Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/UE: Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010
Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/89


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2012

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

(2012/804/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

având în vedere Decizia sa din 10 mai 2012 (2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010, rezoluția care o însoțește, precum și răspunsurile directorului executiv al Agenției,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (4), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (5), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolul 94,

având în vedere declarația comună privind agențiile descentralizate și abordarea comună anexată la aceasta, agreate în iunie 2012 de Parlamentul European, Consiliu și Comisie ca urmare a activității Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate înființat în martie 2009, în special secțiunile privind guvernanța, funcționarea, programarea, răspunderea și transparența din abordarea comună,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0300/2012),

1.

acordă directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2010;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie și rezoluția care face parte integrantă din aceasta directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 366, 15.12.2011, p. 57.

(2)  JO L 286, 17.10.2012, p. 356.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2012

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

având în vedere Decizia sa din 10 mai 2012 (2) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2010, rezoluția care o însoțește, precum și răspunsurile directorului executiv al Agenției,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (4), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (5), în special articolul 13,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolul 94,

având în vedere declarația comună privind agențiile descentralizate și abordarea comună anexată la aceasta, agreate în iunie 2012 de Parlamentul European, Consiliu și Comisie ca urmare a activității Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate înființat în martie 2009, în special secțiunile privind guvernanța, funcționarea, programarea, răspunderea și transparența din abordarea comună,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0300/2012),

A.

întrucât, la 10 mai 2012, Parlamentul European a amânat decizia de a acorda descărcarea de gestiune și de a închide conturile Agenției Europene de Mediu (Agenția) pentru exercițiul financiar 2010;

B.

întrucât Agenția a răspuns autorității care acordă descărcarea de gestiune prin scrisorile sale din 24 mai, 15 iunie și 3 iulie 2012; întrucât, prin scrisoarea sa din 6 iunie 2012, consiliul de administrație al Agenției a transmis autorității care acordă descărcarea de gestiune informații cu privire la măsurile întreprinse ca urmare a amânării acordării descărcării de gestiune pentru exercițiul 2010;

C.

întrucât descărcarea de gestiune este un instrument adecvat de care dispune Parlamentul European pentru a evalua, pe baza unor argumente faptice și substanțiale, dacă fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător; reamintește, în acest context, normele în vigoare, respectiv Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, regulamentul de înființare al Agenției și politicile și procedurile specifice stabilite de către aceasta;

D.

întrucât bugetul Agenției pentru exercițiul 2010 a fost de 50 600 000 EUR, cu 26 % mai mare decât bugetul aferent exercițiului financiar 2009; întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2010 s-a ridicat la 35 258 000 EUR, comparativ cu contribuția de 34 560 000 EUR din 2009, ceea ce reprezintă o majorare cu 2 %,

1.

a apreciat întotdeauna furnizarea de către Agenție de informații de specialitate, independente și fiabile pentru toate instituțiile, statele membre și organismele decizionale ale UE și se așteaptă la un nivel similar de profesionalism în viitor;

2.

constată că nivelul de execuție a bugetului Agenției s-a ridicat la 100 % pentru creditele de angajament și la 90,75 % pentru creditele de plată;

3.

face trimitere la punctul 16 din Abordarea comună anexată la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate; se așteaptă, fără a aduce atingere independenței Agenției, la o procedură de selecție deschisă și transparentă pentru numirea directorului executiv în 2013, care să garanteze o evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de independență; sugerează, prin urmare, desfășurarea unei audieri a candidaților în cadrul comisiilor competente ale Parlamentului European, ca parte a procedurii de numire a directorului executiv;

Gestiunea bugetară și financiară

4.

reamintește că, timp de cinci luni, între 22 mai 2010 și octombrie 2010, Agenția a realizat lucrări de acoperire a clădirii sale cu o fațadă verde, al cărei cost se ridică la 294 641 EUR, fără desfășurarea unei proceduri de achiziții publice;

5.

reamintește că, pentru acoperirea costurilor ocazionate de proiectul „Green Façade”, linia bugetară „2140 – Amenajarea spațiilor” a fost consolidată printr-un transfer bugetar de 180 872 EUR de la linia bugetară „2100 – Chirii” la 9 aprilie 2010;

6.

solicită, prin urmare, Agenției să stabilească norme interne clare privind recurgerea la articolul 126 alineatul (1) litera (b) din normele de aplicare ale Regulamentului financiar; constată că consiliul de administrație a decis implementarea de controale ex ante pentru cheltuielile excepționale;

7.

este ferm convins că trebuie luate măsuri corespunzătoare în cazul constatării nerespectării normelor în vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, Agenția trebuie să elaboreze un plan de acțiune prin care să remedieze deficiențele, iar aplicarea acestuia ar trebui monitorizată de Parlamentul European; consideră, de asemenea, că problemele identificate trebuie rezolvate fie de Parlamentul European, fie de legiuitorul european prin modificarea normelor și a reglementărilor în vigoare pentru a elimina eventualele breșe;

Resursele umane

8.

ia act de faptul că Agenția a invitat 12 cercetători științifici care au lucrat în incinta Agenției, fără a publica CV-urile a 11 dintre ei, nici măcar formarea academică și experiența profesională ale acestora; ia act de declarația consiliului de administrație conform căreia normele privind selecția și activitatea cercetătorilor științifici invitați vor fi consolidate pentru a se asigura o mai bună claritate și transparență, iar politica actuală a Agenției în ceea ce privește găzduirea cercetători științifici se află în curs de revizuire;

9.

