EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0042-20190726

Consolidated text: Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2019-07-26

02004L0042 — RO — 26.07.2019 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2004/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 aprilie 2004

privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE

(JO L 143 30.4.2004, p. 87)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1137/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M2

DIRECTIVA 2008/112/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 16 decembrie 2008

  L 345

68

23.12.2008

►M3

DIRECTIVA 2010/79/UE A COMISIEI din 19 noiembrie 2010

  L 304

18

20.11.2010

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA 2004/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 aprilie 2004

privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CEArticolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

(1)  Obiectivul prezentei directive este de a reduce conținutul total de COV din anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a vehiculelor pentru a preveni sau reduce poluarea aerului provenită din contribuția COV la formarea ozonului troposferic.

(2)  Pentru a realiza obiectivul stabilit la alineatul (1), prezenta directivă armonizează specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a vehiculelor.

(3)  Prezenta directivă se aplică produselor stabilite în anexa I.

(4)  Prezenta directivă nu aduce atingere și nu afectează măsurile, inclusiv cerințele de etichetare, adoptate la nivel comunitar sau național pentru a proteja sănătatea consumatorilor și a lucrătorilor, precum și mediul de muncă al acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

1.

„autoritatea competentă”înseamnă autoritatea, autoritățile sau organismele responsabile, în temeiul legislațiilor din statele membre, cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezenta directivă;

2.

„substanțe”înseamnă orice element chimic și compușii săi, astfel cum apar în stare naturală sau rezultați în urma unor procese industriale, fie că sunt sub formă solidă, lichidă sau gazoasă;

3.

►M2  „amestec” ◄ înseamnă un amestec sau o soluție compusă din două sau mai multe substanțe;

4.

„compus organic”înseamnă orice compus care conține cel puțin elementul carbon și unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, oxigen, sulf, fosfor, siliciu, azot sau un halogen, cu excepția oxizilor de carbon și a carbonaților și bicarbonaților anorganici;

5.

„compus organic volatil (COV)”înseamnă orice compus organic care are o temperatură inițială de fierbere mai mică sau egală cu 250 °C măsurată la o presiune standard de 101,3 kPa;

6.

„conținut de COV”înseamnă masa de compuși organici volatili, exprimată în grame/litri (g/l), în formularea produsului gata de utilizare. Masa compușilor organici volatili dintr-un anumit produs care reacționează chimic în timpul uscării, pentru a face parte din stratul acoperitor, nu sunt incluși în conținutul de COV;

7.

„solvent organic”înseamnă orice COV utilizat separat sau în combinație cu alți agenți, pentru a dizolva sau dilua materii prime, produse sau deșeuri, sau utilizat ca agent de curățare pentru a dizolva impurități, sau ca mediu de dispersie, ca regulator de vâscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant;

8.

„acoperitor”înseamnă orice ►M2  amestec ◄ , inclusiv toți solvenții organici și ►M2  amestec ◄ care conțin solvenți organici necesari pentru o aplicare corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a obține o peliculă cu efect decorativ, protector sau alt efect funcțional pe o suprafață;

9.

„peliculă”înseamnă un strat continuu obținut în urma aplicării unuia sau a mai multor straturi pe un suport;

10.

„acoperitori pe bază de apă (MA)”înseamnă acoperitorii a căror vâscozitate se ajustează cu ajutorul apei;

11.

„acoperitori pe bază de solvent (MS)”înseamnă acoperitorii a căror vâscozitate se ajustează cu ajutorul solvenților organici;

12.

„a introduce pe piață”înseamnă a pune un produs la dispoziția terților, cu titlu oneros sau nu. În sensul prezentei directive, importul pe teritoriul vamal al Comunității se consideră drept introducere pe piață.

Articolul 3

Cerințe

(1)  Statele membre se asigură că produsele prevăzute în anexa I sunt introduse pe piață pe teritoriul lor după datele stabilite în anexa II numai dacă acestea au un conținut de COV care nu depășește valorile limită prevăzute în anexa II și numai dacă acestea respectă dispozițiile articolului 4.

Pentru a evalua respectarea valorilor limită pentru conținutul de COV prevăzute în anexa II, se utilizează metodele analitice menționate în anexa III.

