EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — RO — 11.06.2019 — 001.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2018/1726 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2018

privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

(JO L 295 21.11.2018, p. 99)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2019/816 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2019

  L 135

1

22.5.2019

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2019/817 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019

  L 135

27

22.5.2019

 M3

REGULAMENTUL (UE) 2019/818 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019

  L 135

85

22.5.2019


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 010, 15.1.2020, p.  4 (2019/817)

 C2

Rectificare, JO L 010, 15.1.2020, p.  5 (2019/818)
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2018/1726 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2018

privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011CAPITOLUL I

OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE

Articolul 1

Obiect

(1)  Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare „agenția”).

(2)  Agenția instituită prin prezentul regulament înlocuiește și succede Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.

(3)  Agenția este responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

▼M1

(4)  Agenția este responsabilă de pregătirea, dezvoltarea sau gestionarea operațională a Sistemului de intrare/ieșire (EES), a DubliNet, a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), a ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.

▼B

(5)  Agenția poate să fie responsabilă de pregătirea, dezvoltarea sau gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, altele decât cele menționate la alineatele (3) și (4) de la prezentul articol, inclusiv sistemele existente, numai dacă se prevede astfel în actele juridice relevante ale Uniunii care reglementează respectivele sisteme, pe baza articolelor 67-89 din TFUE, ținându-se seama, după caz, de evoluțiile înregistrate în cercetare, menționate la articolul 14 din prezentul regulament, și de rezultatele proiectelor-pilot și ale validărilor de concept menționate la articolul 15 din prezentul regulament.

(6)  Gestionarea operațională constă în îndeplinirea tuturor atribuțiilor necesare pentru funcționarea sistemelor informatice la scară largă în conformitate cu dispozițiile specifice aplicabile fiecărui sistem, inclusiv a responsabilității pentru infrastructura de comunicații folosită de sisteme. Respectivele sisteme informatice la scară largă nu fac schimb de date între ele și nu permit comunicarea de informații și de cunoștințe, cu excepția cazurilor în care se prevede astfel într-un act juridic specific al Uniunii.

(7)  De asemenea, agenția este responsabilă de îndeplinirea următoarelor atribuții:

(a) 

asigurarea calității datelor în conformitate cu articolul 12;

(b) 

dezvoltarea acțiunilor necesare care să permită interoperabilitatea în conformitate cu articolul 13;

(c) 

efectuarea de activități de cercetare în conformitate cu articolul 14;

(d) 

efectuarea de proiecte-pilot, validări de concept și activități de testare în conformitate cu articolul 15; și

(e) 

oferirea de sprijin statelor membre și Comisiei în conformitate cu articolul 16.

Articolul 2

Obiective

Fără a aduce atingere responsabilităților respective ale Comisiei și ale statelor membre, în temeiul actelor juridice ale Uniunii care reglementează sistemele informatice la scară largă, agenția asigură:

(a) 

dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, utilizând o structură corespunzătoare de gestionare a proiectelor pentru dezvoltarea eficace a unor astfel de sisteme;

(b) 

funcționarea eficace, sigură și continuă a unor sisteme informatice la scară largă;

(c) 

gestionarea eficientă și responsabilă din punct de vedere financiar a unor sisteme informatice la scară largă;

(d) 

o calitate suficient de ridicată a serviciilor furnizate utilizatorilor unor sisteme informatice la scară largă;

(e) 

continuitate și un serviciu neîntrerupt;

(f) 

un nivel ridicat de protecție a datelor, în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor, inclusiv cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă;

(g) 

un nivel adecvat de securitate a datelor și de securitate fizică, în conformitate cu normele aplicabile, inclusiv cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă.CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE AGENȚIEI

Articolul 3

Atribuții legate de SIS II

În ceea ce privește SIS II, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile conferite autorității de gestionare prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Decizia 2007/533/JAI; și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a SIS II, în special pentru personalul SIRENE (SIRENE – „Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național”), și de formare a experților privind aspectele tehnice ale SIS II în cadrul evaluării Schengen.

Articolul 4

Atribuții legate de VIS

În ceea ce privește VIS, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile conferite autorității de gestionare prin Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și prin Decizia 2008/633/JAI; și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a VIS și de formarea experților cu privire la aspectele tehnice ale VIS în cadrul evaluării Schengen.

Articolul 5

Atribuții legate de Eurodac

În ceea ce privește Eurodac, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013; și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a Eurodac.

Articolul 6

Atribuții legate de EES

În ceea ce privește EES, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) 2017/2226; și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a EES și de formare a experților cu privire la aspectele tehnice ale EES în cadrul evaluării Schengen.

Articolul 7

Atribuții legate de ETIAS

În ceea ce privește ETIAS, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) 2018/1240; și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a ETIAS și de formare a experților cu privire la aspectele tehnice ale ETIAS în cadrul evaluării Schengen.

Articolul 8

Atribuții legate de DubliNet

În ceea ce privește DubliNet, agenția îndeplinește:

(a) 

gestionarea operațională a DubliNet, un canal separat de transmisie electronică securizată între autoritățile statelor membre, instituit în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1560/2003, în sensul articolelor 31, 32 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ); și

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a DubliNet.

▼M1

Articolul 8a

Atribuții legate de ECRIS-TCN și de aplicația de referință a ECRIS

În ceea ce privește ECRIS-TCN și aplicația de referință a ECRIS, agenția îndeplinește:

(a) 

atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(b) 

atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.

▼B

Articolul 9

Atribuții legate de pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă

Atunci când i se conferă atribuții legate de pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă, menționate la articolul 1 alineatul (5), agenția îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite în temeiul actului juridic al Uniunii care reglementează sistemul în cauză, precum și atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a acestor sisteme, după caz.

Articolul 10

Soluții tehnice care impun condiții specifice înainte de punerea în aplicare

În cazul în care actele juridice ale Uniunii care reglementează sistemele impun agenției să mențină sistemele respective în stare de funcționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și fără a aduce atingere respectivelor acte juridice ale Uniunii, agenția pune în aplicare soluții tehnice pentru a îndeplini cerințele respective. În cazul în care soluțiile tehnice respective impun o duplicare a unui sistem sau o duplicare a componentelor unui sistem, soluțiile tehnice respective se pun în aplicare numai după o evaluare de impact independentă și o analiză costuri-beneficii care urmează să fie solicitate de către agenție, și în urma consultării Comisiei și a deciziei favorabile a Consiliului de administrație. Evaluarea de impact examinează, de asemenea, necesitățile existente și viitoare în ceea ce privește capacitățile de găzduire ale amplasamentelor tehnice existente în legătură cu dezvoltarea unor astfel de soluții tehnice și posibilele riscuri legate de actualul cadru operațional.

Articolul 11

Atribuții legate de infrastructura de comunicații

(1)  Agenția își îndeplinește toate atribuțiile legate de infrastructura de comunicații a sistemelor care i-au fost conferite de actele juridice ale Uniunii care reglementează sistemele, cu excepția acelor sisteme care folosesc EuroDomain pentru infrastructura lor de comunicații. În cazul respectivelor sisteme care folosesc EuroDomain, Comisia este responsabilă, în special, în ceea ce privește atribuțiile legate de execuția bugetară, de achiziții și de reînnoire, precum și de aspecte contractuale. În conformitate cu actele juridice ale Uniunii care reglementează sistemele care utilizează EuroDomain, atribuțiile referitoare la infrastructura de comunicații, inclusiv gestionarea operațională și securitatea, urmează să fie repartizate între agenție și Comisie. Pentru a asigura coerența exercitării responsabilităților respective ale acestora, se încheie înțelegeri de lucru operaționale între agenție și Comisie, care se reflectă într-un memorandum de înțelegere.

(2)  Infrastructura de comunicații este gestionată și controlată în mod adecvat, astfel încât să fie protejată de amenințări, și pentru a se asigura securitatea sa și cea a sistemelor, inclusiv a datelor schimbate prin intermediul infrastructurii de comunicații.

(3)  Agenția adoptă măsuri adecvate, inclusiv planuri de securitate, printre altele pentru a se preîntâmpina citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul tehnicilor corespunzătoare de criptare. Orice informație operațională legată de sistem care circulă prin infrastructura de comunicații este criptată.

(4)  Atribuții legate de furnizarea, înființarea, întreținerea și monitorizarea infrastructurilor de comunicații pot fi încredințate unor entități sau organisme externe din sectorul privat în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Aceste atribuții se îndeplinesc sub responsabilitatea și sub stricta supraveghere a agenției.

În contextul îndeplinirii atribuțiilor menționate la primul paragraf, măsurile de securitate menționate la alineatul (3) sunt obligatorii pentru toate entitățile sau organismele externe din sectorul privat, inclusiv furnizorilor de rețea, cărora nu li se permite accesul, sub nicio formă, la niciun fel de date operaționale care sunt stocate în sisteme sau transferate prin intermediul infrastructurilor de comunicații sau la schimbul SIRENE aferent SIS II.

(5)  Gestionarea cheilor de criptare rămâne în sfera de competență a agenției și nu poate fi încredințată niciunei entități externe din sectorul privat. Aceasta nu aduce atingere contractelor existente privind infrastructurile de comunicații ale SIS II, VIS și Eurodac.

