EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A1101(01)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

OJ L 262, 1.11.1995, p. 54–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 4 - 15

In force

11/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


21995A1101(01)


L 262/54

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD-CADRU DE COOPERARE

între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII FEDERATIVE A BRAZILIEI,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile de prietenie și legăturile tradiționale între statele membre ale Comunității Economice Europene, denumită în continuare „Comunitatea”, și Republica Federativă a Braziliei, denumită în continuare „Brazilia”,

REAFIRMÂND importanța pe care acestea o acordă principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, valorilor democratice și respectării drepturilor omului;

CONȘTIENȚI de dorința lor comună de a extinde și diversifica schimburile comerciale, precum și de a intensifica cooperarea lor, economică, științifică, tehnică și financiară;

RECUNOSCÂND consecințele favorabile ale procesului de reformă, ale modernizării economiei și ale liberalizării comerțului în Brazilia asupra relațiilor economice și comerciale între părți;

SALUTÂND instituționalizarea dialogului între Grupul de la Rio și Comunitate și statele sale membre, concretizată în Declarația de la Roma din 20 decembrie 1990, precum și continuarea integrării prin Piața Comună a Conului de Sud (Mercosur);

RECUNOSCÂND importanța unei protecții mai susținute a mediului înconjurător corelată cu imperativul unei dezvoltări economice și sociale durabile;

CONVINȘI de importanța pe care o au regulile și principiile Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT) pentru un comerț internațional deschis și reafirmând angajamentele asumate în cadrul acelui acord, precum și respectul lor pentru drepturile de proprietate intelectuală și libertatea investițiilor;

RECUNOSCÂND necesitatea de a promova drepturile sociale și, în special, în favoarea sectoarelor celor mai defavorizate;

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

GUVERNUL REPUBLICII FEDERATIVE A BRAZILIEI,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Fundamentul democratic al cooperării

Relațiile de cooperare între Comunitate și Brazilia, precum și prezentul acord, se întemeiază pe respectul principiilor democratice și al drepturilor omului, care constituie o sursă de inspirație pentru politicile interne și internaționale atât ale Comunității, cât și ale Braziliei, precum și o componentă esențială a prezentului acord.

Articolul 2

Consolidarea cooperării

(1)   Prin prezentul acord, părțile contractante își asumă obligația de a da un nou impuls relațiilor dintre ele. În vederea atingerii acestui obiectiv fundamental, ele sunt hotărâte să promoveze îndeosebi dezvoltarea cooperării în domeniul comerțului, investițiilor, finanțelor și tehnologiei, ținând seama de situația particulară a Braziliei ca țară în curs de dezvoltare.

(2)   Având în vedere obiectivele urmărite prin prezentul acord, părțile contractante recunosc utilitatea consultărilor bilaterale cu privire la probleme internaționale de interes reciproc.

Articolul 3

Cooperarea economică

(1)   Părțile contractante, ținând seama de interesele reciproce și de obiectivele economice pe termen lung și mediu, se angajează să pună bazele unei cooperări economice cât mai ample. Obiectivele acestei cooperări sunt în principal următoarele:

(a)

să amplifice și să diversifice legăturile lor economice, în general;

(b)

să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiilor lor și a nivelului de trai;

(c)

să promoveze extinderea schimburilor comerciale în vederea diversificării și deschiderii de noi piețe;

(d)

să favorizeze fluxurile de investiții, transferul de tehnologie și să întărească protecția investițiilor;

(e)

să promoveze cooperarea între agenții economici, în special între întreprinderile mici și cele mijlocii;

(f)

să creeze condițiile pentru crearea unor noi locuri de muncă;

(g)

să protejeze și să amelioreze mediul înconjurător;

(h)

să încurajeze măsuri de dezvoltare rurală;

(i)

să consolideze baza științifică și capacitatea de inovație a părților contractante;

(j)

să sprijine eforturile și inițiativele de integrare regională.