Pentru produsele prevăzute în anexa I la care trebuie adăugați solvenți sau alți compuși care conțin solvenți, astfel încât produsul să poată fi utilizat, valorile limită din anexa II se aplică conținutului de COV al produsului gata pentru utilizare.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre exonerează de la respectarea cerințelor menționate produsele vândute pentru uz exclusiv într-o activitate reglementată de Directiva 1999/13/CE și efectuată într-o întreprindere înregistrată sau autorizată în conformitate cu articolele 3 și 4 din directiva menționată.

(3)  În scopul restaurării și întreținerii clădirilor și a vehiculelor de epocă desemnate de autoritățile competente ca având o valoare istorică și culturală deosebită, statele membre pot acorda licențe individuale de vânzare și de achiziționare, în cantități strict limitate, a unor produse care nu respectă valorile limită pentru COV prevăzute în anexa II.

(4)  Produsele din domeniul de aplicare al prezentei directive care se dovedesc a fi fabricate înainte de datele prevăzute în anexa II și care nu respectă cerințele de la alineatul (1) pot fi introduse pe piață pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a cerinței care se aplică produsului în cauză.

Articolul 4

Etichetarea

Statele membre se asigură că produsele stabilite în anexa I sunt prevăzute cu o etichetă la introducerea pe piață. Eticheta indică:

(a) subcategoria produsului și valorile limită relevante pentru COV în g/l, astfel cum sunt menționate în anexa II;

(b) conținutul maxim de COV în g/l al produsului gata pentru utilizare.

Articolul 5

Autoritatea competentă

Statele membre desemnează o autoritate competentă responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă și informează Comisia cu privire la aceasta până la 30 aprilie 2005.

Articolul 6

Supravegherea

Statele membre instituie un program de supraveghere cu scopul de a verifica respectarea dispozițiilor prezentei directive.

Articolul 7

Raportarea

Statele membre raportează rezultatele programului de supraveghere pentru a demonstra respectarea dispozițiilor prezentei directive și a categoriilor și cantităților de produse pentru care s-au acordat licențe în temeiul articolului 3 alineatul (3). Primele două rapoarte trebuie să fie transmise Comisiei după 18 luni de la datele stabilite pentru respectarea valorilor limită pentru conținutul de COV stabilite în anexa II; ulterior, se transmite câte un raport la fiecare cinci ani. Comisia elaborează în prealabil un format comun de transmitere a datelor programului de supraveghere, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2). Date anuale sunt puse la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia.

Articolul 8

Libera circulație

Statele membre nu pot interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piață a produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care, aflate în stadiul de produse gata pentru utilizare, respectă cerințele prezentei directive, pe baza cerințelor menționate de prezenta directivă.

Articolul 9

Revizuirea

Comisia este invitată să transmită Parlamentului European și Consiliului:

1. până în 2008, un raport bazat pe rezultatele revizuiri prevăzute la articolul 10 din Directiva 2001/81/CE. Acest raport examinează:

(a) posibilitățile și potențialul de reducere a conținutului de COV pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, inclusiv aerosolii pentru vopsele și lacuri;

(b) posibila introducere a unei reduceri suplimentare (faza II) a conținutului de COV pentru produsele de refinisare a vehiculelor;

(c) orice element nou referitor la impactul socio-economic al punerii în aplicare al fazei II, astfel cum a fost prevăzut pentru vopsele și lacuri;

2. la 30 de luni de la data punerii în aplicare a valorilor limită pentru conținutul de COV din anexa II faza II, un raport care să țină seama, în special, de rapoartele prevăzute la articolul 7 și de orice evoluții tehnologice înregistrate în fabricarea vopselelor, lacurilor și produselor de refinisare a vehiculelor. Acest raport examinează posibilitățile și potențialul de reducere suplimentară a conținutului de COV pentru produsele din domeniul de aplicare al prezentei directive, inclusiv posibila diferențiere între vopselele utilizate pentru interior și cele utilizate pentru exterior, de la subcategoriile (d) și (e) menționate în anexa I la punctul 1.1 și din anexa II secțiunea A.

