EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_062_R_0023_01

2008/202/CE: Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal
Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

OJ L 62, 6.3.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2008

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

(2008/202/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 5 aprilie 1993, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă, în numele Comunității Europene, negocierea acordurilor de cooperare vamală cu unii dintre principalii parteneri comerciali ai Comunității.

(2)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal se aprobă în numele Comunității Europene.

Textul acordului se anexează prezentei decizii.

Articolul 2

Comisia, asistată de reprezentanți ai statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt de cooperare vamală înființat în conformitate cu articolul 21 din acord.

Articolul 3

Președintele Consiliului se autorizează prin prezenta să numească persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Comunității.

Articolul 4

Președintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 22 din acord în numele Comunității (1).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

D. RUPEL


(1)  Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Comunitatea Europeană și Guvernul Japoniei privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

COMUNITATEA EUROPEANĂ și GUVERNUL JAPONIEI (denumite în continuare „părțile contractante”),

AVÂND ÎN VEDERE importanța relațiilor comerciale dintre Japonia și Comunitatea Europeană (denumită în continuare „Comunitatea”), care doresc să contribuie, în interesul reciproc al părților contractante, la dezvoltarea armonioasă a acestor relații,

CONSIDERÂND necesar, pentru realizarea acestui obiectiv, să se angajeze să dezvolte cooperarea vamală,

AVÂND ÎN VEDERE dezvoltarea cooperării vamale între părțile contractante în ceea ce privește procedurile vamale,

CONSIDERÂND că operațiunile care încalcă legislația vamală dăunează intereselor economice, fiscale și comerciale ale părților contractante și recunoscând importanța asigurării unei evaluări exacte a taxelor vamale și a altor taxe,

CONVINSE că relațiile de cooperare dintre autoritățile vamale pot contribui la creșterea eficienței luptei împotriva acestor operațiuni,

RECUNOSCÂND rolul semnificativ al autorităților vamale și importanța procedurilor vamale în vederea promovării facilitării schimburilor comerciale,

AVÂND ÎN VEDERE nivelul ridicat al angajamentului părților contractante în acțiunile vamale și cooperarea în lupta împotriva infracțiunilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală,

AVÂND ÎN VEDERE obligațiile ce rezultă din convențiile internaționale la care părțile contractante au aderat deja sau pe care le-au aplicat, precum și activitățile legate de vamă, desfășurate de Organizația Mondială a Comerțului (denumită în continuare „OMC”),

AVÂND ÎN VEDERE recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală (denumit în continuare „CCV”) din 5 decembrie 1953 privind asistența administrativă reciprocă, și

ÎNTRUCÂT în 1991 declarația comună privind relațiile dintre Comunitatea Europeană și statele membre și Japonia a prevăzut orientări generale ale relațiilor și a stabilit obiective procedurale pentru continuarea dezvoltării relațiilor,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord, se înțelege prin:

(a)

„legislație vamală”, orice acte cu putere de lege și norme administrative, adoptate de Japonia sau de Comunitatea Europeană, care reglementează importul, exportul, tranzitul de mărfuri și plasarea lor sub orice altă procedură vamală, inclusiv măsurile de interdicție, restricție și control care sunt de competența autorităților vamale;

(b)

„acte cu putere de lege și norme administrative ale părții contractante” și „acte cu putere de lege și norme administrative ale fiecărei părți contractante”, actele cu putere de lege și normele administrative adoptate de Japonia sau actele cu putere de lege și normele administrative adoptate de Comunitate, în funcție de context;

(c)

„autoritate vamală”, în Japonia, Ministerul Finanțelor și, în Comunitate, serviciile competente ale Comisiei Comunităților Europene responsabile de problemele vamale și autoritățile vamale din statele membre ale Comunității;

(d)

„autoritate solicitantă”, o autoritate vamală a unei părți contractante care formulează o cerere de asistență pe baza prezentului acord;

(e)

„autoritate solicitată”, o autoritate vamală a unei părți contractante care primește o cerere de asistență pe baza prezentului acord;

(f)

„date cu caracter personal”, toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată;

(g)

„operațiune care încalcă legislația vamală”, orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislației vamale;

(h)

„persoană”, orice persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică, constituită sau organizată în temeiul actelor cu putere de lege și al normelor administrative ale fiecărei părți contractante, care desfășoară activități de import, export sau tranzit de mărfuri; și

(i)

„informații”, datele, documentele, rapoartele și alte comunicări, sub orice formă (inclusiv electronică).

Articolul 2

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriului Japoniei în care este în vigoare legislația sa vamală și, pe de altă parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de tratatul respectiv.

