și inspirându-se din valorile comune ale popoarelor lor;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul deplin al acestora la conținutul și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și la valorile democratice, statul de drept și promovarea și respectarea drepturilor omului;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care ambele părți o acordă principiilor și valorilor stabilite în Declarația finală a Conferinței Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea, care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 1992 și celor stabilite în Declarația finală a reuniunii mondiale la nivel înalt privind dezvoltarea care a avut loc la Copenhaga în martie 1995;

CONȘTIENTE de faptul că ambele părți consideră procesul de integrare regională drept un instrument de dezvoltare economică și socială care facilitează integrarea economiilor lor în economia mondială și, în ultimă instanță, promovează apropierea dintre popoare și contribuie la o mai mare stabilitate internațională;

REAFIRMÂND dorința lor de a susține și de a consolida principiile comerțului internațional liber, în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului, cu un accent special pe importanța regionalismului deschis;

AVÂND ÎN VEDERE că atât Comunitatea cât și Mercosur dispun de o experiență specifică în domeniul integrării regionale, ceea ce poate constitui un avantaj reciproc pe măsură ce acestea își consolidează relațiile în funcție de nevoile proprii;

CONȘTIENTE de relațiile de cooperare stabilite prin acordurile bilaterale între statele din regiunile respective și prin acordurile-cadru de cooperare pe care statele părți la Mercosur le-au semnat bilateral cu Comunitatea Europeană;

CONȘTIENTE de rezultatele la care a condus acordul de cooperare interinstituțională din 29 mai 1992 între Consiliul Pieței Comune a Sudului și Comisia Comunităților Europene și subliniind necesitatea continuării activităților realizate în temeiul acestui acord;

AVÂND ÎN VEDERE voința politică a ambelor părți de a realiza ceea ce urmează să fie în cele din urmă o asociere interregională politică și economică bazată pe o cooperare politică extinsă și progresivă, precum și pe liberalizarea reciprocă a întregului comerț, luând în considerare sensibilitatea anumitor mărfuri și respectarea normelor Organizației Mondiale a Comerțului, și bazată, în cele din urmă, pe promovarea investițiilor și o cooperare mai strânsă;

CONȘTIENTE de termenii Declarației solemne comune, în care ambele părți își propun să încheie un acord-cadru interregional, de reglementare a cooperării comerciale și economice și de pregătire a liberalizării treptate și reciproce a comerțului dintre cele două regiuni, ca un preludiu la negocierea unui acord de asociere interregională între ele,

REGATUL BELGIEI:

Erik DERYCKE,

Ministrul Afacerilor Externe,

REGATUL DANEMARCEI:

Niels HELVEG PETERSEN,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA:

Klaus KINKEL,

Ministrul Federal al Afacerilor Externe și Vicecancelar,

REPUBLICA ELENĂ:

Karolos PAPOULIAS,

Ministrul Afacerilor Externe,

REGATUL SPANIEI:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA FRANCEZĂ:

Hervé de CHARETTE,

Ministrul Afacerilor Externe,

IRLANDA:

Dick SPRING,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA ITALIANĂ:

Susanna AGNELLI,

Ministrul Afacerilor Externe,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI:

Jacques F. POOS,

Ministrul Afacerilor Externe,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS:

Hans van MIERLO,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL,

Ministrul Afacerilor Externe și Vicecancelar,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ:

Jaime GAMA,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA FINLANDA:

Tarja HALONEN,

Ministrul Afacerilor Externe,

REGATUL SUEDIEI:

Mats HELLSTRÖM,

Ministrul Afacerilor Europene și al Comerțului Exterior,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD:

Malcolm RIFKIND,

Secretar de stat pentru afaceri externe și Commonwealth,

COMUNITATEA EUROPEANĂ:

Javier SOLANA MADARIAGA,

Ministrul Afacerilor Externe,

Președintele în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene,

Manuel MARÍN,

Vicepreședinte al Comisiei Comunităților Europene,

REPUBLICA ARGENTINA:

Guido di TELLA,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA FEDERATIVĂ A BRAZILIEI:

Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA PARAGUAY:

Luis María Ramírez BOETTENER,

Ministrul Afacerilor Externe,

REPUBLICA ORIENTALĂ A URUGUAYULUI:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministrul Afacerilor Externe,

PIAȚA COMUNĂ A SUDULUI:

Alvaro Ramos TRIGO,

Ministrul Afacerilor Externe,

Președintele în exercițiu al Pieței Comune a Sudului,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I

OBIECTIVE, PRINCIPII ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Baza cooperării

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, instituite prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

Articolul 2

Obiective și domeniul de aplicare

(1)   Obiectivele prezentului acord sunt întărirea relațiilor existente între părți și pregătirea condițiilor care să permită crearea unei asocieri interregionale.

