EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2088-20200712

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/2020-07-12

02019R2088 — RO — 12.07.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2019

privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 317 9.12.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2020/852 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2020

  L 198

13

22.6.2020
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2019

privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„participant la piața financiară” înseamnă:

(a) 

o societate de asigurare care pune la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP);

(b) 

o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii;

(c) 

o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP);

(d) 

un creator al unui produs de pensii;

(e) 

un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA);

(f) 

un furnizor de produse paneuropene de pensii personale (PEPP);

(g) 

un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(h) 

un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(i) 

o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (o societate de administrare a OPCVM); sau

(j) 

o instituție de credit care oferă servicii de administrare de portofolii;

2. 

„societate de asigurare” înseamnă o societate de asigurare autorizată în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2009/138/CE;

3. 

„produs de investiții bazat pe asigurări” sau „IBIP” înseamnă:

(a) 

un produs de investiții bazat pe asigurări, în sensul definiției de la articolul 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ); sau

(b) 

un produs de asigurare, care este pus la dispoziția unui investitor profesional și care oferă o valoare la scadență sau de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței;

4. 

„administrator de fonduri de investiții alternative” sau „AFIA” înseamnă un AFIA, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

5. 

„firmă de investiții” înseamnă o firmă de investiții, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;

6. 

„administrare de portofolii” înseamnă administrare de portofolii, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2014/65/UE;

7. 

„instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale” sau „IORP” înseamnă o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/2341, cu excepția unei instituții în privința căreia un stat membru a decis să aplice articolul 5 din respectiva directivă sau a unei instituții care gestionează scheme de pensii care împreună au mai puțin de 15 membri în total;

8. 

„produs de pensii” înseamnă:

(a) 

un produs de pensii astfel cum este menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014; sau

(b) 

un produs de pensii individual astfel cum este menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

9. 

„produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP” înseamnă un produs în sensul definiției de la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2019/1238;

10. 

„societate de administrare a OPCVM” înseamnă:

(a) 

o societate de administrare, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE; sau

(b) 

o societate de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2009/65/CE și care nu a desemnat o societate de administrare autorizată în temeiul directivei respective pentru administrarea proprie;

11. 

„consultant financiar” înseamnă:

(a) 

un intermediar de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;

(b) 

o societate de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;

(c) 

o instituție de credit care oferă consultanță de investiții;

(d) 

o firmă de investiții care furnizează consultanță de investiții;

(e) 

un AFIA care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) litera (b) punctul (i) din Directiva 2011/61/UE; sau

(f) 

o societate de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Directiva 2009/65/CE;

12. 

„produs financiar” înseamnă:

(a) 

un portofoliu gestionat în conformitate cu punctul 6 de la prezentul articol;

(b) 

un fond de investiții alternative (FIA);

(c) 

un IBIP;

(d) 

un produs de pensii;

(e) 

o schemă de pensii;

(f) 

un OPCVM; sau

(g) 

un PEPP;

13. 

„fond de investiții alternative” sau „FIA” înseamnă un FIA, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

14. 

„schemă de pensii” înseamnă o schemă de pensii, în sensul definiției de la articolul 6 punctul 2 din Directiva (UE) 2016/2341;

15. 

„organism de plasament colectiv în valori mobiliare” sau „OPCVM” înseamnă un organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

16. 

„consultanță de investiții” înseamnă consultanță de investiții, în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/65/UE;

17. 

„investiție durabilă” înseamnă o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu, măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor privind utilizarea energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în materie de producție de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în ce privește efectele asupra biodiversității și asupra economiei circulare, sau o investiție într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea inegalității sau care promovează coeziunea socială, integrarea socială și raporturile de muncă sau investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, în special în ceea ce privește structuri de gestionare solide, raporturile cu forța de muncă, remunerația personalului relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale;

18. 

„investitor profesional” înseamnă un client care întrunește criteriile stabilite în anexa II la Directiva 2014/65/UE;

19. 

„investitor individual” înseamnă un investitor care nu este un investitor profesional;

20. 

„intermediar de asigurări” înseamnă un intermediar de asigurări, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva (UE) 2016/97;

21. 

„consultanță de asigurări” înseamnă consultanță, în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) punctul 15 din Directiva (UE) 2016/97;

22. 

