EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0907-20190604

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei din 14 martie 2019 privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/907/2019-06-04

02019R0907 — RO — 04.06.2019 — 000.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/907 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 145 4.6.2019, p. 7)


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 038, 11.2.2020, p.  39 (2019/907)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/907 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică tuturor cetățenilor Uniunii care doresc să exercite profesia de monitor de schi într-un alt stat membru decât cel în care au obținut o calificare prevăzută în anexa I.

Articolul 2

Obiectul

(1)  Prezentul regulament stabilește conținutul testului comun de formare („TCF”) și condițiile care trebuie îndeplinite, atât pentru participarea la TCF, cât și pentru promovarea acestuia.

(2)  TCF cuprinde un test care atestă capacitatea tehnică a monitorilor de schi și un test care atestă competențele legate de siguranță ale monitorilor de schi, în conformitate cu normele prevăzute în partea I, respectiv în partea II din anexa II.

Articolul 3

Entitățile competente

În sensul prezentului regulament, „entitate competentă” înseamnă orice entitate prevăzută în anexa I, care acordă o calificare ce conferă dreptul de a participa la TCF în conformitate cu articolul 5.

Articolul 4

Principiul recunoașterii automate

(1)  Statele membre recunosc certificatele eliberate în conformitate cu articolul 8, care atestă finalizarea cu succes a TCF. Orice cetățean al Uniunii care deține un astfel de certificat eliberat într-un stat membru are dreptul de acces la activitățile profesionale exercitate de monitorii de schi în alte state membre, în aceleași condiții precum cele care se aplică monitorilor de schi care și-au dobândit calificarea în statele membre respective.

(2)  Statele membre recunosc certificatele eliberate în conformitate cu articolul 8 monitorilor de schi care beneficiază de drepturi dobândite în conformitate cu articolul 7. Orice cetățean al Uniunii care deține un astfel de certificat eliberat într-un stat membru are dreptul de acces la activitățile profesionale exercitate de monitorii de schi în alte state membre, în aceleași condiții precum cele care se aplică monitorilor de schi care și-au dobândit calificarea în statele membre respective.

Articolul 5

Participarea la TCF

Toți cetățenii Uniunii care dețin o calificare sau care urmează cursuri de formare în vederea obținerii unei calificări prevăzute în anexa I ( 1 ) au dreptul de a participa la TCF.

Articolul 6

Scutiri

(1)  Fără a aduce atingere articolului 5, monitorii de schi sunt scutiți de obligația de a promova testul care atestă capacitatea tehnică, prevăzut în partea I din anexa II, în cazul în care dețin o calificare prevăzută în anexa I sau urmează cursuri de formare în vederea obținerii unei astfel de calificări și fie:

(a) 

pot face dovada obținerii a cel puțin 100 de puncte pentru schi alpin din partea Fédération Internationale du Ski, în cazul bărbaților, și a cel puțin 85 de puncte pentru schi alpin din partea Fédération Internationale du Ski, în cazul femeilor, la una dintre disciplinele tehnice de slalom sau slalom uriaș în decursul oricărei perioade de cinci ani; fie

(b) 

au promovat testul Eurotest.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 5, monitorii de schi care au promovat testul Eurosecurity sunt scutiți de obligația de a promova testul care atestă competențele legate de siguranță, prevăzut în partea II din anexa II, în cazul în care dețin o calificare prevăzută în anexa I sau urmează cursuri de formare în vederea obținerii unei astfel de calificări.

(3)  Monitorii de schi care au promovat, în cadrul TCF, fie testul care atestă capacitatea tehnică, menționat în partea I din anexa II, fie testul care atestă competențele legate de siguranță, menționat în partea II din anexa II, nu sunt obligați să repete partea din TCF pe care au finalizat-o cu succes.

Articolul 7

Drepturi dobândite

(1)  Monitorii de schi care dețin, înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, un card profesional emis în temeiul memorandumului, beneficiază de principiul recunoașterii automate prevăzut la articolul 4 alineatul (2).