(2)   În acest scop, acordul reglementează aspectele comerciale și economice, cooperarea privind integrarea și alte domenii de interes reciproc, care să conducă la relații mai strânse între părți și instituțiile lor respective.

Articolul 3

Dialogul politic

(1)   Părțile instituie un dialog politic periodic de susținere și consolidare a unor relații mai strânse între Uniunea Europeană și Mercosur. Acest dialog se desfășoară în conformitate cu dispozițiile cuprinse în declarația comună anexată la prezentul acord.

(2)   Dialogul ministerial prevăzut în declarația comună se desfășoară în cadrul Consiliului de cooperare instituit la articolul 25 din prezentul acord sau în cadrul altor forumuri de nivel echivalent convenite de comun acord.

TITLUL II

SCHIMBURILE COMERCIALE

Articolul 4

Obiective

Părțile se angajează să stabilească relații mai strânse, în scopul încurajării intensificării și diversificării comerțului, pregătirii liberalizării treptate și reciproce a comerțului și promovării condițiilor care să conducă la instituirea asociației interregionale, luând în considerare sensibilitatea anumitor mărfuri, în conformitate cu normele OMC.

Articolul 5

Dialogul privind aspectele comerciale și economice

(1)   Părțile convin asupra domeniului de aplicare al cooperării în materie comercială fără a exclude nici un sector.

(2)   În acest scop, părțile se angajează să procedeze la un dialog periodic privind aspectele comerciale și economice, în cadrul instituțional instituit prin titlul VIII din prezentul acord.

(3)   În special, cooperarea de această natură se concentrează în principal asupra următoarelor:

(a)

accesul pe piață, liberalizarea comerțului (bariere tarifare și netarifare) și disciplina comercială, cum ar fi practicile comerciale restrictive, regulile de origine, măsurile de salvgardare și regimurile vamale speciale etc.;

(b)

relațiile comerciale ale părților cu țările terțe;

(c)

compatibilitatea liberalizării comerțului cu regulile GATT și OMC;

(d)

identificarea mărfurilor pe care părțile le consideră sensibile sau de importanță prioritară;

(e)

cooperarea și schimburile de informații privind serviciile, în cadrul domeniilor de competență respective ale părților.

Articolul 6

Cooperarea privind standardele agroalimentare și industriale și certificarea

(1)   Părțile convin să coopereze pentru promovarea armonizării standardelor de calitate privind produsele agroalimentare și industriale și certificarea, în conformitate cu criteriile internaționale.

(2)   Părțile examinează, în cadrul competențelor acestora, posibilitatea începerii negocierilor pentru încheierea de acorduri de recunoaștere reciprocă.

(3)   Obiectivul primordial al cooperării este promovarea oricărei măsuri care poate contribui la îmbunătățirea calității produselor și întreprinderilor părților.

Articolul 7

Cooperarea în domeniul vamal

(1)   Părțile promovează cooperarea în domeniul vamal în scopul îmbunătățirii și consolidării cadrului juridic pentru relațiile comerciale dintre acestea.

Cooperarea în domeniul vamal urmărește de asemenea întărirea infrastructurii vamale a părților și îmbunătățirea funcționării acesteia în cadrul cooperării interinstituționale.

(2)   Cooperarea se poate transpune în practică prin măsuri care includ:

(a)

schimburile de informații;

(b)

dezvoltarea unor noi tehnici de formare și coordonare a activităților în cadrul organizațiilor internaționale relevante;

(c)

schimburile de funcționari și înalți funcționari din departamentele vamale și fiscale;

(d)

simplificarea procedurilor vamale;

(e)

asistența tehnică.

(3)   Părțile își afirmă interesul de a examina ulterior, în cadrul instituțional prevăzut de prezentul acord, posibilitatea încheierii unui protocol de cooperare vamală.

Articolul 8

Cooperarea în domeniul statistic

Părțile convin să promoveze o aliniere a metodelor statistice în scopul obținerii recunoașterii reciproce și al utilizării datelor statistice privind comerțul cu mărfuri și servicii și, în general, a datelor referitoare la orice domeniu pentru care se pot elabora statistici.

