Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0136_01

2007/825/CE: Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor
Acord între Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor

OJ L 334, 19.12.2007, p. 136–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/136


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 noiembrie 2007

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor

(2007/825/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctele (i) și (ii), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor.

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 18 septembrie 2007, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară, în conformitate cu decizia Consiliului adoptată la 18 septembrie 2007.

(3)

Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Acordul instituie un Comitet mixt de gestionare a acordului, care își poate adopta regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității în această situație.

(5)

În conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și cu Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații în temeiul prezentei decizii și aceasta nu li se aplică.

(6)

În conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații în temeiul prezentei decizii și aceasta nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din acord (2).

Articolul 3

Comisia, asistată de experți din statele membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt de experți, instituit prin articolul 12 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, Comisia adoptă poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt de experți în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestui comitet, astfel cum este prevăzut la articolul 12 alineatul (4) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PEREIRA


(1)  Aviz adoptat la 24 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”;

și

REPUBLICA SERBIA, denumite în continuare „părțile”;

AVÂND ÎN VEDERE perspectiva europeană a Republicii Serbia, deschiderea negocierilor pentru Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitatea Europeană/statele membre ale UE și Republica Serbia, precum și Parteneriatul european adoptat de Consiliu în ianuarie 2006;

REAFIRMÂND intenția de a avea relații strânse de cooperare în cadrul viitoarelor structuri ale ASA în favoarea liberalizării regimului vizelor între Republica Serbia și Uniunea Europeană, în acord cu concluziile reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de Vest care a avut loc la Salonic, la 21 iunie 2003;

DORIND, ca un prim pas concret către introducerea regimului de călătorie fără viză, facilitarea contactelor între persoane ca o condiție esențială pentru dezvoltarea constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Republicii Serbia;

ȚINÂND SEAMA de faptul că toți cetățenii UE sunt scutiți de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în Republica Serbia pentru o perioadă de până la 90 de zile sau atunci când tranzitează teritoriul acesteia;

RECUNOSCÂND că, în cazul în care Republica Serbia ar reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Serbia ar fi în mod automat aplicate cetățenilor UE, în baza principiului reciprocității;

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migrație ilegală și

ACORDÂND O atenție specială securității și readmisiei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

(1)   Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetățenii Republicii Serbia, pentru o perioadă de ședere de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

(2)   În cazul în care Republica Serbia ar reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE sau pentru anumite categorii de cetățeni UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Serbia ar fi în mod automat aplicate cetățenilor UE în cauză, în baza principiului reciprocității.

Articolul 2

Clauză generală

(1)   Măsurile de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică cetățenilor Republicii Serbia numai în măsura în care aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative ale Comunității sau ale statelor membre, în temeiul prezentului acord sau al altor acorduri internaționale.

(2)   Legislația națională a Republicii Serbia sau a statelor membre sau dreptul comunitar se aplică aspectelor care nu sunt reglementate prin dispozițiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență, refuzul intrării și măsurile de expulzare.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei, a Republicii Irlanda și a Regatului Unit;

(b)

„cetățean al Uniunii Europene” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit acesta din urmă la punctul (a);

(c)

„cetățean al Republicii Serbia” înseamnă orice persoană care deține naționalitatea Republicii Serbia în conformitate cu legislația națională a acesteia;

(d)

„viză” înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru sau o decizie adoptată de un astfel de stat, care este necesară în scopul:

de a intra pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în vederea unei șederi a cărei durată prevăzută nu depășește 90 de zile în total;

de a intra pe teritoriului unuia sau mai multor state membre în vederea tranzitării acestuia.

(e)

„persoană care rezidă în mod legal” înseamnă un cetățean al Republicii Serbia autorizat sau îndreptățit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în temeiul legislației comunitare sau naționale.