Aceste rapoarte sunt însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

Articolul 10

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul de sancțiuni aplicabil în caz de încălcare a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică acest regim de sancțiuni și măsurile în cauză Comisiei până la 30 octombrie 2005 și, de asemenea, notifică de îndată, aceleiași instituții, orice modificări ulterioare aduse acestor sancțiuni.

▼M4

Articolul 11

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea adaptării sale la progresele tehnice.

▼M4

Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 1 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼B

Articolul 12

Comitetul

(1)  Comisia este sprijinită de un comitet instituit prin articolul 13 din Directiva 1999/13/CE a Consiliului, denumit în continuare „comitetul”.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din decizia menționată.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

▼M4 —————

▼B

Articolul 13

Modificarea Directivei 1999/13/CE

(1)  Directiva 1999/13/CE se modifică după cum urmează:

În anexa I, în secțiunea intitulată „Refinisarea vehiculelor”, se elimină următoarea liniuță:

„— acoperitorul de pe suprafața unui vehicul rutier, astfel cum este definit de Directiva 70/156/CEE sau pe o parte a unui astfel de vehicul, efectuat în afara instalațiilor de producție, în cadrul reparației, întreținerii sau decorării vehiculelor, sau”.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), statele membre pot menține sau introduce măsuri naționale de control al emisiilor provenite de la activități de refinisare a vehiculelor care au fost retrase din domeniul de aplicare a Directivei 1999/13/CE.

Articolul 14

Transpunerea

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru respectarea prezentei directive până la 30 octombrie 2005. Statele membre i informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precum și un tabel care să indice modul în care dispozițiile prezentei directive corespund dispozițiilor de drept intern adoptate.

Articolul 15

Intrarea în vigoare a directivei

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

DOMENIUL DE APLICARE

1.

În sensul prezentei directive, vopselele și lacurile reprezintă produsele enumerate în subcategoriile de mai jos, cu excepția aerosolilor. Aceștia reprezintă acoperitorii aplicați pe clădiri, pe ornamentele și pe armăturile acestora, precum și pe structurile asociate în scop decorativ, funcțional și de protecție.

1.1.

Subcategorii:

(a)

„acoperitori pentru pereți interiori și plafoane”înseamnă acoperitorii destinați aplicării pe pereții interiori și pe plafoane, cu un grad de luciu mai mic sau egal cu valoarea de 25 la 60o;

(b)

„acoperitori lucioși pentru pereți interiori și plafoane”înseamnă acoperitorii destinați aplicării pe pereții interiori și pe plafoane, cu un grad de luciu mai mare decât valoarea 25 la 60o;

(c)

„acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat mineral”înseamnă acoperitorii destinați aplicării pe pereții exteriori de zidărie, cărămidă sau stuc;

(d)

„vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn, metal sau plastic”înseamnă acoperitorii destinați decorării și protecției, cu scopul de a produce o peliculă opacă. Acești acoperitori pot fi aplicați fie pe substraturi de lemn, metal sau plastic. Prezenta subcategorie include acoperitorii de bază și pe cei intermediari;

(e)

„lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior”înseamnă acoperitorii destinați decorării, care produc o peliculă transparentă sau semitransparentă pentru decorarea și protecția lemnului, metalului și plasticului. Prezenta subcategorie include lacurile opace pentru decorarea lemnului. Lacurile opace pentru decorarea lemnului înseamnă acoperitorii care produc o peliculă opacă pentru decorarea și protecția lemnului împotriva intemperiilor, astfel cum sunt definite în standardul EN 927-1, în cadrul categoriei semistabile;

(f)

„impregnanți protectori și decorativi care nu produc peliculă”înseamnă lacurile care, în conformitate cu standardul EN 927-1:1996, au o grosime medie mai mică de 5 μm la testarea efectuată în conformitate cu standardul ISO 2808:1997, metoda 5A;

(g)

„grund”înseamnă acoperitorii cu proprietăți de etanșare și/sau de protecție destinate utilizării pe lemn sau pe pereți și plafoane;

(h)

„grunduri de impregnare”înseamnă acoperitorii utilizați pentru a stabiliza particulele nelegate ale substratului sau pentru a conferi proprietăți hidrofobe și/sau pentru a proteja lemnul împotriva mucegaiului;