(2)  Monitorii de schi care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care au promovat atât testul Eurotest, cât și testul Eurosecurity, beneficiază de principiul recunoașterii automate prevăzut la articolul 4 alineatul (2), în cazul în care dețin și o calificare prevăzută în anexa I.

(3)  Monitorii de schi care au obținut o calificare prevăzută în anexa I într-un alt stat membru decât statele membre semnatare ale memorandumului la data intrării în vigoare a prezentului regulament și care pot demonstra că dețin o experiență profesională de cel puțin 200 de zile, acumulată în decursul celor cinci ani imediat anteriori intrării în vigoare a prezentului regulament, beneficiază de principiul recunoașterii automate prevăzut la articolul 4 alineatul (2).

(4)  Monitorii de schi care beneficiază de drepturi dobândite în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) au dreptul să solicite un certificat de competență în conformitate cu articolul 8.

Articolul 8

Certificatul de competență

(1)  Monitorilor de schi care fac obiectul prezentului regulament și care au promovat cu succes TCF sau care beneficiază de drepturi dobândite în temeiul articolului 7 li se eliberează un certificat de competență. Certificatul este eliberat de statul membru sau de entitatea competentă dintr-un stat membru care i-a acordat profesionistului calificarea profesională ce îi conferă dreptul de a participa la TCF în conformitate cu articolul 5.

(2)  Certificatul de competență indică cel puțin următoarele aspecte:

(a) 

numele monitorului de schi;

(b) 

rezultatele obținute în urma susținerii TCF și data promovării TCF, dacă este cazul;

(c) 

dreptul specific dobândit al monitorului de schi, în conformitate cu articolul 7, dacă este cazul;

(d) 

statul membru emitent sau entitatea competentă emitentă;

(e) 

calificarea prevăzută în anexa I deținută de monitorul de schi.

(3)  Certificatul de competență este însoțit de un autocolant care este aplicat pe cardul național al monitorului de schi. Autocolantul atestă că monitorului de schi i-a fost eliberat un certificat de competență și indică cel puțin:

(a) 

numele monitorului de schi;

(b) 

anul eliberării certificatului de competență;

(c) 

statul membru emitent sau entitatea competentă emitentă.

(4)  Un duplicat al certificatului de competență se eliberează în orice moment, la cererea monitorului de schi.

Articolul 9

Procedura de notificare

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificare a calificărilor enumerate în anexa I, precum și existența oricărei calificări noi care este comparabilă, în ceea ce privește competențele și cunoștințele, cu calificările enumerate în anexa I. Aceste notificări sunt transmise prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ).

Articolul 10

Formarea și experiența de lungă durată

Monitorii de schi care dețin o calificare prevăzută în anexa I și care pot face dovada unei perioade de cel puțin 95 de zile de cursuri de formare teoretică și practică pentru monitori de schi și de 95 de zile de experiență profesională în calitate de monitori de schi sunt recunoscuți în Austria la nivelul de Diplomschilehrer.

Articolul 11

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Calificări

Calificările enumerate în prezenta anexă sunt menite să asigure o abordare echilibrată între învățarea teoretică și stagiul practic, incluzând schiatul pe pârtie și schiatul în afara pârtiei, și permit obținerea, în special, a următoarelor competențe și cunoștințe:

(a) 

înțelegerea metodologiilor de predare, instruire și antrenare și capacitatea de a le aplica, atât în cadrul cursurilor de schi alpin pe pârtie, cât și în cadrul celor de schi alpin în afara pârtiei;

(b) 

capacitatea de a adapta o sesiune de predare în funcție de condițiile meteorologice variabile;

(c) 

capacitatea de a elabora, pune în aplicare și evalua cerințe de instruire adecvate pentru toate clasele, la toate nivelurile de instruire în materie de schi alpin, de la nivelul pentru începători la cel pentru experți, în mod autonom;