▼M2

Articolul 12

Calitatea datelor

(1)  Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește datele introduse în sisteme sub răspunderea operativă a agenției, agenția, cu implicarea strânsă a grupurilor sale consultative, stabilește, pentru toate sistemele sub răspundere operativă a acesteia, mecanisme și proceduri automatizate de control al calității datelor, indicatori comuni de calitate și standardele minime de calitate pentru stocarea datelor, în conformitate cu dispozițiile relevante ale instrumentelor juridice care guvernează respectivele sisteme de informații și cu articolul 37 din Regulamentele (UE) 2019/817 ( 3 ) și (UE) 2019/818 ( 4 ) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(2)  Agenția instituie un registru central care conține numai date anonimizate pentru raportare și statistici, în conformitate cu articolul 39 din Regulamentele (UE) 2019/817 și (UE) 2019/818, sub rezerva dispozițiilor specifice din instrumentele juridice care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

▼B

Articolul 13

Interoperabilitate

În cazul în care interoperabilitatea sistemelor informatice la scară largă este stipulată într-un act juridic relevant al Uniunii, agenția elaborează acțiunile necesare care să permită această interoperabilitate.

Articolul 14

Monitorizarea cercetării

▼M1

(1)  Agenția monitorizează evoluțiile din domeniul cercetării care sunt relevante pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS, a Eurodac, a EES, a ETIAS, a DubliNet, a ECRIS-TCN și a altor sisteme informatice la scară largă, după cum se menționează la articolul 1 alineatul (5).

▼B

(2)  Agenția poate contribui la punerea în aplicare a acelor părți ale Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare care se referă la sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. În acest scop, și în cazul în care Comisia a împuternicit agenția în acest sens, agenția are următoarele atribuții:

(a) 

gestionarea unor etape ale implementării programului și a unor etape ale ciclului de viață al unor proiecte specifice pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie;

(b) 

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru gestionarea programelor; și

(c) 

acordarea de sprijin în ceea ce privește implementarea programului.

(3)  Agenția informează în mod regulat și cel puțin o dată pe an Parlamentul European, Consiliul, Comisia și, atunci când este vorba de chestiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile menționate la prezentul articol, fără a aduce atingere obligațiilor de raportare în legătură cu punerea în aplicare a unor părți ale Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, menționată la alineatul (2).

Articolul 15

Proiecte-pilot, validări de concept și activități de testare

(1)  La cererea specială și precisă a Comisiei, care va fi informat Parlamentul European și Consiliul cu cel puțin trei luni înainte de înaintarea unei astfel de cereri, și după luarea unei decizii favorabile de către Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (u) din prezentul regulament, și prin intermediul unui acord de delegare, agenției îi poate fi încredințată desfășurarea unor proiecte-pilot, astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, pentru dezvoltarea sau gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în aplicarea articolelor 67-89 din TFUE, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Agenția informează în mod regulat Parlamentul European, Consiliul și, atunci când este vorba de chestiuni legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile proiectelor-pilot desfășurate de agenție în temeiul primului paragraf.

(2)  Creditele pentru proiectele-pilot menționate la articolul 58 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, care au fost solicitate de Comisie în temeiul alineatului (1), sunt înscrise în buget pentru cel mult două exerciții financiare consecutive.

(3)  La cererea Comisiei sau a Consiliului, după ce Parlamentul European a fost informat și după o decizie favorabilă a Consiliului de administrație, agenției i se pot încredința, prin intermediul unui acord de delegare, atribuții de execuție bugetară pentru validări de concept finanțate în temeiul instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize instituit de Regulamentul (UE) nr. 515/2014, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(4)  După luarea unei decizii favorabile de către Consiliul de administrație, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni reglementate de prezentul regulament și de orice act juridic al Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor.

Articolul 16

Sprijinul oferit statelor membre și Comisiei

(1)  Orice stat membru poate solicita agenției să ofere consiliere în legătură cu conectarea sistemelor sale naționale la sistemele centrale ale sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

(2)  Orice stat membru poate prezenta o cerere de sprijin ad hoc Comisiei care, sub rezerva evaluării sale favorabile cu privire la necesitatea acestui sprijin ca urmare a unor nevoi excepționale legate de securitate sau de migrație, o transmite agenției. Agenția informează Consiliul de administrație cu privire la aceste solicitări. Statul membru în cauză este informat în cazul în care evaluarea Comisiei este negativă.

Comisia monitorizează promptitudinea răspunsului agenției la cererile statelor membre. Raportul anual de activitate al agenției prezintă în detaliu acțiunile pe care agenția le-a întreprins pentru a furniza sprijin ad hoc statelor membre și conține, de asemenea, detalii privind costurile suportate în acest context.

(3)  Agenției i se poate solicita să ofere consiliere sau asistență Comisiei cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele existente sau noi, inclusiv prin intermediul unor studii și teste. Agenția informează Consiliul de administrație cu privire la aceste solicitări.

(4)  Un grup format din cel puțin cinci state membre pot încredința agenției atribuția de a dezvolta, a gestiona sau a găzdui o componentă informatică comună pentru a le sprijini în punerea în aplicare a aspectelor tehnice ale obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii privind sistemele descentralizate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Aceste soluții informatice comune nu aduc atingere obligațiilor statelor membre solicitante prevăzute de dreptul aplicabil al Uniunii, în special în ceea ce privește arhitectura sistemelor respective.

În special, statele membre solicitante pot încredința agenției atribuția de a institui un router sau o componentă comună privind informațiile prealabile referitoare la pasageri și datele din registrul cu numele pasagerilor ca instrument de sprijin tehnic menit să faciliteze conectivitatea cu transportatorii aerieni cu scopul de a oferi asistență statelor membre în punerea în aplicare a Directivei 2004/82/CE a Consiliului ( 5 ) și a Directivei (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului ( 6 ). În aceste cazuri, agenția colectează la nivel centralizat datele provenind de la transportatorii aerieni și le transmit statelor membre prin intermediul routerului sau al componentei comune. Statele membre solicitante adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii aerieni transferă datele prin intermediul agenției.

Agenției i se încredințează atribuția de a dezvolta, a gestiona sau a găzdui o componentă informatică comună numai după aprobarea prealabilă a Comisiei și sub rezerva unei decizii favorabile din partea Consiliului de administrație.

Statele membre solicitante îi încredințează agenției atribuțiile menționate la primul și al doilea paragraf, prin intermediul unui acord de delegare care cuprinde condițiile de delegare a atribuțiilor și definește metoda de calcul și facturare a tuturor costurilor relevante. Toate costurile relevante sunt acoperite de către statele membre participante. Acordul de delegare este în conformitate cu actele juridice ale Uniunii care reglementează sistemele în cauză. Agenția informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la acordul de delegare aprobat și cu privire la orice modificări aduse acestuia.

Alte state membre pot solicita să participe la o soluție informatică comună, dacă această posibilitate este prevăzută în acordul de delegare, cu precizarea implicațiilor financiare ale acestei participări. Acordul de delegare se modifică în consecință, după aprobarea prealabilă a Comisiei și după o decizie favorabilă a Consiliului de administrație.CAPITOLUL III

STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA

Articolul 17

Statutul juridic și localizarea

(1)  Agenția este un organ al Uniunii și are personalitate juridică.

(2)  Agenția beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul dreptului intern, în fiecare stat membru. Aceasta poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui ca parte în proceduri judiciare.

(3)  Sediul agenției se află la Tallinn, în Estonia.

Atribuțiile legate de dezvoltarea și gestionarea operațională menționate la articolul 1 alineatele (4) și (5) și la articolele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 11 sunt îndeplinite la amplasamentul tehnic de la Strasbourg, Franța.

Un amplasament de rezervă capabil să asigure funcționarea unui sistem informatic la scară largă în caz de defecțiune a unui astfel de sistem este situat în Sankt Johann im Pongau, Austria.

(4)  Ambele amplasamente tehnice pot fi folosite pentru funcționarea simultană a sistemelor, cu condiția ca amplasamentul de rezervă să poată continua să asigure funcționarea acestora în caz de defecțiune a unuia sau a mai multor sisteme.

(5)  Datorită naturii specifice a sistemelor, în situația în care ar fi necesar ca agenția să instituie un al doilea amplasament tehnic separat fie la Strasbourg fie la Sankt Johann im Pongau sau în ambele locații, în funcție de necesități, pentru găzduirea sistemelor, aceste necesități se justifică pe baza unei evaluări de impact independente și a unei analize costuri-beneficii. Consiliul de administrație consultă Comisia și ia în considerare punctele de vedere ale acesteia înainte de a informa autoritatea bugetară privind intenția sa de a pune în aplicare orice proiect legat de proprietate în conformitate cu articolul 45 alineatul (9).

Articolul 18

Structura

(1)  Structura administrativă și de conducere a agenției cuprinde:

(a) 

un Consiliu de administrație;

(b) 

un director executiv;

(c) 

grupuri consultative.

(2)  Structura agenției cuprinde:

(a) 

un responsabil cu protecția datelor;

(b) 

un responsabil cu securitatea;

(c) 

un contabil.

