EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992A1030(01)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

OJ L 313, 30.10.1992, p. 72–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 197 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 157 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 157 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 59 - 68

In force

11/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

157


21992A1030(01)


L 313/72

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD-CADRU DE COOPERARE

între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

pe de o parte,

GUVERNUL REPUBLICII PARAGUAY,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile de prietenie dintre statele membre ale Comunității Economice Europene, denumite în continuare „Comunitatea”, și Republica Paraguay, denumită în continuare „Paraguay”,

REAFIRMÂND importanța pe care o acordă principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, valorilor democratice și respectării drepturilor omului,

LUÂND ÎN CONSIDERARE ceea ce se afirmă în Declarația de la Roma din 20 decembrie 1990 și în Comunicatul de la Luxemburg din 27 aprilie 1991 între Comunitate, statele sale membre și țările Grupului de la Rio,

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Comunității și a statelor sale membre de a contribui la rezolvarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă Paraguay ca urmare a revenirii la democrație,

LUÂND ÎN CONSIDERARE interesul comun pe care îl au în stabilirea de noi legături contractuale pentru dezvoltarea unei cooperări extinse în domenii de importanță esențială pentru progresul social și economic, precum și în intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale și încurajarea fluxului investițional,

LUÂND ÎN CONSIDERARE noua politică a Comunității privind cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din America Latină,

CONȘTIENTE de importanța asigurării participării la cooperare a persoanelor și organismelor care au un interes direct în această chestiune, în special operatori economici și organismele lor reprezentative,

ÎNTRUCÂT Paraguay este angajat într-un vast proces de integrare regională împreună cu Argentina, Brazilia și Uruguay în Piața Comună a Sudului, denumită în continuare „Mercosur”, și întrucât Comunitatea intenționează să stabilească o cooperare cu fiecare dintre aceste țări și cu noua entitate regională, menită să ofere sprijin pentru procesul de integrare menționat,

LUÂND ÎN CONSIDERARE statutul lor actual sau viitor de membre ale Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT) și de necesitatea de a menține și de a îmbunătăți normele comerțului internațional liber și fără bariere,

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE:

João de Deus PINHEIRO,

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze, Președinte în exercițiu al Consiliului Comunităților Europene,

Abel MATUTES,

Membru al Comisiei Comunităților Europene,

REPUBLICA PARAGUAY:

Alexis FRUTOS VAESKEN,

Ministrul Afacerilor Externe,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Baza democratică a cooperării

Relațiile de cooperare dintre Comunitate și Paraguay și prezentul acord în integralitatea sa se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului, care inspiră politicile interne și internaționale atât ale Comunității, cât și ale Paraguayului.

Articolul 2

Sprijinul procesului democratic

(1)   Părțile contractante consideră esențial sprijinul pe care îl poate oferi Comunitatea pentru consolidarea procesului democratic din Paraguay. În acest sens, Comunitatea își reafirmă disponibilitatea de a contribui, în măsura competențelor și posibilităților sale, la întărirea instituțiilor democratice ale Paraguayului.

(2)   Părțile convin, de asemenea, să acorde o atenție deosebită încurajării, prin mijloace adecvate, a întoarcerii în Paraguay a persoanelor care au fost obligate să părăsească țara din motive politice.

Articolul 3

Cooperare economică

(1)   Părțile contractante se angajează, ținând seama de interesele comune și de obiectivele economice pe termen mediu și lung, să dezvolte cea mai vastă cooperare economică posibilă. Obiectivele acestei cooperări urmăresc în special:

(a)

să promoveze diversificarea economiei Paraguayului;

(b)

să întărească și să diversifice legăturile economice dintre părțile contractante;

(c)

să contribuie la dezvoltarea economiilor și la îmbunătățirea nivelului de trai ale părților;

(d)

să deschidă surse noi de aprovizionare și piețe noi;

(e)

să creeze condiții care să favorizeze dezvoltarea pieței muncii;

(f)

să încurajeze cooperarea industrială și comercială, în special între întreprinderi mici și mijlocii;

(g)

să sprijine integrarea economiei Paraguayului în Mercosur.

(2)   Părțile contractante stabilesc, fără a exclude în principiu nici un sector, domeniile în care urmează să desfășoare o cooperare economică și industrială, având în vedere scopurile lor, interesele reciproce și competențele lor.