(d) 

capacitatea de a elabora un program de instruire în materie de schi alpin utilizând tehnici de predare adecvate;

(e) 

capacitatea de a crea o situație de antrenare;

(f) 

capacitatea de a pregăti materiale de predare, de instruire și de antrenare care urmează a fi utilizate în cursul oricărui tip de instruire în materie de schi alpin;

(g) 

capacitatea de a efectua o demonstrație tehnică, inclusiv de a oferi explicații cu privire la diferitele elemente ale acesteia pentru toate clasele, la toate nivelurile de instruire în materie de schi alpin;

(h) 

capacitatea de a evalua o sesiune sau un ciclu de predare a cursurilor de schi alpin;

(i) 

deținerea de cunoștințe și aptitudini pentru a aplica principiile de acordare a primului ajutor în cazul producerii unui accident în urma practicării unui sport de iarnă și pentru a iniția acțiunea de salvare.Stat membru

Calificări

Entități care acordă calificările

Austria

Diplomschilehrer sau Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg

— Bundessportakademie Innsbruck

— Landesschilehrerverbände

Belgia

— BE-fr: Moniteur sportif entraineur

— BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar

— Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS)

— Sport Vlaanderen

Bulgaria

Ски учител клас C

Българско ски училище

Croația

Učitelj skijanja

— Skijaško Učilište

— Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)

Republica Cehă

Instruktor lyžování APUL A

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

▼C1

Danemarca

Professional Ski Instructor

Den Danske Skiskole

▼B

Finlanda

Level 3 – hiihdonopettaja

— Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry)

— Vuokatti Sports Institute

Franța

— Diplôme d'Etat de ski

— moniteur national de ski alpin

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Germania

Staatlich geprüfter Skilehrer

—  Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Grecia

Ski instructor Downhill A

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

▼C1

Ungaria

Síoktató ****

Síoktatók Magyarországi

Szövetsége

▼B

Irlanda

Alpine Ski Teacher – Level 4

Irish Association of Snowsports instructors (IASI)

Italia

Maestro di Sci

— Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

— Federazione Italiana Sport Invernali

— Collegi Regionali e Provinciali

Letonia

Profesionāls slēpošanas instruktors

Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)

Lituania

A kategorijos instruktorių pažymėjimai

National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool

Țările de Jos

Ski-instructeur niveau 4

Nederlandse Ski Vereniging

Polonia

Instruktor Zawodowy – PZN

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)

Portugalia

Treinadores de esqui alpino de grau 2

— Federaçăo de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal)

— Instituto Português do Desporto e Juventude

România

Monitor de schi I

Federația Română de Schi Biatlon

Slovacia

Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa

— Pentru calificările eliberate începând cu 1 ianuarie 2016: Universitatea Comenius din Bratislava (Facultatea de Educație Fizică și Sport); Universitatea din Prešov (Facultatea de Sport); Universitatea Matej Bel din Banská Bystrica (Facultatea de Filozofie) și Universitatea Constantin Filosoful din Nitra (Facultatea de Educație), precum și Slovenská lyžiarska asociácia (SLA)

— Pentru calificările eliberate înainte de 31 decembrie 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) din cadrul „Tatranská, akciová spoločnost” sau Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)

Slovenia

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko

Smučarska zveza Slovenije

Spania

Técnico deportivo de esquí alpino

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Suedia

Svenska skidlärarexamen

Det svenska skidrådet

Regatul Unit

Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma

BASI – British Association of Snowsport Instructors
ANEXA II

Organizarea testului comun de formare („TCF”)

1.   PARTEA I – TESTUL CARE ATESTĂ CAPACITATEA TEHNICĂ („TESTUL TEHNIC”)

1.1.    Principii generale

1.1.1.    Norme aplicabile

Testul tehnic constă într-o probă de schi alpin, slalom uriaș. Acesta se desfășoară în conformitate cu normele tehnice stabilite de Fédération Internationale du Ski („FIS”) și care au fost adaptate astfel încât să țină seama de obiectivele testului tehnic.

