EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_361_R_0011_01

2012/826/UE: Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți
Protocol convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

JO L 361, 31.12.2012, p. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 361/11


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 noiembrie 2012

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

(2012/826/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 15 noiembrie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 31/2008 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar (1) (denumit în continuare „acordul de parteneriat”).

(2)

Un nou protocol la acordul de parteneriat a fost parafat la 10 mai 2012 (denumit în continuare „noul protocol”). Noul protocol oferă navelor din UE posibilități de pescuit în apele asupra cărora Madagascar își exercită suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit.

(3)

Protocolul actual expiră la 31 decembrie 2012.

(4)

Pentru a se garanta continuarea fără întreruperi a activităților de pescuit ale navelor din UE, noul protocol prevede aplicarea acestuia cu titlu provizoriu de la data semnării sale și cel mai devreme de la 1 ianuarie 2013, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

(5)

Este necesar ca noul protocol să fie semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează, în numele Uniunii Europene, semnarea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (denumit în continuare „protocolul”), sub rezerva încheierii acestuia.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu în conformitate cu articolul 15 din protocol începând cu data semnării acestuia, însă cel mai devreme de la 1 ianuarie 2013, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 28 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. ALETRARIS


(1)  JO L 15, 18.1.2008, p. 1.


PROTOCOL

convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Pentru o perioadă de doi ani, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului (denumit în continuare „acordul”) se stabilesc după cum urmează:

Specii de mari migratori (speciile enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982), exceptând familia Alopiidae, familia Sphyrnidae, precum și următoarele specii: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus:

(a)

40 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă,

(b)

34 de nave de pescuit cu paragate plutitoare cu un tonaj mai mare de 100 GT,

(c)

22 de nave de pescuit cu paragate plutitoare cu un tonaj mai mic de sau egal cu 100 GT.

(2)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5 și 6.

(3)   În temeiul articolului 6 din acord și al articolului 7 din prezentul protocol, navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii se pot angaja în activități de pescuit în apele Republicii Madagascar numai dacă figurează pe lista navelor de pescuit autorizate a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și dacă dețin o autorizație de pescuit emisă în condițiile stabilite în prezentul protocol și în conformitate cu modalitățile descrise în anexa la acesta.

Articolul 2

Contribuția financiară - Modalități de plată

(1)   Pentru perioada menționată la articolul 1, contribuția financiară globală prevăzută la articolul 7 din acord în sectorul pescuitului este de 3 050 000 EUR pentru toată durata prezentului protocol.

(2)   Această contribuție financiară totală cuprinde:

(a)

o sumă anuală de 975 000 EUR pentru accesul la zona de pescuit a Republicii Madagascar, care corespunde unui tonaj de referință de 15 000 de tone pe an, și

(b)

o sumă specifică de 550 000 EUR pe an destinată susținerii și implementării politicii maritime și de pescuit a Republicii Madagascar.

(3)   Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 3, 5, 6, 8 și 9 din prezentul protocol.

(4)   Uniunea Europeană plătește contribuția financiară menționată la alineatul (1) în tranșe de 1 525 000 EUR pe an pe durata perioadei de aplicare a prezentului protocol, sumă reprezentând totalul sumei stabilite la alineatul (2) literele (a) și (b).

(5)   În cazul în care cantitatea totală a capturilor de ton efectuate de navele din UE în zona de pescuit a Republicii Madagascar depășește 15 000 de tone pe an, valoarea contribuției financiare anuale pentru drepturile de acces se majorează cu 65 EUR pentru fiecare tonă de captură suplimentară. Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de Uniunea nu poate depăși dublul sumei prevăzute la alineatul (2) litera (a) (și anume 1 950 000 EUR). În cazul în care cantitățile capturate de navele din UE în zona de pescuit a Republicii Madagascar depășesc cantitățile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în anul următor în conformitate cu anexa. Pentru a anticipa orice eventuală depășire a tonajului de referință, cele două părți adoptă un sistem de monitorizare regulată a capturilor.

(6)   Pentru primul an, plata se efectuează cel târziu la 90 de zile de la aplicarea cu titlu provizoriu a prezentului protocol, menționată la articolul 15, iar pentru anii următori cel târziu la data aniversară a prezentului protocol.

(7)   Destinația contribuției financiare menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) ține de competența exclusivă a autorităților Republicii Madagascar.

(8)   Contribuția financiară este vărsată sau transferată în contul unic al Trezoreriei Publice din Madagascar, deschis la Banca Centrală din Madagascar. Coordonatele contului sunt: Agence comptable centrale du Trésor public (Agenția Contabilă Centrală a Trezoreriei Publice) cu sediul la Banque Centrale de Madagascar (Banca Centrală din Madagascar), Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, nr. de cont 213 101 000 125 TP EUR.

Articolul 3

Promovarea pescuitului responsabil și sustenabil în apele Republicii Madagascar

(1)   Începând cu data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului protocol și în termen de maximum trei luni de la respectiva dată, Uniunea și Republica Madagascar convin, în cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din acord, asupra unui program sectorial multianual, în conformitate cu strategia națională a Republicii Madagascar în domeniul pescuitului și cu cadrul de politică al Comisiei Europene și asupra unor norme detaliate de aplicare care să reglementeze în special:

(a)

liniile directoare anuale și multianuale pentru utilizarea părții speciale din contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(b)

obiectivele anuale și multianuale de atins în vederea introducerii unui pescuit responsabil și sustenabil, ținând seama de prioritățile exprimate de Republica Madagascar în cadrul politicii sale naționale în domeniul pescuitului și al altor politici care privesc sau influențează promovarea pescuitului responsabil și sustenabil, mai ales în ceea ce privește zonele marine protejate;

(c)

criteriile și procedurile de evaluare a rezultatelor obținute în fiecare an, inclusiv, acolo unde este cazul, indicatorii bugetari și financiari.

(2)   Orice modificări propuse la programul sectorial multianual trebuie aprobate de ambele părți în cadrul comitetului mixt.

Articolul 4

Cooperare științifică pentru un pescuit responsabil

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele Republicii Madagascar în baza principiului nediscriminării între diferitele flote care pescuiesc în aceste ape.

(2)   Pe parcursul perioadei acoperite de prezentul protocol, Uniunea și Republica Madagascar depun eforturi de monitorizare a situației resurselor halieutice din zona de pescuit a Republicii Madagascar.

(3)   Cele două părți depun eforturi pentru a respecta rezoluțiile și recomandările IOTC, precum și planurile de gestionare adoptate prin acestea, în ceea ce privește conservarea și gestionarea responsabilă a pescuitului. Cele două părți depun, de asemenea, eforturi pentru a respecta avizele grupului de lucru științific mixt prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din acord.

(4)   În conformitate cu articolul 4 din acord, pe baza recomandărilor și a rezoluțiilor adoptate în cadrul IOTC, a celor mai bune avize științifice disponibile și, atunci când este cazul, a concluziilor reuniunii științifice mixte prevăzute la articolul 4 din acord, cele două părți se pot consulta în cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din acordul menționat și, dacă este necesar, pot conveni asupra măsurilor de asigurare a gestionării sustenabile a resurselor halieutice ale Republicii Madagascar.

Articolul 5

Adaptarea de comun acord a posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 pot fi adaptate de comun acord dacă recomandările și rezoluțiile IOTC și grupul de lucru științific mixt confirmă faptul că această adaptare va garanta gestionarea sustenabilă a tonului și a speciilor înrudite cu tonul din Oceanul Indian.

(2)   În acest caz, contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (a) se ajustează proporțional și pro rata temporis. Suma totală anuală plătită de către Uniune nu poate depăși însă dublul sumei prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a).

(3)   Cele două părți se informează reciproc cu privire la modificările politicilor și ale legislației lor în sectorul pescuitului.

Articolul 6

Noi posibilități de pescuit

(1)   În cazul în care navele de pescuit din UE sunt interesate să se angajeze în activități de pescuit care nu sunt prevăzute la articolul 1 din acord, părțile se consultă reciproc înainte de acordarea unei eventuale autorizații pentru orice astfel de activități și, dacă este cazul, convin asupra condițiilor de desfășurare a acestor activități de pescuit, inclusiv asupra efectuării modificărilor corespunzătoare ale prezentului protocol și ale anexei la acesta.