Luând în considerare cele de mai sus, cooperarea se va concentra în special pe următoarele sectoare:

(a)

servicii, inclusiv servicii financiare, turism, transporturi și telecomunicații;

(b)

proprietate intelectuală și industrială, norme și standarde;

(c)

gestionarea resurselor naturale și, în special, conservarea și utilizarea eficientă a resurselor forestiere, inclusiv reîmpădurirea;

(d)

protecția mediului;

(e)

agricultura;

(f)

industrie, exploatare minieră și energie;

(g)

aspecte economice și monetare.

(3)   Se prevăd în special următoarele activități:

(a)

conferințe și seminarii;

(b)

misiuni comerciale și industriale;

(c)

misiuni de explorare și misiuni privind investițiile și promovarea asociațiilor în participațiune „joint ventures”;

(d)

vizite și întâlniri între agenți economici;

(e)

organizarea de întâlniri patronale și de târguri generale și sectoriale;

(f)

acordarea de servicii de către experți;

(g)

studii specifice;

(h)

servicii de consultanță și asistență tehnică;

(i)

cooperare între instituții financiare;

(j)

încheierea între statele membre ale Comunității și Paraguay a unor acorduri privind dubla impozitare;

(k)

schimbul de informații corespunzătoare, în special accesul la bazele de date existente sau viitoare;

(l)

crearea de rețele de operatori economici, în special în industrie.

Articolul 4

Cooperare în agricultură

(1)   Paraguay și Comunitatea stabilesc o cooperare în domeniul agriculturii. În acest scop, părțile analizează, într-un spirit de cooperare și de bunăvoință:

(a)

posibilitățile de dezvoltare a schimburilor lor comerciale de produse agricole;

(b)

măsurile sanitare, fitosanitare și de mediu și efectele lor, pentru ca acestea să nu împiedice comerțul, ținând seama de legislațiile în domeniu ale celor două părți.

(2)   Comunitatea contribuie la eforturile Paraguayului de a-și diversifica exportul de produse agricole.

Articolul 5

Cooperare industrială

(1)   Părțile contractante convin să promoveze lărgirea și diversificarea producției Paraguayului în sectorul industrial și cel al serviciilor, orientându-și activitățile de cooperare către întreprinderile mici și mijlocii, în special, și încurajând măsurile de facilitare a accesului acestor întreprinderi la sursele de capital, la piețe și la tehnologia corespunzătoare. Aceste măsuri pot include instituirea în comun de mecanisme și instituții adecvate.

(2)   Părțile contractante convin, de asemenea, să examineze posibilitatea promovării acelor proiecte care ar putea ajuta integrarea armonioasă a industriei Paraguayului în Mercosur.

Articolul 6

Cooperare în domeniul mediului

(1)   Părțile contractante se angajează să coopereze pentru protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu, în vederea rezolvării problemelor legate de poluarea apei, solului și aerului, eroziune, deșertificare și despădurire și exploatarea excesivă a resurselor naturale. Părțile contractante încurajează, de asemenea, conservarea productivă a florei și faunei forestiere și acvatice, a cursurilor de apă, conservarea pădurilor tropicale și a parcurilor naționale.

(2)   În acest scop, părțile contractante își orientează eforturile în ceea ce privește mediul în special către:

(a)

constituirea și consolidarea structurilor de protecție a mediului din sectorul public și privat;

(b)

dezvoltarea și îmbunătățirea legislațiilor, reglementărilor și standardelor;

(c)

cercetarea, formarea profesională, informarea și sensibilizarea opiniei publice;

(d)

realizarea de studii și proiecte și acordarea de asistență tehnică;

(e)

organizarea de întâlniri, seminarii, ateliere, conferințe și vizite ale funcționarilor publici, specialiștilor, tehnicienilor, oamenilor de afaceri și ale altor persoane care dețin funcții în domeniul mediului.

Articolul 7

Investițiile

Părțile contractante convin:

(a)

să promoveze, în măsura competențelor, reglementările și politicile lor, o creștere a investițiilor reciproc avantajoase;

(b)

să îmbunătățească în continuare climatul favorabil investițiilor reciproce ale statelor membre ale Comunității și ale Paraguayului, în special prin acorduri pentru promovarea și protejarea acestor investiții pe baza principiilor de nediscriminare și reciprocitate.

Articolul 8

Cooperare științifică și tehnologică

(1)   Părțile contractante convin să sprijine promovarea și dezvoltarea capacității științifice și tehnologice a Paraguayului.

Acest obiectiv va fi urmărit prin încurajarea și promovarea celei mai largi cooperări posibile între organisme sau firme specializate ale părților contractante, în special prin stabilirea de legături între centrele de cercetare ale celor două părți în vederea rezolvării în comun a problemelor de interes reciproc.