Articolul 9

Cooperarea în domeniul proprietății intelectuale

(1)   Părțile convin să coopereze în domeniul proprietății intelectuale în scopul promovării investițiilor, a transferului de tehnologie, a comerțului și a tuturor activităților economice aferente și a prevenirii denaturării schimburilor comerciale.

(2)   Părțile asigură, în limitele actelor cu putere de lege, actelor administrative și politicilor lor și în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul acordului TRIPS, o protecție adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, dispunând, dacă este necesar, intensificarea acestei protecții.

(3)   În scopurile prevăzute la alineatul (2), proprietatea intelectuală cuprinde, între altele, drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile comerciale sau de fabricație, indicațiile geografice și denumirile de origine, desenele și modelele industriale și modelele de utilitate, brevetele și topografia circuitelor integrate.

TITLUL III

COOPERAREA ECONOMICĂ

Articolul 10

Obiective și principii

(1)   Ghidându-se după interesele reciproce și obiectivele lor economice pe termen mediu și lung, părțile promovează cooperarea economică astfel încât să contribuie la extinderea economiilor, creșterea competitivității lor internaționale, promovarea dezvoltării tehnice și științifice, îmbunătățirea nivelelor de trai, stabilirea de condiții favorabile creării de locuri de muncă și de asigurare a calității acestora și diversificarea și consolidarea legăturilor economice dintre ele.

(2)   Părțile încurajează conferirea unui caracter regional tuturor aspectelor legate de cooperare care, atât prin domeniul de aplicare cât și prin economiile de scară, permit o utilizare mai rațională și mai eficientă a resurselor disponibile și un rezultat mai bun.

(3)   Cooperarea economică dintre părți are o bază cât mai largă posibil. Nici un sector nu este exclus a priori și se iau în considerare prioritățile părților, interesul reciproc și domeniile de competență.

(4)   Având în vedere cele de mai sus, părțile cooperează în toate domeniile care favorizează legăturile și rețelele economice și sociale dintre ele și care contribuie la apropierea economiilor, precum și în toate domeniile în care există un transfer de cunoștințe specifice privind integrarea regională.

(5)   În cadrul acestei cooperări, părțile promovează schimbul de informații cu privire la indicatorii lor economici respectivi.

(6)   Părțile acordă atenție protecției mediului și echilibrului ecologic în toate activitățile lor de cooperare.

(7)   Interesul față de dezvoltarea socială, în special promovarea drepturilor sociale fundamentale, inspiră acțiunile întreprinse de părți în acest domeniu.

Articolul 11

Cooperarea în domeniul afacerilor

(1)   Părțile promovează cooperarea în domeniul afacerilor în scopul stabilirii unui climat care favorizează dezvoltarea economică în interes reciproc.

(2)   Această cooperare vizează în special:

(a)

creșterea fluxurilor comerciale, investițiilor, proiectelor de cooperare industrială și transferul de tehnologie;

(b)

încurajarea modernizării și diversificării industriale;

(c)

identificarea și eliminarea obstacolelor în calea cooperării industriale între părți prin măsuri care încurajează respectarea regulilor de concurență și favorizează adaptarea acestor reguli la nevoile pieței, ținându-se seama de participarea și consultarea operatorilor;

(d)

stimularea cooperării între operatorii economici ai părților, în special întreprinderile mici și mijlocii;

(e)

promovarea inovării industriale prin dezvoltarea unei concepții integrate și descentralizate privind cooperarea între agenții din cele două regiuni;

(f)

asigurarea coerenței acțiunilor care pot avea o influență pozitivă asupra cooperării între întreprinderile din cele două regiuni.

(3)   Cooperarea ia, în principal, următoarele forme:

(a)

intensificarea contactelor organizate între operatorii și rețelele celor două părți, prin intermediul conferințelor, seminarelor tehnice, misiunilor de informare, participarea la târguri generale și specializate și la reuniuni de afaceri;

(b)

inițiative adecvate de susținere a cooperării între întreprinderile mici și mijlocii, cum ar fi promovarea întreprinderilor comune, crearea de rețele de informații, încurajarea deschiderii de reprezentanțe comerciale, transferul de cunoștințe de specialitate, subcontractarea, cercetarea aplicată, acordarea de licențe și francize;

(c)

promovarea inițiativelor de intensificare a cooperării între operatorii economici din Mercosur și asociațiile europene, în scopul stabilirii unui dialog între rețele;

(d)

programe de formare, destinate încurajării creării de rețele și susținerii cercetării.