(2)   Părțile trebuie să încurajeze pescuitul experimental, în special cu privire la speciile insuficient exploatate prezente în apele Republicii Madagascar. În acest scop și la cererea uneia dintre părți, părțile se consultă reciproc pentru a determina de la caz la caz speciile, condițiile și alți parametri relevanți.

(3)   Părțile desfășoară pescuitul experimental în conformitate cu parametrii care vor fi conveniți de ambele părți printr-un acord administrativ, acolo unde este cazul. Pentru partea malgașă, Centre National de Recherche Océanographique (Centrul Național pentru Cercetare Oceanografică) și Institut Halieutique et des Sciences Marines (Institutul pentru Halieutică și Științe Marine) sunt implicați în definirea acestor parametri.

(4)   Este oportun ca autorizațiile de pescuit experimental să se acorde pentru o perioadă maximă de șase luni.

(5)   În cazul în care părțile consideră că aceste campanii experimentale au dat rezultate pozitive, guvernul Republicii Madagascar poate aloca flotei Uniunii posibilități de pescuit din noile specii până la expirarea prezentului protocol. Contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (a) se majorează în consecință. Tarifele și condițiile armatorilor prevăzute în anexă se modifică în mod corespunzător.

Articolul 7

Condițiile de desfășurare a activităților de pescuit – clauza de exclusivitate

Fără a aduce atingere articolului 6 din acord, navele din UE pot desfășura activități de pescuit în apele Republicii Madagascar numai dacă dețin o autorizație de pescuit valabilă, emisă de Ministerul responsabil cu sectorul pescuitului din Republica Madagascar în temeiul prezentului protocol și al anexei la acesta.

Articolul 8

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 9, contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) se revizuiește sau se suspendă după consultările dintre cele două părți:

(a)

dacă unele circumstanțe, altele decât fenomenele naturale, împiedică derularea activităților de pescuit în zona de pescuit a Republicii Madagascar;

(b)

în urma unor modificări semnificative ale orientărilor politice ale oricărei părți, care aduc atingere dispozițiilor relevante ale prezentului protocol;

(c)

dacă Uniunea constată o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou și în urma procedurii stabilite la articolele 8 și 96 din acordul menționat. În acest caz, toate activitățile navelor de pescuit din UE în apele malgașe se suspendă.

(2)   Uniunea își rezervă dreptul de a suspenda parțial sau total plata contribuției financiare specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (b):

(a)

atunci când, în urma unei evaluări realizate de ministerul responsabil cu sectorul pescuitului și analizate de comitetul mixt, se constată că rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea;

(b)

în cazul în care această contribuție financiară nu este utilizată.

(3)   Plata contribuției financiare se reia după desfășurarea de consultări și ajungerea la un consens între cele două părți, de îndată ce se revine la situația de dinainte de evenimentele menționate la alineatul (1) și/sau atunci când rezultatele execuției financiare menționate la alineatul (2) justifică acest lucru.

Articolul 9

Suspendarea implementării protocolului

(1)   Implementarea prezentului protocol se suspendă la inițiativa oricărei părți sub rezerva consultărilor și a consensului dintre acestea în cadrul comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din acord:

(a)

dacă unele circumstanțe excepționale, altele decât fenomenele naturale, împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zona de pescuit a Republicii Madagascar;

(b)

în cazul în care Uniunea nu efectuează plățile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din alte motive decât cele enumerate la articolul 8 din prezentul protocol;

(c)

în cazul apariției unui diferend ireconciliabil între părți în ceea ce privește interpretarea și implementarea prezentului protocol și a anexei la acesta;

(d)

în cazul în care una dintre cele două părți nu respectă dispozițiile prezentului protocol și ale anexei la acesta;

(e)

în urma unor modificări semnificative ale orientărilor politice ale oricărei părți, care aduc atingere dispozițiilor relevante ale prezentului protocol;

(f)

în cazul în care oricare dintre părți constată existența unei încălcări a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului, astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou, și în urma procedurii stabilite la articolele 8 și 96 din acordul menționat;

(g)

în caz de nerespectare a Declarației Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă menționate la articolul 3 alineatul (5) din acord.

(2)   Suspendarea implementării prezentului protocol necesită ca partea în cauză să își notifice în scris intenția cu cel puțin trei luni înainte de data la care suspendarea urmează să producă efecte.

(3)   În cazul suspendării implementării, părțile continuă să se consulte în vederea unei soluționări pe cale amiabilă a diferendului dintre ele. Atunci când se ajunge la o astfel de soluționare, se reia implementarea prezentului protocol, iar suma contribuției financiare se reduce proporțional și pro rata temporis în funcție de perioada în care implementarea prezentului protocol a fost suspendată.

Articolul 10

Dispoziții de drept intern

(1)   Activitățile navelor de pescuit din UE în apele Republicii Madagascar se supun actelor cu putere de lege și normelor administrative din Madagascar, cu excepția cazului în care prezentul protocol și anexa la acesta conțin dispoziții contrare.

(2)   Autoritățile din Madagascar informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări sau noi texte legislative referitoare la politica de pescuit.

Articolul 11

Confidențialitate

Părțile se asigură că toate datele referitoare la navele din UE și la activitățile de pescuit desfășurate de acestea în apele Republicii Madagascar rămân confidențiale în orice moment. Aceste date se folosesc exclusiv pentru implementarea acordului și în scopuri de gestionare, monitorizare, control și supraveghere a pescuitului de către autoritățile competente relevante.

Articolul 12

Schimburi electronice de date

Republica Madagascar și Uniunea se angajează să introducă fără întârziere sistemele necesare pentru schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor legate de implementarea acordului. Toate schimburile electronice fac obiectul unei confirmări de primire. Versiunea electronică a unui document va fi considerată în orice moment ca echivalentă versiunii pe suport de hârtie.

Ambele părți notifică imediat orice defecțiune a sistemelor informatice care împiedică desfășurarea acestor schimburi. În aceste împrejurări, informațiile și documentele legate de implementarea acordului se înlocuiesc automat cu versiunile lor pe suport de hârtie în maniera definită în anexă.

Articolul 13

Durată

Prezentul protocol și anexa la acesta se aplică pentru o perioadă de doi ani, începând de la data aplicării cu titlu provizoriu prevăzută la articolul 15, cu excepția cazului în care se notifică denunțarea protocolului în conformitate cu articolul 14.

Articolul 14

Denunțare

(1)   În caz de denunțare a prezentului protocol, partea în cauză notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a denunța protocolul cu cel puțin șase luni înainte de data la care această denunțare intră în vigoare.

(2)   Transmiterea notificării menționate la alineatul anterior conduce la inițierea de consultări între părți.

Articolul 15

Aplicare cu titlu provizoriu

Prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând de la data semnării acestuia, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2013.

Articolul 16

Intrare în vigoare

Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Republica Madagascar

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

ANEXĂ

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE CĂTRE NAVELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN ZONA DE PESCUIT A REPUBLICII MADAGASCAR

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1.   Desemnarea autorității competente

Pentru chestiuni legate de prezenta anexă și în absența unor indicații contrare, toate referințele la Uniunea Europeană (UE) sau la Madagascar cu privire la o autoritate competentă desemnează:

(a)

pentru UE: Comisia Europeană, prin intermediul Delegației UE în Madagascar, după caz;

(b)

pentru Madagascar: ministerul responsabil cu sectorul pescuitului.

2.   Zona de pescuit a Republicii Madagascar

Toate dispozițiile protocolului și ale anexei la acesta se aplică exclusiv în zona de pescuit a Republicii Madagascar, indicată în apendicele 3 și 4, fără a aduce atingere următoarelor dispoziții:

(a)

navele din UE sunt autorizate să își desfășoare activitățile de pescuit în apele situate la o distanță de peste 20 de mile marine de la linia de bază, în cazul navelor de pescuit ton cu plasă-pungă și al navelor de pescuit cu paragate plutitoare;

(b)

trebuie să se respecte o zonă de protecție de 3 mile în jurul dispozitivelor naționale de concentrare a peștilor;

(c)

pentru a menține sustenabilitatea exploatării anumitor specii demersale de către operatorii naționali, navelor de pescuit cu paragate plutitoare care intră sub incidența prezentului protocol le este interzis să desfășoare activități de pescuit în zonele Banc de Leven și Banc de Castor, ale căror coordonate sunt indicate în apendicele 5.