Articolul 19

Funcțiile Consiliului de administrație

(1)  Consiliul de administrație:

(a) 

oferă orientările generale privind activitățile agenției;

(b) 

adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot, bugetul anual al agenției și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul agenției în conformitate cu capitolul V;

(c) 

numește directorul executiv și directorul executiv adjunct și, dacă este cazul, le prelungește mandatele sau îi demite din funcție, în conformitate cu articolele 25 și, respectiv, 26;

(d) 

exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și supraveghează activitatea acestuia, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație, și exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv adjunct, în acord cu directorul executiv;

(e) 

ia toate deciziile referitoare la stabilirea structurii organizatorice a agenției și, dacă este necesar, privind modificarea acesteia, luând în considerare nevoile în materie de activități ale agenției și având în vedere buna gestionare bugetară;

(f) 

adoptă politica de personal a agenției;

(g) 

stabilește regulamentul de procedură al agenției;

(h) 

adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(i) 

adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în cazul membrilor săi și le publică pe site-ul internet al agenției;

(j) 

adoptă norme și proceduri interne detaliate pentru protejarea avertizorilor de integritate, inclusiv canalele adecvate de comunicare pentru semnalarea neregulilor;

(k) 

autorizează încheierea înțelegerilor de lucru în conformitate cu articolele 41 și 43;

(l) 

aprobă, la propunerea directorului executiv, acordul privind sediul agenției și acordurile privind amplasamentele tehnice și de rezervă stabilite în conformitate cu articolul 17 alineatul (3), care urmează a fi semnate de directorul executiv și de statele membre gazdă;

(m) 

exercită, în conformitate cu alineatul (2), în ceea ce privește personalul agenției, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, atribuite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, atribuite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențele de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(n) 

adoptă, de comun acord cu Comisia, normele de punere în aplicare necesare pentru punerea în aplicare a Statutului în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(o) 

adoptă normele necesare privind detașarea experților naționali la agenție;

(p) 

adoptă proiectul de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției, inclusiv proiectul de plan de personal, și transmite aceste documente Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;

(q) 

adoptă proiectul de document unic de programare, care conține programul multianual al agenției, programul de lucru al acesteia pentru următorul an și un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor agenției, inclusiv proiectul de plan de personal, și transmite acest document, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și orice versiune actualizată a respectivului document, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(r) 

adoptă, înainte de 30 noiembrie a fiecărui an, cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot, în conformitate cu procedura bugetară anuală, documentul unic de programare, ținând seama de avizul Comisiei, și se asigură că versiunea definitivă a acestui document este transmisă către Parlamentul European, Consiliu și Comisie și este publicată;

(s) 

adoptă, până la sfârșitul lunii august a fiecărui an, un raport intermediar privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a activităților planificate pentru exercițiul curent și îl prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(t) 

evaluează și adoptă raportul anual de activitate consolidat privind activitățile agenției pentru anul anterior, care compară, în special, rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru, și trimite atât raportul, cât și evaluarea acestuia, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și se asigură că raportul anual de activitate este publicat;

(u) 

își îndeplinește funcțiile legate de bugetul agenției, inclusiv de punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a validărilor de concept menționate la articolul 15;

(v) 

adoptă normele financiare aplicabile agenției, în conformitate cu articolul 49;

(w) 

numește un contabil, care poate fi contabilul Comisiei, căruia i se aplică Statutul, și care este complet independent în îndeplinirea sarcinilor care îi revin;

(x) 

asigură urmărirea corespunzătoare a concluziilor și a recomandărilor care decurg din diverse rapoarte de audit și evaluări interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de Parchetul European (EPPO);

(y) 

adoptă planurile de comunicare și de diseminare menționate la articolul 34 alineatul (4) și le actualizează în mod regulat;

(z) 

adoptă măsurile de securitate necesare, inclusiv un plan de securitate și un plan de asigurare a continuității activității (business continuity) și de redresare în caz de dezastru (disaster recovery plan), luând în considerare posibilele recomandări ale experților în materie de securitate din cadrul grupurilor consultative;

(aa) 

adoptă norme de securitate privind protejarea informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate în urma aprobării de către Comisie;

(bb) 

numește un responsabil cu securitatea;

(cc) 

numește un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725;

(dd) 

adoptă normele detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001;

▼M1

(ee) 

adoptă rapoartele privind dezvoltarea EES în temeiul articolului 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, rapoartele privind dezvoltarea ETIAS în temeiul articolului 92 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240 și rapoartele privind dezvoltarea ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS în temeiul articolului 36 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/816;

▼M2

(eea) 

adoptă rapoarte privind stadiul dezvoltării componentelor de interoperabilitate în temeiul articolului 78 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/817 și al articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/818;

▼M1

(ff) 

adoptă rapoartele privind funcționarea tehnică a SIS în temeiul articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului ( 7 ) și al articolului 74 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ), a VIS în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și al articolului 17 alineatul (3) din Decizia 2008/633/JHA, a SEE în temeiul articolului 72 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, a ETIAS în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1240, a ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS în temeiul articolului 36 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ) și a componentelor de interoperabilitate în temeiul articolului 78 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/817 și al articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/818;

▼B

(gg) 

adoptă raportul anual privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013;

▼M1

(hh) 

adoptă observații formale referitoare la rapoartele Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind auditurile în temeiul articolului 56 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1861, al articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, al articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, al articolului 56 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, al articolului 67 din Regulamentul (UE) 2018/1240, al articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/816 și al articolului 52 din Regulamentele (UE) 2019/817 și (UE) 2019/818 și asigură luarea de măsuri corespunzătoare prin care să se dea curs recomandărilor formulate în cadrul auditurilor respective;

▼B

(ii) 

publică, în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și, respectiv, al articolului 66 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI, statistici privind SIS II;

(jj) 

compilează și publică statistici privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013;

(kk) 

publică statistici referitoare la EES, în temeiul articolului 63 din Regulamentul (UE) 2017/2226;

(ll) 

publică statistici legate de ETIAS, în temeiul articolului 84 din Regulamentul (UE) 2018/1240;

▼M1

(lla) 

transmite Comisiei statistici referitoare la ECRIS-TCN și la aplicația de referință a ECRIS în temeiul articolului 32 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/816;

▼M1

(mm) 

asigură publicarea anuală a listei autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în SIS în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862, împreună cu lista oficiilor sistemelor naționale ale SIS (N.SIS) și a birourilor SIRENE în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1861 și, respectiv, al articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1862, precum și lista autorităților competente în temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, lista autorităților competente în temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, lista autorităților centrale în temeiul articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/816, precum și lista autorităților în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/817 și al articolului 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/818;

▼B

(nn) 

asigură publicarea anuală a listei unităților în temeiul articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013;

(oo) 

se asigură că toate deciziile și acțiunile agenției care vizează sistemele informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție respectă principiul independenței sistemului judiciar;

(pp) 

îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt conferite în conformitate cu prezentul regulament.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind publicarea listelor autorităților relevante prevăzute în actele juridice ale Uniunii menționate la litera (mm) din primul paragraf și în cazul în care obligația de a publica și de a actualiza în permanență aceste liste pe site-ul internet al agenției nu este prevăzută în actele juridice respective, Consiliul de administrație asigură o astfel de publicare și actualizare continuă.

(2)  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care delegă directorului executiv competențele relevante ale autorității împuternicite să facă numiri și definește condițiile în care poate fi suspendată delegarea competențelor respective. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care anumite circumstanțe excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, prin intermediul unei decizii, să suspende temporar delegarea competențelor autorității împuternicite să facă numiri către directorul executiv și subdelegarea competențelor respective de către acesta/aceasta și să le exercite sau să le delege unuia dintre membrii săi sau unui membru al personalului, altul decât directorul executiv.

(3)  Consiliul de administrație poate face recomandări directorului executiv cu privire la orice aspect strict legat de dezvoltarea sau de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și cu privire la activități legate de cercetare, proiecte-pilot, validări de concepte și testare.

Articolul 20

Componența Consiliului de administrație

(1)  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei. Fiecare reprezentant are un drept de vot, în conformitate cu articolul 23.

(2)  Pentru fiecare membru al Consiliului de administrație există un membru supleant. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta (aceasta) lipsește sau în cazul în care membrul este ales în calitate de președinte sau de vicepreședinte al Consiliului de administrație și prezidează reuniunea Consiliului de administrație. Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza nivelului ridicat de experiență și expertiză relevante în domeniul sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, precum și pe baza cunoștințelor cu privire la protecția datelor, ținând seama de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în Consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității Consiliului de administrație. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în Consiliul de administrație.

(3)  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani, acesta putând fi reînnoit. La expirarea mandatelor sau în cazul demisiei lor, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(4)  Țările asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac participă la activitățile agenției. Fiecare dintre acestea numește un reprezentant și un supleant în Consiliul de administrație.

Articolul 21

Președintele Consiliului de administrație

(1)  Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din rândul acelor membri ai Consiliului de administrație care sunt numiți de statele membre ce trebuie să respecte integral, în temeiul dreptului Uniunii, toate actele juridice ale Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație cu drept de vot.

Vicepreședintele îl înlocuiește pe președinte din oficiu în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(2)  Durata mandatului președintelui și al vicepreședintelui este de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. Dacă pe durata mandatului lor aceștia încetează să mai fie membri ai Consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

Articolul 22

Reuniunile Consiliului de administrație

(1)  Președintele convoacă reuniunile Consiliului de administrație.

(2)  Directorul executiv ia parte la deliberări, fără a avea drept de vot.