„risc legat de durabilitate” înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției;

23. 

„fond european de investiții pe termen lung” sau „ELTIF” înseamnă un fond autorizat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2015/760;

24. 

„factori de durabilitate” înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

▼M1

Articolul 2a

Principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ

(1)  Autoritățile europene de supraveghere instituite prin Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului (împreună denumite în continuare „AES”) elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor referitoare la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” menționat la articolul 2 punctul 17 din prezentul regulament, în conformitate cu conținutul, metodologiile și prezentarea indicatorilor de durabilitate referitori la efectele negative menționate la articolul 4 alineatele (6) și (7) din prezentul regulament.

(2)  AES prezintă Comisiei proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la alineatul (1) până la 30 decembrie 2020.

(3)  Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼B

Articolul 3

Transparența politicilor privind riscurile legate de durabilitate

(1)  Participanții la piața financiară publică pe site-urile lor internet informații despre politicile privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele lor de luare a deciziilor privind investițiile.

(2)  Consultanții financiari publică pe site-urile lor internet informații despre politicile lor privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța de asigurări.

Articolul 4

Transparența efectelor negative asupra durabilității la nivel de entitate

(1)  Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor internet:

(a) 

atunci când iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, o declarație privind politicile de diligență cu privire la aceste efecte negative principale, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor, precum și de tipurile de produse financiare pe care le pun la dispoziție; sau

(b) 

atunci când nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, motivele clare pentru care nu fac acest lucru inclusiv, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când vor lua în considerare astfel de efecte negative.

(2)  Participanții la piața financiară includ în informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) cel puțin următoarele:

(a) 

informații despre politicile lor de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra durabilității și a indicatorilor în acest sens;

(b) 

o descriere a principalelor efecte negative asupra durabilității și a tuturor măsurilor luate sau, după caz, planificate în legătură cu aceasta;

(c) 

rezumate ale politicilor de implicare în conformitate cu articolul 3g din Directiva 2007/36/CE, dacă este cazul;

(d) 

o trimitere la respectarea de către aceștia a unor coduri de conduită responsabilă în afaceri și la standarde recunoscute la nivel internațional în materie de diligență și raportare și, după caz, la gradul de aliniere a acestora la obiectivele Acordului de la Paris.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), de la 30 iunie 2021, participanții la piața financiară care depășesc la data întocmirii bilanțului criteriul privind numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar publică și mențin pe site-urile lor internet o declarație privind politicile lor de diligență în ceea ce privește principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. Declarația menționată include cel puțin informațiile menționate la alineatul (2).

(4)  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, de la 30 iunie 2021, participanții la piața financiară care sunt întreprinderi-mamă ale unui grup mare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (7) din Directiva 2013/34/UE, care depășesc la data întocmirii bilanțului grupului, pe bază consolidată, criteriul privind numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar publică și mențin pe site-urile lor internet o declarație privind politicile lor de diligență în ceea ce privește principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. Declarația menționată include cel puțin informațiile menționate la alineatul (2).

(5)  Consultanții financiari publică și mențin pe site-urile lor internet:

(a) 

informații cu privire la motivele pentru care, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor precum și de tipurile de produse financiare cu privire la care oferă consultanță, iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări; sau

(b) 

informații cu privire la motivele pentru care nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări și, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când vor lua în considerare astfel de efecte negative.

(6)  Până la 30 decembrie 2020, AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, cu privire la conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol referitoare la indicatorii de durabilitate referitori la efectele negative asupra climatului și alte efecte negative legate de mediu.

Dacă este cazul, AES solicită informații de la Agenția Europeană de Mediu și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

(7)  Până la 30 decembrie 2021, AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, în ceea ce privește conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol referitoare la indicatorii de durabilitate referitori la efectele negative legate de aspectele sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 5

Transparența politicilor de remunerare în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate

(1)  Participanții la piața financiară și consultanții financiari includ în politicile lor de remunerare informații cu privire la modul în care politicile respective sunt compatibile cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și publică aceste informații pe site-urile lor internet.

(2)  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se includ în politicile de remunerare pe care participanții la piața financiară și consultanții financiari trebuie să le instituie și să le mențină în conformitate cu legislația sectorială, în special Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 și (UE) 2016/2341.