3.   Desemnarea unui agent local

Orice navă din UE care urmărește să obțină o autorizație de pescuit în temeiul prezentului protocol trebuie să fie reprezentată de un agent rezident în Madagascar.

4.   Cont bancar

Republica Madagascar comunică UE, înainte de data aplicării cu titlu provizoriu a protocolului, coordonatele contului său bancar sau ale conturilor sale bancare în care vor trebui vărsate sumele de bani datorate de navele din UE în temeiul acordului. Costurile inerente transferurilor bancare sunt suportate de armatori.

CAPITOLUL II

AUTORIZAȚII DE PESCUIT TON

1.   Condiția prealabilă obținerii unei autorizații de pescuit ton – nave eligibile.

Autorizațiile de pescuit ton menționate la articolul 6 din acord se eliberează cu condiția ca nava să fie inclusă în registrul UE al navelor de pescuit în lista IOTC a navelor de pescuit autorizate și să fi fost îndeplinite toate obligațiile precedente ale armatorului, ale comandantului sau chiar ale navei, care decurg din desfășurarea de activități de pescuit în Madagascar în temeiul acordului și din legislația malgașă în domeniul pescuitului.

2.   Cererea de acordare a unei autorizații de pescuit

Cu cel puțin cincisprezece zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de valabilitate solicitate, UE transmite Republicii Madagascar o cerere de autorizație de pescuit pentru fiecare navă care intenționează să pescuiască în temeiul acordului, utilizând în acest scop formularul din apendicele 1.

Cererea trebuie dactilografiată sau scrisă lizibil cu litere majuscule de tipar.

În cazul fiecărei prime cereri de autorizație de pescuit în temeiul protocolului în vigoare sau ca urmare a unei modificări tehnice a navei în cauză, cererea trebuie însoțită de:

(a)

dovada plății taxei anticipate pentru perioada de valabilitate a autorizației de pescuit solicitate;

(b)

numele, adresa și datele de contact ale:

(i)

armatorului navei de pescuit;

(ii)

operatorului navei de pescuit;

(iii)

agentului local pentru respectiva navă;

(c)

o fotografie color recentă a navei, în vedere laterală și cu o dimensiune minimă de 15 cm × 10 cm;

(d)

certificatul de navigabilitate al navei;

(e)

numărul de înmatriculare al navei;

(f)

certificatul de sănătate al navei, eliberat de autoritatea competentă a UE;

(g)

datele de contact ale navei de pescuit (fax, e-mail etc.).

La reînnoirea unei autorizații de pescuit în cadrul protocolului în vigoare pentru o navă ale cărei specificații tehnice nu s-au modificat, cererea de reînnoire trebuie să fie însoțită numai de dovada plății taxei.

3.   Taxa anticipată

Valoarea taxei anticipate se stabilește pe baza ratei anuale indicate în fișele tehnice din apendicele 2. Aceasta include toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare, a taxelor de debarcare și de transbordare și a taxelor pentru prestarea de servicii.

4.   Lista provizorie a navelor care solicită o licență

După primirea cererilor de autorizație de pescuit, organismul național responsabil de supravegherea activităților de pescuit stabilește imediat, pentru fiecare categorie de nave, lista provizorie a navelor solicitante. Autoritatea competentă a Republicii Madagascar transmite fără întârziere această listă Uniunii Europene.

UE transmite lista provizorie armatorului sau agentului acestuia. În cazul în care birourile UE sunt închise, Madagascar poate să transmită lista provizorie direct armatorului sau agentului acestuia, și să remită UE o copie a acesteia.

5.   Eliberarea autorizației de pescuit

Autorizațiile de pescuit pentru toate navele se eliberează armatorilor sau agenților acestora în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data la care autoritatea competentă primește dosarul de cerere complet. O copie a autorizației de pescuit se transmite imediat Delegației UE în Republica Madagascar.

6.   Lista navelor autorizate să pescuiască

După eliberarea autorizației de pescuit, organismul național responsabil de supravegherea activităților de pescuit stabilește fără întârziere, pentru fiecare categorie de nave, lista finală a navelor autorizate să pescuiască în zona de pescuit a Republicii Madagascar. Această listă se transmite imediat UE și înlocuiește lista provizorie menționată anterior.

7.   Perioada de valabilitate a autorizației de pescuit

Autorizațiile de pescuit au o perioadă de valabilitate de un an, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, și pot fi reînnoite.

8.   Documente care trebuie să se afle la bord

În apele sau în porturile Republicii Madagascar, navele de pescuit trebuie să aibă la bord, în orice moment, următoarele documente:

(a)

originalul autorizației de pescuit; cu toate acestea, în cazul în care originalul menționat nu poate fi obținut mai devreme de o lună, o copie a listei vapoarelor autorizate să pescuiască, astfel cum este prevăzută la punctul 6 de la capitolul II din prezenta anexă, constituie o dovadă suficientă.

(b)

documentele eliberate de o autoritate competentă a statului de pavilion al navei de pescuit, care să indice:

numărul de înmatriculare al navei de pescuit, certificatul de înmatriculare al navei;

certificatul de conformitate prevăzut de Convenția de la Torremolinos a Organizației Maritime Internaționale (OMI);

(c)

desene sau descrieri certificate, la zi, ale construcției navei de pescuit și în special numărul de cale pentru pește ale navei, cu indicarea capacității de depozitare exprimate în metri cubi;

(d)

dacă s-a făcut orice modificare a caracteristicilor navei de pescuit în ceea ce privește lungimea sa totală, tonajul registru brut, puterea nominală a motorului său principal sau a motoarelor sale sau capacitatea calelor, un certificat, cu viza unei autorități competente a statului de pavilion al navei de pescuit, care să descrie natura acestor modificări;

(e)

dacă nava de pescuit este dotată cu rezervoare frigorifice de apă de mare, un document vizat de o autoritate competentă a statului de pavilion al navei, care să indice calibrarea rezervoarelor în metri cubi;

(f)

acolo unde este cazul, trebuie să fie menținut la zi un jurnal privind gestionarea apelor de balast (datele și orele pompării cu indicarea pozițiilor și a volumelor, datele și orele deversării cu indicarea pozițiilor și a volumelor, tratamentele efectuate asupra acestor ape);

(g)

autorizația de a pescui în afara apelor aflate sub jurisdicția statului de pavilion care i-a fost eliberată navei de pescuit sau un extras din registrul navelor autorizate de către IOTC; și

(h)

o copie a legislației malgașe în vigoare în domeniul pescuitului.

9.   Transferul autorizației de pescuit

Autorizația de pescuit se eliberează pentru o anumită navă și nu este transferabilă.

Cu toate acestea, în cazuri dovedite de forță majoră, la cererea UE, autorizația de pescuit a unei nave poate fi înlocuită cu o nouă autorizație, eliberată unei alte nave asemănătoare sau unei nave înlocuitoare, fără plata unui nou avans. Într-un astfel de caz, decontul taxelor pentru navele de pescuit cu paragate plutitoare și navele de pescuit ton cu instalație de congelare cu plasă-pungă din capitolul IV ia în considerare captura totală a celor două tipuri de nave efectuată în zona de pescuit a Republicii Madagascar.

Transferul se efectuează prin remiterea de către armator sau de către agentul acestuia din Madagascar a autorizației de pescuit care trebuie înlocuită și prin emiterea imediată de către Madagascar a autorizației de înlocuire. Autorizația de înlocuire se eliberează armatorului sau agentului acestuia în cel mai scurt timp, în momentul remiterii autorizației care trebuie înlocuite. Autorizația de înlocuire este valabilă din ziua remiterii autorizației care trebuie înlocuite.

Republica Madagascar actualizează în cel mai scurt timp lista navelor autorizate să pescuiască. Noua listă este transmisă imediat autorității naționale responsabile de supravegherea activităților de pescuit și Uniunii Europene.

10.   Nave auxiliare

Navele auxiliare care arborează pavilionul Uniunii trebuie autorizate în conformitate cu dispozițiile și condițiile prevăzute de legislația malgașă.

Taxa anuală de licență aplicabilă unei nave auxiliare este de 2 500 EUR/an.

Autoritățile competente din Madagascar transmit Comisiei Europene cu regularitate lista acestor autorizații prin intermediul Delegației UE în Republica Madagascar.