1.1.2.    Candidații eligibili

Cetățenii Uniunii care intră în domeniul de aplicare al regulamentului pot participa la testul tehnic. Candidații eligibili pot repeta testul fără restricții, în cazul în care încercările anterioare au fost nereușite. În vederea participării la testul tehnic, candidații eligibili înaintează o cerere de participare direct unui stat membru organizator sau unei entități competente din statul membru respectiv care organizează testul.

1.1.3.    Manșe

Testul tehnic este alcătuit din două manșe. Ordinea de pornire pentru prima manșă este stabilită prin tragere la sorți, în timp ce ordinea de pornire pentru cea de a doua manșă este ordinea inversă celei stabilite pentru prima manșă. Candidații care promovează testul tehnic în cursul primei manșe nu participă la cea de a doua manșă. Candidații care nu promovează testul tehnic în cursul primei manșe pot participa la cea de a doua manșă.

1.1.4.    Juriile de testare

Juriile de testare supraveghează și asigură aplicarea corectă a testului tehnic. Calitatea de membru în juriile de testare pentru testul tehnic poate fi obținută de cetățeni calificați din orice stat membru. Doar cetățenii care fie au promovat testul Eurotest înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie au promovat TCF sunt considerați eligibili pentru a fi numiți membri ai juriului de testare cu scopul de a evalua modulele testului tehnic.

Juriile de testare respective sunt numite de statul membru sau de entitatea competentă care organizează testul, după caz, pe baza competenței și a experienței lor profesionale în sectorul în cauză. Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul poate delega această competență de numire unor terți, însă membrii juriului de testare trebuie să reprezinte în orice moment cel puțin trei state membre. Statele membre sau entitățile competente, altele decât cele care organizează TCF, pot să înainteze propuneri privind componența juriului de testare. În acest caz, statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, poate refuza o astfel de propunere numai pe baza unor motive justificate corespunzător.

1.1.5.    Procedura de reexaminare

Candidații pot solicita o reevaluare a rezultatelor obținute în urma testului tehnic de către juriul de testare, în cazul în care consideră că au fost comise erori semnificative. În acest caz, juriul de testare evaluează cererea și răspunde fără întârziere, precizând motivele pentru menținerea sau modificarea rezultatelor testului tehnic pentru acel candidat individual. Juriul de testare decide cu o majoritate simplă a membrilor săi.

1.1.6.    Documentarea rezultatelor

Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, informează statele membre sau entitățile competente care emit calificările enumerate în anexa I în legătură cu rezultatele testului tehnic, în termen de 7 zile lucrătoare de la data organizării unui eveniment în scopul punerii în aplicare a TCF. Statele membre sau entitățile competente, după caz, mențin și publică anual o listă actualizată a monitorilor de schi care fie au finalizat cu succes testul tehnic, fie au beneficiat de drepturi dobândite ori de scutiri, în cazul în care au acordat acelui monitor de schi o calificare corespunzătoare celor enumerate în anexa I.

1.2.    Traseul

1.2.1.    Criterii generale privind traseul

Testul tehnic se desfășoară pe un traseu de slalom uriaș care îndeplinește criteriile stabilite de FIS și care a fost adaptat astfel încât să țină seama de obiectivele testului tehnic, în special în ceea ce privește lungimea, diferența de nivel și numărul de porți. Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, comunică Comisiei și celorlalte state membre sau entităților lor competente datele testului tehnic cu cel puțin două luni în prealabil.

Diferența de nivel este cuprinsă între 250 de metri și 300 de metri. Numărul de porți este cuprins între 11 % și 15 % din diferența de nivel exprimată în metri, dar în mod ideal între 12 % și 13 %, pentru a evalua capacitatea de viraj a monitorilor de schi, mai degrabă decât capacitatea lor de alunecare.

