EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0148_01

2007/826/CE: Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2007 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală
Acord între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

JO L 334, 19.12.2007, p. 148–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/148


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 noiembrie 2007

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

(2007/826/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (3) litera (b) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 10 octombrie 2007, sub rezerva posibilității încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu o decizie a Consiliului adoptată la 9 octombrie 2007.

(3)

Prezentul acord ar trebui aprobat.

(4)

Acordul instituie un Comitet mixt privind readmisia care își poate adopta regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității în acest caz.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit a notificat intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și decizia nu i se aplică.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și decizia nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 22 alineatul (2) din acord (2).

Articolul 3

Comisia reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt privind readmisia instituit prin articolul 18 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, Comisia adoptă poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt privind readmisia în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestui comitet, astfel cum este prevăzut în articolul 18 alineatul (5) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. PINHO


(1)  A se vedea pagina 149 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

și

REPUBLICA MOLDOVA, denumită în continuare „Moldova”,

HOTĂRÂTE să își consolideze cooperarea pentru a combate mai eficient imigrația ilegală,

DORIND să instituie, prin prezentul acord și pe bază de reciprocitate, proceduri rapide și eficiente de identificare și de repatriere în siguranță și în ordine a persoanelor care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriile Moldovei sau ale unui stat membru al Uniunii Europene și să faciliteze tranzitul acestor persoane, în spirit de cooperare;

SUBLINIIND faptul că prezentul acord nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Comunității, statelor membre ale Uniunii Europene și Moldovei care decurg din dreptul internațional și, în special, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950, din Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 și din Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984;

AVÂND ÎN VEDERE că dispozițiile prezentului acord, care intră sub incidența titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, nu se aplică Regatului Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„părți contractante” înseamnă Moldova și Comunitatea;

(b)

„resortisant al Moldovei” înseamnă orice persoană care deține cetățenia Republicii Moldova;

(c)

„resortisant al unui stat membru” înseamnă orice persoană care are cetățenia unui stat membru, în sensul definiției comunitare;

(d)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei;

(e)

„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care deține o altă cetățenie decât cetățenia Moldovei sau a unuia dintre statele membre;

(f)

„apatrid” înseamnă orice persoană fără cetățenie;

(g)

„permis de ședere” înseamnă orice permis, de orice tip, eliberat de Moldova sau de unul dintre statele membre, care dă drept de ședere unei persoane pe teritoriul său. Nu intră sub incidența acestei definiții permisele temporare de ședere pe aceste teritorii, care se acordă în cadrul soluționării unei cereri de azil sau a unei cereri de permis de ședere;

(h)

„punct de trecere a frontierei” înseamnă orice punct de trecere a frontierei autorizat de autoritățile competente ale Republicii Moldova sau ale statelor membre, în scopul trecerii frontierelor în cauză, inclusiv aeroporturile internaționale;

(i)

„viză” înseamnă o autorizație eliberată sau o decizie luată de Moldova sau de unul dintre statele membre, necesară pentru a intra pe teritoriul său sau pentru a-l tranzita. Aceasta nu include viza de tranzit aeroportuar;

(j)

„stat solicitant” înseamnă statul (Moldova sau unul dintre statele membre) care prezintă o cerere de readmisie în conformitate cu articolul 7 sau o cerere de tranzit în conformitate cu articolul 14 din prezentul acord;

(k)

„stat solicitat” înseamnă statul (Moldova sau unul dintre statele membre) căruia îi este adresată o cerere de readmisie în conformitate cu articolul 7 sau o cerere de tranzit în conformitate cu articolul 14 din prezentul acord;

(l)

„autoritate competentă” înseamnă orice autoritate națională din Moldova sau dintr-un stat membru însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) al acestuia;

(m)

„zonă de frontieră” înseamnă o zonă care se întinde până la 30 kilometri de la frontiera terestră comună dintre un stat membru și Moldova, precum și teritoriile aeroporturilor internaționale ale statelor membre și ale Moldovei;

(n)

„tranzit” înseamnă trecerea unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid prin teritoriul statului solicitat în timpul deplasării acestuia din statul solicitant către țara de destinație.

SECȚIUNEA I

OBLIGAȚII DE READMISIE ALE MOLDOVEI

Articolul 2

Readmisia propriilor resortisanți

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, Moldova readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția ca, în conformitate cu articolul 8, să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză sunt resortisanți ai Moldovei.