Articolul 3

Punerea în aplicare

Prezentul acord este pus în aplicare de părțile contractante în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale fiecărei părți contractante și în limita resurselor disponibile ale autorităților vamale respective.

Articolul 4

Domeniul de aplicare a cooperării

(1)   În temeiul prezentului acord, cooperarea vamală cuprinde toate aspectele referitoare la aplicarea legislației vamale.

(2)   Părțile contractante, prin intermediul autorităților lor vamale, se angajează să dezvolte cooperarea vamală. În special, părțile contractante cooperează pentru:

(a)

stabilirea și menținerea canalelor de comunicare dintre autoritățile lor vamale pentru a facilita schimbul rapid și sigur de informații;

(b)

facilitarea coordonării eficiente între autoritățile lor vamale; și

(c)

orice alte probleme administrative legate de prezentul acord care pot necesita uneori acțiunea lor comună.

(3)   Părțile contractante se angajează, de asemenea, să depună eforturi de cooperare prin intermediul autorităților lor vamale pentru a elabora acțiuni de facilitare a schimburilor comerciale în domeniul vamal, în conformitate cu standardele internaționale.

Articolul 5

Domeniul de aplicare a asistenței

(1)   Părțile contractante, prin intermediul autorităților lor vamale, își acordă reciproc asistență în domeniile care sunt de competența lor și în limitele resurselor disponibile, în modalitatea și în condițiile prevăzute de prezentul acord, pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației vamale, în special prin prevenirea, investigarea și combaterea operațiunilor care încalcă legislația în cauză.

(2)   Asistența în domeniul vamal din temeiul prezentului acord se oferă între autoritățile vamale ale părților contractante competente pentru aplicarea prezentului acord. Aceasta nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor fiecărei părți contractante privind asistența reciprocă în materie penală în temeiul acordurilor internaționale sau al actelor cu putere de lege și al normelor administrative ale fiecărei părți contractante. De asemenea, aceasta nu se aplică informațiilor obținute în temeiul atribuțiilor exercitate la cererea unei autorități judiciare.

(3)   Asistența destinată recuperării taxelor vamale și a altor taxe sau penalizări nu este reglementată de prezentul acord.

Articolul 6

Legături cu alte acorduri internaționale

(1)   Dispozițiile prezentului acord nu afectează drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante în temeiul oricăror alte acorduri internaționale.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), dispozițiile prezentului acord prevalează asupra dispozițiilor oricărui acord bilateral privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, care a fost sau ar putea fi încheiat între state membre individuale ale Comunității și Japonia, în măsura în care dispozițiile unui astfel de acord ar fi incompatibile cu cele ale prezentului acord.

(3)   Dispozițiile prezentului acord nu afectează dispozițiile comunitare care reglementează comunicarea între serviciile competente ale Comisiei și autoritățile vamale ale statelor membre ale Comunității a oricărei informații obținute în temeiul prezentului acord, care ar putea prezenta interes pentru Comunitate.

TITLUL II

COOPERAREA VAMALĂ

Articolul 7

Cooperarea în ceea ce privește procedurile vamale

În scopul facilitării circulației legitime a mărfurilor, autoritățile vamale fac schimb de informații și de competențe referitoare la măsurile de îmbunătățire a tehnicilor și a procedurilor vamale și la sistemele informatice, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 8

Cooperarea tehnică

Autoritățile vamale își pot furniza reciproc asistență tehnică și pot realiza schimburi de personal și de competențe referitoare la măsurile de îmbunătățire a tehnicilor și a procedurilor vamale și la sistemele informatice, pentru realizarea acestor obiective în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 9

Dezbateri în cadrul unor organizații internaționale

Autoritățile vamale urmăresc să dezvolte și să consolideze cooperarea în probleme de interes comun, în vederea facilitării dezbaterilor despre probleme vamale în cadrul unor organizații internaționale relevante, precum CCV și OMC.

TITLUL III

ASISTENȚA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ

Articolul 10

Asistență la cerere

(1)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează acesteia toate informațiile relevante care o pot ajuta să asigure punerea corectă în aplicare a legislației vamale a părții contractante a autorității solicitante, inclusiv informații referitoare la activitățile depistate sau planificate care sunt sau ar putea fi operațiuni care încalcă legislația vamală.

În special, autoritatea solicitată furnizează, la cerere, autorității solicitante informații referitoare la activitățile care pot conduce la operațiuni care încalcă legislația vamală a părții contractante a autorității solicitante, de exemplu, prezentarea de declarații vamale incorecte sau de certificate de origine, facturi sau alte documente incorecte sau falsificate sau susceptibile să fie astfel.