reamintește că, din iunie 2010 până în aprilie 2011, directorul executiv al Agenției a fost administrator de active și membru al consiliului consultativ internațional al ONG-ului Earthwatch, o organizație internațională de binefacere și, potrivit unor informații greșite, s-a crezut că directorul executiv ar face parte din consiliul consultativ european al Worldwatch Europe; ia act de faptul că directorul executiv al Agenției a demisionat din funcțiile pe care le deținea în cadrul Earthwatch, dând curs recomandării Președintelui Curții de Conturi în contextul unui posibil conflict de interese;

10.

constată că, în februarie 2010, înainte ca directorul executiv al agenției să fie direct implicat în activitatea Earthwatch, s-au desfășurat cursuri de formare pentru 29 de angajați ai Agenției, inclusiv pentru directorul executiv, care au întreprins vizite de cercetare de până la 10 zile în regiunea Caraibilor sau în Marea Mediterană în cadrul mai multor proiecte legate de biodiversitate și gestionate de Earthwatch, iar Agenția a plătit ONG-ului o sumă totală de 33 791,28 EUR, conform declarațiilor directorului executiv al agenției; constată, de asemenea, că în raportul final al Curții de Conturi pentru 2010 nu a fost inclusă nicio constatare cu privire la eventuale conflicte de interese în acest sens;

11.

ia act de decizia consiliului de administrație de a aplica controale ex ante cu privire la acceptarea de către directorul executiv a calității de membru al unor consilii externe și cu privire la politica de formare profesională a Agenției;

12.

ia act de asigurările oferite de Agenție că, în noiembrie 2010, Institutul Worldwatch Europe a înregistrat adresa Agenției, fără consimțământul acesteia, ca adresa sa de contact; constată, de asemenea, că directorul executiv al Institutului Worldwatch Europe a fost unul dintre cercetătorii științifici invitați de Agenție; invită Agenția să asigure o claritate absolută a viitoarelor aranjamente privind cercetătorii științifici invitați; constată, de asemenea, că:

în scrisoarea sa din 11 aprilie 2012 directorul executiv al agenției declară că, „atunci când AEM a luat cunoștință de faptul că Institutul Worldwatch Europe a publicat pe site-ul său de internet că la sediul AEM a fost creată o filială europeană, s-au luat imediat măsuri”;

actul de înființare a Institutului Worldwatch Europe dovedește că acesta a fost înființat la 5 noiembrie 2010 la sediul Agenției;

totodată, inaugurarea Institutului Worldwatch Europe a avut loc la sediul Agenției la 25 februarie 2011, iar directorul executiv al agenției a fost unul dintre oratorii invitați să ia cuvântul, așa cum se arată pe site-ul Institutului Worldwatch Europe;

13.

ia act de actualizarea de către Agenție a politicii sale privind conflictele de interese și de planul de acțiune ce urmează recomandările Ombudsmanului European; invită Agenția să publice acest proiect și să încurajeze o dezbatere cu privire la politica sa și la planul de acțiune, înainte ca acestea să fie prezentate consiliului de administrație;

14.

constată că CV-urile personalului de conducere și ale membrilor comitetului științific au fost publicate pe site-ul Agenției; constată, de asemenea, că au fost publicate și declarațiile de interese ale membrilor comitetului științific; subliniază faptul că, contrar declarației Agenției din scrisoarea din 15 iunie 2012, niciunul dintre CV-urile membrilor consiliului de administrație nu este disponibil în prezent pe site-ul Agenției și constată că există doar un link către organizația respectivă a fiecărui membru; invită Agenția, în vederea promovării unei mai bune transparențe privind prevenirea și combaterea conflictelor de interese, să publice pe site-ul său declarațiile de interese și CV-urile experților, ale viitorilor cercetători științifici invitați și ale membrilor consiliului de administrație; consideră că astfel de măsuri ar permite autorității care acordă descărcarea de gestiune și publicului să consulte calificările persoanelor respective și să prevină posibilele conflicte de interese;

15.

solicită să fie informat cu privire la investigațiile administrative în curs cu privire la activitatea Agenției;

16.

subliniază faptul că comisia competentă în fond menține un strâns contact cu Agenția, invitându-l pe directorul executiv pentru un schimb de vederi cel puțin o dată pe an, numind o persoană de contact din rândul membrilor săi și vizitând Agenția periodic; reamintește că ultima vizită a avut loc în septembrie 2011;

17.

subliniază că Agenția are obligația să stabilească contacte corespunzătoare cu părțile interesate și să coopereze cu acestea, de exemplu cu organizațiile externe; constată că aceste activități nu au fost însoțite de măsurile și normele necesare pentru a elimina orice risc la adresa reputației sale; salută, prin urmare, angajamentul asumat de consiliul de administrație și de directorul executiv de a lua măsurile necesare pentru eliminarea imediată a respectivelor riscuri;

18.

salută, în general, declarația comună și abordarea comună privind agențiile descentralizate, menționată anterior, care vizează și reține anumite elemente ce prezintă importanță pentru descărcarea de gestiune, și se așteaptă ca foaia de parcurs privind acțiunile ulterioare în cadrul abordării comune, care urmează să fie prezentată de Comisie până la sfârșitul anului 2012, să țină cont pe deplin de aceste aspecte;

Performanța

19.

ia act de faptul că Agenția face în prezent obiectul unei evaluări externe periodice, ale cărei rezultate ar trebui să parvină autorității care acordă descărcarea de gestiune în 2013; ia act de declarația consiliului de administrație conform căreia procedurile interne ale Agenției vor fi de asemenea evaluate;

20.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 10 mai 2012 (7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


(1)  JO C 366, 15.12.2011, p. 57.

(2)  JO L 286, 17.10.2012, p. 356.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 286, 17.10.2012, p. 388.


Top