(2)   Moldova readmite, de asemenea:

copiii minori necăsătoriți ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în statul membru solicitant;

soții/soțiile, care au altă cetățenie, ai/ale persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de a intra și a rămâne sau să dobândească dreptul de a intra și a rămâne pe teritoriul Moldovei, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în statul membru solicitant.

(3)   Moldova readmite, de asemenea, persoanele cărora li s-a retras cetățenia Moldovei sau care au renunțat la aceasta de la intrarea pe teritoriul unui stat membru, cu excepția cazului în care persoanele respective au primit cel puțin asigurarea naturalizării de către un stat membru.

(4)   După ce Moldova a aprobat cererea de readmisie, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Moldovei eliberează de îndată și cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare documentul de călătorie necesar pentru repatrierea persoanei care urmează să fie readmisă, a cărui perioadă de valabilitate este de cel puțin 3 luni. În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Moldovei eliberează, în termen de 14 zile calendaristice, un nou document de călătorie cu aceeași perioadă de valabilitate. În cazul în care Moldova nu eliberează un nou document de călătorie în termen de 14 zile calendaristice, se consideră că aceasta a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al UE în vederea expulzării (1).

(5)   În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă are, pe lângă cetățenia moldoveană, cetățenia unui stat terț, statul membru solicitant ia în considerare preferința persoanei în cauză în ceea ce privește statul în care să fie readmisă.

Articolul 3

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, Moldova readmite toți resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția ca, în conformitate cu articolul 9, să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză:

(a)

dețin sau dețineau la data intrării o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de Moldova; sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul statelor membre după o perioadă de ședere pe teritoriul Moldovei sau după tranzitarea acestuia.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul a efectuat numai un tranzit printr-un aeroport internațional al Moldovei; sau

(b)

statul membru solicitant a eliberat resortisantului țării terțe sau apatridului, înainte sau după intrarea acestuia pe teritoriul său, o viză sau un permis de ședere, cu excepția cazului în care:

persoana în cauză deține o viză sau un permis de ședere eliberat de Moldova, care are o perioadă de valabilitate mai lungă; sau

viza sau permisul de ședere eliberat de statul membru solicitant a fost obținut cu ajutorul unor documente false sau falsificate ori prin fals în declarații; sau

persoana în cauză nu respectă una dintre condițiile aferente vizei.

(3)   După aprobarea cererii de readmisie de către Moldova, statul membru solicitant eliberează persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie standard al UE în vederea expulzării (1).

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE DE READMISIE ALE COMUNITĂȚII

Articolul 4

Readmisia propriilor resortisanți

(1)   La cererea Moldovei și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, un stat membru readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Moldovei, cu condiția ca, în conformitate cu articolul 8, să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză sunt resortisanți ai statului membru respectiv.

(2)   Un stat membru readmite, de asemenea:

copiii minori necăsătoriți ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în Moldova;

soții/soțiile, care au altă cetățenie, ai/ale persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de a intra și a rămâne sau să dobândească dreptul de a intra și a rămâne pe teritoriul statului membru solicitat, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în Moldova.

(3)   Un stat membru readmite, de asemenea, persoanele cărora li s-a retras cetățenia unui stat membru sau care au renunțat la aceasta de la intrarea pe teritoriul Moldovei, cu excepția cazului în care persoanele respective au primit cel puțin asigurarea naturalizării de către Moldova.

(4)   După ce statul membru solicitat a aprobat cererea de readmisie, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al statului membru în cauză eliberează de îndată și cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare documentul de călătorie necesar pentru repatrierea persoanei care urmează să fie readmisă, a cărui perioadă de valabilitate este de cel puțin 3 luni. În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al statului membru în cauză eliberează, în termen de 14 zile calendaristice, un nou document de călătorie cu aceeași perioadă de valabilitate.

(5)   În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă are, pe lângă cetățenia statului membru solicitat, cetățenia unui stat terț, Moldova ia în considerare preferința persoanei în cauză în ceea ce privește statul în care urmează să fie readmisă.