CAPITOLUL III

MĂSURI TEHNICE

Măsurile tehnice aplicabile navelor titulare ale unei autorizații de pescuit în ceea ce privește zonele, uneltele de pescuit și capturile secundare sunt definite pentru fiecare categorie de pescuit în fișele tehnice din apendicele 2.

Navele respectă legislația malgașă în domeniul pescuitului și toate rezoluțiile adoptate de IOTC.

CAPITOLUL IV

DECLARAREA CAPTURILOR

1.   Definiția ieșirii în larg

În scopul prezentei anexe, durata unei ieșiri în larg efectuate de o navă din UE este definită după cum urmează:

(a)

fie ca perioada care se scurge între intrarea în zona de pescuit a Republicii Madagascar și ieșirea din această zonă;

(b)

fie ca perioada care se scurge între intrarea în zona de pescuit a Republicii Madagascar și o transbordare în port și/sau o debarcare în Madagascar.

2.   Jurnalul de pescuit

Comandantul unei nave din UE care pescuiește în temeiul acordului trebuie să țină un jurnal de pescuit IOTC, al cărui model, pentru fiecare categorie de pescuit, figurează în apendicele 6 și 7.

Jurnalul de pescuit trebuie să respecte rezoluția IOTC 08/04 pentru navele cu paragate și rezoluția 10/03 pentru navele cu plasă-pungă.

Jurnalul de pescuit este completat de comandant pentru fiecare zi de prezență a navei în zona de pescuit a Republicii Madagascar.

În fiecare zi, comandantul înscrie în jurnalul de pescuit cantitatea capturată și deținută la bord din fiecare specie, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi. Pentru fiecare specie principală, comandantul menționează, de asemenea, capturile secundare și capturile aruncate înapoi în mare.

Jurnalul de pescuit se completează în mod lizibil, cu litere majuscule și se semnează de către comandant.

Responsabilitatea pentru exactitatea datelor înregistrate în jurnalul de pescuit revine comandantului.

3.   Declararea capturilor

Comandantul declară capturile navei prin remiterea către Madagascar a jurnalelor de pescuit ale acesteia pe perioada de prezență în zona de pescuit a Republicii Madagascar.

Jurnalele de pescuit sunt remise în următoarele moduri:

(a)

în cazul trecerii printr-un port din Madagascar, se remite originalul fiecăruia dintre jurnalele de pescuit reprezentantului local al Republicii Madagascar, care confirmă primirea în scris; o copie a jurnalului de pescuit se înmânează echipei de inspecție a Republicii Madagascar;

(b)

în cazul ieșirii din zona de pescuit a Republicii Madagascar fără a se trece în prealabil printr-un port malgaș, în termen de șapte zile lucrătoare de la sosirea în oricare alt port și, în orice caz, în termen de cel mult cincisprezece zile lucrătoare de la ieșirea din zona de pescuit malgașă, originalul fiecăruia dintre jurnalele de pescuit se transmite:

(i)

prin e-mail, la adresa de e-mail indicată de organismul național responsabil de supravegherea activităților de pescuit; sau

(ii)

prin fax, la numărul indicat de organismul național responsabil de supravegherea activităților de pescuit; sau

(iii)

printr-o scrisoare adresată organismului național responsabil de supravegherea activităților de pescuit.

În cazul întoarcerii navei în zona de pescuit a Republicii Madagascar în cursul perioadei de valabilitate a autorizației sale de pescuit, este necesară o nouă declarație privind capturile.

Cele două părți întocmesc, de la 1 iulie 2013, un protocol pentru schimbul electronic al tuturor datelor referitoare la capturi și declarații pe baza unui jurnal de pescuit electronic. Apoi, cele două părți planifică implementarea protocolului și înlocuirea versiunii pe suport de hârtie a declarațiilor privind capturile cu o versiune electronică până cel târziu la 1 ianuarie 2014.

Comandantul transmite UE și autorității competente a statului său de pavilion o copie a tuturor jurnalelor de pescuit. Pentru navele de pescuit ton și navele de pescuit cu paragate plutitoare, comandantul transmite, de asemenea, o copie a tuturor jurnalelor sale de pescuit institutelor naționale competente,(USTA - Unitatea de statistică din Antsiranana privind tonul) și CMP (Centrul de monitorizare a pescuitului), și unuia dintre institutele de cercetare următoare:

(a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

(b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

(c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

În caz de nerespectare a dispozițiilor privind declararea capturilor, Republica Madagascar poate suspenda autorizația de pescuit a navei în cauză până la obținerea declarațiilor lipsă privind capturile și îl poate sancționa pe armatorul navei în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale în vigoare. În caz de recidivă, Madagascar poate refuza reînnoirea autorizației de pescuit. Madagascar informează UE fără întârziere cu privire la orice sancțiune aplicată în acest context.

4.   Decontul final al taxelor pentru navele de pescuit ton și pentru navele de pescuit cu paragate plutitoare

UE stabilește, pentru fiecare navă de pescuit ton cu plasă-pungă și navă de pescuit cu paragate plutitoare, pe baza declarațiilor sale privind capturile, confirmate de institutele de cercetare de mai sus, un decont final al taxelor datorate de navă pentru campania sa anuală pe anul calendaristic precedent.

UE transmite respectivul decont final Republicii Madagascar și armatorului înainte de data de 31 iulie a anului în curs. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii, Madagascar poate contesta decontul final, pe bază de elemente justificative. În caz de dezacord, părțile se concertează în cadrul comitetului mixt. Dacă Madagascar nu prezintă obiecții în termen de 30 de zile lucrătoare, decontul final se consideră adoptat.

Dacă decontul final este mai mare decât taxa forfetară anticipată, plătită pentru obținerea autorizației de pescuit, armatorul plătește Republicii Madagascar diferența până la data de 30 septembrie a anului în curs. Dacă decontul final este mai mic decât taxa forfetară anticipată, suma reziduală nu poate fi recuperată de către armator.

CAPITOLUL V

DEBARCĂRI ȘI TRANSBORDĂRI

Transbordarea pe mare este interzisă. Toate operațiunile de transbordare în port se monitorizează în prezența inspectorilor malgași ai activităților de pescuit.

Comandantul unei nave din UE care dorește să realizeze operațiuni de debarcare sau de transbordare trebuie să notifice CMP și, în același timp, autorității portuare a Republicii Madagascar, cu cel puțin 48 de ore înainte de respectiva debarcare sau transbordare, următoarele:

(a)

denumirea navei de pescuit care trebuie să debarce sau să transbordeze și numărul de înmatriculare al acesteia din registrul IOTC al navelor de pescuit;

(b)

portul de debarcare sau transbordare;

(c)

data și ora prevăzute pentru debarcare sau transbordare;

(d)

cantitatea (exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi) din fiecare specie care urmează să fie debarcată sau transbordată (identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO);

Operațiunea de transbordare este condiționată de o autorizație prealabilă, eliberată de CMP al Republicii Madagascar către comandant sau agentul acestuia în termen de 24 de ore de la notificarea menționată mai sus. Operațiunea de transbordare trebuie să se desfășoare într-un port malgaș autorizat în acest sens.

În cazul transbordării, comandantul comunică, pe lângă informațiile menționate la literele (a)-(d), și denumirea navei destinatare.

Comandantul navei de transport destinatare informează autoritățile malgașe (CMP și autoritatea portuară) cu privire la cantitățile de ton și specii înrudite cu tonul transbordate pe nava sa și completează și transmite declarația de transbordare către CMP și autoritatea portuară a Republicii Madagascar în termen de 24 de ore.

Porturile de pescuit desemnate din Madagascar, în care sunt autorizate operațiuni de transbordare, sunt Antsiranana pentru navele cu plasă-pungă și Toliara, Ehoala și Toamasina pentru navele cu paragate.

Nerespectarea acestor dispoziții atrage aplicarea sancțiunilor în materie prevăzute de legislația Republicii Madagascar.

Navele din UE care efectuează debarcări într-un port din Madagascar depun eforturi să își pună capturile secundare la dispoziția societăților locale de prelucrare, la prețurile de pe piața locală. La cererea societăților de pescuit din UE, direcțiile regionale ale ministerului responsabil cu sectorul pescuitului furnizează o listă a societăților locale de prelucrare și datele de contact ale acestora.

Navele de pescuit ton din UE care debarcă voluntar într-un port din Madagascar beneficiază de o reducere a taxei de 5 EUR pe tonă pescuită în zona de pescuit malgașă, aplicată valorii indicate în apendicele 2 pentru categoria de pescuit a navei în cauză.