Articolul 4

Documente justificative privind scopul călătoriei

(1)   Pentru următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Serbia, sunt suficiente următoarele documente pentru justificarea scopului călătoriei pe teritoriul celeilalte părți:

(a)

pentru membrii delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Serbia, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Serbia, care să confirme că solicitantul este un membru al delegației acestei țări care călătorește pe teritoriul celeilalte părți în scopul participării la evenimentele menționate anterior, scrisoare însoțită de o copie a invitației oficiale;

(b)

pentru oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri:

o invitație scrisă din partea unei persoane juridice sau societăți-gazdă, a unei organizații, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți, a unor autorități locale sau naționale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor și expozițiilor, a conferințelor și simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, invitație aprobată de Camera de comerț a Republicii Serbia;

(c)

pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Serbia:

o solicitare scrisă din partea societății naționale sau asociației transportatorilor din Republica Serbia care prestează servicii de transport rutier internațional, care să menționeze scopul, durata și frecvența călătoriilor;

(d)

pentru membrii personalului de pe trenuri, vagoane frigorifice și locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

o solicitare scrisă din partea societății de căi ferate competente din Republica Serbia, în care se specifică scopul, durata și frecvența călătoriilor;

(e)

pentru jurnaliști:

un certificat sau un alt document eliberat de o organizație profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat, precum și un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfășurarea unei activități de natură jurnalistică;

(f)

pentru persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și de altă natură:

o invitație scrisă din partea organizației-gazdă de a participa la aceste activități;

(g)

pentru elevii, studenții instituțiilor universitare și post-universitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe:

o invitație scrisă sau o adeverință de înscriere din partea universității, colegiului sau școlii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

(h)

pentru participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitate profesională:

o invitație scrisă din partea organizației-gazdă: autorități competente, federații sportive sau comitete olimpice naționale ale statelor membre;

(i)

pentru participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe și localități înfrățite:

o invitație scrisă din partea conducătorilor administrației/primarilor acestor orașe și localități;

(j)

pentru rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutorii), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Serbia care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre:

o invitație scrisă din partea gazdei;

(k)

pentru vizitarea cimitirelor civile și militare:

un document oficial care să confirme existența și conservarea mormântului, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(l)

pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:

un document oficial care să confirme decesul, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(m)

pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească:

un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție și necesitatea de a fi însoțit, precum și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical;

(n)

pentru reprezentanții organizațiilor societății civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

o invitație scrisă din partea organizației-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile, precum și dovada constituirii unei astfel de organizații de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislația națională;

(o)

pentru reprezentanții comunităților religioase din Republica Serbia:

o invitație scrisă din partea comunității religioase înregistrate în Republica Serbia, în care se specifică scopul, durata și frecvența călătoriilor;

(p)

pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

o invitație scrisă din partea organizației-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;

(q)

pentru persoanele care călătoresc în scop turistic:

un certificat sau bon de călătorie de la o agenție de voiaj sau operator turistic acreditat de statele membre în cadrul cooperării consulare locale, care să confirme rezervarea unei călătorii organizate.

(2)   Invitația scrisă menționată la alineatul (1) al prezentului articol cuprinde următoarele elemente:

(a)

pentru persoanele invitate: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul actului de identitate, data și scopul călătoriei, numărul intrărilor și, dacă este cazul, numele soțului/soției și copiilor care însoțesc persoana invitată;

(b)

pentru persoana care invită – numele, prenumele și adresa; sau

(c)

pentru persoana juridică, societatea sau organizația care invită – denumirea completă și adresa, precum și

în cazul în care invitația este făcută de o organizație, numele și funcția persoanei care o semnează;

în cazul în care persoana care invită este o persoană juridică sau societate, sau un birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți stabilite pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislația națională a statului membru în cauză.

(3)   Pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (1) al prezentului articol, toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai cere altă justificare, invitație sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislația statelor membre.