Articolul 5

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La cererea Moldovei și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, un stat membru readmite toți resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Moldovei, cu condiția ca, în conformitate cu articolul 9, să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză:

(a)

dețin sau dețineau la data intrării o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de statul membru solicitat; sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul Moldovei după o perioadă de ședere pe teritoriul statului membru solicitat sau după tranzitarea acestuia.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul a efectuat numai un tranzit printr-un aeroport internațional al statului membru solicitat; sau

(b)

Moldova a eliberat resortisantului țării terțe sau apatridului, înainte sau după intrarea acestuia pe teritoriul său, o viză sau un permis de ședere, cu excepția cazului în care:

persoana în cauză deține o viză sau un permis de ședere eliberat de statul membru solicitat, care au o durată de valabilitate mai lungă; sau

viza sau permisul de ședere eliberat de Moldova a fost obținut cu ajutorul unor documente false sau falsificate ori prin fals în declarații, sau

persoana în cauză nu respectă una dintre condițiile aferente vizei.

(3)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat viza sau permisul de ședere. În cazul în care două sau mai multe state membre au eliberat o viză sau un permis de ședere, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui perioadă de valabilitate este mai lungă sau, în cazul în care perioada de valabilitate a unuia sau mai multora dintre acestea a expirat deja, statului membru care a eliberat documentul care este încă valabil. În cazul în care toate documentele au expirat, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui dată de expirare este cea mai recentă. În cazul în care nu se poate prezenta niciun document de această natură, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru al cărui teritoriu a fost părăsit ultimul.

(4)   După ce statul membru aprobă cererea de readmisie, Moldova eliberează persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie necesar pentru repatrierea sa.

SECȚIUNEA III

PROCEDURA DE READMISIE

Articolul 6

Principii

(1)   Sub rezerva alineatului (2), orice transfer al unei persoane care urmează să fie readmisă pe baza uneia dintre obligațiile prevăzute la articolele 2-5 necesită prezentarea unei cereri de readmisie autorității competente a statului solicitat.

(2)   Atunci când persoana care urmează să fie readmisă deține un document de călătorie valabil și, în cazul în care aceasta este un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid, deține, de asemenea, după caz, o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de statul solicitat, nu este necesară prezentarea unei cereri de readmisie.

(3)   În cazul în care o persoană a fost reținută în zona de frontieră (inclusiv aeroporturi) a statului solicitant după ce a trecut ilegal frontiera venind direct de pe teritoriul statului solicitat, statul solicitant poate prezenta o cerere de readmisie în termen de 2 zile de la reținerea persoanei respective (procedură accelerată).

Articolul 7

Conținutul cererii de readmisie

(1)   În măsura posibilului, cererea de readmisie trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

datele personale ale persoanei care urmează să fie readmisă (de exemplu, numele, prenumele, data nașterii și, atunci când este posibil, locul nașterii și ultima adresă) și, după caz, datele personale ale copiilor minori necăsătoriți și/sau ale soțului/soției persoanei în cauză;

(b)

indicarea mijloacelor prin care vor fi furnizate dovezi privind cetățenia, tranzitul, condițiile privind readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, precum și privind intrarea și șederea ilegală sau dovezi prima facie ale acestora.

(2)   În măsura posibilului, cererea de readmisie conține de asemenea următoarele informații:

(a)

o declarație indicând faptul că persoana care urmează să fie transferată poate avea nevoie de ajutor sau îngrijire, cu condiția ca persoana în cauză să fi consimțit în mod explicit la prezentarea unei astfel de declarații;

(b)

orice altă măsură de protecție sau de securitate ori informație privind starea de sănătate a persoanei în cauză, care poate fi necesară în cazul unui transfer individual.

(3)   Un formular comun care urmează să fie utilizat pentru cererile de readmisie este prezentat în anexa 5 la prezentul acord.

Articolul 8

Mijloace de probă privind cetățenia

(1)   Dovada cetățeniei, în temeiul articolului 2 alineatul (1) și articolului 4 alineatul (1), se poate face, în special, prin intermediul documentelor enumerate în anexa 1 la prezentul acord, chiar dacă perioada de valabilitate a acestora a expirat. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Moldova recunosc reciproc cetățenia fără să fie necesară efectuarea unei investigații suplimentare. Dovada cetățeniei nu se poate face prin documente false.

(2)   Dovada prima facie a cetățeniei, în temeiul articolului 2 alineatul (1) și articolului 4 alineatul (1), se poate face, în special, prin intermediul documentelor enumerate în anexa 2 la prezentul acord, chiar dacă perioada de valabilitate a acestora a expirat. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Moldova consideră că cetățenia este stabilită, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul. Dovada prima facie a cetățeniei nu se poate face prin documente false.