Se acordă o reducere suplimentară de 5 EUR în cazul unei vânzări de produse pescărești într-o fabrică de prelucrare din Madagascar.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL

1.   Intrarea în zona de pescuit și ieșirea

Toate intrările în zona de pescuit a Republicii Madagascar și ieșirile din această zonă ale unei nave din UE titulare a unei autorizații de pescuit trebuie notificate Republicii Madagascar cu trei ore înaintea intrării sau a ieșirii.

La notificarea intrării sau ieșirii sale, nava comunică în special:

(a)

data, ora și punctul de trecere prevăzute;

(b)

cantitatea din fiecare specie țintă deținută la bord, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO și exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(c)

cantitatea deținută la bord din fiecare specie a capturilor secundare, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO și exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

Această notificare se trimite de preferință prin e-mail sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin fax, la o adresă de e-mail sau la un număr de telefon sau fax indicat de CMP, utilizând în acest scop formularul prevăzut în apendicele 8. Primirea notificării este confirmată imediat de către CMP prin e-mail sau fax.

CMP notifică fără întârziere navelor în cauză și UE orice modificare a adresei de e-mail, a numărului de telefon sau a frecvenței de transmisie.

Navele care sunt depistate în timp ce pescuiesc în zona de pescuit a Republicii Madagascar fără a-și fi notificat prezența în prealabil sunt considerate nave care pescuiesc fără autorizație.

Orice persoană care încalcă această dispoziție face obiectul amenzilor și sancțiunilor prevăzute de legislația malgașă în vigoare.

Declarațiile efectuate la intrare/ieșire trebuie păstrate la bord cel puțin timp de un an de la data transmiterii acestora.

Navele de pescuit din UE care nu sunt autorizate să pescuiască trebuie să facă obiectul unei declarații de trecere inofensivă. Conținutul acestei declarații este același cu cel precizat la prezentul punct.

2.   Cooperarea în domeniul luptei împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)

Cu scopul de a consolida supravegherea pescuitului și lupta împotriva pescuitului INN, navele de pescuit din UE sunt încurajate să semnaleze CMP prezența oricăror alte nave de pescuit aflate în apropierea lor.

3.   Declarații periodice privind capturile

Atunci când o navă din UE își desfășoară activitatea în apele Republicii Madagascar, comandantul unei nave din UE care deține o autorizație de pescuit trebuie să notifice CMP, la fiecare trei zile, capturile efectuate în zona de pescuit a Republicii Madagascar. Prima declarație privind capturile se face după trei zile de la data intrării în zona de pescuit a Republicii Madagascar.

La fiecare trei zile, atunci când transmite declarația sa periodică privind capturile, nava notifică în special:

(a)

data, ora și poziția în momentul efectuării declarației;

(b)

cantitatea din fiecare specie țintă capturată și deținută la bord în perioada de trei zile, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO și exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(c)

cantitatea din fiecare specie a capturilor secundare deținută la bord în perioada de trei zile, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO și exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(d)

cantitatea din fiecare specie a capturilor secundare aruncată înapoi în mare în perioada de trei zile, identificată prin codul alfa 3 corespunzător al FAO și exprimată în kilograme greutate în viu sau, după caz, în număr de indivizi;

(e)

modul de prezentare a produselor;

(f)

pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă:

numărul de lansări reușite utilizând dispozitive de concentrare a peștilor de la ultima declarație;

numărul de lansări reușite vizând bancuri libere de pești de la ultima declarație;

numărul de lansări nereușite.

(g)

pentru navele de pescuit ton cu paragate:

numărul de lansări efectuate de la ultima declarație;

numărul de cârlige utilizate de la ultima declarație.

Această notificare se trimite de preferință prin e-mail sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin fax, la o adresă de e-mail sau la un număr de telefon indicat de CMP, utilizând în acest scop formularul prevăzut în apendicele 8. CMP notifică fără întârziere navelor în cauză și UE orice modificare a adresei de e-mail, a numărului de telefon sau a frecvenței de transmisie.

Navele care sunt depistate în timp ce pescuiesc în zona de pescuit a Republicii Madagascar fără a-și fi transmis declarația periodică, pe trei zile, privind capturile, sunt considerate nave care pescuiesc fără autorizație. Orice persoană care încalcă această dispoziție face obiectul amenzilor și sancțiunilor prevăzute de legislația malgașă în vigoare.

Declarațiile periodice privind capturile trebuie păstrate la bord cel puțin timp de un an de la data transmiterii acestora.

4.   Inspecția pe mare

Inspecția pe mare în zona de pescuit a Republicii Madagascar a navelor din UE titulare ale unei autorizații de pescuit se efectuează de către inspectori ai Republicii Madagascar care pot fi identificați în mod clar ca fiind responsabili de controlul activităților de pescuit.

Înainte de a urca la bord, inspectorii autorizați informează navele din UE, prin VHF Canal 16, cu privire la decizia lor de a efectua o inspecție. Inspecția este efectuată de inspectori în domeniul pescuitului, care trebuie să facă dovada identității, a calificării și a ordinului lor de misiune în calitate de inspectori înainte de efectuarea inspecției.

Inspectorii autorizați petrec la bordul navei din UE numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție. Aceștia desfășoară inspecția astfel încât impactul asupra navei, asupra activității sale de pescuit și asupra încărcăturii să fie redus la minimum.

La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorii autorizați întocmesc un raport de inspecție. Comandantul navei din UE are dreptul de a introduce comentarii în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a redactat și de către comandantul navei din UE.

Înainte de părăsirea navei, inspectorii autorizați remit o copie a raportului de inspecție comandantului navei din UE. În cazul unei infracțiuni, o copie a notificării infracțiunii trebuie transmisă de asemenea UE, conform dispozițiilor din capitolul VIII.

5.   Inspecția în port în cazul debarcării și al transbordării

Inspecția în porturile Republicii Madagascar a navelor din UE care își debarcă sau își transbordează capturile este realizată de inspectori malgași care pot fi identificați în mod clar ca fiind responsabili de controlul activităților de pescuit.

Inspectorii trebuie să facă dovada identității, a calificării și a ordinului lor de misiune în calitate de inspectori înainte de efectuarea inspecției. Inspectorii malgași petrec la bordul navei din UE numai timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor legate de inspecție și desfășoară inspecția astfel încât impactul asupra navei, asupra operațiunii de debarcare sau de transbordare și asupra încărcăturii să fie redus la minimum.

La sfârșitul fiecărei inspecții, inspectorii malgași întocmesc un raport de inspecție. Comandantul navei din UE are dreptul de a introduce comentarii în raportul de inspecție. Raportul de inspecție se semnează de către inspectorul care l-a redactat și de către comandantul navei din UE.

La sfârșitul inspecției, inspectorul malgaș remite o copie a raportului de inspecție comandantului navei din UE.

În cazul unei infracțiuni, o copie a notificării infracțiunii trebuie transmisă de asemenea UE, în conformitate cu capitolul VIII.

CAPITOLUL VII

SISTEMUL DE MONITORIZARE PRIN SATELIT (VMS)

1.   Mesajele de poziție a navelor – sistemul VMS

Navele din UE titulare ale unei autorizații de pescuit trebuie să fie echipate cu un sistem de monitorizare prin satelit (Vessel Monitoring System – VMS), care asigură comunicarea automată și continuă a poziției lor, din oră în oră, către centrul de control al activităților de pescuit CMP al statului lor de pavilion.

Fiecare mesaj de poziție trebuie să conțină:

(a)

datele de identificare a navei;

(b)

poziția geografică cea mai recentă a navei (longitudine, latitudine), cu o marjă de eroare mai mică de 500 de metri și cu un interval de încredere de 99 %;

(c)

data și ora înregistrării poziției;

(d)

viteza și cursul navei.

Fiecare mesaj de poziție trebuie să fie configurat conform formatului prevăzut în apendicele 9.

Prima poziție înregistrată după intrarea în zona Republicii Madagascar se identifică prin codul „ENT”. Toate pozițiile ulterioare se identifică prin codul „POS”, cu excepția primei poziții înregistrate după ieșirea din zona Republicii Madagascar, care este identificată prin codul „EXI”. CMP al statului de pavilion asigură prelucrarea automată și, dacă este cazul, transmiterea electronică a mesajelor de poziție. Mesajele de poziție se înregistrează în mod securizat și se păstrează timp de trei ani.