Criteriile din această secțiune și din secțiunea 1.2.2 pot produce în mod regulat timpi necompensați pentru deschizătorii de pârtie, la începutul testului tehnic, cu valori cuprinse între 45 și 60 de secunde.

Testul tehnic permite stabilirea traseului fără porți exterioare, cu excepția primei și a ultimei porți, precum și a porților banană.

1.2.2.    Profilurile pantelor

Profilurile pantelor pe traseul de slalom uriaș trebuie să respecte, în măsura posibilului, următoarele combinații:

(a) 

o treime din traseu ar trebui să cuprindă o pantă medie cu un procent al unghiului de înclinare cuprins între 26 % și 43 %;

(b) 

o treime din traseu ar trebui să cuprindă o pantă abruptă cu un procent al unghiului de înclinare cuprins între 45 % și 52 %;

(c) 

o treime din traseu ar trebui să cuprindă o pantă ușor înclinată cu un procent al unghiului de înclinare cuprins între 25 % și 26 %.

1.2.3.    Aprobarea traseului

Traseul este aprobat de o comisie tehnică, ai cărei membri sunt numiți de statul membru sau de entitatea competentă care organizează testul, după caz, pe baza competenței și a experienței lor profesionale. Statele membre sau entitățile competente, altele decât cele care organizează TCF, pot să înainteze propuneri privind componența comisiei tehnice. În acest caz, statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, poate refuza o propunere numai din motive justificate corespunzător. Odată ce au fost aprobate, statul membru sau entitatea competentă notifică Comisiei și celorlalte state membre, cu cel puțin două luni în prealabil, detaliile practice ale oricărui eveniment care urmează a fi organizat în vederea susținerii TCF pe traseul în cauză.

1.3.    Deschizătorii de pârtie

1.3.1.    Cerințe privind deschizătorii de pârtie care participă la testul tehnic

Un număr minim de trei deschizători de pârtie participă la testul tehnic. Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul are obligația de a selecta deschizătorii de pârtie.

Deschizătorii de pârtie sunt cetățeni din orice stat membru. Aceștia trebuie să fi promovat fie testele Eurotest și Eurosecurity înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie testul TCF prin obținerea unui coeficient corector cel puțin egal cu 0,8700 la testul de calibrare pentru sezonul actual.

1.3.2.    Testul de calibrare pentru deschizătorii de pârtie

Deschizătorii de pârtie care participă la testul tehnic fac obiectul unui test de calibrare. Scopul testului de calibrare este de a aloca un coeficient corector fiecărui deschizător de pârtie cu scopul de a stabili timpul de bază pentru candidații la testul tehnic. Fiecare deschizător de pârtie poate efectua două manșe în cursul testului de calibrare iar deschizătorului de pârtie respectiv îi va fi alocat cel mai bun dintre cele două rezultate. Coeficientul corector alocat fiecărui deschizător de pârtie se revizuiește anual.

Testul de calibrare este organizat de o comisie responsabilă pentru acest tip de test. Membrii comisiei responsabile pentru testul de calibrare sunt numiți de statul membru sau de entitatea competentă care organizează testul, după caz, pe baza competenței și a experienței lor profesionale. Statele membre sau entitățile competente, altele decât cele care organizează testul de calibrare, pot să înainteze propuneri privind componența comisiei responsabile pentru testul de calibrare. În acest caz, statul membru sau entitatea competentă care organizează testul poate refuza o astfel de propunere numai din motive întemeiate.

Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, comunică Comisiei și celorlalte state membre sau entități competente datele testului de calibrare cu cel puțin două luni în prealabil.

Rezultatele testului de calibrare sunt publicate de statul membru organizator înainte de data programată pentru desfășurarea unui TCF în statul membru respectiv.

1.3.3.    Coeficientul corector al deschizătorilor de pârtie

Timpii compensați pentru deschizătorii de pârtie se calculează prin înmulțirea timpului de promovare a testului de calibrare obținut de acel deschizător de pârtie cu coeficientul corector alocat.