(i)

„acoperitori unicomponenți cu funcție specială”înseamnă acoperitorii unicomponenți pe bază de material peliculogen. Aceștia sunt destinați aplicărilor care necesită o un material unicomponent special, cum ar fi grundul și straturile finale de vopsea pentru materiale plastice, stratul de bază pentru substraturi feroase, stratul de bază pentru metale reactive cum sunt zincul și aluminiul, finisările anticorozive, acoperitori pentru pardoseli, inclusiv pentru pardoseli din lemn și ciment, acoperitori pentru graffiti, acoperitori de încetinire a flăcării și acoperitori utilizați în conformitate cu standardele de igienă pentru industria alimentară sau în serviciile de sănătate;

(j)

„acoperitori bicomponenți cu funcție specială,”înseamnă acoperitorii care au aceeași utilizare precum acoperitorii unicomponenți cu funcție specială, dar care au un al doilea component (de exemplu, amine terțiare) adăugat înainte de aplicare;

(k)

„acoperitori multicolori”înseamnă acoperitorii care au rolul de a da un efect bicolor sau multicolor, chiar de la prima aplicare;

(l)

„acoperitori cu efect decorativ”înseamnă acoperitorii care au rolul de a da efecte estetice speciale substraturilor special preparate, prevopsite sau straturilor de bază și tratate ulterior cu diverse instrumente în perioada de uscare.

2.

În sensul prezentei directive, „produse de refinisare a vehiculelor” înseamnă produsele enumerate în subcategoriile prezentate mai jos. Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suprafețelor vehiculelor rutiere astfel cum sunt definite în Directiva 70/156/CEE sau a unor părți a acestora, în cadrul procesului de reparare, întreținere sau decorare a vehiculelor, în afara instalațiilor de producție.

2.1.

Subcategorii:

(a)

„produse pentru pregătire și curățare”

înseamnă produsele destinate pentru îndepărtarea acoperitorilor vechi și a ruginei, prin mijloace mecanice sau chimice, sau pentru a pregăti suprafața pentru acoperitorii noi:

(i) produsele pentru pregătire includ produsele de curățare a pistolului (un produs destinat pentru curățarea pistoalelor pentru pulverizat și a altor echipamente), decapanții pentru vopsele și degresanții (inclusiv antistaticele utilizate pentru masele plastice) și produsele de îndepărtare a siliconului;

(ii) „agenții de precurățare” înseamnă produsele de curățare destinate îndepărtării contaminării suprafeței, în timpul pregătirii pentru și înainte de aplicarea materialelor de acoperire;

(b)

„chit”înseamnă compușii cu densitate mare destinați pentru a acoperi imperfecțiunile adânci de pe suprafață, înainte de aplicarea grundului de suprafață;

(c)

„grund”

înseamnă orice acoperitor destinat aplicării direct pe metal sau pe finisările existente pentru a asigura protecție împotriva coroziunii, înainte de aplicarea grundului de suprafață:

(i) „grund de suprafață” înseamnă un acoperitor destinat aplicării imediat înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, pentru a conferi rezistență la coroziune, pentru a asigura aderența stratului de acoperire superior, precum și pentru a asigura o finisare uniformă a suprafeței, prin acoperirea imperfecțiunilor minore ale acesteia;

(ii) „grund pentru metale de uz general” înseamnă acoperitorii destinați aplicării ca grunduri, cum ar fi promotorii de aderență, etanșanții, grundurile pentru suprafață, vopselele intermediare, grundurile pentru mase plastice, grundurile cu aplicare ud-pe-ud, grundurile care nu necesită șlefuire și grundurile pentru pulverizat;

(iii) „grund reactiv cu acid fosforic” înseamnă acoperitorii care conțin cel puțin 0,5 % acid fosforic în greutate, destinate aplicării directe pe suprafețele de metal pentru a le conferi rezistență la coroziune și aderență; acoperitori utilizați ca grunduri sudabile; și soluții mordante pentru suprafețe galvanizate și de zinc;

(d)

„strat de acoperire superior”