(2)   Fără a exclude a priori nici un sector, părțile contractante stabilesc de comun acord, în interesul lor reciproc și ținând seama de competențele și capacitățile fiecăreia, domeniile de cooperare economică. Această cooperare vizează, în special, următoarele domenii:

(a)

industrie;

(b)

utilizarea resurselor naturale în contextul unei dezvoltări durabile;

(c)

proprietatea intelectuală, inclusiv proprietatea industrială, standardele și criteriile de calitate;

(d)

reglementarea sectorului sanitar și fitosanitar;

(e)

servicii în general, în special, turism și transporturi;

(f)

prelucrarea datelor, electronică, telecomunicații, utilizarea tehnologiei spațiale;

(g)

informații referitoare la chestiuni monetare.

(3)   Pentru a atinge obiectivele de cooperare economică, părțile contractante, fiecare în conformitate cu propria legislație, fac eforturi să promoveze, printre altele, următoarele activități:

(a)

schimbul permanent de informații și puncte de vedere cu privire la cooperare, în special prin facilitarea accesului la bazele de date existente sau prin crearea de noi baze de date;

(b)

încurajarea întreprinderilor comune (joint venture) și, în termeni mai generali, dezvoltarea de parteneriate care să răspundă cerințelor întreprinderilor;

(c)

organizarea de vizite, întâlniri și activități de promovare a cooperării între persoane și delegații reprezentând întreprinderi sau organizații economice, precum și crearea mecanismelor și instituțiilor adecvate;

(d)

organizarea de seminare și întâlniri între directorii de întreprinderi, organizarea și desfășurarea unor târguri, expoziții și simpozioane specializate, precum și promovarea contactelor între agenții economici la astfel de evenimente;

(e)

realizarea de studii sau de rapoarte de evaluare cu privire la fezabilitatea proiectelor sau la identificarea prealabilă a unor noi forme de cooperare;

(f)

proiecte de cercetare și schimburi de oameni de știință.

Articolul 4

Tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate

Părțile contractante își acordă reciproc în relațiile comerciale tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate, în conformitate cu Acordul General pentru Tarife și Comerț.

Ambele părți își reafirmă voința de a derula schimburi comerciale în conformitate cu acordul menționat anterior.

Articolul 5

Dezvoltarea cooperării comerciale

(1)   Părțile contractante își asumă obligația de a promova, în cel mai înalt grad posibil, dezvoltarea și diversificarea schimburilor lor comerciale, ținând seama de situația economică a fiecăreia și facilitând pe cât posibil tranzacțiile comerciale dintre ele.

(2)   În acest scop, părțile contractante se străduiesc să găsească metode de reducere și eliminare a obstacolelor în calea dezvoltării comerțului, în special a obstacolelor netarifare și paratarifare, luând în considerare lucrările deja întreprinse în acest domeniu de organizațiile internaționale.

(3)   Părțile contractante convin să promoveze schimburile de informații și să se consulte cu privire la tarife, condițiile sanitare și tehnice, la legislația și practicile în domeniul comerțului, precum și referitor la eventualele taxe antidumping sau alte taxe compensatorii aplicabile.

(4)   Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor lor din GATT, părțile contractante își asumă obligația de a se consulta cu privire la orice diferend care ar putea să apară în domeniul comercial.

În cazul în care una dintre părți solicită organizarea de consultări, acestea sunt organizate cât mai curând posibil. Partea contractantă care solicită consultările pune la dispoziția celeilalte părți toate informațiile necesare pentru analiza detaliată a situației.

Prin aceste consultări, părțile fac eforturi pentru soluționarea diferendelor comerciale în cel mai scurt termen.

(5)   În cazul în care, în cadrul schimburilor comerciale dintre părțile contractante, în legătură cu un produs, există bănuieli că ar face obiectul unor practici de dumping sau subvenții, se deschide o anchetă de către autoritățile competente, fiecare parte contractantă își asumă obligația de a analiza cererile făcute de cealaltă parte cu privire la aceasta.

Autoritățile competente ale părților contractante îi informează pe cei interesați, la cererea acestora, despre faptele și motivele esențiale în temeiul cărora se adoptă o decizie. Asemenea informații se pun la dispoziție înainte elaborarea concluziilor finale ale anchetei și într-un termen care să permită părților interesate să își apere interesele.

