Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

Regulamentul delegat (UE) nr . 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

02014R0522 — RO — 12.11.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 522/2014 AL COMISIEI

din 11 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

(JO L 148 20.5.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2056 AL COMISIEI din 22 august 2017

  L 294

26

11.11.2017
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 522/2014 AL COMISIEI

din 11 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regionalăArticolul 1

Gestionarea acțiunilor inovatoare

(1)  Comisia desemnează una sau mai multe entități sau organisme cărora le încredințează sarcini de execuție bugetară a acțiunilor inovatoare la nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (denumită în continuare „entitate însărcinată cu execuția”).

În plus față de cerințele stabilite la articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, entitatea însărcinată cu execuția trebuie să dispună de experiență demonstrată în gestionarea fondurilor Uniunii în mai multe state membre.

(2)  Comisia încheie un acord de delegare cu entitatea însărcinată cu execuția, în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, iar acordul de delegare respectiv conține, în plus față de cerințele prevăzute la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei ( 1 ), dispoziții privind:

(a) orientări pentru solicitanți și beneficiari;

(b) un program de lucru anual care trebuie să fie aprobat de Comisie;

(c) organizarea de cereri de propuneri pentru selectarea acțiunilor inovatoare;

(d) evaluarea eligibilității solicitanților;

(e) înființarea unui grup de experți, de comun acord cu Comisia, pentru a evalua și a ierarhiza propunerile;

(f) selectarea acțiunilor inovatoare pe baza recomandării grupului de experți, de comun acord cu Comisia;

(g) obligația de a furniza beneficiarului un document care să stabilească condițiile aplicabile sprijinului, conform indicațiilor oferite de Comisie;

(h) examinarea rapoartelor prezentate de beneficiari și a plăților către beneficiari;

(i) monitorizarea fiecărei acțiuni inovatoare;

(j) organizarea de activități de comunicare;

(k) diseminarea rezultatelor, de comun acord cu Comisia;

(l) auditul acțiunilor inovatoare individuale, pentru a garanta faptul că grantul este utilizat în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

(m) o contribuție financiară pentru a sprijini sarcinile de gestionare ale entității însărcinate cu execuția, furnizată sub forma unei contribuții forfetare la cheltuielile de funcționare ale entității însărcinate cu execuția și stabilită pe baza valorii fondurilor Uniunii destinate granturilor, încredințate entității.

(3)  Entitatea însărcinată cu execuția prezintă Comisiei documentele prevăzute la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și toate informațiile necesare solicitate pentru evaluarea procesului de punere în aplicare a acțiunilor inovatoare.

Articolul 2

Selectarea acțiunilor inovatoare

(1)  Entitatea însărcinată cu execuția selectează acțiuni inovatoare pe baza unor cereri de propuneri, ținând cont de temele definite anual de serviciile Comisiei.

(2)  Următoarele autorități pot solicita sprijin pentru realizarea de acțiuni inovatoare:

(a) orice autoritate urbană a unei unități administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare ca oraș, localitate sau suburbie, cu o populație de cel puțin 50 000 de locuitori;

(b) orice asociație sau grupare de autorități urbane ale unor unități administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare ca orașe, localități sau suburbii, cu o populație totală de cel puțin 50 000 de locuitori; sunt incluse aici asociațiile sau grupările transfrontaliere, asociațiile sau grupările din diferite regiuni și/sau state membre.

(3)  Grupul de experți menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (e) face recomandări privind acțiunile inovatoare care trebuie să fie selectate. Grupul de experți trebuie să fie echilibrat din punct de vedere geografic și să fie prezidat de Comisie. Atunci când formulează recomandări, grupul de experți ține seama, în special, de următoarele criterii:

(a) conținutul inovator al propunerii și capacitatea sa de a identifica sau de a testa noi soluții;

(b) calitatea propunerii;

(c) participarea partenerilor relevanți la pregătirea propunerii;

(d) capacitatea de a demonstra rezultate măsurabile;

(e) transferabilitatea soluțiilor propuse.

Grupul de experți se asigură că recomandările sale țin cont de diversitatea teritorială a zonelor urbane ale Uniunii.

(4)  Entitatea însărcinată cu execuția selectează acțiunile inovatoare pe baza recomandării grupului de experți, de comun acord cu Comisia.

(5)  Suma acordată fiecărei acțiuni inovatoare nu depășește 5 000 000 EUR.

▼M1

(6)  Fiecare acțiune inovatoare este pusă în aplicare într-o perioadă de maximum patru ani.

▼B

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

Top