(3)  Consiliul de administrație se reunește în cel puțin două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei, la solicitarea directorului executiv sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii Consiliului de administrație cu drept de vot.

▼M2

(4)  Europol și Eurojust pot participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observatori, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la SIS II în legătură cu aplicarea Deciziei 2007/533/JAI.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate participa la reuniunile Consiliului de administrație, în calitate de observatori, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la SIS II în legătură cu punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1624.

Europol poate participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la VIS, în legătură cu aplicarea Deciziei 2008/633/JAI sau o chestiune referitoare la Eurodac în legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 603/2013.

Europol poate participa la reuniunile Consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la EES, în legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2226, sau atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune privind ETIAS, în legătură cu Regulamentul (UE) 2018/1240.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate, participa la reuniunile Consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la ETIAS în legătură cu punerea în aplicare a Regulamentul (UE) 2018/1240.

Eurojust, Europol și Parchetul European pot participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observatori, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la Regulamentul (UE) 2019/816.

Eurojust, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pot participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observatori, atunci când pe ordinea de zi se află o chestiune referitoare la Regulamentele (UE) 2019/817 și (UE) 2019/818.

Consiliul de administrație poate invita să participe la reuniuni în calitate de observator orice altă persoană ale cărei opinii pot fi de interes.

▼B

(5)  Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora pot, sub rezerva regulamentului de procedură al Consiliului de administrație, să fie asistați de consilieri sau de experți, în special aceia care sunt membri ai grupurilor consultative.

(6)  Agenția asigură secretariatul Consiliului de administrație.

Articolul 23

Regulile de vot ale Consiliului de administrație

(1)  Fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, articolului 19 alineatul (1) literele (b) și (r), articolului 21 alineatul (1) și articolului 25 alineatul (8), deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea membrilor săi cu drept de vot.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (3) și (4), fiecare membru al Consiliului de administrație dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.

(3)  Fiecare membru desemnat de un stat membru care trebuie să respecte, în temeiul dreptului Uniunii, orice act juridic al Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea unui sistem informatic la scară largă gestionat de agenție poate vota cu privire la o chestiune referitoare la respectivul sistem informatic la scară largă.

Danemarca poate vota cu privire la o chestiune legată de un sistem informatic la scară largă dacă hotărăște, în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 22, să pună în aplicare în dreptul său intern, actul juridic al Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea respectivului sistem informatic la scară largă.

(4)  Articolul 42 se aplică cu privire la drepturile de vot ale reprezentanților țărilor care au încheiat acorduri cu Uniunea privind asocierea lor la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac.

(5)  În cazul unui dezacord în rândul membrilor referitor la faptul dacă un vot privește un sistem informatic la scară largă specific, orice decizie care stabilește că votul nu privește respectivul sistem informatic la scară largă se ia cu o majoritate de două treimi a membrilor Consiliului de administrație cu drept de vot.

(6)  Președintele sau vicepreședintele, atunci când îl înlocuiește pe președinte, nu votează. Dreptul de vot al președintelui sau al vicepreședintelui, atunci când îl înlocuiește pe președinte, se exercită de către supleantul său.

(7)  Directorul executiv nu votează.

(8)  Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație stabilește modalități de vot mai detaliate, în special condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru și orice cerință privind cvorumul, după caz.

Articolul 24

Responsabilitățile directorului executiv

(1)  Directorul executiv gestionează Agenția. Directorul executiv oferă asistență Consiliului de administrație și răspunde în fața acestuia. Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îi poate solicita directorului executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

(2)  Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.

(3)  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor conferite agenției prin prezentul regulament. În special, directorul executiv răspunde de:

(a) 

administrarea curentă a Agenției;

(b) 

funcționarea agenției, în conformitate cu prezentul regulament;

(c) 

pregătirea și punerea în aplicare a procedurilor, deciziilor, strategiilor, programelor și activităților adoptate de Consiliul de administrație, în limitele stabilite de prezentul regulament, de normele de aplicare a acestuia și de dreptul aplicabil al Uniunii;

(d) 

elaborarea documentului unic de programare și prezentarea acestuia Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei și a grupurilor consultative;

(e) 

punerea în aplicare a documentului unic de programare și raportarea către Consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(f) 

elaborarea raportului intermediar privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a activităților planificate pentru anul curent și, după consultarea grupurilor consultative, prezentarea acestuia Consiliului de administrație spre adoptare până la sfârșitul lunii august a fiecărui an;

(g) 

elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile agenției și, după consultarea grupurilor consultative, prezentarea acestuia Consiliului de administrație, spre evaluare și adoptare;

(h) 

elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și a evaluărilor interne sau externe, precum și în urma investigațiilor efectuate de OLAF și de EPPO, și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către Consiliul de administrație;

(i) 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri de prevenire a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, fără a aduce atingere competenței de investigare a EPPO și a OLAF, prin realizarea de controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea unor sancțiuni administrative, inclusiv a unor sancțiuni financiare, eficace, proporționale și disuasive;

(j) 

elaborarea unei strategii antifraudă a agenției și prezentarea acesteia Consiliului de administrație, spre adoptare, precum și monitorizarea implementării adecvate și la timp a strategiei;

(k) 

elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile agenției și prezentarea acestuia Consiliului de administrație, spre adoptare, după consultarea Comisiei;

(l) 

întocmirea proiectului de buget pentru anul următor, stabilit pe baza bugetului pe activități;

(m) 

elaborarea proiectului de situație estimativă a veniturilor și cheltuielilor agenției;

(n) 

execuția bugetului agenției;

(o) 

instituirea și aplicarea unui sistem eficace care să permită monitorizarea și evaluarea la intervale regulate a:

(i) 

sistemelor informatice la scară largă, inclusiv a statisticilor; și

(ii) 

a agenției, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea efectivă și eficientă a obiectivelor sale;

▼M1

(p) 

fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor, stabilirea cerințelor de confidențialitate pentru respectarea articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, a articolului 17 din Decizia 2007/533/JAI, a articolului 26 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, a articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, a articolului 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226, a articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, a articolului 11 alineatul (16) din Regulamentul (UE) 2019/816 și a articolului 55 alineatul (2) din Regulamentele (UE) 2019/817 și (UE) 2019/818;

▼B

(q) 

negocierea și, după obținerea aprobării Consiliului de administrație, semnarea unui acord privind sediul agenției și a unor acorduri privind amplasamentele tehnice și de siguranță cu statele membre gazdă;

(r) 

pregătirea modalităților practice de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

(s) 

pregătirea măsurilor de securitate necesare, inclusiv a unui plan de securitate și a unui plan de asigurare a continuității activității (business continuity) și de redresare în caz de dezastru (disaster recovery plan), și, după consultarea grupului consultativ relevant, prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

(t) 

pregătirea rapoartelor privind funcționarea tehnică a fiecărui sistem informatic la scară largă, menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (ff), și a raportului anual privind activitățile sistemului central Eurodac, menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (gg), pe baza rezultatelor monitorizării și evaluării, și, după consultarea grupului consultativ relevant, prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

(u) 

întocmirea rapoartelor privind dezvoltarea EES, menționate la articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226 și privind dezvoltarea ETIAS, menționat la articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, și prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

(v) 

pregătirea, în vederea publicării, a listei anuale a autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în SIS II, inclusiv lista oficiilor N.SIS II și a birourilor SIRENE și a listei autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în EES și ETIAS, menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (mm), și a listei unităților menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (nn), și prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare.

(4)  Directorul executiv îndeplinește orice alte atribuții în conformitate cu prezentul regulament.

(5)  Directorul executiv decide dacă este necesară detașarea unuia sau a mai multor membri ai personalului în unul sau mai multe state membre, pentru a îndeplini atribuțiile agenției într-un mod eficient și eficace și pentru a stabili un birou local în acest scop. Înainte de adoptarea unei astfel de decizii, directorul executiv trebuie să obțină acordul prealabil al Comisiei, al Consiliului de administrație și al statului membru sau statelor membre în cauză. Decizia directorului executiv precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției. Activitățile efectuate în amplasamentele tehnice nu se desfășoară într-un birou local.

Articolul 25

Numirea directorului executiv

(1)  Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza unei liste alcătuite din cel puțin trei candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Această procedură de selecție impune publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații media relevante, a unei cereri de exprimare a interesului. Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza meritelor sale, a experienței dovedite în domeniul sistemelor informatice la scară largă și a aptitudinilor administrative, financiare și de gestionare și pe baza cunoștințelor în domeniul protecției datelor.

(2)  Înainte de a fi numiți în funcție, candidații propuși de Comisie sunt invitați să facă o declarație în fața comisiei (comisiilor) competente a (ale) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor formulate de membrii comisiei (comisiilor) respective. După luarea declarației și audierea răspunsurilor, Parlamentul European adoptă un aviz în care își exprimă opinia și în care poate menționa candidatul preferat.

(3)  Consiliul de administrație numește directorul executiv ținând seama de aceste opinii.

(4)  În cazul în care Consiliul de administrație ia decizia de a numi alt candidat decât candidatul pe care Parlamentul European l-a indicat ca fiind preferat, Consiliul de administrație informează în scris Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care s-a ținut seama de avizul Parlamentului European.