Înainte de aplicarea taxelor antidumping și a taxelor compensatorii definitive, părțile contractante depun toate eforturile posibile pentru a ajunge la o soluționare constructivă a problemei.

(6)   Alineatele (3), (4) și (5) încetează să se mai aplice la data intrării în vigoare, în Brazilia și în Comunitate, a noului cod antidumping, precum și a altor instrumente GATT, aflate în curs de negociere în cadrul Rundei Uruguay.

Articolul 6

Modalități de cooperare în materie comercială

În scopul unei cooperări comerciale mai dinamice, părțile contractante își asumă obligația, în conformitate cu legislația fiecăreia și ținând seama de diferențele dintre nivelurile lor de dezvoltare, de a lua următoarele măsuri:

promovarea întâlnirilor, a schimburilor reciproce și a contactelor între directorii de întreprinderi ai fiecărei părți, cu scopul de a identifica produsele susceptibile de a fi comercializate pe piața celeilalte părți;

facilitarea cooperării administrative în domeniul vamal între serviciile competente respective, în special în ceea ce privește formarea profesională, simplificarea procedurilor, precum și prevenirea și detectarea oricărei nerespectări a legislației vamale;

încurajarea și sprijinirea activităților de promovare comercială, cum ar fi seminare, simpozioane, târguri și expoziții comerciale și industriale, misiuni comerciale, vizite reciproce, săptămâni comerciale și altele, cu scopul de a sprijini și dubla eforturile de expansiune comercială;

susținerea propriilor organizații și întreprinderi, pentru a facilita implicarea acestora în activități reciproc avantajoase;

luarea în considerare a intereselor reciproce în ceea ce privește accesul la piață al produselor de bază, al produselor finite și semifinite, stabilizarea piețelor internaționale ale materiilor prime în conformitate cu obiectivele convenite în organizațiile internaționale competente;

studierea modalităților de a facilita schimburile comerciale și de a elimina barierele în calea comerțului, ținând seama de activitatea organizațiilor internaționale.

Articolul 7

Importul temporar de mărfuri

Părțile contractante își asumă obligația de a-și acorda reciproc scutiri de taxe la import pentru mărfuri admise temporar pe teritoriul lor, în conformitate cu legislația proprie și ținând seama, pe cât posibil, de acordurile internaționale existente în domeniu.

Articolul 8

Cooperarea industrială

Părțile contractante promovează extinderea și diversificarea bazei de producție a Braziliei în sectoarele industriale și ale serviciilor, orientându-și în principal acțiunile de cooperare către întreprinderile mici și mijlocii, încurajând măsurile care facilitează accesul acestora la surse de capital, pe piețe și la tehnologii adecvate și favorizând activitățile întreprinderilor comune (joint ventures) axate, în special, pe comerțul între părți și pe piețele unor terțe țări.

În acest scop, părțile contractante, în cadrul competențelor lor, încurajează proiectele și operațiunile care promovează cooperarea între întreprinderi, ca de exemplu întreprinderile comune, subcontractarea, transferurile de tehnologie, licențele, cercetarea aplicată și francizele, în special prin consolidarea rețelelor existente pentru promovarea industriei și a investițiilor, ca de exemplu ECIP (European Community Investment Partners) și BC-Net (Business Cooperation Network).

Articolul 9

Investiții

Părțile contractante, în limita competențelor, reglementărilor și politicilor lor, convin următoarele:

să încurajeze creșterea investițiilor reciproc avantajoase;

să studieze posibilitatea de a institui mecanisme și operațiuni care vizează ameliorarea climatului pentru astfel de investiții, în conformitate cu orientările din alineatul (38) din Declarația de la Roma privind relațiile dintre Comunitatea Economică Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și țările din Grupul de la Rio, pe de altă parte.

Articolul 10

Cooperarea științifică și tehnologică

(1)   Părțile contractante, luând în considerare interesele reciproce și obiectivele politicilor lor în domeniul științei, își asumă obligația de a promova cooperarea în domeniul științei și tehnologiei, destinată în special:

consolidării legăturilor între comunitățile lor științifice și tehnologice;

încurajării schimburilor de cercetători;

favorizării transferurilor de tehnologie pe baze reciproc avantajoase;

promovării relațiilor între centrele de cercetare din ambele părți;

stimulării inovației;

definirii relațiilor de cooperare în domeniul științei aplicate.