Articolul 12

Promovarea investițiilor

(1)   Părțile promovează, în limitele competențelor acestora, un climat atractiv și stabil pentru stimularea investițiilor reciproc avantajoase.

(2)   Această cooperare cuprinde măsuri care implică:

(a)

promovarea schimburilor de informații periodice, identificarea și difuzarea informațiilor privind legislația și oportunitățile investiționale;

(b)

promovarea dezvoltării unui cadru juridic favorabil investițiilor între părți, în special, dacă este necesar, prin încheierea între statele membre interesate ale Comunității și statele părți la Mercosur a unor acorduri bilaterale de promovare și protecție a investițiilor și a unor acorduri bilaterale menite să prevină dubla impozitare;

(c)

promovarea întreprinderilor comune, în special între întreprinderile mici și mijlocii.

Articolul 13

Cooperarea în domeniul energiei

(1)   Cooperarea între părți vizează încurajarea unor relații mai strânse între economiile lor în sectoarele energetice, luând în considerare necesitatea utilizării raționale a energiei cu respectarea mediului.

(2)   Cooperarea în domeniul energiei ia, în principal, următoarele forme:

(a)

schimburi de informații în toate formele adecvate, în special prin reuniuni comune;

(b)

transferuri de tehnologie;

(c)

încurajarea participării operatorilor economici ai părților în proiecte comune de dezvoltare tehnologică sau de infrastructură;

(d)

programe de formare tehnică;

(e)

un dialog privind politica energetică, în limitele permise de competențele acestora.

(3)   Dacă este necesar, părțile pot încheia acorduri specifice de interes comun.

Articolul 14

Cooperarea în domeniul transporturilor

(1)   Cooperarea între părți în domeniul transporturilor vizează sprijinirea restructurării și modernizării sistemelor de transport și identificării de soluții reciproc acceptabile privind circulația persoanelor și mărfurilor în toate modurile de transport.

(2)   Cooperarea se desfășoară prioritar prin:

(a)

schimburi de informații privind politicile de transport ale ambelor părți și alte aspecte de interes reciproc;

(b)

programe de formare pentru operatorii din domeniul transporturilor.

(3)   În cadrul dialogului privind aspectele comerciale și economice menționat la articolul 5 și în perspectiva asocierii interregionale, ambele părți acordă atenție tuturor aspectelor privind transportul internațional pentru a se asigura că acestea nu constituie un obstacol în calea extinderii reciproce a comerțului.

Articolul 15

Cooperarea în domeniul științei și tehnologiei

(1)   Părțile convin să coopereze în domeniul științei și tehnologiei în scopul promovării unei relații de lucru de durată între comunitățile lor științifice și al schimbului de informații și de cunoștințe din domeniul științei și tehnologiei între regiuni.

(2)   Cooperarea științifică și tehnologică dintre părți se desfășoară prioritar prin:

(a)

proiecte comune de cercetare în domenii de interes comun;

(b)

schimburi de oameni de știință, în scopul încurajării cercetării comune, al pregătirii proiectelor și al furnizării unei formări de înalt nivel;

(c)

conferințe științifice comune, în scopul schimbului de informații, al promovării interacțiunii și al facilitării identificării domeniilor de cercetare comune;

(d)

publicarea rezultatelor și dezvoltarea legăturilor între sectorul public și cel privat.

(3)   Această cooperare trebuie să atragă participarea centrelor de învățământ superior și de cercetare ale părților și a industriilor lor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

(4)   Părțile stabilesc de comun acord domeniul de aplicare, natura și prioritățile cooperării printr-un program multianual adaptabil circumstanțelor.

Articolul 16

Cooperarea în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației

(1)   Părțile convin să instituie cooperarea în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației, în scopul promovării dezvoltării economice și sociale, al progresului societății informaționale și al facilitării modernizării societății.