(2)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată o informează pe aceasta:

(a)

dacă mărfurile exportate de pe teritoriul uneia dintre părțile contractante au fost importate în mod corect de către cealaltă, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor; și

(b)

dacă mărfurile importate pe teritoriul uneia dintre părțile contractante au fost exportate în mod corect de către cealaltă, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor.

(3)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată furnizează informații, în cadrul actelor cu putere de lege și al normelor administrative ale părții contractante a autorității solicitate, și exercită o supraveghere specială asupra:

(a)

persoanelor despre care există motive întemeiate să se considere că sunt ori au fost implicate în operațiuni care încalcă legislația vamală a părții contractante a autorității solicitante;

(b)

locurilor în care au fost sau pot fi depozitate sau adunate stocuri de mărfuri, astfel încât să existe motive întemeiate să se considere că aceste mărfuri sunt destinate utilizării în operațiuni care încalcă legislația vamală a părții contractante a autorității solicitante;

(c)

mărfurilor care sunt sau pot fi transportate astfel încât să existe motive întemeiate să se considere că sunt destinate utilizării în operațiuni care încalcă legislația vamală a părții contractante a autorității solicitante; și

(d)

mijloacelor de transport care sunt sau pot fi folosite astfel încât să existe motive întemeiate să se considere că sunt destinate utilizării în operațiuni care încalcă legislația vamală a părții contractante a autorității solicitante.

Articolul 11

Asistența spontană

Părțile contractante își acordă reciproc asistență, din proprie inițiativă și în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale fiecărei părți contractante, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru punerea corectă în aplicare a legislației vamale, în special în situații care pot provoca pagube substanțiale economiei, sănătății publice, securității publice sau oricărui alt interes vital similar al celeilalte părți contractante, în special prin furnizarea de informații obținute cu privire la:

(a)

activități care sunt sau care par să fie operațiuni care încalcă legislația vamală și care pot prezenta interes pentru cealaltă parte contractantă;

(b)

mijloace sau metode noi folosite pentru efectuarea de operațiuni care încalcă legislația vamală;

(c)

mărfuri despre care se știe că fac obiectul unor operațiuni care încalcă legislația vamală;

(d)

persoane despre care există motive întemeiate să se considere că sunt sau au fost implicate în operațiuni care încalcă legislația vamală; și

(e)

mijloace de transport despre care există motive întemeiate să se considere că au fost, sunt sau pot fi utilizate în operațiuni care încalcă legislația vamală.

Articolul 12

Forma și fondul cererilor de asistență

(1)   Cererile formulate în temeiul prezentului acord sunt prezentate în scris. Ele sunt însoțite de documentele necesare pentru a asigura conformitatea cu cererea. În situații de urgență, se poate accepta o cerere verbală, dar aceasta trebuie confirmată de îndată în scris.

(2)   Cererile în temeiul alineatului (1) includ următoarele informații:

(a)

autoritatea solicitantă;

(b)

acțiunea solicitată;

(c)

obiectul și motivul cererii;

(d)

indicații cât mai precise și complete cu privire la persoanele care fac obiectul investigațiilor;

(e)

un rezumat al faptelor relevante și al anchetelor deja efectuate; și

(f)

elementele juridice implicate.

(3)   Cererile se prezintă într-o limbă acceptabilă atât pentru autoritatea solicitată, cât și pentru autoritatea solicitantă. Această condiție se aplică, în măsura în care este necesar, și documentelor care însoțesc cererea în conformitate cu alineatul (1).

(4)   În cazul în care cererea nu îndeplinește condițiile formale menționate anterior, se poate cere corectarea sau completarea acesteia; între timp, pot fi adoptate măsuri preventive de către autoritatea solicitată.

Articolul 13

Rezolvarea cererilor

(1)   Pentru a da curs unei cereri de asistență, autoritatea solicitată adoptă toate măsurile rezonabile în limitele competențelor sale și ale resurselor disponibile, furnizând informațiile pe care le deține deja, efectuând anchetele necesare sau dispunând efectuarea acestora.

(2)   Cererile de asistență sunt rezolvate în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale părții contractante a autorității solicitate.

(3)   Funcționarii autorizați corespunzător ai autorității solicitante se pot prezenta, cu acordul autorității solicitate și în condițiile prevăzute de aceasta, la birourile autorității solicitate, pentru a obține informații referitoare la activități care sunt sau pot fi operațiuni care încalcă legislația vamală, informații necesare autorității solicitante în sensul prezentului acord.