(5)  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o analiză care ia în considerare evaluarea de către aceasta a performanțelor directorului executiv, precum și atribuțiile și provocările viitoare ale agenției.

(6)  Consiliul de administrație, acționând pe baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), poate prelungi durata mandatului directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.

(7)  Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi mandatul directorului executiv. În cursul unei perioade de o lună premergătoare unei astfel de prelungiri, directorul executiv este invitat să facă o declarație în fața comisiei sau a comisiilor competente ale Parlamentului European și să răspundă întrebărilor formulate de membrii acestora.

(8)  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate să participe la o nouă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei celor două mandate.

(9)  Directorul executiv poate fi demis din funcție numai prin decizia Consiliului de administrație, care acționează la propunerea majorității membrilor cu drept de vot ai acestuia sau a Comisiei.

(10)  Consiliul de administrație adoptă deciziile referitoare la numirea, la prelungirea mandatului sau la demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor săi cu drept de vot.

(11)  În scopul încheierii contractului de muncă cu directorul executiv, agenția este reprezentată de președintele Consiliului de administrație. Directorul executiv este angajat ca agent temporar al agenției în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 26

Directorul executiv adjunct

(1)  Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. Directorul executiv adjunct îl înlocuiește pe directorul executiv în cazul absenței acestuia din urmă. Directorul executiv stabilește atribuțiile directorului executiv adjunct.

(2)  Directorul executiv adjunct este numit de Consiliul de administrație la propunerea directorului executiv. Directorul executiv adjunct este numit pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere corespunzătoare, precum și a experienței profesionale pertinente. Directorul executiv propune cel puțin trei candidați pentru postul de director executiv adjunct. Consiliul de administrație își adoptă decizia cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi cu drept de vot. Consiliul de administrație are competența de a demite directorul executiv adjunct printr-o decizie adoptată cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi cu drept de vot.

(3)  Directorul executiv adjunct este numit pentru un mandat de cinci ani. Consiliul de administrație poate prelungi acest mandat o singură dată, pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Consiliul de administrație adoptă o astfel de decizie cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi cu drept de vot.

Articolul 27

Grupurile consultative

(1)  Următoarele grupuri consultative oferă Consiliului de administrație expertiză în domeniul sistemelor informatice la scară largă și, în special, în contextul pregătirii programului anual de lucru și a raportului anual de activitate:

(a) 

grupul consultativ SIS II;

(b) 

grupul consultativ VIS;

(c) 

grupul consultativ EURODAC;

(d) 

grupul consultativ EES-ETIAS;

▼M1

(da) 

grupul consultativ al ECRIS-TCN;

▼C1

(db) 

Grupul consultativ privind interoperabilitatea;

▼B

(e) 

orice alt grup consultativ privind un sistem informatic la scară largă, atunci când actul juridic al Uniunii relevant care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului informatic la scară largă respectiv prevede acest lucru.

(2)  Fiecare stat membru care trebuie să respecte, în temeiul dreptului Uniunii, orice act juridic al Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea unui anumit sistem informatic la scară largă, și Comisia numesc câte un membru în cadrul grupului consultativ privind sistemul informatic la scară largă respectiv, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit.

Danemarca numește, de asemenea, un membru în cadrul unui grup consultativ legat de un sistem informatic la scară largă, dacă hotărăște, în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 22, să pună în aplicare, în dreptul său intern, actul juridic al Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului informatic la scară largă respectiv.

Fiecare țară asociată la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac care participă la un anumit sistem informatic la scară largă numește un membru în cadrul grupului consultativ privind sistemul informatic la scară largă respectiv.

▼M2

(3)  Europol, Eurojust și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pot numi fiecare câte un reprezentat în cadrul grupului consultativ privind SIS II.

Europol poate numi, de asemenea, un reprezentant în grupurile consultative privind VIS, Eurodac și EES-ETIAS.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă poate, de asemenea, să numească un reprezentant în cadrul grupului consultativ EES-ETIAS.

Eurojust, Europol și Parchetul European pot numi fiecare câte un reprezentant în cadrul grupului consultativ ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pot numi fiecare câte un reprezentat în cadrul grupului consultativ privind interoperabilitatea.

▼B

(4)  Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora nu pot fi membri ai grupurilor consultative. Directorul executiv sau un reprezentant al directorului executiv au dreptul de a participa la toate reuniunile grupurilor consultative, în calitate de observator.

(5)  Grupurile consultative cooperează între ele ori de câte ori este necesar. Procedurile privind funcționarea și cooperarea grupurilor consultative sunt stabilite în regulamentul de procedură al agenției.

(6)  Atunci când elaborează un aviz, membrii fiecărui grup consultativ depun toate eforturile pentru a ajunge la un consens. În cazul în care nu se ajunge la consens, poziția motivată a majorității membrilor este considerată a reprezenta avizul grupului consultativ. Poziția motivată sau pozițiile motivate ale minorității sunt, de asemenea, consemnate. Articolul 23 alineatele (3) și (5) se aplică în consecință. Membrii reprezentând țările asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac pot să emită avize privind chestiuni în legătură cu care aceștia nu au dreptul de vot.

(7)  Fiecare stat membru și fiecare țară asociată la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac facilitează activitățile grupurilor consultative.

(8)  Articolul 21 se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește președinția grupurilor consultative.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 28

Personalul

(1)  Statutul și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului se aplică personalului agenției, inclusiv directorului executiv.

(2)  În scopul punerii în aplicare a Statutului, agenția este considerată o agenție în sensul articolului 1a alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

(3)  Personalul agenției este compus din funcționari, agenți temporari și agenți contractuali. Consiliul de administrație își exprimă în fiecare an acordul în ceea ce privește contractele pe care directorul executiv intenționează să le reînnoiască și care, prin reînnoire, ar deveni contracte pe durată nedeterminată în temeiul Regimului aplicabil celorlalți agenți.

(4)  Agenția nu recrutează lucrători temporari pentru îndeplinirea unor atribuții considerate a avea caracter sensibil din punct de vedere financiar.

(5)  Comisia și statele membre pot detașa, cu titlu temporar, funcționari sau experți naționali în cadrul agenției. Consiliul de administrație adoptă o decizie care stabilește norme privind detașarea experților naționali la agenție.

(6)  Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor, agenția aplică normele corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligații de confidențialitate echivalente.

(7)  Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare menționate la articolul 110 din Statutul funcționarilor.

Articolul 29

Interesul public

Membrii Consiliului de administrație, directorul executiv, directorul executiv adjunct și membrii grupurilor consultative se angajează să acționeze în interesul public. În acest scop, aceștia fac anual, în scris și în mod public o declarație de angajament, care se publică pe site-ul internet al agenției.

Lista membrilor Consiliului de administrație și a membrilor grupurilor consultative se publică pe site-ul internet al agenției.

Articolul 30

Acordul privind sediul și acordurile privind amplasamentele tehnice

(1)  Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea agenției în statele membre gazdă și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de către respectivele statele membre, precum și normele specifice aplicabile în statele membre gazdă membrilor Consiliului de administrație, directorului executiv, celorlalți membri ai personalului agenției și membrilor familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul agenției și în acorduri privind amplasamentele tehnice. Aceste acorduri se încheie între agenție și statele membre gazdă, în urma aprobării de către Consiliul de administrație.

(2)  Statele membre gazdă ale agenției oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a agenției, inclusiv, printre altele, condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană, precum și conexiuni de transport adecvate.

Articolul 31

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică agenției.

Articolul 32

Răspunderea

(1)  Răspunderea contractuală a agenției este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

(2)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse într-un contract încheiat de agenție.

(3)  În materie de răspundere extracontractuală, agenția este obligată să repare, în conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, orice prejudiciu cauzat de departamentele sale sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii lor.

(4)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă în litigiile privind repararea prejudiciilor menționate la alineatul (3).

(5)  Răspunderea personală a personalului agenției față de aceasta este reglementată de dispozițiile aplicabile lor, prevăzute în Statutul funcționarilor sau în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 33

Regimul lingvistic

(1)  Regulamentul nr. 1 al Consiliului ( 10 ) se aplică agenției.

(2)  Fără a aduce atingere deciziilor luate în temeiul articolului 342 din TFUE, documentul unic de programare menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (r), precum și raportul de activitate anual menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (t), se întocmesc în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

(3)  Consiliul de administrație poate adopta o decizie cu privire la limbile de lucru fără a aduce atingere obligațiilor stabilite la alineatele (1) și (2).

(4)  Serviciile de traducere necesare pentru activitățile agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 34

Transparență și comunicare

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de agenție.

(2)  Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă fără întârziere normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)  Deciziile adoptate de agenție în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului European sau al unei acțiuni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolele 228 și, respectiv, 263 din TFUE.

(4)  Agenția comunică în conformitate cu actele juridice ale Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă și se poate angaja, din proprie inițiativă, în activități de comunicare, în limitele domeniului său de competență. Agenția se asigură, în special, că, în plus față de publicarea documentelor menționate la articolul 19 alineatul (1) literele (r), (t), (ii), (jj), (kk) și (ll) și la articolul 47 alineatul (9), publicul și orice parte interesată primesc cu promptitudine informații obiective, corecte, temeinice, complete și ușor de înțeles cu privire la activitatea sa. Alocarea de resurse pentru activitățile de comunicare nu trebuie să afecteze în mod negativ îndeplinirea efectivă a atribuțiilor agenției, astfel cum sunt menționate la articolele 3-16. Activitățile de comunicare se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante, adoptate de Consiliul de administrație.