(2)   Fără a exclude în principiu nici un sector, părțile contractante stabilesc împreună domeniile cooperării lor. Acestea cuprind în special următoarele:

(a)

întărirea capacității de cercetare;

(b)

dezvoltarea și gestionarea de politici privind știința și tehnologia;

(c)

protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu;

(d)

promovarea unei utilizări eficiente a resurselor naturale, în special a resurselor forestiere;

(e)

promovarea integrării și cooperării regionale în domeniul științei și tehnologiei;

(f)

difuzarea informațiilor și a cunoștințelor științifice și tehnologice.

(3)   Părțile contractante facilitează și încurajează măsurile menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor cooperării dintre ele, în special:

(a)

proiectele comune de cercetare dintre centrele de cercetare și alte instituții competente ale părților;

(b)

schimburi de informații științifice, mai ales prin seminare, ateliere, conferințe etc.;

(c)

sprijinirea reintegrării în Paraguay a oamenilor de știință, inginerilor și specialiștilor.

Articolul 9

Tratament pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate

Părțile contractante își acordă reciproc, cu privire la importurile și exporturile de mărfuri, tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate, în conformitate cu Acordul General pentru Tarife și Comerț.

Articolul 10

Admitere temporară de mărfuri

Părțile contractante se angajează să ia în discuție acordarea scutirii de drepturi și taxe pentru mărfurile care au făcut obiectul unor acorduri internaționale în domeniu care sunt admise temporar pe teritoriul lor și sunt destinate reexportării.

Articolul 11

Cooperare comercială

(1)   Părțile contractante convin să dezvolte și să diversifice în cel mai înalt grad posibil schimburile comerciale, ținând seama de situația economică a fiecăreia dintre părți și facilitând cât mai mult posibil tranzacțiile comerciale dintre ele.

(2)   Părțile contractante convin să analizeze modalități și mijloace de a elimina barierele netarifare și cvasitarifare și, ținând seama de lucrările realizate de către organizațiile internaționale, se angajează să promoveze o politică care vizează:

(a)

să faciliteze cât mai mult tranzacțiile comerciale dintre ele;

(b)

să coopereze pe plan bilateral și plan multilateral în chestiuni de interes comun, inclusiv cele referitoare la proprietatea intelectuală și industrială, denumirile de origine, produsele de bază, produsele fabricate și semifabricate;

(c)

să faciliteze cooperarea dintre serviciile lor vamale în domenii cuprinzând formarea profesională, simplificarea procedurilor și descoperirea încălcărilor reglementărilor vamale;

(d)

să țină seama fiecare de interesele celeilalte părți în ceea ce privește accesul la resurse, prelucrarea acestor resurse și accesul pe piață pentru produsele părților contractante;

(e)

să stabilească contacte mai strânse între operatorii economici pentru a diversifica și a crește fluxurile comerciale existente;

(f)

să analizeze, să facă recomandări și să pună în aplicare măsuri de promovare comerciale în scopul extinderii importurilor și a exporturilor;

(g)

să țină cât mai mult seama de opinia celeilalte părți cu privire la măsurile care ar putea avea un efect advers asupra schimburilor comerciale dintre părți.

Articolul 12

Cooperare în domeniul administrației publice

(1)   Părțile contractante cooperează pentru a contribui la modernizarea și raționalizarea administrației publice la nivel național și regional, în special cu privire la restructurarea administrației centrale.

(2)   Pentru a atinge aceste obiective, părțile contractante promovează, printre altele:

seminarii, burse și cursuri de formare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice;

îmbunătățirea dotărilor instituțiilor și autorităților publice.

Articolul 13

Cooperare privind informarea, comunicarea și cultura

(1)   Cooperarea dintre părți include informarea și comunicarea, ținând seama de dimensiunea culturală a relațiilor dintre ele.

(2)   Această cooperare include conservarea bunurilor istorice și culturale.

Articolul 14

Formare profesională

(1)   Cooperarea instituită în sensul acordului poate include elementele de formare necesare.

(2)   Acțiunile de formare se adresează în mod esențial formatorilor și cadrelor didactice sau cadrelor care dețin deja funcții de răspundere în întreprinderi, autorități publice, servicii publice și alte organisme economice și sociale.

(3)   Părțile contractante examinează posibilitatea de a introduce programe specifice de formare profesională care să contribuie la întărirea instituțiilor democratice ale Paraguayului.