Timpul de bază pentru testul de calibrare este echivalent cu media celor mai buni doi timpi compensați ai deschizătorilor de pârtie de referință. Comisia responsabilă pentru testul de calibrare desemnează patru deschizători de pârtie de referință pe baza listei rezultatelor obținute de deschizătorii de pârtie în anul precedent.

Coeficientul corector al deschizătorilor de pârtie se calculează astfel:

Coeficientul corector = timpul de bază pentru testul de calibrare/timpul de promovare obținut de deschizătorii de pârtie.

1.4.    Promovarea testului tehnic

1.4.1.    Calcularea timpului de bază pentru testul tehnic

Timpul de bază pentru testul tehnic se calculează pe baza unui număr minim de trei deschizători de pârtie care încep manșa, dintre care cel puțin doi o încheie, în conformitate cu următoarele reguli:

(a) 

se calculează media celor mai buni doi timpi compensați obținuți de deschizătorii de pârtie care au încheiat manșa înainte ca primul candidat al manșei să pornească;

(b) 

se calculează media celor mai buni doi timpi compensați obținuți de deschizătorii de pârtie care au încheiat manșa după ce ultimul candidat al manșei pornește;

(c) 

timpul de bază pentru testul tehnic este media celor două medii menționate la literele (a) și (b).

Fiecare deschizător de pârtie poate relua manșa, dacă nu a reușit să o încheie în condiții normale.

Candidații sunt informați cu privire la coeficientul deschizătorilor de pârtie înainte de începerea testului tehnic.

1.4.2.    Timpul maxim de promovare

Se consideră că au promovat testul tehnic următorii candidați:

(a) 

candidații de sex masculin care încheie o manșă într-un timp egal sau mai mic decât timpul de bază al testului tehnic la care se adaugă 19 %;

(b) 

candidații de sex feminin care încheie o manșă într-un timp egal sau mai mic decât timpul de bază pentru testul tehnic la care se adaugă 25 %.

Prin urmare, timpul maxim de promovare se calculează după cum urmează:

(a) 

timpul maxim de promovare la bărbați = timpul de bază pentru testul tehnic × 1,19;

(b) 

timpul maxim de promovare la femei = timpul de bază pentru testul tehnic × 1,25.

2.   PARTEA II – TESTUL CARE ATESTĂ COMPETENȚELE LEGATE DE SIGURANȚĂ („TESTUL DE SIGURANȚĂ”)

2.1.    Principii generale

2.1.1.    Obiectivul testului de siguranță

Testul de siguranță are ca obiectiv să evalueze îndeplinirea cerințelor minime în materie de siguranță ale candidaților, esențiale pentru monitorii de schi care își desfășoară activitatea în medii specifice.

2.1.2.    Candidații eligibili

Cetățenii Uniunii pot participa la testul de siguranță dacă au promovat cu succes testul tehnic. Candidații eligibili pot repeta testul fără restricții, în cazul în care încercările anterioare au fost nereușite. În vederea participării la testul de siguranță, candidații eligibili înaintează o cerere de participare direct unui stat membru organizator sau unei entități competente din statul membru respectiv care organizează testul.

2.1.3.    Autoritatea responsabilă

Organizarea testului de siguranță intră în responsabilitatea entității competente pentru formarea monitorilor de schi de pe teritoriul statului membru unde se desfășoară testul de siguranță, în urma unui acord încheiat cu o comisie tehnică înființată în acest scop. Comisia tehnică este compusă din cetățeni calificați din orice stat membru și reprezintă cel puțin trei state membre. Aceștia sunt numiți de statul membru sau de entitatea competentă care organizează testul, după caz, pe baza competenței și a experienței lor profesionale în sectorul în cauză. Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul comunică Comisiei și celorlalte state membre sau entități competente datele testului de siguranță cu cel puțin două luni în prealabil.