(3)   În cazul în care nu se poate prezenta niciunul dintre documentele enumerate în anexele 1 sau 2, misiunile diplomatice și oficiile consulare competente ale statului solicitat în cauză întreprind, la cerere, împreună cu autoritățile competente ale statului solicitant, demersurile necesare pentru a chestiona persoana care urmează să fie readmisă fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a fost prezentată cererea, în vederea stabilirii cetățeniei persoanei în cauză.

Articolul 9

Mijloace de probă privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii

(1)   Dovada îndeplinirii condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor stabilite la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1), se face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 3 la prezentul acord; aceasta nu poate fi făcută prin documente false. Statele membre și Moldova recunosc reciproc orice astfel de dovadă, fără a fi necesară efectuarea de investigații suplimentare.

(2)   Dovada prima facie a îndeplinirii condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, stabilite la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1), se face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 4 la prezentul acord; aceasta nu poate fi făcută prin documente false. În cazul în care se prezintă o astfel de dovadă prima facie, statele membre și Moldova consideră că sunt îndeplinite condițiile, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul.

(3)   Ilegalitatea intrării, prezenței sau șederii se stabilește cu ajutorul documentelor de călătorie ale persoanei în cauză, din care lipsește viza sau alt permis de ședere pe teritoriul statului solicitant. O declarație a statului solicitant conform căreia persoana în cauză a fost găsită fără a avea asupra sa documentele de călătorie, viza sau permisul de ședere necesar reprezintă, de asemenea, o dovadă prima facie a ilegalității intrării, prezenței sau șederii.

Articolul 10

Termene

(1)   Cererea de readmisie se prezintă autorității competente a statului solicitat în termen de cel mult 6 luni de la data la care autoritatea competentă a statului solicitant a luat cunoștință de faptul că un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul său. În cazul în care obstacole de drept sau de fapt împiedică prezentarea cererii în termen, termenul se prelungește, la cererea statului solicitant, dar numai până la eliminarea obstacolelor respective.

(2)   În cazul în care se prezintă o cerere de readmisie, răspunsul se dă în scris

în termen de 2 zile lucrătoare, dacă cererea a fost făcută în conformitate cu procedura accelerată [articolul 6 alineatul (3)];

în termen de 11 zile lucrătoare în toate celelalte cazuri.

Aceste termene încep să curgă de la data primirii cererii de readmisie. În cazul în care nu se primește un răspuns în termenul menționat anterior, se consideră că transferul a fost acceptat.

(3)   Atunci când obstacole de drept sau de fapt nu permit comunicarea în termen de 11 zile lucrătoare a răspunsului privind cererea în cauză, acest termen poate fi prelungit, pe baza unei cereri motivate în mod corespunzător, cu cel mult 2 zile lucrătoare. În cazul în care nu se primește niciun răspuns în termenul prelungit menționat anterior, se consideră că transferul a fost aprobat.

(4)   Atunci când o cerere de readmisie este refuzată, se prezintă motivele refuzului.

(5)   După aprobarea unei cereri de readmisie sau, după caz, după expirarea termenului stabilit la alineatul (2), persoana în cauză este transferată în termen de trei luni. La cererea statului solicitant, acest termen poate fi prelungit cu perioada necesară pentru înlăturarea obstacolelor de drept sau de fapt.

Articolul 11

Modalități de transfer și moduri de transport

(1)   Înaintea returnării unei persoane, autoritățile competente ale Moldovei și ale statului membru în cauză încheie în prealabil înțelegeri în scris cu privire la data transferului, punctul de trecere a frontierei, eventualele escorte și alte informații relevante cu privire la transfer.

(2)   Transportul poate fi aerian sau terestru. Returnarea pe cale aeriană nu este limitată la utilizarea transportatorilor naționali din Moldova sau din statele membre și se poate efectua prin curse regulate sau zboruri charter. În cazul repatrierii sub escortă, escorta nu se limitează la persoane autorizate din statul solicitant, cu condiția ca acestea să fie persoane autorizate din Moldova sau din orice stat membru.