Articolul 6

Transparența integrării riscurilor legate de durabilitate

(1)  Participanții la piața financiară includ în informațiile precontractuale descrieri privind următoarele:

(a) 

modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile lor de investiții; și

(b) 

rezultatele evaluării privind efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului produselor financiare pe care le pun la dispoziție.

În cazul în care participanții la piața financiară consideră riscurile legate de durabilitate ca nefiind relevante, descrierile menționate la primul paragraf includ o expunere de motive clară și concisă.

(2)  Consultanții financiari includ în informațiile precontractuale descrieri privind următoarele:

(a) 

modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în consultanța lor de investiții sau de asigurări; și

(b) 

rezultatul evaluării referitoare la efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului produselor financiare cu privire la care acordă consultanță.

În cazul în care participanții la piața financiară consideră riscurile legate de durabilitate ca nefiind relevante, descrierile menționate la primul paragraf includ o expunere de motive clară și concisă.

(3)  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol sunt furnizate după cum urmează:

(a) 

în cazul AFIA, în informațiile furnizate investitorilor menționate la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(b) 

în cazul societăților de asigurare, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 185 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE sau, după caz, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97;

(c) 

în cazul IORP, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d) 

în cazul administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e) 

în cazul administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f) 

în cazul creatorilor de produse de pensii, în scris, cu suficient timp înainte ca un investitor individual să încheie un contract în legătură cu un produs de pensii;

(g) 

în cazul societăților de administrare a OPCVM, în prospectul menționat la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h) 

în cazul firmelor de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii sau oferă consultanță de investiții, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE;

(i) 

în cazul instituțiilor de credit care furnizează servicii de administrare de portofolii sau oferă consultanță de investiții, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE;

(j) 

în cazul intermediarilor de asigurări și al societăților de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și în cazul intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la produsele de pensii expuse fluctuațiilor pieței, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97;

(k) 

în cazul AFIA ai ELTIF, în prospectul menționat la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2015/760;

(l) 

în cazul furnizorilor de PEPP, în documentul cu informații esențiale privind PEPP astfel cum se menționează la articolul 26 din Regulamentul (UE) 2019/1238.

Articolul 7

Transparența efectelor negative asupra durabilității la nivel de produs financiar

(1)  Până la 30 decembrie 2022, pentru fiecare produs financiar în cazul în care un participant la piața financiară aplică articolul 4 alineatul (1) litera (a) ori articolul 4 alineatul (3) sau (4), informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) includ următoarele:

(a) 

o explicație clară și motivată dacă un produs financiar ia sau nu în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate și, în caz afirmativ, modul în care se realizează aceasta;

(b) 

o declarație cu privire la disponibilitatea informațiilor privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul informațiilor care trebuie publicate în temeiul articolului 11 alineatul (2).

În cazul în care informațiile de la articolul 11 alineatul (2) includ cuantificarea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate, informațiile respective se pot baza pe dispozițiile standardelor tehnice de reglementare adoptate în temeiul articolului 4 alineatele (6) și (7).

(2)  În cazul în care un participant la piața financiară aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b), informațiile menționate la articolul 6 alineatul (3) includ pentru fiecare produs financiar o declarație că participantul la piața financiară nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și motivele pentru aceasta.

Articolul 8

Transparența promovării caracteristicilor de mediu sau sociale în informațiile precontractuale

(1)  În cazul în care un produs financiar promovează, printre altele, caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) includ următoarele:

(a) 

informații privind modul în care aceste caracteristici sunt respectate;

(b) 

în cazul în care un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, informații care precizează dacă și în ce măsură acest indice este compatibil cu caracteristicile respective.

(2)  Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) o indicație privind locul unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicelui menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

▼M1

(2a)  În cazul în care participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs financiar, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ), aceștia includ în informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) din prezentul regulament informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2020/852

▼M1

(3)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol.

▼B

Atunci când elaborează proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile lor și diferențele dintre acestea, precum și obiectivul potrivit căruia informațiile trebuie să fie exacte, corecte, clare, să nu inducă în eroare, simple și concise.

AES prezintă Comisiei proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 30 decembrie 2020.