2.   Efectuarea transmisiilor de către navă în caz de defecțiune a sistemului VMS

Comandantul trebuie să se asigure că sistemul VMS al navei sale este pe deplin operațional în orice moment și că mesajele de poziție sunt transmise în mod corect către CMP al statului de pavilion.

Navele din UE cu sisteme VMS defecte nu sunt autorizate să intre în zona de pescuit a Republicii Madagascar.

În cazul unei defecțiuni survenite în timp ce nava își desfășoară deja activitatea în zona de pescuit a Republicii Madagascar, sistemul VMS al navei trebuie reparat sau înlocuit în cel mai scurt timp și cel târziu în termen de cincisprezece zile. După acest termen, nava respectivă nu mai este autorizată să pescuiască în zona malgașă.

Navele care pescuiesc în zona malgașă și al căror sistem VMS este defect trebuie să își comunice mesajele de poziție prin e-mail sau prin fax către CMP al statului de pavilion și către cel al Republicii Madagascar cel puțin la fiecare șase ore, transmițând toate informațiile obligatorii.

3.   Comunicarea securizată a mesajelor de poziție către Madagascar

CMP al statului de pavilion transmite automat mesajele de poziție ale navelor în cauză către CMP al Republicii Madagascar. CMP al statului de pavilion și cel al Republicii Madagascar fac schimb de adrese de e-mail de contact și se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice modificare a acestor adrese.

Transmiterea mesajelor de poziție între CMP al statului de pavilion și cel al Republicii Madagascar se face pe cale electronică printr-un sistem securizat de comunicare.

CMP al Republicii Madagascar informează CMP al statului de pavilion și UE cu privire la orice întrerupere în recepționarea mesajelor de poziție consecutive ale unei nave titulare de autorizație de pescuit câtă vreme nava respectivă nu și-a notificat ieșirea din zonă.

4.   Disfuncții ale sistemului de comunicare

Madagascar se asigură de compatibilitatea echipamentului său electronic cu cel al CMP al statului de pavilion și informează UE fără întârziere cu privire la orice disfuncții în comunicarea și recepționarea mesajelor de poziție, în vederea găsirii unei soluții tehnice în cel mai scurt timp. Orice eventual litigiu se supune comitetului mixt.

Comandantul este considerat ca fiind responsabil de orice act de manipulare dovedită a sistemului VMS al navei de natură să perturbe funcționarea acestuia sau să falsifice mesajele de poziție. Toate infracțiunile fac obiectul sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Madagascar.

5.   Revizuirea frecvenței mesajelor de poziție

Pe baza unor elemente fondate care conduc la suspiciunea de infracțiune, CMP al Republicii Madagascar poate solicita CMP al statului de pavilion, transmițând o copie către UE, să reducă intervalul de trimitere a mesajelor de poziție ale unei nave la treizeci de minute pe o perioadă de anchetă determinată. Aceste elemente doveditoare trebuie transmise de CMP al Republicii Madagascar către CMP al statului de pavilion, precum și către UE. CMP al statului de pavilion trimite fără întârziere CMP al Republicii Madagascar mesajele de poziție potrivit noii frecvențe.

CMP al Republicii Madagascar informează imediat centrul de control al statului de pavilion și Comisia Europeană cu privire la încheierea procedurii de inspecție.

La sfârșitul perioadei de anchetă determinate, CMP al Republicii Madagascar informează CMP al statului de pavilion și UE cu privire la eventualele măsuri de monitorizare care se impun.

CAPITOLUL VIII

INFRACȚIUNI

Nerespectarea oricăreia dintre normele și dispozițiile protocolului, a măsurilor de gestionare și conservare a resurselor marine vii sau a legislației Republicii Madagascar în domeniul pescuitului poate fi sancționată cu amendă sau prin suspendarea, revocarea ori refuzul reînnoirii autorizației de pescuit a navei.

1.   Regimul aplicabil infracțiunilor

Orice infracțiune comisă în zona de pescuit a Republicii Madagascar de către o navă din UE titulară a unei autorizații de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe trebuie să fie menționată într-un raport (de inspecție).

În cazul unei inspecții la bord, semnarea raportului de inspecție de către comandant nu aduce atingere dreptului armatorului de a se apăra în ceea ce privește infracțiunea constatată. În cazul în care comandantul refuză să semneze raportul de inspecție, acesta consemnează în respectivul raport de inspecție motivele refuzului său cu mențiunea „refuză să semneze”.

În cazul oricărei infracțiuni comise în zona de pescuit a Republicii Madagascar de către o navă din UE titulară a unei autorizații de pescuit, notificarea infracțiunii constatate și sancțiunile aferente impuse comandantului sau societății de pescuit se trimit direct armatorilor conform procedurilor prevăzute de legislația malgașă în domeniul pescuitului. O copie a notificării trebuie transmisă statului de pavilion al navei și UE în termen de 72 de ore.

2.   Arestarea unei nave

În cazul constatării unei infracțiuni, orice navă din UE aflată în situație de infracțiune poate fi obligată să își înceteze activitatea de pescuit și, în cazul în care nava se află pe mare, să revină într-un port din Madagascar, în conformitate cu legislația malgașă în vigoare.

Madagascar notifică UE, pe cale electronică, în termen de 24 de ore, orice arestare a unei nave din UE titulare a unei autorizații de pescuit. Notificarea va indica motivele arestării și/sau reținerii navei.

Înainte de a se lua orice măsură împotriva navei, a comandantului, a echipajului sau a încărcăturii, cu excepția măsurilor menite să conserve probele, CMP al Republicii Madagascar organizează, în termen de o zi lucrătoare după notificarea arestării navei, o reuniune de informare pentru clarificarea faptelor care au condus la arestarea navei și pentru explicarea măsurilor subsecvente care ar putea fi luate. La această reuniune de informare participă un reprezentant al statului de pavilion al navei și un reprezentant al armatorului navei.

3.   Sancționarea infracțiunii – Procedura de conciliere

Sancționarea infracțiunii constatate se determină de către Madagascar în conformitate cu dispozițiile legislației naționale în vigoare.

Înainte de demararea procedurilor judiciare se lansează o procedură de conciliere între autoritățile malgașe și nava din UE în vederea soluționării problemei pe cale amiabilă. La respectiva procedură de conciliere poate participa un reprezentant al statului de pavilion al navei. Procedura de conciliere se încheie în cel mult 72 de ore de la notificarea arestării navei.

4.   Procedura judiciară – Garanția bancară

Dacă procedura de conciliere menționată anterior eșuează, iar infracțiunea este adusă în fața instanței judiciare competente, armatorul navei aflate în situație de infracțiune depune o garanție bancară la Trezoreria Publică din Madagascar, a cărei valoare, stabilită de Madagascar, acoperă costurile legate de arestarea navei, amenda estimată și eventualele indemnizații compensatorii. Garanția bancară este blocată până la încheierea procedurii judiciare.

Garanția bancară se deblochează și se rambursează armatorului fără întârziere după pronunțarea hotărârii:

(a)

integral, dacă nu s-a pronunțat nicio sancțiune;

(b)

în limita soldului restant, dacă sancțiunea constă într-o amendă mai mică decât valoarea garanției bancare.

Madagascar informează UE cu privire la rezultatule procedurii judiciare în termen de opt zile de la pronunțarea hotărârii.

5.   Eliberarea navei și a echipajului

Nava și echipajul acesteia sunt autorizați să părăsească portul imediat după soluționarea sancțiunii rezultate din procedura de conciliere sau după depunerea cauțiunii la Trezoreria Publică din Madagascar. Nava este eliberată, iar echipajul acesteia este autorizat să părăsească portul:

(a)

fie după îndeplinirea obligațiilor care decurg din procedura de conciliere,

(b)

fie după depunerea cauțiunii menționate mai sus și acceptarea acesteia de către Ministerul responsabil cu sectorul pescuitului, în așteptarea finalizării procedurii judiciare.

CAPITOLUL IX

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.   Numărul de marinari care trebuie îmbarcați

Armatorii navelor de pescuit ton cu plasă-pungă și ai navelor de pescuit cu paragate plutitoare își iau angajamentul de a încadra resortisanți din țările ACP, în condițiile și limitele de mai jos:

(a)

pentru flota navelor de pescuit ton cu plasă-pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit ton în zona de pescuit a țării terțe provin din țările ACP;

(b)

pentru flota navelor de pescuit cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit în zona de pescuit a țării terțe provin din țările ACP.