Articolul 12

Readmisia din greșeală

Statul solicitant reprimește orice persoană readmisă de statul solicitat în cazul în care se constată, în termen de 3 luni de la data transferului persoanei în cauză, că cerințele stabilite la articolele 2-5 din prezentul acord nu sunt îndeplinite.

În astfel de cazuri, dispozițiile procedurale ale prezentului acord se aplică mutatis mutandis și se furnizează toate informațiile disponibile privind identitatea și cetățenia reale ale persoanei care urmează să fie reprimită.

SECȚIUNEA IV

OPERAȚIUNI DE TRANZIT

Articolul 13

Principii

(1)   Statele membre și Moldova ar trebui să limiteze tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cazurile în care aceste persoane nu pot fi repatriate direct în statul de destinație.

(2)   Moldova permite tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cererea unui stat membru, iar un stat membru autorizează tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cererea Moldovei, în cazul în care se asigură continuarea călătoriei în alte eventuale state de tranzit și readmisia de către statul de destinație.

(3)   Tranzitul poate fi refuzat de Moldova sau de un stat membru:

(a)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul se expune unui risc real de a fi supus torturii, unui tratament sau unei pedepse inumane sau degradante, pedepsei cu moartea ori persecutării pe motiv de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un anumit grup social sau convingeri politice în statul de destinație sau în alt stat de tranzit; sau

(b)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul va face obiectul unor sancțiuni penale în statul solicitat sau în alt stat de tranzit; sau

(c)

din motive de sănătate publică, de securitate națională, de ordine publică sau din cauza altor interese naționale ale statului solicitat.

(4)   Moldova sau un stat membru poate retrage orice autorizație eliberată în cazul în care apar sau devin cunoscute ulterior împrejurări menționate la alineatul (3), care sunt de natură să împiedice operațiunea de tranzit, sau dacă nu mai este asigurată continuarea călătoriei în alte eventuale state de tranzit sau readmisia de către statul de destinație. În acest caz, statul solicitant reprimește resortisantul țării terțe sau apatridul, în mod corespunzător și fără întârziere.

Articolul 14

Procedura de tranzit

(1)   Cererea privind operațiunile de tranzit se adresează în scris autorității competente a statului solicitat și trebuie să cuprindă următoarele informații:

(a)

tipul tranzitului (aerian sau terestru), celelalte eventuale state de tranzit și destinația finală prevăzută;

(b)

datele personale ale persoanei în cauză (de exemplu, nume, prenume, numele dinaintea căsătoriei, alte nume folosite/sub care aceasta este cunoscută sau pseudonime, data nașterii, sexul și, dacă este posibil, locul nașterii, cetățenia, limba, tipul și numărul documentului de călătorie);

(c)

punctul de trecere a frontierei prevăzut, data și ora transferului și posibila recurgere la escorte;

(d)

o declarație care să precizeze că, din punct de vedere al statului solicitant, condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) sunt îndeplinite și că nu se cunoaște niciun motiv care să justifice un refuz, în temeiul articolului 13 alineatul (3).

Un formular comun pentru cererile de tranzit este prevăzut în anexa 6 la prezentul acord.

(2)   În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea cererii, statul solicitat informează în scris statul solicitant cu privire la admisie, confirmând punctul de trecere a frontierei și data prevăzută pentru admisie sau informează statul solicitant cu privire la refuzul admisiei și cu privire la motivele acestui refuz.

(3)   În cazul în care operațiunea de tranzit se efectuează pe cale aeriană, persoana care urmează să fie readmisă și eventualele escorte sunt scutite de obligația de a obține o viză de tranzit aeroportuar.

(4)   Sub rezerva consultărilor reciproce, autoritățile competente ale statului solicitat acordă asistență în cazul operațiunilor de tranzit, în special prin supravegherea persoanelor în cauză și prin furnizarea de facilități corespunzătoare în acest sens.

SECȚIUNEA V

COSTURI

Articolul 15

Costuri de transport și de tranzit

Fără a aduce atingere dreptului autorităților competente de a recupera costurile aferente readmisiei de la persoana care urmează să fie readmisă sau de la terți, toate costurile de transport suportate în temeiul prezentului acord în legătură cu readmisia și operațiunile de tranzit până la frontiera statului de destinație finală se suportă de către statul solicitant.