(2)   Cooperarea în acest domeniu vizează în special:

(a)

facilitarea stabilirii unui dialog privind diversele caracteristici ale societății informaționale și promovarea schimbului de informații privind normele, inspecția și certificarea din domeniul tehnologiei informației și al telecomunicațiilor;

(b)

difuzarea noii tehnologii a informației și telecomunicațiilor, în special în domeniul rețelelor digitale de servicii integrate, al transmiterii datelor și al creării de noi servicii de comunicații și de tehnologie a informației;

(c)

stimularea lansării de proiecte comune de cercetare și de dezvoltare industrială și tehnologică în domeniul noilor tehnologii ale comunicațiilor, al telematicii și al societății informației.

Articolul 17

Cooperarea în domeniul protecției mediului

(1)   În scopul realizării unei dezvoltări durabile, părțile încurajează sensibilizarea privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale în toate domeniile cooperării interregionale.

(2)   Părțile convin să acorde o atenție deosebită măsurilor privind dimensiunea internațională a problemelor de protecție a mediului.

(3)   Cooperarea ar putea viza în special următoarele:

(a)

schimburile de informații și cunoștințe cu privire la diverse aspecte, inclusiv reglementări și norme;

(b)

formarea și educația în domeniul protecției mediului;

(c)

asistența tehnică, punerea în aplicare a proiectelor comune de cercetare și, dacă este cazul, asistența instituțională.

TITLUL IV

ÎNCURAJAREA INTEGRĂRII

Articolul 18

Obiective și domeniul de aplicare

(1)   Cooperarea între părți urmărește extinderea obiectivelor procesului de integrare a Mercosur și cuprinde toate domeniile prezentului acord.

(2)   În acest scop, activitățile de cooperare sunt analizate în contextul cerințelor specifice ale Mercosur.

(3)   Cooperarea îmbracă toate formele necesare, în special:

(a)

înțelegeri privind schimbul adecvat de informații, inclusiv crearea de rețele informatice;

(b)

formare și asistență instituțională;

(c)

studii și proiecte comune;

(d)

asistență tehnică.

(4)   Părțile cooperează în scopul asigurării unei eficiențe maxime a utilizării resurselor lor în ceea ce privește culegerea, analiza, publicarea și difuzarea informațiilor, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi necesare pentru protejarea caracterului confidențial al unora dintre aceste informații. De asemenea, părțile se angajează să protejeze datele personale în toate cazurile în care se prevede schimbul de informații prin rețele informatice.

TITLUL V

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

Articolul 19

Obiective și domeniul de aplicare

(1)   Părțile promovează o mai strânsă cooperare între instituțiile lor și în special încurajează contactul periodic între acestea.

(2)   Această cooperare este cât mai largă posibil și vizează:

(a)

mijloacele care favorizează schimburile periodice de informații, inclusiv dezvoltarea în comun a rețelelor informatice de comunicare;

(b)

transferul de cunoștințe;

(c)

consultanță și informare.

TITLUL VI

ALTE DOMENII DE COOPERARE

Articolul 20

Cooperarea în domeniul formării și educației

(1)   Părțile depun eforturi, în limita competențelor acestora, pentru a găsi modalități de îmbunătățire a educației și formării privind integrarea regională, fie sub formă de formare pentru tineret și formare profesională sau sub formă de cooperare între universități sau întreprinderi.

(2)   Părțile acordă o atenție deosebită măsurilor care favorizează stabilirea de legături între entitățile lor specializate și încurajează utilizarea resurselor tehnice și schimburile de cunoștințe.

(3)   Părțile încurajează încheierea de acorduri între centrele de formare și organizarea de reuniuni între organismele competente în materie de educație și formare în domeniul integrării regionale.

Articolul 21

Cooperarea în domeniul informării, comunicării și culturii

(1)   Părțile convin, în limita competențelor acestora și în scopul extinderii cunoașterii realităților politice, economice și sociale ale acestora, să întărească legăturile culturale între ele și să încurajeze difuzarea informațiilor privind natura, obiectivele și domeniul de aplicare a proceselor de integrare, în scopul promovării înțelegerii acestora în cadrul societăților lor.

Părțile convin, de asemenea, să extindă schimburile de informații între ele cu privire la subiectele de interes comun.

(2)   Această cooperare vizează promovarea contactelor între mijloacele de informare și comunicare ale părților sub forme care includ asistența tehnică.

Această cooperare poate include organizarea de activități culturale, dacă semnificația lor regională justifică acest lucru.