(2)   Dimensiunile acestei cooperări se stabilesc în funcție de dorința părților, care selectează în comun domeniile prioritare.

(3)   Pentru a atinge obiectivele stabilite, părțile contractante promovează și încurajează, printre alte activități, următoarele: formarea de oameni de știință de înalt nivel, realizarea de proiecte de cercetare comună și schimbul de informații științifice prin seminare, ateliere, congrese și întâlniri de lucru între comunitățile științifice ale ambelor părți. Astfel de activități se pot derula între instituții, organisme și întreprinderi din sectorul public sau privat.

Articolul 11

Cooperarea în domeniul standardizării

Fără a aduce atingere obligațiilor lor internaționale, părțile contractante, în limita competențelor lor și în conformitate cu legislația fiecăreia, adoptă măsuri vizând reducerea diferențelor existente în domeniile metrologiei, standardizării și certificării, promovând utilizarea unor sisteme compatibile de standarde și certificare. În acest scop, ele încurajează, în mod special, următoarele:

stabilirea de legături între experți, pentru a facilita schimburile de informații și studii în domeniul metrologiei, al standardizării, precum și al controlului, promovării și certificării calității;

încurajarea schimburilor și contactelor între organisme și instituții specializate în aceste domenii;

promovarea unor măsuri vizând recunoașterea reciprocă a sistemelor de certificare a calității;

dezvoltarea asistenței tehnice în materie de metrologie, standardizare și certificare, precum și a programelor vizând promovarea calității;

organizarea de consultări pentru a veghea ca standardele să nu constituie un obstacol în calea comerțului.

Articolul 12

Dezvoltarea tehnologică și proprietatea intelectuală

(1)   În vederea promovării unei colaborări efective între întreprinderile din Brazilia și cele din Comunitate în domeniile transferului de tehnologie, al acordării de licențe, al investițiilor comune și al finanțării cu capital de risc, părțile contractante își asumă obligația de:

a identifica ramurile sau sectoarele industriale în care urmează să se concentreze cooperarea și modalitățile de a încuraja cooperarea industrială în domeniul înaltei tehnologii;

a coopera pentru a încuraja mobilizarea resurselor financiare în vederea sprijinirii unor proiecte comune între întreprinderile din Brazilia și cele din Comunitate, având drept obiectiv aplicarea în industrie a noilor cunoștințe tehnologice;

a sprijini formarea de personal calificat în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice;

a promova inovația prin schimbul de informații cu privire la programele derulate de fiecare dintre părți în acest scop, prin schimburi periodice de experiență acumulată în cursul utilizării programelor create și prin organizarea unor stagii temporare ale persoanelor responsabile cu promovarea inovației în instituții din Brazilia și din Comunitate.

(2)   Părțile contractante, fără a aduce atingere actelor cu putere de lege, actelor administrative și politicilor lor, își asumă obligația de a asigura o protecție corespunzătoare și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a brevetelor, mărcilor privind bunuri sau servicii, a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, a indicațiilor geografice (inclusiv a denumirilor de origine), a desenelor industriale și a topografiilor circuitelor integrate, consolidând această protecție dacă este necesar. De asemenea, părțile contractante se angajează să faciliteze, în măsura posibilităților, accesul la băncile și bazele de date în domeniu.

Articolul 13

Cooperarea în sectorul minier

Părțile contractante convin să promoveze cooperarea în sectorul minier, în conformitate cu propria legislație și în principal prin realizarea unor acțiuni care vizează:

încurajarea întreprinderilor ambelor părți să participe la evaluarea, explorarea, exploatarea și comercializarea resurselor minerale respective;

organizarea de activități pentru a încuraja crearea de întreprinderi comune, sub forma unor întreprinderi mici și mijlocii în sectorul minier;

realizarea unor schimburi de experiență și tehnologie cu privire la explorarea și exploatarea minereurilor și desfășurarea de cercetări comune cu scopul de a intensifica dezvoltarea tehnologică.