Armatorii depun eforturi pentru a îmbarca, în plus, marinari suplimentari provenind din Madagascar.

2.   Contractele marinarilor

Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele din UE. Aceasta se referă, în special, la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Contractele de muncă ale marinarilor ACP, din care o copie se înmânează semnatarilor, se încheie între reprezentantul sau reprezentanții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

3.   Salariile marinarilor

Salariile marinarilor din țările ACP sunt plătite de armatori. Acestea se stabilesc de comun acord între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor ACP nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din țările lor respective și în niciun caz inferioare standardelor OIM.

4.   Obligațiile marinarului

Toți marinarii angajați la bordul navelor din UE trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

CAPITOLUL X

OBSERVATORI

1.   Observarea activităților de pescuit

Ambele părți recunosc importanța respectării obligațiilor care decurg din rezoluțiile IOTC în ceea ce privește programul pentru observatori științifici.

În scopul coerenței cu aceste obligații, cu excepția cazurilor de restricții geografice datorate cerințelor în materie de siguranță, dispozițiile privind observatorii sunt următoarele:

Navele autorizate să pescuiască în apele Republicii Madagascar în cadrul Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului primesc la bord observatori desemnați de autoritățile malgașe pentru a veghea asupra respectării obligațiilor menționate anterior, în conformitate cu modalitățile stabilite în continuare.

La cererea autorităților malgașe, navele de pescuit din UE iau la bord un observator pentru a atinge o rată de acoperire de 10 % din navele titulare ale unei licențe. Cu toate acestea, navele cu un tonaj mai mic de 100 GT nu sunt supuse acestei măsuri.

2.   Navele și observatorii desemnați

Autoritățile malgașe întocmesc o listă a navelor care trebuie să îmbarce un observator. Această listă este ținută la zi și este înaintată Comisiei Europene imediat după ce a fost întocmită.

Autoritățile malgașe informează armatorii în cauză cu privire la numele observatorilor desemnați să fie luați la bordul navei lor cel târziu cu cincisprezece zile înainte de data prevăzută de îmbarcare a observatorului.

Durata șederii la bordul navei a observatorului nu poate depăși intervalul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

3.   Remunerarea observatorului

Costurile luării la bord și ale debarcării observatorului în afara Madagascarului sunt suportate de armator. Remunerarea observatorului și contribuția sa la sistemul de asigurări sociale sunt suportate de autoritățile malgașe.

Pentru orice navă care ia la bord un observator, armatorului i se solicită să plătească o contribuție de 20 EUR pentru fiecare zi la bord. Această sumă se plătește programului pentru observatori administrat de CMP.

4.   Condiții de îmbarcare

Condițiile de îmbarcare a observatorului, în special durata șederii la bord, sunt stabilite de comun acord între armator sau agentul acestuia și Madagascar.

La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Cu toate acestea, cazarea la bord a observatorului ține seama de structura tehnică a navei.

Cheltuielile cu cazarea și hrana observatorului aflat la bordul navei sunt suportate de armator.

Comandantul ia toate măsurile care țin de responsabilitatea sa pentru a asigura securitatea fizică și morală a observatorului.

Observatorului trebuie să i se pună la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Observatorul trebuie să aibă acces la mijloacele de comunicare, la documentele care se află la bordul navei, la documentele legate de activitățile de pescuit ale navei, în special la jurnalul de pescuit, la registrul instalațiilor de congelare și la jurnalul de navigație, precum și la părțile navei legate direct de sarcinile sale.

5.   Îmbarcarea și debarcarea observatorului

Observatorul este îmbarcat într-un port ales de armator.

Armatorul sau reprezentantul acestuia notifică Republicii Madagascar, cu un preaviz de zece zile înainte de îmbarcare, data, ora și portul de îmbarcare a observatorului. Atunci când observatorul este îmbarcat într-o țară străină, cheltuielile de călătorie ale acestuia până în portul de îmbarcare sunt suportate de armator.

În cazul în care observatorul nu se prezintă pentru îmbarcare în termen de douăsprezece ore de la data și ora prevăzute, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe observatorul respectiv.

Armatorul este liber să părăsească portul și să înceapă operațiunile de pescuit.

Atunci când observatorul nu este debarcat într-un port din Madagascar, armatorul suportă cheltuielile cu cazarea și hrana pe perioada în care observatorul așteaptă zborul de întoarcere.

În cazul în care nava nu se prezintă la momentul convenit într-un port stabilit în prealabil pentru îmbarcarea unui observator, armatorul este obligat să suporte cheltuielile legate de imposibilitatea observatorului de a se îmbarca în cursul așteptării în port (cazare, hrană).

În cazul în care nava nu se prezintă, fără a informa în prealabil CMP, Madagascar poate suspenda autorizația de pescuit a navei în cauză.

6.   Obligațiile observatorului

Pe toată durata șederii sale la bord, observatorul:

(a)

ia toate măsurile corespunzătoare pentru a nu întrerupe sau împiedica operațiunile de pescuit;

(b)

respectă bunurile și echipamentele aflate la bord;

(c)

respectă confidențialitatea tuturor documentelor aparținând navei.

Observatorul își comunică observațiile prin radio, fax sau e-mail, cel puțin o dată pe săptămână în timp ce nava operează în zona de pescuit a Republicii Madagascar, inclusiv volumul capturilor principale și secundare de la bord și alte elemente solicitate de autoritate.

7.   Raportul observatorului

Înainte de a părăsi nava, observatorul prezintă comandantului navei un raport cuprinzând observațiile sale. Comandantul navei are dreptul de a introduce comentarii în raportul observatorului. Raportul se semnează de către observator și de către comandant. Comandantul primește o copie a raportului observatorului.

Observatorul remite raportul său Republicii Madagascar, care transmite o copie UE în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la debarcarea observatorului.

LISTA APENDICELOR

Apendicele 1

Formular de cerere de licență

Apendicele 2

Fișă tehnică

Apendicele 3

Coordonatele (latitudinile și longitudinile) zonei de pescuit a Republicii Madagascar

Apendicele 4

Zona de pescuit a Republicii Madagascar

Apendicele 5

Coordonatele geografice și harta zonei de pescuit interzise navelor de pescuit cu paragate plutitoare

Apendicele 6

Jurnal de pescuit – Fișă de declarație privind capturile pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă

Apendicele 7

Jurnal de pescuit – Fișă de declarație privind capturile pentru navele cu paragate

Apendicele 8

Formular pentru declarațiile de intrare și ieșire din zona de pescuit

Apendicele 9

Formatul mesajului de poziție VMS

Apendicele 1

Formular de cerere de licență

MINISTERUL RESPONSABIL CU SECTORUL PESCUITULUI DIN REPUBLICA MADAGASCAR

CERERE DE LICENȚĂ PENTRU VAPOARELE STRĂINE DE PESCUIT INDUSTRIAL

1.

Numele armatorului: …

2.

Adresa armatorului: …

3.

Numele reprezentantului sau al agentului: …

4.

Adresa reprezentantului sau a agentului local al armatorului: …

5.

Numele comandantului: …

6.

Denumirea vaporului: …

7.

Numărul de înmatriculare: …

8.

Numărul de fax: …

9.

Adresa de e-mail: …

10.

Indicativul de apel radio: …

11.

Data și locul construcției: …

12.

Naționalitatea pavilionului: …

13.

Portul de înregistrare: …

14.

Portul de echipare: …

15.

Lungimea totală: …

16.

Lățimea totală: …

17.

Tonaj brut (UMS): …

18.

Capacitatea calei: …

19.

Capacitatea de refrigerare și de congelare: …

20.

Tipul și puterea motorului: …

21.

Unelte de pescuit: …

22.

Numărul de marinari: …

23.

Sistemul de comunicare: …

24.

Indicativul de apel: …

25.

Semne de recunoaștere: …

26.

Operațiunile de pescuit care urmează a fi efectuate: …

27.

Locul debarcării: …

28.

Zonele de pescuit: …

29.

Specii țintă: …

30.

Perioada de valabilitate: …

31.

Condiții speciale: …

Avizul Direcției Generale pentru Pescuit și Acvacultură: …

Observațiile Ministerului responsabil cu sectorul pescuitului: …

Apendicele 2

FIȘĂ TEHNICĂ

Zona de pescuit:

Peste 20 de mile marine de la linia de bază. Zonă indicată în apendicele 3 și 4.