Articolul 22

Cooperare în domeniul combaterii traficului de droguri

(1)   Părțile promovează, în conformitate cu domeniile lor de competență, coordonarea și intensificarea eforturilor de combatere a traficului de droguri și a multiplelor sale ramificații, inclusiv ramificațiile financiare.

(2)   Această cooperare include promovarea consultărilor și o mai mare coordonare între părți la nivel regional și, după caz, între instituțiile regionale relevante.

Articolul 23

Evoluții viitoare

(1)   Părțile pot extinde prezentul acord, prin acord reciproc, în scopul optimizării nivelului de cooperare și completare a acestuia, în limitele legislației proprii respective, cu acorduri privind sectoare sau activități specifice.

(2)   În ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord, fiecare dintre părți poate formula sugestii de extindere a domeniului cooperării, luând în considerare experiența dobândită în aplicarea prezentului acord.

TITLUL VII

RESURSE PENTRU COOPERARE

Articolul 24

(1)   În scopul facilitării realizării obiectivelor stabilite de prezentul acord, părțile pun la dispoziție, în limita capacității lor și prin mecanisme proprii, resursele adecvate, inclusiv resurse financiare.

(2)   În funcție de rezultatele obținute, părțile solicită Băncii Europene de Investiții să își intensifice activitățile în Mercosur în conformitate cu procedurile și criteriile de finanțare ale acesteia.

(3)   Dispozițiile din prezentul acord nu afectează cooperarea bilaterală care rezultă din acordurile de cooperare existente.

TITLUL VIII

CADRUL INSTITUȚIONAL

Articolul 25

(1)   Se instituie un Consiliu de cooperare, responsabil de punerea în aplicare a prezentului acord; Consiliul de cooperare se reunește la nivel ministerial, periodic și ori de câte ori este necesar.

(2)   Consiliul de cooperare discută chestiunile importante care decurg în legătură cu prezentul acord, precum și alte aspecte bilaterale sau internaționale de interes comun, în scopul realizării obiectivelor acordului.

(3)   Consiliul de cooperare poate, de asemenea, să facă propuneri adecvate, cu acordul părților. În realizarea sarcinilor sale, Consiliul de cooperare se angajează în special să facă recomandări care să contribuie la obiectivul final al asocierii interregionale.

Articolul 26

(1)   Consiliul de cooperare este alcătuit, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Europene și, pe de altă parte, din membri ai Consiliului Pieței Comune Mercosur și din membri ai Grupului Pieței Comune Mercosur.

(2)   Consiliul de cooperare adoptă regulamentul său de procedură.

(3)   Consiliul de cooperare este prezidat, pe rând, de un reprezentant al Comunității și de un reprezentant al Mercosur.

Articolul 27

(1)   Consiliul de cooperare este asistat în executarea sarcinilor de un Comitet mixt de cooperare, care este alcătuit din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Europene, pe de-o parte, și din reprezentanți ai Mercosur, pe de altă parte.

(2)   Comitetul mixt se reunește în general o dată pe an, la o dată și cu o ordine de zi convenite în prealabil, alternativ, la Bruxelles și într-unul din statele părți la Mercosur. Se pot convoca reuniuni extraordinare, de comun acord, la cererea uneia din părți. Președinția Comitetului mixt este deținută, alternativ, de un reprezentant al fiecărei părți.

(3)   Consiliul de cooperare stabilește procedurile de funcționare a Comitetului mixt în regulamentul său de procedură.

(4)   Consiliul de cooperare își poate delega competențele, parțial sau integral, Comitetului mixt; acesta din urmă asigură continuitatea între ședințele Consiliului de cooperare.

(5)   Comitetul mixt asistă Consiliul de cooperare în executarea sarcinilor. În special, în exercitarea funcțiilor sale, Comitetul mixt:

(a)

stimulează relațiile comerciale în conformitate cu obiectivele prezentului acord și cu dispozițiile titlului II;

(b)

face schimb de opinii cu privire la subiecte de interes comun referitoare la liberalizarea comerțului și cooperare, inclusiv programele de cooperare viitoare și resursele disponibile pentru punerea în aplicare a acestora;

(c)

formulează propuneri adresate Consiliului de cooperare, în scopul stimulării pregătirii liberalizării comerțului și intensificării cooperării, luând în considerare necesitatea coordonării activităților propuse și

(d)

într-un mod mai general, formulează propuneri Consiliului de cooperare destinate să contribuie la realizarea obiectivului final al asocierii interregionale UE-Mercosur.