Articolul 14

Cooperarea în sectorul energetic

Părțile contractante recunosc importanța sectorului energetic pentru dezvoltarea economică și socială și sunt pregătite să consolideze cooperarea pentru economisirea și utilizarea rațională a energiei. Consolidarea acestei cooperări vizează și domeniul planificării energetice și ține seama și de impactul asupra mediului înconjurător.

Pentru atingerea acestor obiective, părțile contractante convin să promoveze:

realizarea de studii și cercetări comune;

contacte între factorii responsabili cu planificarea energetică (inclusiv bilanțuri energetice, studiile prospective și altele);

derularea de programe și proiecte comune în domeniu.

Articolul 15

Cooperarea în domeniul transporturilor

Recunoscând importanța transporturilor pentru dezvoltarea economică și intensificarea schimburilor comerciale, părțile contractante adoptă măsurile necesare pentru promovarea cooperării în acest domeniu.

Cooperarea în domeniul transportului aerian, rutier și feroviar, precum și în domeniul infrastructurii, se axează în principal pe următoarele aspecte:

schimb de informații privind subiectele de interes comun, inclusiv politicile în domeniu;

programe de formare destinate agenților economici și factorilor de decizie din administrațiile publice;

asistență tehnică, în special pentru programele de modernizare a infrastructurii, de înlocuire a materialului rulant, autovehiculelor și aeronavelor, precum și pentru introducerea de tehnologii în transportul combinat și multimodal.

Articolul 16

Cooperarea în domeniile tehnologiei informației, telecomunicațiilor și utilizării tehnologiei spațiale

Părțile contractante recunosc că tehnologia informației și telecomunicațiile prezintă o importanță capitală pentru dezvoltarea economiei și a societății și se declară dispuse să promoveze cooperarea în domenii de interes reciproc, în special în ceea ce privește:

standardizarea, controlul de conformitate și certificarea;

telecomunicațiile terestre și spațiale, ca de exemplu rețelele de transport, sateliții, fibrele optice, rețeaua numerică cu integrare de servicii (ISDN), transmisiile de date;

electronica și microelectronica;

informatizarea și automatizarea;

televiziunea de înaltă definiție;

cercetarea și dezvoltarea noilor tehnologii ale informației și telecomunicațiilor;

promovarea investițiilor și a investițiilor mixte.

Această cooperare se realizează, în special prin:

colaborarea între experți;

studii și schimburi de informații;

formarea personalului științific și tehnic;

definirea unor proiecte de interes comun;

promovarea de proiecte comune în domeniul cercetării și dezvoltării, crearea unor rețele de informații și de baze de date între universități, centre de cercetare, laboratoare de încercări, întreprinderi și agenți economici din sectorul public și privat din Comunitate și din Brazilia.

Articolul 17

Cooperarea în domeniul turismului

Părțile contractante, în conformitate cu legislația lor, sprijină cooperarea în domeniul turismului, prin intermediul unor acțiuni specifice, ca de exemplu:

schimbul de informații și studiile de prospectare;

acordarea de asistență în domeniul statistic și informatic;

acțiunile de formare;

organizarea de evenimente;

promovarea investițiilor și investițiilor mixte pentru a facilita extinderea călătoriilor în scop turistic.

Articolul 18

Cooperarea în domeniul mediului înconjurător

Prin instituirea cooperării în domeniul mediului înconjurător, părțile contractante își exprimă dorința de a contribui la dezvoltarea durabilă. Acestea se străduiesc să coreleze imperativul dezvoltării economice și sociale cu asigurarea unei protecții corespunzătoare a naturii, precum și să acorde o atenție specială, în cadrul acțiunilor de cooperare, categoriilor celor mai defavorizate ale populației, problemelor mediului urban și protecției ecosistemelor, ca de exemplu pădurile tropicale.

În acest scop, în conformitate cu legislația lor, părțile contractante depun eforturi pentru a realiza acțiuni comune având următoarele obiective:

consolidarea structurilor de mediu din sectoarele public și privat;

formarea de resurse umane specializate;

informarea și sensibilizarea opiniei publice;

realizarea de studii, organizarea de întâlniri și schimburi de know-how și experiență;

elaborarea de proiecte comune;

acordarea de sprijin și asistență cercetării mediului;

cooperarea industrială în domeniul mediului înconjurător.