2.1.4.    Juriile de testare

Juriile de testare supraveghează și asigură aplicarea corectă a testului de siguranță. Calitatea de membru în juriile de testare pentru testul de siguranță poate fi obținută de cetățeni calificați din orice stat membru. Doar cetățenii care fie au promovat testul Eurosecurity înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie au promovat TCF sunt considerați eligibili pentru a fi numiți membri ai juriului de testare cu scopul de a evalua modulele testului de siguranță.

Juriile de testare respective sunt numite de statul membru sau de entitatea competentă care organizează testul, după caz, pe baza competenței și a experienței lor profesionale în sectorul în cauză. Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul poate delega această competență de numire terților, însă membrii juriului de testare reprezintă în orice moment cel puțin trei state membre. Statele membre sau entitățile competente, altele decât cele care organizează TCF, pot să înainteze propuneri privind componența juriului de testare. În acest caz, statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, poate refuza o astfel de propunere numai pe baza unor motive justificate corespunzător.

2.1.5.    Procedura de reexaminare

Candidații pot solicita o reevaluare a rezultatelor obținute în urma testului de siguranță de către juriul de testare, în cazul în care consideră că au fost comise erori semnificative. În acest caz, juriul de testare evaluează cererea și răspunde fără întârziere, precizând motivele pentru menținerea sau modificarea rezultatelor testului de siguranță pentru acel candidat individual. Juriul de testare decide cu o majoritate simplă a membrilor săi.

2.1.6.    Documentarea rezultatelor

Statul membru sau entitatea competentă care organizează testul, după caz, informează statele membre sau entitățile competente care emit calificările enumerate în anexa I în legătură cu rezultatele testului de siguranță, în termen de 7 zile lucrătoare de la organizarea unui eveniment în scopul punerii în aplicare a TCF. Statele membre sau entitățile competente, după caz, mențin și publică anual o listă actualizată a monitorilor de schi care fie au finalizat cu succes testul de siguranță, fie au beneficiat de drepturi dobândite ori de scutiri, în cazul în care au acordat acelui monitor de schi o calificare corespunzătoare celor enumerate în anexa I.

2.2.    Structura testului

Testul de siguranță este alcătuit din două părți care includ cinci module obligatorii, fiecare dintre acestea făcând obiectul unei evaluări individuale. Testul de siguranță evaluează cunoștințele și competențele legate de siguranță ale candidaților prin intermediul unui examen teoretic și al unui examen practic.

În cazul în care un candidat nu promovează unul sau mai multe dintre aceste module sau în cazul în care testul de siguranță nu include toate modulele, acesta trebuie să susțină din nou întregul test.

Conținutul diferitelor module este prezentat mai jos.

2.2.1.    Examenul teoretic

Modulul: „Efectuați un apel de urgență în limba țării gazdă către serviciile locale de salvare după un accident cauzat de o avalanșă.”

Examenul teoretic se încheie cu succes atunci când apelul de urgență către serviciile de salvare a fost efectuat într-un mod clar și inteligibil, cu furnizarea de informații precise care să le permită acestora să își exercite atribuțiile.

2.2.2.    Examenul practic

Examenul practic pentru schiatul în afara pârtiei cuprinde trei module de predare care se axează pe conducerea unui grup și un modul care constă în căutarea și salvarea a două persoane îngropate sub zăpadă în urma unei avalanșe. Examenul practic trebuie susținut în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se desfășoară testul.

Fiecare dintre cele trei module privind conducerea grupului durează 15 minute, pe lângă timpul de pregătire de 15 minute. Aceste module de predare se încheie cu succes atunci când cel puțin 75 % din exerciții sunt efectuate în mod satisfăcător.

2.2.2.1.    Modulele privind conducerea grupului

Modulul 1: „Interpretați prognoza de avalanșă împreună cu grupul dumneavoastră. Comparați informațiile despre prognoză cu observațiile dumneavoastră la fața locului și evaluați situația.”