înseamnă orice acoperitor pigmentat, destinat aplicării în unul sau mai multe straturi, pentru a asigura luciul și durabilitatea dorite. Acesta include toate produsele din gamă, cum ar fi straturile de bază și lacurile transparente:

(i) „stratul de bază” înseamnă acoperitorii pigmentați destinate să asigure culoarea și orice alte efecte optice dorite, dar nu și luciul sau rezistența suprafeței acoperite;

(ii) „lac transparent” înseamnă un acoperitor transparent destinat să confere luciul și rezistența finală suprafeței acoperite;

(e)

„finisări speciale”înseamnă acoperirile destinate aplicării ca straturi de acoperire superioare care conferă proprietăți deosebite, cum ar fi un efect metalizat sau perlat, într-un singur strat, acoperitori colorați și transparenți de înaltă performanță (de exemplu, lac transparent rezistent la zgâriere pe bază de polimeri fluorurați), straturi de bază reflectorizante, finisări texturate (de exemplu cu efect „lovitură de ciocan”), produse de acoperire antiderapante, acoperiri de etanșare sub caroserie, acoperiri rezistente la șocuri repetate, finisări interioare, și aerosoli.
ANEXA IIA.  VALORI LIMITĂ MAXIME PENTRU CONȚINUTUL DE COV PENTRU VOPSELE ȘI LACURI

 

Subcategoria produsului

Tip

Faza I [g/l] (1)

(de la 1.1.2007)

Faza II [g/l] (1)

(de la 1.1.2010)

a

Acoperitori mați pentru pereți interiori și plafoane(luciu ≤ 25 la 60°)

SBA

75

30

SBS

400

30

b

Acoperitori lucioși pentru pereți interiori și plafoane (luciu > 25 la 60°)

SBA

150

100

SBS

400

100

c

Acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat mineral

SBA

75

40

SBS

450

430

d

Vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn sau metal

SBA

150

130

SBS

400

300

e

Lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior

SBA

150

130

SBS

500

400

f

Impregnanți protectori și decorativi care nu produc peliculă

SBA

150

130

SBS

700

700

g

Grunduri

SBA

50

30

SBS

450

350

h

Grunduri de impregnare

SBA

50

30

SBS

750

750

i

Acoperitori unicomponenți cu funcție specială

SBA

140

140

SBS

600

500

j

Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție specială, cu utilizare specifică finală (de exemplu, pentru pardoseli)

SBA

140

140

SBS

550

500

k

Acoperitori multicolori

SBA

150

100

SBS

400

100

l

Acoperitori cu efect decorativ

SBA

300

200

SBS

500

200

(*1)   g/l produs gata pentru utilizare.B.  VALORI LIMITĂ MAXIME PENTRU CONȚINUTUL DE COV PENTRU PRODUSELE DE REFINISARE A VEHICULELOR

 

Subcategoria produsului

Acoperitori

COV g/l (1)

(1.1.2007)

a

Pregătire și curățare

Produs pentru pregătire

850

Agent de precurățare

200

b

Chit

Toate tipurile

250

c

Grund

Grund de suprafață și grund pentru metale de uz general

540

Grund reactiv cu acid fosforic

780

d

Strat de acoperire superior

Toate tipurile

420

e

Finisări speciale

Toate tipurile

840

(*1)   g/l produs gata pentru utilizare. Cu excepția subcategoriei (a), este necesar să se scadă conținutul de apă al produsului gata pentru utilizare.

▼M3
ANEXA III

METODE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

Metodă permisă pentru produse cu un conținut de COV de sub 15 % din masă în absența diluanților reactivi:Parametru

Unitate de măsură

Test

Metodă

Data publicării

Conținutul de COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Metode permise pentru produse cu un conținut de COV mai mare sau egal cu 15 % din masă în absența diluanților reactivi:Parametru

Unitate de măsură

Test

Metodă

Data publicării

Conținutul de COV

g/l

ISO 11890-1

2007

Conținutul de COV

g/l

ISO 11890-2

2006

Metodă permisă pentru produse care conțin COV în prezența unor diluanți reactivi:Parametru

Unitate de măsură

Test

Metodă

Data publicării

Conținutul de COV

g/l

ASTMD 2369

2003( 1 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Top