Articolul 19

Cooperarea în sectorul agricol, forestier și rural

Părțile contractante instituie o cooperare în domeniul agriculturii, mediului rural, silviculturii, precum și în sectoarele agroindustrial și agroalimentar.

În acest scop, dând dovadă de spirit de cooperare și bunăvoință și ținând seama de legislația lor în domeniu, părțile contractante analizează:

posibilitățile de a dezvolta comerțul cu produse agricole, forestiere și agroindustriale;

măsurile sanitare, fitosanitare și de mediu, precum și consecințele acestora, astfel încât acestea să nu constituie un obstacol în calea comerțului.

Părțile contractante se străduiesc să promoveze cooperarea în ceea ce privește:

dezvoltarea sectorului agricol;

dezvoltarea și protecția resurselor forestiere;

mediul agricol și rural;

probleme legate de dimensiunea umană a dezvoltării;

formarea științifică și tehnologică în agricultură;

cercetarea în agricultură;

contactele între producătorii agricoli ai părților contractante, cu scopul de a facilita operațiunile comerciale și investițiile;

statisticile agricole.

Articolul 20

Cooperarea în domeniul sănătății publice

Părțile contractante convin să coopereze în domeniul sănătății publice, cu scopul de a îmbunătăți accesul la serviciile de asistență medicală și calitatea acestora în Brazilia, concentrându-și eforturile asupra îngrijirii medicale de bază pentru categoriile cele mai defavorizate ale populației.

În acest scop, părțile contractante urmăresc:

să sprijine formarea profesională în sectoare specifice ale asistenței medicale;

să elaboreze programe și proiecte pentru ameliorarea stării de sănătate și bunăstării sociale în mediul urban și rural;

să sprijine combaterea maladiilor infecțioase și contagioase, inclusiv a sindromului imunodeficienței dobândite (SIDA).

Articolul 21

Cooperarea în domeniul dezvoltării sociale

(1)   Părțile contractante cooperează în domeniul dezvoltării sociale, în vederea îmbunătățirii nivelului de trai și a calității vieții categoriilor celor mai defavorizate ale populației.

(2)   Măsurile și acțiunile ce vizează atingerea acestor obiective includ acordarea de sprijin, în principal, sub formă de asistență tehnică, în următoarele domenii:

administrarea serviciilor sociale;

formarea profesională și crearea de locuri de muncă;

ameliorarea condițiilor de viață și de igienă în mediul urban și rural;

medicina preventivă;

protecția copilului;

programe de educație și asistență destinate delincvenților juvenili.

Articolul 22

Combaterea drogurilor

(1)   Părțile contractante, în conformitate cu competențele lor, își asumă obligația de a coordona și de a-și intensifica eforturile pentru a preveni și pentru a reduce producția și consumul de droguri.

(2)   Cooperarea în acest domeniu include:

proiecte de formare, educație, tratament și dezintoxicare destinate toxicomanilor, inclusiv proiecte vizând reintegrarea acestora în viața profesională și socială. Aceste proiecte se derulează în țara beneficiară, utilizându-se, în măsura posibilului, infrastructura existentă;

programe și proiecte de cercetare;

acțiuni de cooperare economică care să favorizeze activitățile economice;

schimbul de informații pertinente, inclusiv referitor la spălarea banilor.

(3)   Pentru finanțarea acțiunilor specificate la alineatul (2), părțile contractante pot să se adreseze instituțiilor publice și private, precum și organizațiilor naționale, regionale și internaționale.

Articolul 23

Cooperarea în materie de integrare și cooperare regională

(1)   Cooperarea între părțile contractante poate fi extinsă la acțiuni desfășurate în cadrul acordurilor de cooperare și integrare cu alte țări terțe din aceeași regiune, cu condiția ca astfel de acțiuni să fie compatibile cu aceste acorduri.