(5)  Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să adreseze agenției corespondență scrisă, în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii. Persoana vizată are dreptul de a primi un răspuns în aceeași limbă.

Articolul 35

Protecția datelor

(1)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725.

(2)  Consiliul de administrație adoptă măsurile de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1725 de către agenție, inclusiv măsuri referitoare la responsabilul cu protecția datelor. Aceste măsuri sunt adoptate după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 36

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

(1)  Agenția poate prelucra date cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

(a) 

atunci când este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor legate de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă care i-au fost încredințate în temeiul dreptului Uniunii;

(b) 

atunci când este necesar pentru atribuțiile sale administrative.

(2)  În cazul în care agenția prelucrează date cu caracter personal în scopul menționat la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, Regulamentul (UE) 2018/1725 se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice privind protecția și securitatea datelor prevăzute de actele juridice ale Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor.

Articolul 37

Norme de securitate privind protejarea informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate

(1)  Agenția adoptă propriile norme de securitate bazate pe principiile și normele stabilite în normele de securitate ale Comisiei pentru protejarea informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) și a informațiilor neclasificate sensibile incluzând, printre altele, dispozițiile privind schimbul cu state terțe, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații, astfel cum este prevăzut în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 ( 11 ) și (UE, Euratom) 2015/444 ( 12 ) ale Comisiei. Orice acord administrativ privind schimbul de informații clasificate cu autoritățile competente ale unui stat terț sau, în absența unui astfel de acord, orice comunicare ad hoc excepțională a IUEC către astfel de autorități trebuie să fi primit aprobarea prealabilă a Comisiei.

(2)  Consiliul de administrație adoptă normele de securitate menționate la alineatul (1) de la prezentul articol în urma aprobării de către Comisie. Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru atribuțiile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii. Agenția dezvoltă și gestionează un sistem de informații capabil să realizeze schimburi de informații clasificate cu Comisia, cu statele membre și cu agențiile relevante ale Uniunii, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444. Consiliul de administrație decide, în temeiul articolului 2 și al articolului 19 alineatul (1) litera (z) din prezentul regulament, cu privire la structura internă a agenției necesară pentru respectarea principiilor de securitate corespunzătoare.

Articolul 38

Securitatea agenției

(1)  Agenția este responsabilă de securitate și de păstrarea ordinii în clădirile, spațiile și pe terenurile pe care le utilizează. Agenția aplică principiile de securitate și dispozițiile relevante ale actelor juridice ale Uniunii care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă.

(2)  Statele membre gazdă iau toate măsurile eficiente și adecvate pentru a păstra ordinea și securitatea în imediata vecinătate a clădirilor, a spațiilor și a terenurilor utilizate de agenție și oferă agenției protecția corespunzătoare, în conformitate cu acordul privind sediul agenției și cu acordurile privind amplasamentele tehnice și de rezervă, garantând, în același timp, persoanelor autorizate de agenție, accesul liber la aceste clădiri, spații și terenuri.

Articolul 39

Evaluarea

(1)  Până la 12 decembrie 2023 și la fiecare cinci ani după aceasta, Comisia, după consultarea Consiliului de administrație, evaluează, în conformitate cu orientările Comisiei, performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul, locațiile și atribuțiile acesteia. Evaluarea respectivă include, de asemenea, o examinare a punerii în aplicare a prezentului regulament, precum și a modului și măsurii în care agenția contribuie efectiv la gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și la instituirea unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii în spațiul de libertate, securitate și justiție. Evaluarea respectivă analizează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Consiliul de administrație poate emite recomandări adresate Comisiei cu privire la eventuale modificări ale prezentului regulament.

(2)  În cazul în care Comisia consideră că funcționarea în continuare a agenției nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile repartizate, aceasta poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

(3)  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație rezultatele evaluării prevăzute la alineatul (1). Rezultatele evaluării se fac publice.

Articolul 40

Investigații administrative

Activitățile agenției fac obiectul investigațiilor Ombudsmanului European în conformitate cu dispozițiile articolului 228 din TFUE.

Articolul 41

Cooperarea cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii

(1)  Agenția cooperează cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și cu alte organe, oficii și agenții ale Uniunii, în special cu cele instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, îndeosebi cu Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, în domeniile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura, printre altele, coordonarea și a face economii financiare, a evita dublarea eforturilor și a promova sinergia și complementaritatea în ceea ce privește activitățile acestora.

(2)  Agenția cooperează cu Comisia în cadrul unui acord de lucru care stabilește metode de lucru operaționale.

(3)  Agenția consultă Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor și urmează recomandările acesteia cu privire la securitatea rețelelor și a informațiilor, dacă este cazul.

(4)  Cooperarea cu organele, oficiile și agențiile Uniunii are loc în cadrul înțelegerilor de lucru. Consiliul de administrație autorizează astfel de înțelegeri de lucru, luând în considerare avizul Comisiei. În cazul în care agenția nu urmează avizul Comisiei, aceasta trebuie să își justifice motivele. Astfel de înțelegeri de lucru pot prevedea utilizarea în comun a unor servicii între agenții, după caz, fie în funcție de proximitatea geografică, fie în funcție de domeniul de politică, în limitele mandatelor respective ale acestora și fără a aduce atingere atribuțiilor lor principale. Astfel de înțelegeri de lucru pot stabili un mecanism de recuperare a costurilor.

(5)  Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii utilizează informațiile primite de la agenție exclusiv în limitele propriilor competențe și în măsura în care aceste informații respectă drepturile fundamentale, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal. Transmiterea mai departe sau alte metode de comunicare a datelor cu caracter personal prelucrate de către agenție către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii fac obiectul unor înțelegeri de lucru specifice privind schimbul de date cu caracter personal și sunt supuse aprobării prealabile de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Orice transfer de date cu caracter personal efectuat de agenție este în conformitate cu articolele 35 și 36. În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, astfel de acorduri de lucru prevăd respectarea, de către instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză a Uniunii, a normelor și standardelor în materie de securitate echivalente celor aplicate de agenție.

Articolul 42

Participarea țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac

(1)  Agenția este deschisă participării țărilor care au încheiat acorduri cu Uniunea privind asocierea lor la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a măsurilor referitoare la Dublin și Eurodac.

(2)  În conformitate cu prevederile relevante ale acordurilor menționate la alineatul (1), se instituie mecanisme care să specifice, în special, natura și amploarea, precum și normele detaliate, privind participarea la activitatea agenției a țărilor, astfel cum se menționează la alineatul (1), inclusiv dispozițiile privind contribuțiile financiare, personalul și drepturile de vot.

Articolul 43

Cooperarea cu organizații internaționale și cu alte entități relevante

(1)  În cazul în care acest lucru este prevăzut de un act juridic al Uniunii, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, agenția poate, prin încheierea unor înțelegeri de lucru, stabili și menține relații cu organizații internaționale și organismele lor subordonate de drept internațional public sau cu alte entități sau organisme relevante care sunt înființate prin sau în temeiul unui acord între două sau mai multe țări.

(2)  În conformitate cu alineatul (1), pot fi încheiate înțelegeri de lucru care să specifice în special, domeniul de aplicare, natura, scopul și amploarea unei astfel de cooperări. Astfel de înțelegeri de lucru se pot încheia numai cu autorizarea Consiliului de administrație, după aprobarea prealabilă a Comisiei.CAPITOLUL V

ÎNTOCMIREA ȘI STRUCTURA BUGETULUISECȚIUNEA 1

Documentul unic de programare

Articolul 44

Documentul unic de programare

(1)  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare pentru anul următor, astfel cum este prevăzut la articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 și în dispozițiile relevante ale normelor financiare ale agenției adoptate în temeiul articolului 49 din prezentul regulament și luând în considerare orientările stabilite de Comisie.

Documentul unic de programare cuprinde un program multianual, un program de lucru anual, bugetul aferent agenției și informații cu privire la resursele sale, astfel cum se precizează în detaliu în normele financiare ale agenției adoptate în temeiul articolului 49.

(2)  Consiliul de administrație adoptă, după consultarea grupurilor consultative, proiectul de document unic de programare și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și orice versiune actualizată a respectivului document.

(3)  Înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot, în conformitate cu procedura bugetară anuală, documentul unic de programare, ținând seama de avizul Comisiei. Consiliul de administrație se asigură că versiunea definitivă a documentului unic de programare este transmisă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și este publicată.

(4)  Documentul unic de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, este modificat în consecință. Documentul unic de programare adoptat este transmis ulterior Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și este publicat.

(5)  Programul anual de lucru pentru anul următor cuprinde obiective detaliate și rezultate preconizate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și o precizare a resurselor financiare și a resurselor umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual de lucru menționat la alineatul (6). Acesta indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. În cazul în care o nouă atribuție este conferită agenției, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru pe care l-a adoptat. Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

(6)  Programul multianual stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta stabilește, de asemenea, programarea resurselor, care include bugetul multianual și personalul. Programarea resurselor este actualizată în fiecare an. Programarea strategică se actualizează, dacă este cazul și, în special, pentru a reflecta rezultatul evaluării menționate la articolul 39.