Se deleagă Comisiei competența de completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼M1

(4)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (2a) de la prezentul articol.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile lor și diferențele dintre acestea, precum și obiectivul potrivit căruia informațiile trebuie să fie exacte, corecte, clare, să nu inducă în eroare, și să fie simple și concise și, după caz, pentru realizarea respectivului obiectiv, elaborează proiecte de modificări ale standardelor tehnice de reglementare menționate la alineatul (3) de la prezentul articol. Proiectele de standarde tehnice de reglementare țin seama de respectivele date de aplicare prevăzute la articolul 27 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852 în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv.

AES trimit Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf:

(a) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852, până la 1 iunie 2021; și

(b) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2020/852, până la 1 iunie 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼B

Articolul 9

Transparența investițiilor durabile în informațiile precontractuale

(1)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv investiții durabile și a fost desemnat un indice drept criteriu de referință, informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) sunt însoțite de următoarele:

(a) 

informații privind modul în care indicele desemnat este aliniat la obiectivul respectiv;

(b) 

o explicație privind motivul și modul în care indicele desemnat aliniat la obiectivul respectiv diferă față de un indice general al pieței.

(2)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv investiții durabile și nu a fost desemnat niciun indice drept criteriu de referință, informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) includ o explicație privind modul în care este îndeplinit acel obiectiv.

(3)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon, informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) includ obiectivul privind expunerea legată de emisiile scăzute de carbon în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris.

Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când nu este disponibil niciun indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau niciun indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ), informațiile menționate la articolul 6 includ explicații detaliate privind modul în care se asigură depunerea de eforturi continue pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de carbon în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris.

(4)  Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) o indicație privind locul unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicilor menționați la alineatul (1) din prezentul articol și a criteriilor de referință menționate la alineatul (3) al doilea paragraf din prezentul articol.

▼M1

(4a)  Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (3) din prezentul regulament informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2020/852.

▼M1

(5)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1)-(4) de la prezentul articol.

▼B

Atunci când elaborează proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, obiectivele acestora astfel cum sunt menționate la alineatele (1), (2) și (3) și diferențele dintre acestea, precum și obiectivul potrivit căruia informațiile trebuie să fie exacte, corecte, clare, să nu inducă în eroare, simple și concise.

AES prezintă Comisiei proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 30 decembrie 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼M1

(6)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (4a) de la prezentul articol.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, obiectivele lor astfel cum sunt menționate la alineatul (4a) de la prezentul articol și diferențele dintre acestea, precum și obiectivul potrivit căruia informațiile trebuie să fie exacte, corecte, clare, să nu inducă în eroare, și să fie simple și concise și, după caz, pentru realizarea respectivului obiectiv, elaborează proiecte de modificări ale standardelor tehnice de reglementare menționate la alineatul (5) de la prezentul articol. Proiectele de standarde tehnice de reglementare țin seama de respectivele date de aplicare, prevăzute la articolul 27 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852 în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 9 din regulamentul menționat.

AES trimit Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf:

(a) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852 până la 1 iunie 2021; și

(b) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2020/852, până la 1 iunie 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼B

Articolul 10

Transparența promovării pe site-uri internet a caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile

(1)  Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor internet următoarele informații, pentru fiecare produs financiar menționat la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 9 alineatele (1), (2) și (3):

(a) 

descrierea caracteristicilor de mediu sau sociale sau a obiectivului investiției durabile;

(b) 

informațiile privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza caracteristicile de mediu sau sociale ori efectul investițiilor durabile selectate pentru produsul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selecție pentru activele suport și indicatorii de durabilitate relevanți utilizați pentru măsurarea caracteristicilor de mediu sau sociale ori a efectului durabil global al produsului financiar;

(c) 

informațiile menționate la articolele 8 și 9;

(d) 

informațiile menționate la articolul 11.

Informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul primului paragraf sunt clare, concise și ușor de înțeles de către investitori. Acestea se publică într-o formă exactă, corectă, clară, care nu induce în eroare, simplă și concisă și într-o zonă vizibilă și ușor accesibilă a site‐ului internet.

(2)  AES, prin intermediul Comitetului comun, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul informațiilor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) și cerințele de prezentare menționate la al doilea paragraf de la alineatul respectiv.

Atunci când elaborează proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile și obiectivele lor menționate la alineatul (1) și diferențele dintre acestea. AES actualizează standardele tehnice de reglementare în lumina evoluțiilor tehnologice și de reglementare.