(2)   Fără a exclude nici un domeniu, se acordă o atenție deosebită următoarelor acțiuni:

asistența tehnică (servicii oferite de către experți trimiși, formarea personalului tehnic cu privire la aspecte practice ale integrării);

promovarea comerțului interregional;

sprijinirea instituțiilor regionale, precum și a proiectelor și a inițiativelor comune în cadrul Mercosur, al Grupului de la Rio și al Tratatului de cooperare amazoniană;

studii privind legăturile și comunicările regionale.

(3)   Anumite domenii, cum ar fi telecomunicațiile și mediul înconjurător, pot să fie deschise, de comun acord, participării altor țări interesate din regiune, pentru a se evita astfel limitarea cooperării la un cadru strict bilateral.

La cererea oricăreia dintre părțile contractante, alte tipuri de proiecte pot să dobândească o dimensiune regională.

Articolul 24

Cooperarea în domeniul administrației publice

(1)   Părțile contractante, în conformitate cu legislația fiecăreia, cooperează în domeniul administrației publice la nivel federal, statal și municipal.

(2)   În acest scop, părțile contractante întreprind acțiuni ce vizează:

modernizarea sectorului public;

formarea în materie de noi tehnici de administrație;

specializarea sau perfecționarea pentru creșterea mobilității și pentru a permite numirile în alte posturi impuse de schimbările administrative;

revizuirea și perfecționarea metodelor de planificare bugetară;

acordarea de asistență tehnică în administrarea serviciilor sociale: cooperarea în materie de planificare economică și socială.

(3)   Părțile contractante organizează:

întâlniri și vizite ale tehnicienilor, seminare și cursuri de formare pentru funcționarii publici și angajații în administrație, la nivel federal, statal și municipal;

schimburi de informații privind programele de modernizare a departamentelor serviciului public.

Articolul 25

Cooperarea în domeniul informației și al culturii

Părțile contractante convin, în cadrul competențelor pe care le are fiecare, să întreprindă acțiuni comune în domeniile informației și comunicației, cu scopul de a consolida legăturile culturale existente deja între Brazilia și statele membre ale Comunității.

Aceste acțiuni se desfășoară, în special, sub formă de:

schimb de informații adecvate pe teme de interes reciproc;

studii pregătitoare și asistență tehnică pentru conservarea patrimoniului cultural;

încurajarea manifestărilor culturale și a schimburilor culturale și academice.

Articolul 26

Cooperarea în domeniul pescuitului

Părțile contractante recunosc importanța realizării unei convergențe de interese în domeniul pescuitului. În consecință, ele depun eforturi pentru a consolida și dezvolta cooperarea în acest domeniu prin elaborarea și punerea în aplicare a unor programe specifice, cu participarea activă a agenților economici interesați.

Articolul 27

Cooperarea în domeniul formării

Părțile contractante organizează programe de formare profesională în sectoare de interes reciproc, ținând seama de noile tehnologii din acest domeniu.

Această cooperare poate să îmbrace următoarele forme:

activități punctuale care presupun trimiterea unor experți sau a unor persoane cu experiență într-un anumit domeniu în țara parteneră;

cursuri pentru formatori, funcționari publici sau cadre de conducere din sectorul privat;

programe pentru schimburile de know-how și de tehnici între instituții (în special în domeniul statisticii).

Articolul 28

Resurse pentru realizarea cooperării

În vederea atingerii obiectivelor cooperării prevăzute de prezentul acord, părțile contractante își asumă obligația de a pune la dispoziție, în limita posibilităților lor și prin mecanismele de care dispun, resursele corespunzătoare, inclusiv resurse financiare. În acest context, se va face o programare multianuală și o stabilire a priorităților, ținând seama de necesitățile Braziliei și de nivelul său de dezvoltare.

Articolul 29

Comitetul mixt

(1)   Părțile contractante hotărăsc să mențină comitetul mixt instituit prin acordul de cooperare semnat în 1982. De asemenea, ele hotărăsc să mențină subcomitetul pentru știință și tehnologie înființat în 1987 și subcomitetul pentru cooperare industrială creat în 1989.

