EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)471

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / A COMISIEI de stabilire, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, a faptului dacă un produs care conține clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu este un produs biocid

C/2022/0471 final

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI

din 1.2.2022

de stabilire, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, a faptului dacă un produs care conține clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu este un produs biocid

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide 1 , în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)La 2 iulie 2020, Danemarca a solicitat Comisiei să decidă dacă un produs care conține clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu [ADBAC/BKC (C12-C16)] în concentrație de 2,4 % și care este comercializat în Danemarca de către producător ca produs de curățare cu durată lungă de acțiune pentru înlăturarea straturilor acumulate pe lemn, zidărie de cărămidă, șindrilă, pietre de pavaj și alte suprafețe („produsul”) este un produs biocid, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(2)Clorura de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu [ADBAC/BKC (C12-C16)] este inclusă în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei 2 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente. ADBAC/BKC (C12-C16) este inclusă în programul de examinare pentru, printre altele, tipul de produs 2, și anume „dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale”, astfel cum este definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Prin urmare, produsul conține o substanță activă, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv.

(3)Astfel cum a statuat Curtea de Justiție în hotărârea sa din 19 decembrie 2019 în cauza C‑592/18 Darie 3 , „noțiunea de «produs biocid», în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 528/2012, este înțeleasă în sens larg [...]. Această interpretare largă este confirmată de obiectivul enunțat la articolul 1 din acest regulament, întemeiat pe principiul precauției, de a asigura «un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și a animalelor și de protecție a mediului»” 4 .

(4)Astfel cum a remarcat, de asemenea, Curtea, calificarea drept „produs biocid” în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 este condiționată, printre altele, de faptul că produsul are „scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod” 5 .

(5)În hotărârea sa din 19 decembrie 2019, în cauza C-592/18 Darie, Curtea a subliniat, de asemenea, că „detergenții nu sunt excluși din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 528/2012. Pe de altă parte, astfel cum reiese în special din considerentul (21) al Regulamentului nr. 648/2004, un produs poate fi calificat în același timp drept «detergent», în sensul articolului 2 punctul 1 din acest regulament, și drept «produs biocid», în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 528/2012” 6 . În orice caz, un produs poate fi considerat un produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 indiferent dacă intră sau nu sub incidența Regulamentului (CE) nr. 648/2004 7 .

(6)Dacă faptul că producătorul susține că un produs este un produs de „curățare” ar fi suficient pentru a concluziona că produsul respectiv nu are un scop biocid și, prin urmare, nu este un produs biocid, cerințele Regulamentului (UE) nr. 528/2012 ar putea fi eludate cu ușurință, iar obiectivele sale ar putea fi subminate. O astfel de abordare ar contrazice interpretarea noțiunii de „produs biocid” furnizată de Curtea de Justiție. Prin urmare, toate informațiile furnizate de producător, de distribuitori și la punctele de vânzare trebuie să fie luate în considerare pentru a evalua dacă un produs este introdus pe piață cu intenția de a servi drept produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7)Prezența substanțelor active peste anumite niveluri de concentrație într-un produs implică în practică faptul că produsul va avea un efect de control asupra unuia sau mai multor organisme dăunătoare. Prin urmare, astfel de niveluri de concentrație pot oferi o indicație semnificativă că produsul este introdus pe piață cu intenția de a servi drept produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(8)Pe baza informațiilor transmise de Danemarca, produsul conține substanța activă ADBAC/BKC (C12-C16) într-o concentrație de 2,4 % și poate fi utilizat nediluat sau diluat la 50 %, iar această concentrație este similară cu cea pentru aceeași substanță activă în produsele biocide de îndepărtare a algelor autorizate în Țările de Jos atunci când acestea din urmă sunt diluate pentru utilizare în conformitate cu instrucțiunile lor de utilizare.

(9)Conform informațiilor prezentate de Danemarca, producătorul descrie produsul ca fiind un produs de curățare cu durată lungă de acțiune pentru înlăturarea straturilor acumulate pe lemn, zidărie de cărămidă, șindrilă, pietre de pavaj și alte suprafețe și, în fișa tehnică, indică faptul că produsul trebuie utilizat numai în exterior. Producătorul afirmă, de asemenea, că suprafețele foarte murdare ar trebui să fie curățate mai întâi cu ajutorul unui detergent de la același producător înainte ca suprafața să fie tratată cu produsul respectiv. Danemarca a transmis, de asemenea, informații de la un distribuitor și de la punctele de vânzare online. Distribuitorul susține că produsul împiedică creșterea și oferă protecție împotriva reapariției algelor. Potrivit distribuitorului, o astfel de creștere apare sub forma unei acumulări de culoare verde pe suprafețe sau sub forma unor pete întunecate – în special în locurile care sunt protejate de soare de arbori sau arbuști, pe părțile orientate spre nord și acolo unde există multă umiditate. Distribuitorul precizează că acumularea nu dăunează direct lemnului, ci se răspândește într-o masă mare, continuă, care reține umiditatea. Într-un punct de vânzare online, se susține că produsul are efecte preventive. Danemarca a susținut, de asemenea, că, la un alt punct de vânzare online, produsul este inclus într-o categorie de produse care vizează curățarea lemnului, a pavajului și a acoperișurilor și care sunt descrise ca având un efect direct asupra algelor de pe suprafețe.

(10)Prin urmare, se pare că produsul este destinat să prevină și să controleze creșterea algelor nedorite, care corespund definiției unui organism dăunător, astfel cum este prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(11)Având în vedere că produsul conține o substanță activă și este destinat să exercite un efect de control asupra unui organism dăunător printr-un mod de acțiune care nu este doar fizic sau mecanic, produsul trebuie să fie considerat un produs biocid astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(12)Deoarece tipul de produs 2, astfel cum este definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, include produse utilizate ca algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale, produsul trebuie să se încadreze în tipul de produs 2.

(13)Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Un produs care conține substanța activă clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu în concentrație de 2,4 % și care, pe baza informațiilor furnizate de producător sau de distribuitori, este destinat utilizării împotriva algelor, este considerat produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și se încadrează în tipul de produs 2, astfel cum este definit în anexa V la regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1.2.2022

   Pentru Comisie

   Președinta
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2)    Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).
(3)    Hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Darie, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.
(4)    A se vedea C-592/18 Darie, op. cit., punctul 42.
(5)    A se vedea C-592/18 Darie, op. cit., punctul 32; a se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție din 14 octombrie 2021, Biofa, C‑29/20, ECLI:EU:C:2021:843, punctul 26.
(6)    A se vedea C-592/18 Darie, op. cit., punctul 48.
(7)    Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (JO L 104, 8.4.2004, p. 1).
Top