AES înaintează Comisiei proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, până la 30 decembrie 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11

Transparența promovării în rapoartele periodice a caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile

(1)  Atunci când participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs financiar astfel cum este menționat la articolul 8 alineatul (1) sau la articolul 9 alineatul (1), (2) sau (3), aceștia includ în rapoartele periodice o descriere a următoarelor elemente:

(a) 

pentru un produs financiar astfel cum este menționat la articolul 8 alineatul (1), gradul de realizare a caracteristicilor de mediu sau sociale;

(b) 

pentru un produs financiar astfel cum este menționat la articolul 9 alineatul (1), (2) sau (3):

(i) 

efectul global legat de durabilitate pentru fiecare produs financiar, prin intermediul indicatorilor de durabilitate relevanți; sau

(ii) 

atunci când un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, o comparație între efectul global legat de durabilitate al produsului financiar în funcție de indicele desemnat și efectul în funcție de un indice general al pieței, prin intermediul indicatorilor de durabilitate;

▼M1

(c) 

pentru un produs financiar care face obiectul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2020/852, informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului respectiv;

(d) 

pentru un produs financiar care face obiectul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2020/852, informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului respectiv.

▼B

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt furnizate după cum urmează:

(a) 

în cazul AFIA, în raportul anual menționat la articolul 22 din Directiva 2011/61/UE;

(b) 

în cazul societăților de asigurare, anual, în scris, în conformitate cu articolul 185 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE;

(c) 

în cazul IORP, în raportul anual menționat la articolul 29 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d) 

în cazul administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile, în raportul anual menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e) 

în cazul administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile, în raportul anual menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f) 

în cazul creatorilor de produse de pensii, în scris, în raportul anual sau într-un raport prevăzut în dreptul intern;

(g) 

în cazul societăților de administrare a OPCVM, în rapoartele anuale menționate la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h) 

în cazul firmelor de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, în raportul periodic menționat la articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(i) 

în cazul instituțiilor de credit care furnizează servicii de administrare de portofolii, în raportul periodic menționat la articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(j) 

în cazul furnizorilor de PEPP, în declarația de pensie PEPP astfel cum se menționează la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2019/1238.

(3)  În scopul alineatului (1) de la prezentul articol, participanții la piața financiară pot utiliza informațiile din rapoartele administratorilor în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2013/34/UE sau informațiile din declarațiile nefinanciare în conformitate cu articolul 19a din directiva menționată, după caz.

▼M1

(4)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b).

▼B

Atunci când elaborează proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile și obiectivele lor și diferențele dintre acestea. AES actualizează standardele tehnice de reglementare în lumina evoluțiilor tehnologice și de reglementare.

AES prezintă Comisiei proiectele standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 30 decembrie 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼M1

(5)  AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (1) literele (c) și (d).

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, AES iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile și obiectivele lor și diferențele dintre acestea și, după caz, elaborează proiecte de modificări ale standardelor tehnice de reglementare menționate la alineatul (4) de la prezentul articol. Proiectele de standarde tehnice de reglementare țin seama de respectivele date de aplicare prevăzute la articolul 27 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852 în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv. AES actualizează standardele tehnice de reglementare având în vedere evoluțiile tehnologice și de reglementare.

AES trimit Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf:

(a) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852, până la 1 iunie 2021; și

(b) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2020/852, până la 1 iunie 2022.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

▼B

Articolul 12

Revizuirea informațiilor

(1)  Participanții la piața financiară se asigură că informațiile publicate în conformitate cu articolul 3, 5 sau 10 sunt păstrate la zi. Atunci când un participant la piața financiară modifică aceste informații, pe același site internet este publicată o explicație clară a modificării respective.

(2)  Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis consultanților financiari în ceea ce privește informațiile publicate în conformitate cu articolele 3 și 5.

Articolul 13

Materialele publicitare

(1)  Fără a aduce atingere legislației sectoriale mai stricte, în special Directivelor 2009/65/CE, 2014/65/UE și (UE) 2016/97 și Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, participanții la piața financiară și consultanții financiari se asigură că nu există contradicții între materialele lor publicitare și informațiile furnizate în temeiul prezentului regulament.