(2)   Comitetul mixt:

asigură buna funcționare a prezentului acord;

coordonează activitățile, proiectele și operațiunile concrete referitoare la obiectivele acestui acord și propune modalitățile de realizarea a acestora;

examinează evoluția comerțului și a cooperării între părțile contractante;

face recomandările necesare pentru a favoriza extinderea comerțului, precum și intensificarea și diversificarea cooperării;

identifică modalitățile adecvate de prevenire a dificultăților care ar putea să apară în domeniile reglementate de prezentul acord.

(3)   Părțile contractante stabilesc de comun acord ordinea de zi a reuniunilor comitetului mixt, precum și data și locul unde urmează să se desfășoare acestea.

Comitetul mixt adoptă el însuși dispoziții cu privire la frecvența și locul reuniunilor ulterioare, președinția acestora, posibilitatea de a crea alte subcomitete în afara celor deja existente, precum și în legătură cu alte probleme.

Articolul 30

Alte acorduri

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor din tratatele de instituire a Comunităților Europene, nici prezentul acord, nici orice altă acțiune întreprinsă în cadrul său, nu afectează în nici un fel competențele statelor membre ale Comunității de a desfășura activități bilaterale cu Brazilia în domeniul cooperării economice sau, dacă este necesar, de a încheia noi acorduri de cooperare cu Brazilia.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1) cu privire la cooperarea economică, dispozițiile din prezentul acord înlocuiesc dispozițiile altor acorduri încheiate între statele membre ale Comunității și Brazilia, în cazul în care astfel de dispoziții sunt incompatibile sau identice cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 31

Clauza aplicării teritoriale

Prezentul acord se aplică teritoriilor unde se aplică Tratatul de instituire a Comunității și în condițiile prevăzute în acel tratat, pe de o parte, și teritoriului Braziliei, pe de altă parte.

Articolul 32

Anexa

Anexa face parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 33

Intrarea în vigoare și prelungirea tacită

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile contractante s-au informat cu privire la îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop. Acordul se încheie pe o perioadă de cinci ani. El se prelungește tacit în fiecare an în cazul în care nici una din părțile contractante nu îl denunță printr-o notificare adresată în scris celeilalte părți, cu șase luni înainte de data expirării.

Articolul 34

Autenticitatea textelor

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, fiecare text fiind autentic în egală măsură.

Articolul 35

Clauza evolutivă

(1)   Părțile contractante pot să lărgească sfera prezentului acord pe baza consimțământului reciproc, în vederea creșterii nivelului de cooperare și a completării acestuia cu instrumentele aferente unor sectoare sau activități specifice.

(2)   În cadrul aplicării prezentului acord, fiecare dintre părțile contractante poate formula propuneri vizând lărgirea sferei de cooperare, luând în considerare experiența dobândită de ambele părți în derularea sa.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig.

Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

For regeringen for Den Føderative Republik Brasilien

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Για την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile

Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Image


ANEXĂ

SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind transportul maritim

Stimate domn,

Vă rog să binevoiți a confirma acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele ce urmează:

Prin semnarea Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei, părțile și-au asumat obligația de a aborda în mod corespunzător problemele legate de funcționarea transportului maritim, în special cele care ar putea crea obstacole în calea dezvoltării schimburilor comerciale. În această privință, se vor căuta soluții reciproc avantajoase, respectându-se totodată principiul liberei concurențe și concurenței loiale pe baze comerciale.

S-a convenit, de asemenea, ca astfel de probleme să fie discutate și în cadrul comitetului mixt. Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Pentru Consiliul Comunităților Europene

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră cu data de astăzi și de a confirma acordul guvernului meu cu privire la cele ce urmează:

„Prin semnarea Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei, părțile și-au asumat obligația de a aborda în mod corespunzător problemele legate de funcționarea transportului maritim, în special cele care ar putea crea obstacole în calea dezvoltării schimburilor comerciale. În această privință, se vor căuta soluții reciproc avantajoase, respectându-se totodată principiul liberei concurențe și concurenței loiale pe baze comerciale.

S-a convenit, de asemenea, ca astfel de probleme să fie discutate și în cadrul comitetului mixt.”

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei


Top