Modulul 2: „Împreună cu grupul dumneavoastră, efectuați o coborâre în afara pârtiei și propuneți un traseu luând în considerare factori precum alegerea zăpezii, punctele de adunare și formele de organizare a grupului. Colaborați cu grupul dumneavoastră pentru a evalua riscurile la coborâre.”

Modulul 3: O altă formă de evaluare se selectează în mod aleatoriu dintre următoarele posibilități:

(a) 

Interpretarea și înțelegerea meteorologiei

1. 

Prognoza meteorologică pentru zona de munte arată o situație de tip „Nordstau”, și anume precipitații abundente dinspre nord (presiune ridicată spre vest și presiune scăzută spre est). Cum apare această situație? La ce cantitate aproximativă de precipitații ne putem aștepta și care este zona afectată? Cum poate această situație să influențeze avalanșele?

2. 

Prognoza meteorologică indică apariția probabilă a vânturilor puternice de tip foehn pe versanții nordici ai munților înalți. Cum va fi vremea în partea de nord și de sud a masivului muntos și cum poate aceasta să afecteze situația avalanșelor?

3. 

Evaluați situația meteorologică la fața locului. Care sunt factorii ce influențează schimbările de vreme și cum credeți că vremea se va schimba de fapt în următoarele zile?

(b) 

Înțelegerea pericolelor din regiunile montane înalte

1. 

Care sunt factorii ce pot duce la hipotermie și ce măsuri de precauție trebuie să luați? Care sunt semnele distinctive ale hipotermiei și cum ar trebui să reacționați? Care sunt simptomele ce indică faptul că este necesară consultarea unui medic?

2. 

Care sunt factorii ce pot duce la degerături și ce măsuri de precauție trebuie să luați? Care sunt semnele distinctive ale degerăturilor și cum reacționați în cazul unei degerături localizate? Care sunt factorii ce încurajează dezvoltarea în continuare a unei astfel de degerături? Care sunt simptomele ce indică faptul că este necesară consultarea unui medic?

3. 

Sunteți în mijlocul unei coborâri de durată. Vizibilitatea se deteriorează treptat din cauza ceții. Cum vă orientați fără să utilizați un GPS și ce tactici de conducere a grupului utilizați?

(c) 

Capacitatea de a evalua și de a înțelege stratul de zăpadă

1. 

Analizați stabilitatea stratului actual de zăpadă.

2. 

Descrieți posibilul strat de zăpadă într-o iarnă cu ninsori slabe. Explicați evenimentele meteorologice care pot provoca instabilitatea stratului de zăpadă.

3. 

Descrieți posibilul strat de zăpadă într-o iarnă cu ninsori masive. Explicați evenimentele meteorologice care pot provoca instabilitatea stratului de zăpadă.

2.2.2.2.    Modulul privind căutarea și salvarea persoanelor îngropate în urma unei avalanșe

Scopul modulului este de a identifica doi detectori de victime în avalanșă („DVA”) și de a recupera cu succes cel puțin unul dintre cele două dispozitive. Fiecare DVA este introdus într-o sacoșă cu un strat izolant de aproximativ 60 cm lățime și este îngropat, dar fără semnale suprapuse, la o adâncime de aproximativ 1 metru. Poate fi utilizat un DVA de instruire. Zona de căutare se limitează la o suprafață maximă de 50 de metri × 50 de metri. Timpul maxim alocat pentru găsirea celor două dispozitive DVA și pentru recuperarea unuia dintre ele este de 8 minute. Pentru a participa la modulul de căutare, candidații au nevoie de un DVA digital prevăzut cu cel puțin trei antene. Candidații cu dispozitive DVA analogice nu vor putea participa la acest test. Acest modul se încheie cu succes atunci când cele două dispozitive DVA îngropate sunt localizate cu succes iar unul dintre ele este recuperat în intervalul de timp stabilit.( 1 ) În cazul Austriei, această calificare înseamnă Diplomschilehrer, denumită anterior staatlich geprüfter Schilehrer.

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).

Top