Articolul 15

Cooperare în sectorul sănătății publice

Părțile contractante convin să coopereze în domeniul sănătății publice, în scopul creșterii nivelului de trai și al calității vieții, mai ales în sectoarele cele mai dezavantajate.

Pentru atingerea acestor obiective, părțile se angajează să realizeze cercetări comune, transferuri de tehnologie, schimburi de experiență și asistență tehnică, incluzând în special măsuri referitoare la:

gestionarea și administrarea serviciilor competente în domeniu;

organizarea de întâlniri științifice și schimburi de specialiști;

realizarea de programe de formare profesională;

programe și proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate și bunăstare socială din zonele urbane și rurale.

Articolul 16

Cooperare în combaterea consumului de droguri

(1)   Părțile contractante se angajează ca, în conformitate cu dispozițiile lor legale, să-și coordoneze și să-și intensifice eforturile pentru prevenirea și reducerea producției, traficului ilicit și a consumului de droguri.

(2)   Această cooperare include:

proiecte de formare profesională, educare, tratare și reabilitare a toxicomanilor, inclusiv proiecte de reintegrare a acestora în viața profesională și socială;

programe și proiecte de cercetare;

măsuri de încurajare a soluțiilor economice alternative;

schimburi reciproce de informații relevante, inclusiv referitoare la spălarea banilor.

(3)   La finanțarea operațiunilor menționate pot contribui instituții publice și private și organizații naționale, regionale sau internaționale, în colaborare cu Guvernul Republicii Paraguay și cu autoritățile competente ale Comunității și ale statelor sale membre.

Articolul 17

Turism

Părțile contractante promovează, în conformitate cu legislația proprie, cooperarea în domeniul turismului, care trebuie realizată prin măsuri specifice concentrate pe:

schimburi de funcționari și experți în turism, precum și schimburi reciproce de informații și statistici în domeniu și transfer de tehnologie;

dezvoltarea de activități de stimulare a traficului turistic și a investițiilor în domeniu;

promovarea unor programe de formare menite în special să vină în sprijinul gestionării și administrării hotelurilor;

participarea comună la târguri și expoziții menite să crească fluxul turistic.

Articolul 18

Cooperare și integrare regională

(1)   Cooperarea dintre părțile contractante poate fi extinsă la acțiuni întreprinse în contextul acordurilor de cooperare sau de integrare cu țări terțe din aceeași regiune.

(2)   Fără a exclude nici un domeniu, se acordă o atenție deosebită următoarelor acțiuni:

(a)

cooperarea privind aspectele de mediu la nivel regional;

(b)

dezvoltarea comerțului intraregional;

(c)

consolidarea instituțiilor regionale și sprijinirea dezvoltării unor politici și activități comune;

(d)

comunicații regionale, în special fluviale.

Articolul 19

Cooperare pentru dezvoltare

(1)   Pentru a consolida și accelera dezvoltarea economică și socială a Paraguayului, Comunitatea va pune în aplicare acțiuni de asistență în contextul programelor comunitare pentru țările în curs de dezvoltare.

(2)   Se acordă o importanță deosebită dezvoltării rurale, mai ales dezvoltării rurale integrate, programelor comune de formare profesională, acțiunilor menite să îmbunătățească autosuficiența alimentară și ocuparea forței de muncă, a condițiilor de locuit urbane și rurale și promovarea organizațiilor de bază.

Articolul 20

Resurse pentru realizarea cooperării

Pentru a înlesni realizarea obiectivelor de cooperare stabilite în prezentul acord, părțile contractante pun la dispoziție, în limitele posibilităților și prin mecanismele proprii, resursele corespunzătoare, inclusiv resursele financiare.

Articolul 21

Comisia mixtă de cooperare

(1)   Se instituie o comisie mixtă de cooperare alcătuită din reprezentanți ai Comunității și ai Paraguayului. Aceasta ține o ședință pe an, alternativ la Bruxelles și la Asunción, la o dată și cu o ordine de zi care se stabilesc de comun acord. Pot fi convocate ședințe extraordinare cu acordul ambelor părți.

(2)   Comisia mixtă asigură funcționarea corespunzătoare a acordului și analizează toate chestiunile care decurg din aplicarea acestuia. În îndeplinirea acestui rol, principalele funcții ale comisiei sunt următoarele:

(a)

să examineze măsuri de dezvoltare și diversificare a comerțului, în conformitate cu obiectivele prezentului acord;

(b)

să schimbe opinii în legătură cu orice aspecte de interes comun privind schimburile comerciale și cooperarea, inclusiv programe viitoare și resursele disponibile pentru realizarea acestora;

(c)

să facă recomandări pentru promovarea extinderii schimburilor comerciale și pentru intensificarea cooperării, ținând seama de necesitatea coordonării măsurilor planificate;

(c)

în general, să recomande soluții menite să contribuie la atingerea obiectivelor prezentului acord.