Articolul 45

Întocmirea bugetului

(1)  În fiecare an, directorul executiv întocmește, ținând seama de activitățile desfășurate de agenție, un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include un proiect de plan de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

(2)  Consiliul de administrație adoptă, în baza proiectului de buget estimativ întocmit de directorul executiv, un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include un proiect de plan de personal. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Consiliul de administrație transmite acest document Comisiei și țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac, ca parte a documentului unic de programare.

(3)  Comisia transmite proiectul de buget estimativ către autoritatea bugetară, împreună cu proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii.

(4)  Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru planul de personal și cuantumul aferent subvenției care urmează să fie acordată de la bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din TFUE.

(5)  Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția acordată Agenției.

(6)  Autoritatea bugetară adoptă planul de personal al agenției.

(7)  Consiliul de administrație adoptă bugetul agenției. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii. Dacă este cazul, bugetul agenției se modifică în mod corespunzător.

(8)  Orice modificare a bugetului agenției, inclusiv a planului de personal, urmează aceeași procedură ca cea aplicabilă întocmirii bugetului inițial.

(9)  Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (5), Consiliul de administrație notifică, de îndată ce este posibil, autorității bugetare intențiile sale de punere în aplicare a oricărui proiect care poate avea implicații financiare semnificative pentru finanțarea bugetului său, în special orice proiecte de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziționarea de imobile. Consiliul de administrație informează Comisia în acest sens. În cazul în care una dintre instituțiile autorității bugetare intenționează să emită un aviz, aceasta comunică Consiliului de administrație, în termen de două săptămâni de la primirea informațiilor privind proiectul, intenția sa de a emite un astfel de aviz. În absența unui răspuns, agenția poate demara operațiunea planificată. Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 se aplică pentru orice proiect imobiliar care poate avea implicații semnificative pentru bugetul agenției.SECȚIUNEA 2

PREZENTAREA, EXECUȚIA ȘI CONTROLUL BUGETULUI

Articolul 46

Structura bugetului

(1)  Estimările privind toate veniturile și cheltuielile agenției se elaborează pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, și se înscriu în bugetul agenției.

(2)  Bugetul agenției trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.

(3)  Fără a aduce atingere altor tipuri de venituri, veniturile agenției constau în:

(a) 

o contribuție din partea Uniunii, înregistrată în bugetul general al Uniunii (secțiunea referitoare la Comisie);

(b) 

o contribuție din partea țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac, care participă la activitatea agenției, astfel cum se prevede în cadrul respectivelor acorduri de asociere și în acordurile menționate la articolul 42, care precizează contribuția lor financiară;

(c) 

finanțare din partea Uniunii sub forma acordurilor de delegare în conformitate cu normele financiare ale agenției adoptate în temeiul articolului 49 și cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politicile Uniunii;

(d) 

contribuțiile plătite de statele membre pentru serviciile care le sunt furnizate în conformitate cu acordul de delegare menționat la articolul 16;

(e) 

costurile recuperate plătite de organele, oficiile și agențiile Uniunii pentru serviciile care le sunt furnizate în conformitate cu înțelegerile de lucru menționate la articolul 41; și

(f) 

orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre.

(4)  Cheltuielile agenției includ remunerația personalului, costurile administrative și de infrastructură și cheltuielile operaționale.

Articolul 47

Execuția și controlul bugetului

(1)  Directorul executiv execută bugetul agenției.

(2)  În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare.

(3)  Până la data de 1 martie a unui an financiar N+1, contabilul agenției transmite conturile provizorii aferente anului financiar N contabilului Comisiei și Curții de Conturi. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 245 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(4)  Până la data de 31 martie a anului N+1, directorul executiv trimite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(5)  Până la data de 31 martie a anului N+1, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale agenției pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei.

(6)  La primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenției, în temeiul articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, directorul executiv întocmește, pe propria răspundere, conturile finale ale agenției și le transmite Consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

(7)  Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale agenției pentru anul N.

(8)  Până la data de 1 iulie a anului N+1, directorul executiv transmite conturile finale, însoțite de avizul Consiliului de administrație, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, precum și țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac.

(9)  Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N+1.

(10)  Directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 30 septembrie a anului N+1. Directorul executiv transmite răspunsul respectiv Consiliului de administrație.

(11)  Directorul executiv transmite Parlamentului European, la cererea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 261 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(12)  La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă, înainte de data de 15 mai a anului N+2, descărcarea de gestiune directorului executiv în ceea ce privește executarea bugetului pentru anul N.

Articolul 48

Prevenirea conflictelor de interese

Agenția adoptă norme interne care impun membrilor Consiliului de administrație și ai grupurilor sale consultative și ai personalului său să evite, pe durata raporturilor de muncă sau a mandatelor lor, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze astfel de situații. Aceste norme interne se publică pe site-ul internet al Agenției.

Articolul 49

Normele financiare

Normele financiare aplicabile agenției sunt adoptate de Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod specific necesară pentru funcționarea agenției, iar Comisia și-a dat acordul prealabil.

Articolul 50

Combaterea fraudei

(1)  Pentru a combate frauda, corupția și alte activități ilegale, se aplică dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 și ale Regulamentului (UE) 2017/1939.

(2)  Agenția aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de OLAF și adoptă, fără întârziere, dispozițiile corespunzătoare aplicabile tuturor angajaților agenției, utilizând modelul prevăzut în anexa la respectivul acord.

(3)  Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, în ceea ce privește toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri ale Uniunii din partea agenției.

(4)  OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ( 13 ), în scopul de a stabili dacă au avut loc cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract finanțat de agenție.

(5)  Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2), (3) și (4), contractele, acordurile de grant și deciziile de acordare a granturilor ale agenției conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi, OLAF și EPPO să efectueze audituri și investigații, în conformitate cu competențele lor.CAPITOLUL VI

MODIFICAREA ALTOR ACTE JURIDICE ALE UNIUNII

Articolul 51

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

În Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 la articolul 15, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)  Autoritatea de gestionare este responsabilă cu toate atribuțiile legate de infrastructura de comunicații, în special:

(a) 

supravegherea;

(b) 

securitatea;

(c) 

coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor;

(d) 

atribuțiile privind execuția bugetară;

(e) 

achizițiile și reînnoirea; și

(f) 

aspectele contractuale.”

Articolul 52

Modificarea Deciziei 2007/533/JAI

În Decizia 2007/533/JAI la articolul 15, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)  Autoritatea de gestionare este responsabilă, de asemenea, cu toate atribuțiile legate de infrastructura de comunicații, în special:

(a) 

supravegherea;

(b) 

securitatea;

(c) 

coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor;

(d) 

sarcinile privind execuția bugetară;

(e) 

achizițiile și reînnoirea; și

(f) 

aspectele contractuale.”CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 53

Succesiunea legală

(1)  Agenția, astfel cum a fost instituită prin prezentul regulament, este succesorul legal în ceea ce privește toate contractele încheiate, obligațiile asumate și proprietățile dobândite de către Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.

(2)  Prezentul regulament nu aduce atingere forței juridice a acordurilor, a înțelegerilor de lucru și a memorandumurilor de înțelegere încheiate de către agenție, astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, fără a aduce atingere eventualelor modificări ale acestora impuse de prezentul regulament.

Articolul 54

Dispoziții tranzitorii privind Consiliul de administrație și grupurile consultative

(1)  Membrii și președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație, numiți în temeiul articolelor 13 și, respectiv, 14 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, continuă să își exercite funcțiile pentru perioada rămasă din mandatul lor.

(2)  Membrii, președinții și vicepreședinții grupurilor consultative numiți în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 continuă să își exercite funcțiile pentru perioada rămasă din mandatul lor.

Articolul 55

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de Consiliul de administrație

Normele interne și măsurile adoptate de Consiliul de administrație în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 rămân în vigoare după 11 decembrie 2018, fără a aduce atingere eventualelor modificări ale acestora impuse de prezentul regulament.

Articolul 56

Dispoziții tranzitorii privind directorul executiv

Directorul executiv al Agenției Europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, numit în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv al agenției, astfel cum se prevede la articolul 24 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. În cazul în care o decizie de prelungire a mandatului directorului executiv în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este adoptată înainte de 11 decembrie 2018, mandatul său se prelungește automat până la 31 octombrie 2022.CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 57

Înlocuirea și abrogarea

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 se înlocuiește în privința statelor membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu.

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 se abrogă.

În ceea ce privește statele membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu, trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa la prezentul regulament.