SECȚIUNEA VI

PROTECȚIA DATELOR ȘI CLAUZA DE NEAFECTARE

Articolul 16

Protecția datelor

Comunicarea datelor cu caracter personal se efectuează numai dacă o astfel de comunicare este necesară pentru punerea în aplicare a prezentului acord de către autoritățile competente ale Moldovei sau ale unui stat membru, după caz. Prelucrarea și tratarea datelor cu caracter personal într-un caz individual sunt supuse legislației interne a Moldovei și, atunci când autoritatea de supraveghere a protecției datelor este o autoritate competentă a unui stat membru, acestea sunt supuse dispozițiilor Directivei 95/46/CE (2) și legislației naționale a statului membru în cauză adoptate în temeiul directivei respective. Se aplică, de asemenea, următoarele principii:

(a)

datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale;

(b)

datele cu caracter personal trebuie colectate în scopul specific, explicit și legitim al punerii în aplicare a prezentului acord și nu trebuie prelucrate ulterior, de către autoritatea care le comunică sau de cea care le primește, într-un mod incompatibil cu acest scop;

(c)

datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente și să nu fie excesive față de scopul pentru care acestea sunt colectate și/sau prelucrate ulterior; în special, datele cu caracter personal comunicate pot să facă referire numai la următoarele elemente:

datele personale ale persoanei care urmează să fie transferată (de exemplu, numele, prenumele, orice alte nume utilizate/sub care aceasta este cunoscută sau pseudonime, sexul, starea civilă, data și locul nașterii, cetățenia actuală și orice cetățenie anterioară);

pașaportul, cartea de identitate sau permisul de conducere (numărul, perioada de valabilitate, data eliberării, autoritatea emitentă și locul eliberării);

locurile de oprire și itinerariile;

alte informații necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie transferată sau pentru examinarea cerințelor în materie de readmisie care decurg din prezentul acord;

(d)

datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, după caz, actualizate;

(e)

datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor respective pe o durată care să nu depășească perioada necesară scopului pentru care datele au fost colectate sau pentru care acestea sunt prelucrate ulterior;

(f)

atât autoritatea care comunică datele, cât și autoritatea care le primește iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea nu respectă dispozițiile prezentului articol, în special din cauză că datele respective nu sunt adecvate, pertinente, exacte sau sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Aceasta include notificarea celeilalte părți cu privire la orice rectificare, ștergere sau blocare;

(g)

la cerere, autoritatea care primește datele informează autoritatea care comunică datele cu privire la utilizarea datelor comunicate și cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării lor;

(h)

datele cu caracter personal nu pot fi comunicate decât autorităților competente. Transmiterea lor ulterioară altor organisme necesită acordul prealabil al autorității care le-a comunicat;

(i)

autoritatea care comunică datele și autoritatea care le primește au obligația să înregistreze în scris comunicarea și primirea datelor cu caracter personal.

Articolul 17

Clauza de neafectare

(1)   Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Comunității, statelor membre și Moldovei care decurg din dreptul internațional, în special din:

Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată de Protocolul privind statutul refugiaților din 31 ianuarie 1967;

convențiile internaționale care stabilesc statul responsabil de examinarea cererilor de azil depuse;

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950;

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984;

convențiile internaționale privind extrădarea și tranzitul;

convențiile internaționale multilaterale și acordurile multilaterale privind readmisia resortisanților străini.

(2)   Nicio dispoziție din prezentul acord nu împiedică returnarea unei persoane în temeiul altor înțelegeri formale sau informale.

SECȚIUNEA VII

PUNERE ÎN APLICARE ȘI EXECUTARE

Articolul 18

Comitetul mixt privind readmisia

(1)   Părțile contractante își acordă reciproc asistență pentru aplicarea și interpretarea prezentului acord. În acest scop, acestea instituie un Comitet mixt privind readmisia (denumit în continuare „comitetul”) care va avea în special următoarele sarcini:

(a)

monitorizarea aplicării prezentului acord;

(b)

decizia privind modalitățile de punere în aplicare necesare pentru aplicarea unitară a prezentului acord;

(c)

realizarea de schimburi de informații periodice cu privire la protocoalele de punere în aplicare întocmite de state membre individuale și Moldova în temeiul articolului 19;

(d)

recomandarea de modificări ale prezentului acord și ale anexelor acestuia.

(2)   Deciziile comitetului sunt obligatorii pentru părțile contractante.

(3)   Comitetul este compus din reprezentanți ai Comunității și ai Moldovei; Comunitatea este reprezentată de Comisie.