(3)   Comisia mixtă poate înființa subcomisii specializate și grupuri de lucru care să o sprijine în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Articolul 22

Alte acorduri

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor tratatelor de instituire a Comunităților Europene, nici prezentul acord, nici vreo acțiune întreprinsă în baza acestuia nu afectează în vreun fel competențele statelor membre ale Comunităților de a desfășura activități bilaterale cu Paraguay în domeniul cooperării economice cu Paraguay sau, după caz, de a încheia noi acorduri de cooperare economică cu Paraguay.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1) privind cooperarea economică, dispozițiile prezentului acord înlocuiesc dispozițiile acordurilor încheiate între statele membre ale Comunităților și Paraguay, în cazul în care aceste dispoziții sunt fie incompatibile fie identice cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 23

Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în condițiile prevăzute de Tratat, și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Paraguay.

Articolul 24

Clauză evolutivă

(1)   Părțile contractante pot, de comun acord, să extindă prezentul acord în vederea îmbunătățirii nivelurilor de cooperare și a completării acestora, în conformitate cu legislația proprie, prin acorduri privind sectoare sau activități specifice.

(2)   În ceea ce privește aplicarea prezentului acord, oricare dintre părțile contractante poate formula propuneri de extindere a domeniului cooperării reciproce, ținând seama de experiența dobândită în aplicarea sa.

Articolul 25

Intrare în vigoare și durată

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile contractante își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

(2)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă de cinci ani. Acesta se prelungește anual, în cazul în care nici una dintre părți nu îl denunță cu șase luni înainte de data expirării.

Articolul 26

Anexe

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 27

Texte autentice

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar, în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, fiecare dintre aceste texte fiind autentic în aceeași măsură.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Gobierno de la República del Paraguay

For regeringen for Republikken Paraguay

Für die Regierung der Republik Paraguay

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης

For the Government of the Republic of Paraguay

Pour le gouvernement de la république du Paraguay

Per il governo della Repubblica del Paraguay

Voor de Regering van de Republiek Paraguay

Pelo Governo da República do Paraguai

Image


ANEXA I

Schimb de scrisori privind transportul maritim

Stimate domn,

Cu ocazia semnării acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Paraguay, părțile s-au angajat să abordeze în mod corespunzător chestiunile legate de funcționarea transportului maritim, în special în cazul în care dezvoltarea schimburilor comerciale ar putea fi împiedicată. Se vor căuta soluții satisfăcătoare pentru ambele părți privind navigația, respectându-se principiul concurenței libere și loiale pe o bază comercială.

S-a convenit, de asemenea, ca aceste chestiuni să fie discutate și de către Comisia mixtă.

V-aș rămâne recunoscător dacă mi-ați confirma acordul guvernului țării dumneavoastră asupra celor de mai sus.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Consiliului Comunităților Europene

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră de astăzi cu următorul conținut:

„Cu ocazia semnării acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Paraguay, părțile s-au angajat să abordeze în mod corespunzător chestiunile legate de funcționarea transportului maritim, în special în cazul în care dezvoltarea schimburilor comerciale ar putea fi împiedicată. Se vor căuta soluții satisfăcătoare pentru ambele părți privind navigația, respectându-se principiul concurenței libere și loiale pe o bază comercială.

S-a convenit, de asemenea, ca aceste chestiuni să fie discutate și de către Comisia mixtă.”

Am onoarea să vă confirm acordul guvernului meu cu privire la conținutul scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Pentru Guvernul Republicii Paraguay


ANEXA II

Declarație unilaterală a Comunității privind Sistemul de preferințe generalizate

Comunitatea Economică Europeană reafirmă importanța pe care o acordă Sistemului de preferințe generalizate, instituit prin Rezoluția 21 (II) a celei de-a doua Conferințe a Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

Comunitatea Europeană este pregătită să analizeze orice propuneri pe care i le adresează Paraguay pentru a permite acestei țări să utilizeze la maximum schema de preferințe generalizate pe care Comunitatea a pus-o în aplicare în conformitate cu rezoluția menționată mai sus.

În plus, pentru a se asigura că funcționarii publici și operatorii economici din Paraguay au o mai bună cunoaștere a schemei Comunității, Comunitatea va organiza seminare de informare în Paraguay.


Top