Articolul 58

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 11 decembrie 2018. Cu toate acestea, articolul 19 alineatul (1) litera (x), articolul 24 alineatul (3) literele (h) și (i) și articolul 50 alineatul (5) din prezentul regulament, în măsura în care acestea se referă la EPPO, și articolul 50 alineatul (1) din prezentul regulament, în măsura în care acesta se referă la Regulamentul (UE) 2017/1939, se aplică de la data stabilită prin decizia Comisiei prevăzută la articolul 120 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂRegulamentul (UE) nr. 1077/2011

Prezentul regulament

 

 

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatele (3) și (4)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 5a

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 6

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 16

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 17 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 17 alineatul (5)

Articolul 11

Articolul 18

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1) litera (a)

Articolul 19 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

Articolul 19 alineatul (1) litera (c)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

Articolul 19 alineatul (1) litera (d)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Articolul 19 alineatul (1) litera (e)

Articolul 19 alineatul (1) litera (f)

Articolul 12 alineatul (1) litera (d)

Articolul 19 alineatul (1) litera (g)

Articolul 19 alineatul (1) litera (h)

Articolul 19 alineatul (1) litera (i)

Articolul 19 alineatul (1) litera (j)

Articolul 19 alineatul (1) litera (k)

Articolul 12 alineatul (1) litera (e)

Articolul 19 alineatul (1) litera (l)

Articolul 19 alineatul (1) litera (m)

Articolul 12 alineatul (1) litera (f)

Articolul 19 alineatul (1) litera (n)

Articolul 12 alineatul (1) litera (g)

Articolul 19 alineatul (1) litera (o)

Articolul 19 alineatul (1) litera (p)

Articolul 12 alineatul (1) litera (h)

Articolul 19 alineatul (1) litera (q)

Articolul 12 alineatul (1) litera (i)

Articolul 19 alineatul (1) litera (q)

Articolul 12 alineatul (1) litera (j)

Articolul 19 alineatul (1) litera (r)

Articolul 19 alineatul (1) litera (s)

Articolul 12 alineatul (1) litera (k)

Articolul 19 alineatul (1) litera (t)

Articolul 12 alineatul (1) litera (l)

Articolul 19 alineatul (1) litera (u)

Articolul 12 alineatul (1) litera (m)

Articolul 19 alineatul (1) litera (v)

Articolul 12 alineatul (1) litera (n)

Articolul 19 alineatul (1) litera (w)

Articolul 12 alineatul (1) litera (o)

Articolul 19 alineatul (1) litera (x)

Articolul 19 alineatul (1) litera (y)

Articolul 12 alineatul (1) litera (p)

Articolul 19 alineatul (1) litera (z)

Articolul 12 alineatul (1) litera (q)

Articolul 19 alineatul (1) litera (bb)

Articolul 12 alineatul (1) litera (r)

Articolul 19 alineatul (1) litera (cc)

Articolul 12 alineatul (1) litera (s)

Articolul 19 alineatul (1) litera (dd)

Articolul 12 alineatul (1) litera (t)

Articolul 19 alineatul (1) litera (ff)

Articolul 12 alineatul (1) litera (u)

Articolul 19 alineatul (1) litera (gg)

Articolul 12 alineatul (1) litera (v)

Articolul 19 alineatul (1) litera (hh)

Articolul 12 alineatul (1) litera (w)

Articolul 19 alineatul (1) litera (ii)

Articolul 12 alineatul (1) litera (x)

Articolul 19 alineatul (1) litera (jj)

Articolul 19 alineatul (1) litera (ll)

Articolul 12 alineatul (1) litera (y)

Articolul 19 alineatul (1) litera (mm)

Articolul 12 alineatul (1) litera (z)

Articolul 19 alineatul (1) litera (nn)

Articolul 19 alineatul (1) litera (oo)

Articolul 12 alineatul (1) litera (aa)

Articolul 19 alineatul (1) litera (pp)

Articolul 12 alineatul (1) litera (sa)

Articolul 19 alineatul (1) litera (ee)

Articolul 12 alineatul (1) litera (xa)

Articolul 19 alineatul (1) litera (kk)

Articolul 12 alineatul (1) litera (za)

Articolul 19 alineatul (1) litera (mm)

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 13 alineatele (2) și (3)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 14 alineatele (1) și (3)

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 22 alineatele (1) și (3)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 22 alineatul (5)

Articolul 15 alineatele (4) și (5)

Articolul 22 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (6)

Articolul 22 alineatul (6)

Articolul 16 alineatele (1)-(5)

Articolul 23 alineatele (1)-(5)

Articolul 23 alineatul (6)

Articolul 16 alineatul (6)

Articolul 23 alineatul (7)

Articolul 16 alineatul (7)

Articolul 23 alineatul (8)

Articolul 17 alineatele (1) și (4)

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 17 alineatele (5) și (6)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (5) litera (a)

Articolul 24 alineatul (3)(a)

Articolul 17 alineatul (5) litera (b)

Articolul 24 alineatul (3) litera (b)

Articolul 17 alineatul (5) litera (c)

Articolul 24 alineatul (3) litera (c)

Articolul 17 alineatul (5) litera (d)

Articolul 24 alineatul (3) litera (o)

Articolul 17 alineatul (5) litera (e)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (5) litera (f)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (5) litera (g)

Articolul 24 alineatul (3) litera (p)

Articolul 17 alineatul (5) litera (h)

Articolul 24 alineatul (3) litera (q)

Articolul 17 alineatul (6) litera (a)

Articolul 24 alineatul (3) literele (d) și (g)

Articolul 17 alineatul (6) litera (b)

Articolul 24 alineatul (3) litera (k)

Articolul 17 alineatul (6) litera (c)

Articolul 24 alineatul (3) litera (d)

Articolul 17 alineatul (6) litera (d)

Articolul 24 alineatul (3) litera (l)

Articolul 17 alineatul (6) litera (e)

Articolul 17 alineatul (6) litera (f)

Articolul 17 alineatul (6) litera (g)

Articolul 24 alineatul (3) litera (r)

Articolul 17 alineatul (6) litera (h)

Articolul 24 alineatul (3) litera (s)

Articolul 17 alineatul (6) litera (i)

Articolul 24 alineatul (3) litera (t)

Articolul 17 alineatul (6) litera (j)

Articolul 24 alineatul (3) litera (v)

Articolul 17 alineatul (6) litera (k)

Articolul 24 alineatul (3) litera (u)

Articolul 17 alineatul (7)

Articolul 24 alineatul (4)

Articolul 24 alineatul (5)

Articolul 18

Articolul 25

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 25 alineatele (1) și (10)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 25 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 25 alineatul (5)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 25 alineatul (6)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 25 alineatul (7)

Articolul 18 alineatul (6)

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (8)

Articolul 18 alineatul (7)

Articolul 25 alineatele (9) și (10)

Articolul 25 alineatul (11)

Articolul 26

Articolul 19

Articolul 27

Articolul 20

Articolul 28

Articolul 20 alineatele (1) și (2)

Articolul 28 alineatele (1) și (2)

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (5)

Articolul 28 alineatul (4)

Articolul 20 alineatul (6)

Articolul 28 alineatul (5)

Articolul 20 alineatul (7)

Articolul 28 alineatul (6)

Articolul 20 alineatul (8)

Articolul 28 alineatul (7)

Articolul 21

Articolul 29

Articolul 22

Articolul 30

Articolul 23

Articolul 31

Articolul 24

Articolul 32

Articolul 25 alineatele (1) și (2)

Articolul 33 alineatele (1) și (2)

Articolul 33 alineatul (3)

Articolul 25 alineatul (3)

Articolul 33 alineatul (4)

Articolele 26 și 27

Articolul 34

Articolul 28 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (1) și articolul 36 alineatul (2)

Articolul 28 alineatul (2)

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 29 alineatele (1) și (2)

Articolul 37 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 37 alineatul (2)

Articolul 30

Articolul 38

Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 39 alineatul (1)

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 39 alineatele (1) și (3)

Articolul 39 alineatul (2)

Articolul 40

Articolul 41

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 32 alineatul (1)

Articolul 46 alineatul (3)

Articolul 32 alineatul (2)

Articolul 46 alineatul (4)

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 46 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (4)

Articolul 45 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (5)

Articolul 45 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (6)

Articolul 44 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (7)

Articolul 45 alineatul (3)

Articolul 32 alineatul (8)

Articolul 45 alineatul (4)

Articolul 32 alineatul (9)

Articolul 45 alineatele (5) și (6)

Articolul 32 alineatul (10)

Articolul 45 alineatul (7)

Articolul 32 alineatul (11)

Articolul 45 alineatul (8)

Articolul 32 alineatul (12)

Articolul 45 alineatul (9)

Articolul 33 alineatele (1)-(4)

Articolul 47 alineatele (1)-(4)

Articolul 47 alineatul (5)

Articolul 33 alineatul (5)

Articolul 47 alineatul (6)

Articolul 33 alineatul (6)

Articolul 47 alineatul (7)

Articolul 33 alineatul (7)

Articolul 47 alineatul (8)

Articolul 33 alineatul (8)

Articolul 47 alineatul (9)

Articolul 33 alineatul (9)

Articolul 47 alineatul (10)

Articolul 33 alineatul (10)

Articolul 47 alineatul (11)

Articolul 33 alineatul (11)

Articolul 47 alineatul (12)

Articolul 48

Articolul 34

Articolul 49

Articolul 35 alineatele (1) și (2)

Articolul 50 alineatele (1) și (2)

Articolul 50 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (3)

Articolul 50 alineatele (4) și (5)

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 42

Articolul 51

Articolul 52

Articolul 53

Articolul 54

Articolul 55

Articolul 56

Articolul 57

Articolul 38

Articolul 58

Anexă( ) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).

( 1 ) Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 22.5.2019, p. 27).

( 3 ) Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816 (JO L 135, 22.5.2019, p. 85).

( 3 ) Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24).

( 3 ) Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (JO L 119, 4.5.2016, p. 132).

( 4 ) Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, p. 14).

( 5 ) Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56).

( 6 ) Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).

( 6 ) Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).

( 6 ) Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

( 6 ) Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

( 6 ) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

Top