(4)   Comitetul se reunește atunci când este necesar, la solicitarea uneia dintre părțile contractante.

(5)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 19

Protocoale de punere în aplicare

(1)   La cererea unui stat membru sau a Moldovei, Moldova și un stat membru încheie un protocol de punere în aplicare prin care sunt reglementate normele privind:

(a)

desemnarea autorităților competente, punctele de trecere a frontierei și schimbul de puncte de contact;

(b)

modalitățile de returnare în cadrul procedurii accelerate;

(c)

condițiile aplicabile returnării sub escortă, inclusiv tranzitului sub escortă al resortisanților țărilor terțe și apatrizilor;

(d)

mijloacele și documentele suplimentare celor enumerate în anexele 1-4 la prezentul acord.

(2)   Protocoalele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) intră în vigoare numai după notificarea lor către comitetul de readmisie menționat la articolul 18.

(3)   Moldova acceptă să aplice în relațiile sale cu oricare alt stat membru, la solicitarea acestuia din urmă, orice dispoziție a unui protocol de punere în aplicare încheiat cu un stat membru.

Articolul 20

Relația cu acordurile sau cu înțelegerile bilaterale de readmisie ale statelor membre

Dispozițiile prezentului acord prevalează asupra dispozițiilor oricărui acord sau înțelegere bilaterală privind readmisia persoanelor care se află în situație de ședere ilegală care au fost sau pot fi încheiate, în temeiul cu articolul 19, între state membre individuale și Moldova, în măsura în care dispozițiile acestora din urmă sunt incompatibile cu cele ale prezentului acord.

SECȚIUNEA VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Aplicare teritorială

(1)   Sub rezerva alineatului (2), prezentul acord se aplică pe teritoriul Moldovei și pe teritoriul în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene.

(2)   Prezentul acord nu se aplică pe teritoriul Regatului Danemarcei.

Articolul 22

Intrarea în vigoare, durata și încetarea acordului

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de părțile contractante în conformitate cu procedurile respective ale acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei la care părțile contractante își notifică îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată.

(4)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord printr-o notificare oficială adresată celeilalte părți contractante. Prezentul acord încetează să mai producă efecte la șase luni de la data efectuării unei astfel de notificări.

Articolul 23

Anexe

Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul acord.

Încheiat la Bruxelles, la zece octombrie în anul două mii șapte, în dublu exemplar, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și moldovenească, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  În conformitate cu formularul prevăzut în Recomandarea Consiliului UE din 30 noiembrie 1994.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

ANEXA 1

LISTA COMUNĂ A DOCUMENTELOR A CĂROR PREZENTARE ESTE CONSIDERATĂ DOVADĂ A CETĂȚENIEI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1), ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)]

pașapoarte de orice tip (pașapoarte naționale, pașapoarte diplomatice, pașapoarte de serviciu și, după caz, pașapoarte colective și pașapoarte provizorii, inclusiv pașapoarte pentru minori);

cărți de identitate de orice tip;

carnete de marinar și carnete de serviciu pentru navigație interioară;

certificate de cetățenie și alte documente oficiale care menționează sau indică în mod clar cetățenia.

ANEXA 2

LISTA COMUNĂ A DOCUMENTELOR A CĂROR PREZENTARE ESTE CONSIDERATĂ DOVADĂ PRIMA FACIE A CETĂȚENIEI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1), ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2)]

fotocopii ale oricărora din documentele enumerate în anexa 1 la prezentul acord;

livrete și cărți de identitate militare;

declarații oficiale întocmite în scopul procedurii accelerate de către personalul autorizat al autorităților de frontieră care poate depune mărturie că persoana în cauză a trecut frontiera;

permise de conducere sau fotocopii ale acestora;

certificate de naștere sau fotocopii ale acestora;

legitimații de serviciu sau fotocopii ale acestora;

declarații scrise ale martorilor;

declarații scrise făcute de persoana în cauză și limba vorbită de aceasta, dovedită inclusiv prin rezultatele unui test oficial;

orice alt document susceptibil de a ajuta la stabilirea cetățeniei persoanei în cauză.