(4)   Funcționarii autorizați corespunzător ai autorității solicitante pot participa, cu acordul autorității solicitate și în condițiile prevăzute de aceasta, la anchetele efectuate sub jurisdicția acesteia din urmă, în cazuri specifice.

(5)   În cazul în care nu se poate da curs cererii, autoritatea solicitantă este înștiințată de îndată cu privire la acest fapt, printr-o declarație în care sunt specificate motivele. Această declarație poate fi însoțită de informațiile relevante pe care autoritatea solicitată le consideră utile pentru autoritatea solicitantă.

(6)   La cererea autorității solicitante și atunci când consideră necesar, autoritatea solicitată indică autorității solicitante momentul și locul măsurilor pe care le va întreprinde ca răspuns la cererea de asistență astfel încât aceste măsuri să poată fi coordonate.

Articolul 14

Forma în care se comunică informațiile

(1)   Autoritatea solicitată comunică în scris autorității solicitante rezultatele anchetelor, împreună cu documentele relevante sau alte elemente.

(2)   Aceste informații pot fi prezentate în format electronic.

Articolul 15

Excepții de la obligația de a acorda asistență

(1)   Asistența poate fi refuzată sau suspendată sau se poate acorda sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții sau cerințe, în cazurile în care partea contractantă a autorității solicitate consideră că asistența acordată în conformitate cu prezentul acord ar prejudicia suveranitatea sau securitatea, ordinea publică sau alte interese esențiale, precum cele menționate la articolul 16 alineatul (2), ale unui stat membru al Comunității sau ale Japoniei.

În special, fiecare parte contractantă poate restrânge informațiile pe care le comunică celeilalte părți contractante în cazul în care aceasta din urmă nu poate da asigurările solicitate de cea dintâi în ceea ce privește confidențialitatea sau limitarea scopurilor pentru care vor fi utilizate informațiile.

(2)   Asistența poate fi suspendată de către autoritatea solicitată pe motiv că ar perturba o investigație în curs de desfășurare, inclusiv o investigație a organelor competente de aplicare a legii, o urmărire în justiție sau o procedură judiciară și administrativă în curs. Într-un astfel de caz, autoritatea solicitată se consultă cu autoritatea solicitantă pentru a stabili dacă asistența poate fi acordată sub rezerva unor clauze sau condiții pe care le poate impune autoritatea solicitată.

(3)   În cazul în care autoritatea solicitantă cere o asistență pe care ea însăși nu ar fi în măsură să o acorde dacă i s-ar cere, aceasta atrage atenția asupra acestui fapt în cererea sa. În consecință, autoritatea solicitată este cea care decide asupra modului în care răspunde unei asemenea cereri.

(4)   În cazurile menționate la alineatele (1) și (2), decizia autorității solicitate și motivele corespunzătoare trebuie comunicate fără întârziere nejustificată autorității solicitante.

Articolul 16

Schimbul de informații și confidențialitatea

(1)   Orice informație comunicată sub orice formă în temeiul prezentului acord este tratată ca având caracter confidențial, în funcție de actele cu putere de lege și normele administrative ale fiecărei părți contractante și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare prin actele cu putere de lege și normele administrative relevante ale părții contractante a autorității vamale care le-a primit și prin dispozițiile corespunzătoare care se aplică autorităților comunitare, cu excepția cazului în care partea contractantă care a furnizat informațiile și-a dat în prealabil acordul pentru divulgarea acestor informații.

(2)   Datele cu caracter personal nu pot fi transmise decât în cazul în care partea contractantă care le poate primi se angajează să le protejeze într-un mod cel puțin echivalent cu cel aplicabil în speță în partea contractantă care le poate furniza. Aceasta din urmă nu aplică nicio cerință care să fie mai strictă decât cele care sunt aplicabile acestui tip de date în jurisdicția sa.

Părțile contractante își comunică reciproc informații privind actele cu putere de lege și normele administrative ale fiecărei părți contractante, inclusiv, atunci când este cazul, cele ale statelor membre ale Comunității.

(3)   Informațiile obținute se utilizează exclusiv în sensul prezentului acord. În cazul în care una dintre părțile contractante dorește să utilizeze astfel de informații în alte scopuri, aceasta trebuie să obțină acordul scris prealabil al autorității vamale care le-a furnizat. În consecință, o astfel de utilizare face obiectul restricțiilor impuse de autoritatea în cauză.