Articolul 28

Consiliul de cooperare poate decide instituirea unui alt organism care să îl asiste în îndeplinirea atribuțiilor sale; el stabilește componența, obiectivele și procedurile de funcționare ale acestuia.

Articolul 29

(1)   În conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 5 din prezentul acord, părțile instituie un Subcomitet mixt pentru comerț, care asigură realizarea obiectivelor comerciale ale prezentului acord și desfășoară activități pregătitoare pentru liberalizarea ulterioară a comerțului.

(2)   Subcomitetul mixt pentru comerț este alcătuit din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Europene, pe de o parte, și reprezentanți ai Mercosur, pe de altă parte.

Subcomitetul mixt poate solicita realizarea oricăror studii sau analize tehnice pe care le consideră necesare.

(3)   Subcomitetul mixt pentru comerț raportează o dată pe an Comitetului mixt de cooperare prevăzut la articolul 27 din acord cu privire la progresul activităților sale și face propuneri cu privire la liberalizarea ulterioară a comerțului.

(4)   Subcomitetul mixt pentru comerț prezintă Comitetului mixt spre aprobare regulamentul său de procedură.

Articolul 30

Consultări

În limita competențelor acestora, părțile se angajează să organizeze consultări cu privire la aspectele prevăzute de prezentul acord.

Procedura privind consultările menționate de paragraful anterior este stabilită în regulamentul de procedură al Comitetului mixt.

TITLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 31

Alte acorduri

Fără a aduce atingere dispozițiilor Tratatelor de instituire a Comunității Europene și a Mercosur, prezentul acord și măsurile adoptate în temeiul acestuia nu afectează competențele statelor membre ale Comunității Europene sau ale statelor părți la Mercosur de a desfășura activități bilaterale în cadrul competențelor acestora sau de a încheia acorduri noi, după caz.

Articolul 32

Definiția părților

În sensul prezentului acord, termenul „părți” desemnează, pe de o parte, Comunitatea sau statele sale membre sau Comunitatea și statele sale membre, în conformitate cu competențele acestora, așa cum rezultă din Tratatul de instituire a Comunității Europene și, pe de altă parte, Mercosur sau statele părți la acesta, în conformitate cu Tratatul de instituire a Pieței Comune a Sudului.

Articolul 33

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de acest Tratat și, pe de altă parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Pieței Comune a Sudului și în condițiile prevăzute de acest Tratat și de protocoalele sale adiționale.

Articolul 34

Durata și intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)   Părțile stabilesc oportunitatea, momentul și condițiile lansării negocierilor privind instituirea asocierii interregionale în conformitate cu procedurile proprii și având în vedere activitățile desfășurate și propunerile formulate în cadrul instituțional al prezentului acord.

(3)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(4)   Notificarea se trimite Consiliului Uniunii Europene și Grupului Pieței Comune Mercosur.

(5)   Secretarul general al Consiliului este depozitarul prezentului acord pentru Comunitate și Guvernul Republicii Paraguay este depozitarul pentru Mercosur.

Articolul 35

Îndeplinirea obligațiilor

(1)   Părțile adoptă măsuri generale sau specifice necesare îndeplinirii obligațiilor în temeiul prezentului acord și se asigură de realizarea obiectivelor stabilite în acest acord.

Dacă una din părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile prevăzute în prezentul acord, ea poate adopta măsuri adecvate. Înainte de a proceda astfel, cu excepția cazurilor de o urgență specială, partea respectivă furnizează Comitetului mixt toate informațiile relevante necesare unei examinări detaliate a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți.

În alegerea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate celor care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Măsurile respective se notifică de îndată Comitetului mixt și fac obiectul unor consultări în cadrul acestuia, dacă cealaltă parte solicită astfel.

(2)   Părțile convin că prin „cazuri de o urgență specială” de la alineatul (1) din prezentul articol se înțelege o încălcare efectivă a prezentului acord de către una din părți. Încălcarea efectivă a acordului constă în:

(a)

denunțarea acordului care nu este conformă cu normele generale ale dreptului internațional

sau

(b)

încălcarea elementelor esențiale ale acordului, menționate la articolul 1.

(3)   Părțile convin că „măsurile adecvate” menționate de prezentul articol sunt măsuri adoptate în conformitate cu dreptul internațional. Dacă o parte adoptă măsuri într-un caz de o urgență specială în temeiul prezentului articol, cealaltă parte poate solicita convocarea unei reuniuni de urgență a celor două părți în termen de cincisprezece zile.