(2)  AES pot elabora, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să stabilească prezentarea standard a informațiilor privind promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 14

Autoritățile competente

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu legislația sectorială, în special cu legislația sectorială menționată la articolul 6 alineatul (3) din prezentul regulament și în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, monitorizează respectarea de către participanții la piața financiară și consultanții financiari a cerințelor prezentului regulament. Autoritățile competente dețin toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor în temeiul prezentului regulament.

(2)  În sensul prezentului regulament, autoritățile competente cooperează și își furnizează reciproc, fără întârzieri nejustificate, informațiile relevante pentru îndeplinirea obligațiilor lor în temeiul prezentului regulament.

Articolul 15

Transparența IORP și a intermediarilor de asigurări

(1)  IORP publică și mențin informațiile menționate la articolele 3-7 și la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din prezentul regulament în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) litera (f) din Directiva (UE) 2016/2341.

(2)  Intermediarii de asigurări comunică informațiile menționate la articolul 3, la articolul 4 alineatul (5), la articolul 5, la articolul 6 și la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din prezentul regulament în conformitate cu articolul 23 din Directiva (UE) 2016/97.

Articolul 16

Produsele de pensii reglementate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

(1)  Statele membre pot decide să aplice prezentul regulament în cazul creatorilor de produse de pensii care administrează sistemele naționale de securitate socială reglementate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. În astfel de cazuri, creatorii de produse de pensii menționate la articolul 2 punctul 1 litera (d) din prezentul regulament includ creatorii de produse de pensii care administrează sistemele naționale de securitate socială și produsele de pensii menționate la articolul 2 punctul 8 din prezentul regulament. Într-o astfel de situație, produsele de pensii menționate în prima teză din prezentul alineat sunt considerate ca încadrându-se la definiția produsului de pensii de la articolul 2 punctul 8 din prezentul regulament.

(2)  Statele membre notifică Comisiei și AES deciziile adoptate în temeiul alineatului (1).

Articolul 17

Derogări

(1)  Prezentul regulament nu se aplică intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și nici firmelor de investiții care furnizează consultanță de investiții care sunt întreprinderi, indiferent de forma lor juridică, inclusiv persoane fizice sau persoane care desfășoară activități independente, cu condiția ca aceștia să angajeze mai puțin de trei persoane.

(2)  Statele membre pot decide ca prezentul regulament să se aplice intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP sau firmelor de investiții care furnizează consultanță de investiții astfel cum se menționează la alineatul (1).

(3)  Statele membre notifică Comisiei și AES orice decizii adoptate în temeiul alineatului (2).

Articolul 18

Raport

AES evaluează amploarea informațiilor furnizate în mod voluntar în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 7 alineatul (1) litera (a). Până la 10 septembrie 2022 și, ulterior, în fiecare dintre anii următori, AES prezintă Comisiei un raport cu privire la cele mai bune practici și formulează recomandări privind standardele de raportare voluntară. Raportul anual menționat analizează implicațiile practicilor de diligență în ceea ce privește prezentarea informațiilor în temeiul prezentului regulament și oferă orientări în această privință. Raportul respectiv este pus la dispoziția publicului și se transmite Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 19

Evaluare

(1)  Până la 30 decembrie 2022, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament în special:

(a) 

dacă trimiterea la numărul mediu de angajați de la articolul 4 alineatele (3) și (4) ar trebui să fie menținută, înlocuită sau însoțită de alte criterii și analizează beneficiile și proporționalitatea sarcinii administrative aferente;

(b) 

dacă funcționarea prezentului regulament nu este limitată de absența sau de calitatea nesatisfăcătoare a datelor, inclusiv a indicatorilor privind efectele negative asupra factorilor de durabilitate din partea societăților în care s-a investit.

(2)  Evaluarea menționată la alineatul (1) este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 20

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică de la 10 martie 2021.

▼M1

(3)  Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol:

(a) 

articolul 4 alineatele (6) și (7), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (2) se aplică de la 29 decembrie 2019;

(b) 

articolul 2a, articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (5) se aplică de la 12 iulie 2020;

(c) 

articolul 8 alineatul (2a) și articolul 9 alineatul (4a) se aplică:

(i) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2020/852, de la 1 ianuarie 2022; și

(ii) 

în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la articolul 9 literele (c)-(f) din Regulamentul (UE) 2020/852, de la 1 ianuarie 2023;

(d) 

articolul 11 alineatele (1), (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

( 3 ) Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

Top