(4)   Alineatul (3) nu împiedică utilizarea informațiilor obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului acord ca dovezi în cadrul unor proceduri administrative intentate ulterior cu privire la operațiuni care încalcă legislația vamală. Prin urmare, părțile contractante pot utiliza drept dovezi în procesele-verbale, rapoartele și mărturiile lor, precum și în procedurile administrative, informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. Autoritatea vamală care a furnizat aceste informații este înștiințată cu privire la o astfel de utilizare.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (3) al prezentului articol, în lipsa unei înștiințări contrare din partea autorității vamale care furnizează informațiile, autoritatea vamală care primește informațiile poate furniza informațiile primite în temeiul prezentului acord organelor competente de aplicare a legii ale părții contractante. Aceste organe pot utiliza aceste informații exclusiv pentru punerea corectă în aplicare a legislației vamale și se supun condițiilor stabilite în articolele 16 și 17 ale prezentului acord.

(6)   Prezentul articol nu exclude utilizarea sau divulgarea de informații în măsura în care există o obligație în acest sens în temeiul actelor cu putere de lege și al normelor administrative ale părții contractante a autorității vamale care le-a primit. Această autoritate vamală transmite, dacă este posibil, autorității vamale care a furnizat informațiile o notificare prealabilă cu privire la o astfel de divulgare.

Cu excepția cazului în care se convine altfel de către partea contractantă care a furnizat informațiile, partea contractantă care primește informațiile utilizează, după caz, toate măsurile disponibile în temeiul actelor cu putere de lege și al normelor administrative aplicabile acestei din urmă părți contractante pentru a păstra confidențialitatea informațiilor și pentru a proteja datele cu caracter personal în ceea ce privește cererile unui terț sau ale altor autorități de a divulga informațiile în cauză.

Articolul 17

Procedurile penale

Informațiile furnizate de autoritatea vamală a unei părți contractante autorității vamale a celeilalte părți contractante în temeiul prezentului acord nu sunt utilizate de aceasta din urmă în procedurile penale declanșate de o instanță sau un judecător.

Articolul 18

Cheltuielile de asistență

(1)   Cheltuielile rezultate din aplicarea prezentului acord sunt suportate de părțile contractante respective.

(2)   În cazul în care, cu ocazia rezolvării unei cereri, se dovedește că aceasta va necesita cheltuieli foarte mari, autoritățile vamale se consultă pentru a stabili modalitățile și condițiile în care va fi rezolvată cererea.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Denumirile

Denumirile titlurilor și articolelor prezentului acord sunt inserate numai pentru comoditatea referinței și nu afectează interpretarea prezentului acord.

Articolul 20

Procedura de consultare

Toate problemele sau litigiile referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se reglementează prin consultarea reciprocă a părților contractante.

Articolul 21

Comitetul mixt de cooperare vamală

(1)   Se instituie un comitet mixt de cooperare vamală, format din funcționari ai Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Afacerilor Externe din Japonia și din funcționari ai Comunității Europene responsabili de problemele vamale. Ad hoc pot fi incluși alți funcționari ai ambelor părți contractante care dețin cunoștințele specializate necesare pentru aspectele de discutat. Locul, data și ordinea de zi a întâlnirilor comitetului se fixează de comun acord.

(2)   Între altele, comitetul mixt de cooperare vamală:

(a)

asigură buna funcționare a prezentului acord;

(b)

ia măsurile necesare pentru cooperarea vamală în conformitate cu obiectivele prezentului acord;

(c)

face un schimb de opinii asupra tuturor problemelor de interes comun privind cooperarea vamală, inclusiv măsurile viitoare și resursele necesare pentru acestea;

(d)

recomandă măsurile care urmează să fie adoptate pentru realizarea obiectivelor prezentului acord; și

(e)

adoptă regulamentul său de procedură.

Articolul 22

Intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile contractante și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare în acest sens printr-un schimb de note diplomatice.

(2)   Prezentul acord poate fi modificat, de comun acord, de către părțile contractante printr-un schimb de note diplomatice. Modificările intră în vigoare în condiții identice cu cele menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care se convine altfel de către părțile contractante.

(3)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord prin înștiințarea în scris a celeilalte părți. Denunțarea intră în vigoare după trei luni de la data notificării către cealaltă parte contractantă. Cererile de asistență care au fost primite înainte de denunțarea acordului sunt rezolvate în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

Articolul 23

Textele autentice

Prezentul acord este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și japoneză, fiecare text fiind în egală măsură autentic. În cazul unor divergențe de interpretare, textele în limbile engleză și japoneză prevalează asupra celorlalte versiuni.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, semnează prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles, treizeci ianuarie 2008.

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

Pentru Guvernul Japoniei

Image


Top