Trebuie să se respecte o zonă de protecție de 3 mile în jurul dispozitivelor naționale de concentrare a peștilor.

Navelor de pescuit cu paragate plutitoare care intră sub incidența prezentului protocol le este interzis să desfășoare activități de pescuit în zonele Banc de Leven și Banc de Castor, a căror coordonate sunt indicate în apendicele 5.

Unelte autorizate:

Plasă-pungă

Paragate plutitoare

Capturi secundare:

Respectarea recomandărilor IOTC

Taxele de plătit de către armatori/echivalent capturi:

Taxa de plătit de către armatori per tonă capturată

35 EUR/tonă

Costurile plăților anuale în avans de plătit de către armatori:

4 900 EUR pentru 140 de tone per navă de pescuit ton cu plasă-pungă

3 675 EUR pentru 105 tone per navă de pescuit cu paragate plutitoare cu un tonaj mai mare de 100 GT

1 750 EUR pentru 50 de tone per navă de pescuit cu paragate plutitoare cu un tonaj egal cu sau mai mic de 100 GT

Numărul de nave autorizate să pescuiască

40 de nave de pescuit cu plasă-pungă

34 de nave de pescuit cu paragate plutitoare mai mari de 100 GT

22 de nave de pescuit cu paragate plutitoare mai mici sau egale cu 100 GT

Altele

Taxă per navă auxiliară: 2 500 EUR per navă

Marinarii:

pentru flota navelor de pescuit ton cu plasă-pungă, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit ton în zona de pescuit a țării terțe provin din țările ACP;

pentru flota navelor de pescuit cu paragate plutitoare, cel puțin 20 % din marinarii îmbarcați în timpul campaniei de pescuit în zona de pescuit a țării terțe provin din țările ACP.

armatorii depun eforturi pentru a îmbarca, în plus, marinari suplimentari provenind din Madagascar.

Observatorii:

la cererea autorităților malgașe, navele de pescuit din UE iau la bord un observator pentru a atinge o rată de acoperire de 10 % din navele titulare ale unei licențe. Cu toate acestea, navele cu un tonaj mai mic de 100 GT nu sunt supuse acestei măsuri.

pentru orice navă care ia la bord un observator, armatorului i se solicită să plătească o contribuție de 20 EUR pentru fiecare zi la bord. Această sumă se plătește programului pentru observatori administrat de CMP.

Apendicele 3

COORDONATELE (LATITUDINILE ȘI LONGITUDINILE) ZONEI DE PESCUIT A REPUBLICII MADAGASCAR

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


DELIMITAREA ZONEI INTERZISE

(în grade și minute)

Punct

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Apendicele 4

Image

Apendicele 5

Coordonatele geografice și harta zonei de pescuit interzise navelor de pescuit cu paragate plutitoare

Punct

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

Apendicele 6

Jurnal de pescuit – Fișă de declarație privind capturile pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Apendicele 7

Jurnal de pescuit – Fișă de declarație privind capturile pentru navele cu paragate

Image

Apendicele 8

Formular pentru declarațiile de intrare și ieșire din zona de pescuit

FORMATUL NOTIFICĂRILOR

1.   FORMATUL NOTIFICĂRII DE INTRARE (ÎNTR-UN INTERVAL DE TREI ORE ÎNAINTEA INTRĂRII)

DESTINATAR: CMP AL REPUBLICII MADAGASCAR

COD ACTIVITATE: INTRARE

DENUMIREA NAVEI: …

INDICATIVUL INTERNAȚIONAL DE APEL RADIO: …

STATUL DE PAVILION: …

TIPUL NAVEI: …

NUMĂRUL LICENȚEI: …

POZIȚIA LA INTRARE: …

DATA ȘI ORA (OUC) INTRĂRII: …

CANTITATEA TOTALĂ DE PEȘTE AFLATĂ LA BORD ÎN KG: …

YFT (Ton cu aripioare galbene/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) în kg: …

SKJ (Ton dungat/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) în kg: …

BET (Ton obez/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) în kg: …

ALB (Ton alb/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) în kg: …

ALTELE (DE PRECIZAT) în kg: …

2.   FORMATUL NOTIFICĂRII DE IEȘIRE (ÎNTR-UN INTERVAL DE TREI ORE ÎNAINTEA IEȘIRII)

DESTINATAR: CMP AL REPUBLICII MADAGASCAR

COD ACTIVITATE: IEȘIRE

DENUMIREA NAVEI: …

INDICATIVUL INTERNAȚIONAL DE APEL RADIO: …

STATUL DE PAVILION: …

TIPUL NAVEI: …

NUMĂRUL LICENȚEI: …

POZIȚIA LA IEȘIRE: …

DATA ȘI ORA (OUC) IEȘIRII: …

CANTITATEA TOTALĂ DE PEȘTE AFLATĂ LA BORD ÎN KG: …

YFT (Ton cu aripioare galbene/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) în kg: …

SKJ (Ton dungat/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) în kg: …

BET (Ton obez/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) în kg: …

ALB (Ton alb/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) în kg: …

ALTELE (DE PRECIZAT) în kg: …

3.   FORMATUL NOTIFICĂRII SĂPTĂMÂNALE PRIVIND CAPTURILE (O DATĂ LA TREI ZILE ATUNCI CÂND NAVA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN APELE REPUBLICII MADAGASCAR)

DESTINATAR: CMP AL REPUBLICII MADAGASCAR

COD ACTIVITATE: ACTIVITATE

DENUMIREA NAVEI: …

INDICATIVUL INTERNAȚIONAL DE APEL RADIO: …

STATUL DE PAVILION: …

TIPUL NAVEI: …

NUMĂRUL LICENȚEI: …

CANTITATEA TOTALĂ DE PEȘTE AFLATĂ LA BORD ÎN KG …

YFT (Ton cu aripioare galbene/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) în kg: …

SKJ (Ton dungat/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) în kg: …

BET (Ton obez/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) în kg: …

ALB (Ton alb/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) în kg: …

ALTELE (DE PRECIZAT) în kg: …

NUMĂRUL DE LANSĂRI EFECTUATE DE LA ULTIMA NOTIFICARE: …

Toate notificările trebuie transmise autorității competente la următorul număr de fax sau la următoarea adresă de e-mail:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Apendicele 9

Formatul mesajului de poziție VMS

COMUNICAREA MESAJELOR VMS CĂTRE MADAGASCAR RAPORT DE POZIȚIE

Date

Cod

Obligatoriu/ Facultativ

Cuprins

Începutul înregistrării

SR

O

Detaliu despre sistem – indică începutul înregistrării

Destinatar

AD

O

Detaliu despre mesaj – destinatar. Codul ISO Alpha 3 al țării

Expeditor

FR

O

Detaliu despre mesaj – expeditor. Codul ISO Alpha 3 al țării

Statul de pavilion

FS

F

 

Tipul mesajului

TM

O

Detaliu despre mesaj – tip de mesaj „POS”

Indicativul de apel radio

RC

O

Detaliu despre navă – indicativul internațional de apel radio al navei

Numărul de referință intern al părții contractante

IR

F

Detaliu despre navă – numărul unic al părții contractante (codul ISO3 al statului de pavilion urmat de un număr)

Numărul de înmatriculare extern

XR

O

Detaliu despre navă – numărul marcat pe partea laterală a navei

Latitudine

LA

O

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și minute N/S GGMM (WGS 84)

Longitudine

LO

O

Detaliu despre poziția navei – poziția în grade și minute E/V GGMM (WGS84)

Curs

CO

O

Ruta navei pe scala de 360°

Viteză

SP

O

Viteza navei în zeci de noduri

Data

DA

O

Detaliu despre poziția navei – data înregistrării poziției OUC (AAAALLZZ)

Ora

TI

O

Detaliu despre poziția navei – ora înregistrării poziției OUC (HHMM)

Sfârșitul înregistrării

ER

O

Detaliu despre sistem – indică sfârșitul înregistrării

Set de caractere: ISO 8859.1

O transmisie de date este structurată după cum urmează:

o bară oblică dublă (//) și un cod de câmp indică începutul transmisiei,

o bară oblică simplă (/) separă codul de câmp și datele.

Datele facultative se introduc între începutul și sfârșitul înregistrării.


Top