Articolul 36

Textele autentice

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, fiecare din aceste texte fiind egal autentice.

Articolul 37

Semnarea

Prezentul acord este deschis spre semnare la Madrid între 15 și 31 decembrie 1995.

Hecho en Madrid, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid, den femtende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στη Μαδρίτη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Madrid on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì quindici dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de vijftiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em quinze de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den femtonde december nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich BelgienImage

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegneImage

Für die Bundesrepublik DeutschlandImage

Για την Ελληνική ΔημοκρατίαImage

Por el Reino de EspañaImage

Pour la République françaiseImage

Thar ceann na hÉireann

For IrelandImage

Per la Repubblica italianaImage

Pour le Grand-Duché de LuxembourgImage

Voor het Koninkrijk der NederlandenImage

Für die Republik ÖsterreichImage

Pela República PortuguesaImage

Suomen tasavallan puolestaImage

För Konungariket SverigeImage

For the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandImage

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapenImage

Por la República ArgentinaImage

Pela República Federativa do Brasil

Por la República del ParaguayImage

Por la República Oriental del UruguayImage

Por el Mercado Común del Sur

Pelo Mercado Comum do SulImage


Declarație comună privind dialogul politic între Uniunea Europeană și Mercosur

Preambul

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE PĂRȚI LA MERCOSUR,

conștiente de legăturile lor istorice, politice și economice, de moștenirea lor culturală comună și de legăturile de prietenie între popoarele lor,

conștiente de faptul că libertățile politice și economice sunt fundamentale pentru societățile din țările membre ale Uniunii Europene și ale Mercosur,

reafirmând demnitatea omului și promovarea drepturilor omului ca pietre de temelie ale unei societăți democratice, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite,

reafirmând rolul esențial al principiilor și instituțiilor democratice bazate pe statul de drept, al căror respect fundamentează politicile interne și externe ale părților,

dorind să consolideze pacea și securitatea internațională în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite,

împărtășind interesul pentru integrarea regională ca mijloc de a permite cetățenilor să realizeze o dezvoltare durabilă și armonioasă, bazată pe progresul social și solidaritatea între membrii lor,

bazându-se pe relațiile preferențiale instituite de acordurile-cadru de cooperare pe care Comunitatea Europeană le-a semnat cu fiecare din statele părți la Mercosur,

reamintind principiile stabilite în Declarația solemnă comună semnată de părți la 22 decembrie 1994,

DECID să dezvolte relații pe termen lung.

Obiective

Mercosur și Uniunea Europeană reafirmă solemn angajamentul lor de a progresa către stabilirea unei asocieri interregionale și de a instaura un dialog politic mai intens în acest scop,

integrarea regională reprezintă unul din mijloacele de realizare a unei dezvoltări durabile și armonioase din punct de vedere social și un instrument de asigurare a competitivității în economia mondială,

acest dialog este de asemenea destinat să asigure consultări mai strânse privind subiectele care afectează ambele regiuni, precum și subiectele multilaterale, în special prin coordonarea pozițiilor celor două părți în cadrul organizațiilor multilaterale relevante.

Mecanismele dialogului

Părțile întrețin acest dialog prin intermediul contactelor, schimburilor de informații și consultărilor, în special al reuniunilor la nivel corespunzător între diversele organisme ale Mercosur și Uniunii Europene, precum și prin utilizarea deplină a canalelor diplomatice,

în special, în scopul stabilirii și dezvoltării acestui dialog politic privind subiectele bilaterale și internaționale de interes reciproc, părțile convin să organizeze:

(a)

reuniuni periodice, ale căror modalități detaliate se decid de către părți, între șefii de stat ai țărilor din Mercosur și cele mai înalte autorități ale Uniunii Europene;

(b)

o reuniune anuală a miniștrilor afacerilor externe ai Mercosur și ai statelor membre ale Uniunii Europene, la care participă Comisia Europeană. Aceste reuniuni sunt organizate într-un loc stabilit de fiecare dată de către părți;

(c)

reuniuni ale altor miniștri responsabili de subiectele de interes reciproc, dacă astfel de reuniuni sunt considerate necesare de către părți pentru întărirea relațiilor reciproce;

(d)

reuniuni periodice ale înalților funcționari ai ambelor părți.


Top