Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_129_R_0039_01

2008/372/CE: Decizia Consiliului din 12 februarie 2008 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare
Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare

OJ L 129, 17.5.2008, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/39


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 februarie 2008

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare

(2008/372/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima și a doua teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 18 iunie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un protocol la Acordul euro-mediteraneean de asociere cu Israelul referitor la un acord-cadru privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare.

(2)

Aceste negocieri au fost finalizate în mod satisfăcător pentru Comisie.

(3)

Textul protocolului negociat cu Statul Israel prevede, la articolul 10, aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4)

Sub rezerva încheierii sale eventuale la o dată ulterioară, protocolul ar trebui semnat în numele Comunității și al statelor sale membre și aplicat cu titlu provizoriu,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, protocolul la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare.

Articolul 2

Prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la data semnării sale, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


PROTOCOL

la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte,

și

STATUL ISRAEL, denumit în continuare „Israel”,

pe de altă parte,

întrucât:

(1)

La 20 noiembrie 1995, Israel a încheiat un acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte (1).

(2)

Consiliul European de la Bruxelles din 17-18 iunie 2004 a primit în mod favorabil propunerile Comisiei referitoare la o politică europeană de vecinătate (PEV) și a aprobat concluziile Consiliului din 14 iunie 2004 pe această temă.

(3)

Prin urmare, în numeroase alte ocazii, Consiliul a adoptat concluzii în favoarea acestei politici.

(4)

La 5 martie 2007, Consiliul și-a exprimat sprijinul în privința abordării generale și globale, definite în Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2006, de a permite partenerilor PEV să participe la activitățile agențiilor comunitare și la programele comunitare în funcție de meritul lor și atunci când temeiurile juridice permit acest lucru.

(5)

Israelul și-a exprimat dorința de a participa la mai multe programe comunitare.

(6)

Modalitățile și condițiile specifice de participare a Israelului la fiecare program în parte, în special contribuția financiară și procedurile de raportare și de evaluare, ar trebui stabilite printr-un acord între Comisie, acționând în numele Comunității, și Israel,

CONVIN:

Articolul 1

Israelului i se permite participarea la toate programele comunitare actuale și viitoare deschise participării Israelului în conformitate cu dispozițiile de adoptare a acestor programe.

Articolul 2

Israelul contribuie financiar la bugetul general al Uniunii Europene în funcție de programele specifice la care participă.

Articolul 3

Reprezentanților Israelului li se permite participarea, cu titlu de observatori și în ceea ce privește aspectele care privesc Israelul, în cadrul comitetelor de gestiune responsabile de monitorizarea programelor la care Israelul contribuie financiar.

Articolul 4

Proiectele și inițiativele prezentate de participanții din Israel sunt, în măsura posibilului, supuse acelorași condiții, norme și proceduri în ceea ce privește programele în cauză ca cele aplicate statelor membre.

Articolul 5

Modalitățile și condițiile specifice de participare a Israelului la fiecare program, în special contribuția financiară datorată și procedurile de raportare și de evaluare, se stabilesc printr-un acord între Comisie, acționând în numele Comunității, și autoritățile competente din Israel (memorandum de înțelegere).

În cazul în care Israelul solicită o asistență externă din partea Comunității în scopul participării la un anumit program comunitar în baza Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (2) sau în temeiul oricărui alt regulament similar care prevede o asistență externă din partea Comunității pentru Israel care ar putea fi adoptat ulterior, condițiile de utilizare a asistenței comunitare de către Israel se stabilesc printr-un acord de finanțare.

Articolul 6

Fiecare memorandum de înțelegere stipulează, în conformitate cu regulamentul financiar al Comunității, că auditul sau controlul financiar vor fi realizate de către sau sub autoritatea Comisiei, a OLAF și a Curții de Conturi.

Este necesară prevederea unor dispoziții detaliate în materie de control financiar și audit, de măsuri și sancțiuni administrative și de recuperări care să permită acordarea unor competențe Comisiei Europene, OLAF și Curții de Conturi echivalente cu cele pe care le dețin în ceea ce privește beneficiarii sau contractanții stabiliți în Comunitate.

Articolul 7

Prezentul acord-cadru (denumit în continuare „acordul”) se aplică pe perioada în care este în vigoare Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte.

Prezentul protocol se semnează și se aprobă de Comunitate și de Israel în conformitate cu procedurile respective ale acestora.

Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul protocol prin notificarea în scris a celeilalte părți contractante. Prezentul protocol încetează să mai fie aplicabil la șase luni de la data respectivei notificări.

Articolul 8

În termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și ulterior la fiecare trei ani, cele două părți contractante pot analiza punerea în aplicare a prezentului acord pe baza participării efective a Israelului la unul sau mai multe programe comunitare.

Articolul 9

Prezentul protocol se aplică, pe de o parte, teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de tratatul respectiv, și teritoriului Israelului, pe de altă parte.

Articolul 10

Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Până la intrarea acestuia în vigoare, părțile convin ca, fără a aduce atingere îndeplinirii procedurilor lor interne, să aplice, cu titlu provizoriu, dispozițiile prezentului protocol începând de la data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Articolul 11

Prezentul protocol este întocmit în dublu exemplar în fiecare dintre limbile oficiale ale părților contractante.

Toate versiunile lingvistice ale acestui text sunt în mod egal autentice.

Articolul 12

Prezentul protocol face parte integrantă din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

(2)  JO L 310, 9.11.2006, p. 1.


Top