ANEXA 3

LISTA COMUNĂ A DOCUMENTELOR CARE SUNT CONSIDERATE DOVEZI ALE CONDIȚIILOR DE READMISIE A RESORTISANȚILOR ȚĂRILOR TERȚE ȘI A APATRIZILOR [ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1), ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)]

viză sau permis de ședere valabile, emise de statul solicitat;

ștampile de intrare/ieșire sau un însemn similar în documentul de călătorie al persoanei în cauză sau o altă dovadă a intrării/ieșirii (de exemplu, fotografică);

orice tip de documente, certificate și facturi nominale (de exemplu, facturi de hotel, programări la medic/stomatolog, cartele de acces în instituții publice/private, contracte de închiriere de mașini, chitanțe de cărți de credit etc.) care indică în mod clar că persoana în cauză a stat pe teritoriul statului solicitat;

bilete nominale și/sau liste cu pasageri ale companiilor aeriene, feroviare, navale sau ale societăților de transport rutier care dovedesc prezența și itinerariul persoanei în cauză pe teritoriul statului solicitat;

declarații oficiale făcute de personalul autorității de frontieră care pot atesta că persoana în cauză a trecut frontiera;

ANEXA 4

LISTA COMUNĂ A DOCUMENTELOR CARE SUNT CONSIDERATE DOVADĂ PRIMA FACIE A CONDIȚIILOR DE READMISIE A RESORTISANȚILOR ȚĂRILOR TERȚE ȘI A APATRIZILOR [ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1), ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2)]

informații arătând că persoana în cauză a recurs la serviciile unui curier sau ale unei agenții de voiaj;

declarație oficială făcută de persoana în cauză, de membri ai familiei sau de tovarăși de călătorie în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative;

declarații oficiale făcute de martori care pot atesta că persoana în cauză a trecut frontiera;

informații privind identitatea și/sau șederea unei persoane, furnizate de o organizație internațională (de exemplu, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați – UNHCR);

ANEXA 5

Image

Image

Image

ANEXA 6

Image

Image

Image

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND DANEMARCA

„Părțile contractante iau act de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Danemarcei și nici resortisanților Regatului Danemarcei. În aceste condiții, este oportun ca Republica Moldova și Danemarca să încheie un acord de readmisie în aceleași condiții cu cele prevăzute în prezentul acord.”

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ISLANDA

„Părțile contractante iau act de relațiile strânse existente între Comunitatea Europeană și Islanda, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestei țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. În aceste condiții, este oportun ca Republica Moldova și Islanda să încheie un acord de readmisie în aceleași condiții cu cele prevăzute în prezentul acord.”

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND NORVEGIA

„Părțile contractante iau act de relațiile strânse existente între Comunitatea Europeană și Norvegia, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestei țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. În aceste condiții, este oportun ca Republica Moldova să ia măsurile necesare pentru ca acordul de readmisie cu Norvegia, semnat la 31 martie 2005, să fie adus în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul acord.”

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ELVEȚIA

„Părțile contractante iau act de faptul că Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Elveția au semnat un acord privind asocierea Elveției la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. Este de dorit, odată cu intrarea în vigoare a acordului de asociere cu Elveția, ca Republica Moldova să ia măsurile necesare pentru ca acordul de readmisie cu Elveția, semnat la 6 noiembrie 2003, să fie adus în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul acord.”

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

Părțile convin că o persoană „intră direct” de pe teritoriul Moldovei, în sensul acestor dispoziții, dacă această persoană a ajuns pe teritoriul statelor membre fără să fi intrat între timp într-o țară terță sau, atunci când statul solicitat este unul din statele membre, a ajuns pe teritoriul Moldovei fără să fi intrat între timp într-o țară terță. Șederea în tranzit aeroportuar într-o țară terță nu se consideră drept intrare.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND SPRIJINUL TEHNIC ȘI FINANCIAR

Ambele părți convin să pună în aplicare prezentul acord pe baza principiilor responsabilității comune, solidarității și parteneriatului egal pentru a gestiona fluxurile migratorii dintre Moldova și UE.

În acest context, CE se angajează să pună la dispoziție resurse financiare pentru a sprijini Moldova la punerea în aplicare a prezentului acord. În acest proces se va acorda o atenție deosebită dezvoltării instituționale. Acest sprijin este furnizat în contextul priorităților globale de asistență în favoarea Moldovei, ca parte a fondurilor globale disponibile pentru Moldova și cu respectarea deplină a normelor și procedurilor CE relevante de punere în aplicare a asistenței externe.


Top