Articolul 5

Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1)   Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de până la cinci ani, pentru următoarele categorii de persoane:

(a)

membri ai guvernelor și parlamentelor naționale și provinciale/regionale, ai curții constituționale și ai curții supreme de casație, dacă aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor prin prezentul acord, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, cu termen de valabilitate limitat la mandatul pentru funcția deținută, în cazul în care acesta nu depășește cinci ani;

(b)

membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Serbia, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

(c)

soți/soții și copii (inclusiv copii adoptați), care nu depășesc vârsta de 21 de ani sau sunt în întreținere și părinți care vizitează cetățeni ai Republicii Serbia care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre, cu valabilitate limitată la cea a permisului de ședere al acestora.

(2)   Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de până la un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiția ca, în decursul anului precedent, aceștia să fi obținut cel puțin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea în statul vizitat și să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple:

(a)

membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Serbia, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(b)

oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(c)

conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Serbia;

(d)

membri ai personalului de pe trenuri, vagoane frigorifice și locomotive ale trenurilor internaționale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(e)

jurnaliști;

(f)

persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și de altă natură, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(g)

studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(h)

participanți la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitate profesională;

(i)

participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe și localități înfrățite;

(j)

persoane care călătoresc în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească;

(k)

reprezentanți ai organizațiilor societății civile care călătoresc în mod regulat în statele membre în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(l)

reprezentanți ai comunităților religioase înregistrate în Republica Serbia, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(m)

membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în statele membre.

(3)   Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani și maxim cinci pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (2) al prezentului articol, cu condiția ca, în decursul ultimilor doi ani, aceștia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea pe teritoriul statului vizitat și motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.

(4)   Perioada totală de ședere pe teritoriul statelor membre a persoanelor menționate la alineatele (1)-(3) ale prezentului articol nu trebuie să depășească 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

Articolul 6

Taxe pentru procesarea cererilor de viză

(1)   Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetățenii Republicii Serbia este de 35 €.

Suma menționată mai sus poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

În cazul în care Republica Serbia reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE, taxa de viză percepută de Republica Serbia nu depășește 35 € sau suma convenită în cazul în care taxa este modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

(2)   Sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză următoarele categorii de persoane:

(a)

membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Serbia, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriile statelor membre;

(b)

membri ai guvernelor și parlamentelor naționale și provinciale/regionale, ai curții constituționale și ai curții supreme de casație, dacă aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor prin prezentul acord;

(c)

persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb;

(d)

elevi, studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe;

(e)

participanți la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc în calitaet profesională;

(f)

participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe și localități înfrățite;

(g)

persoane cu handicap și persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;

(h)

reprezentanți ai organizațiilor societății civile care călătoresc în scopul participării la reuniuni, seminarii, programe de schimb sau cursuri de formare;

(i)

persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent și persoana însoțitoare, sau care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;

(j)

jurnaliști;

(k)

conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Serbia;

(l)

membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice și locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(m)

rude apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Serbia care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;

(n)

reprezentanți ai comunităților religioase înregistrate în Republica Serbia, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(o)

membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre;

(p)

pensionari;

(q)

copii sub 6 ani.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1) de mai sus, Bulgaria și România, care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen, pot scuti cetățenii Republicii Serbia de taxa pentru procesarea cererilor de viză de scurtă ședere, până la data de la care acestea pun în aplicare integral acquis-ul Schengen privind politica în domeniul vizelor, dată care urmează să fie determinată prin decizie a Consiliului.

Articolul 7

Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

(1)   Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2)   Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, mai ales atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii.

(3)   Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 3 zile lucrătoare sau mai puțin, în situații urgente.

Articolul 8

Călătoriile în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Serbia care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada șederii pe teritoriul Republicii Serbia sau al unui stat membru pot părăsi acel teritoriu în baza unor documente de identitate valabile care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre sau ale Republicii Serbia, fără viză sau altă autorizație.

Articolul 9

Prelungirea vizei în circumstanțe excepționale

Cetățenii Republicii Serbia care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menționată pe viză din motive de forță majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislația aplicată de statul de destinație, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul de reședință.

Articolul 10

Pașapoartele diplomatice

(1)   Cetățenii Republicii Serbia, posesori de pașapoarte diplomatice valabile, pot intra, ieși și tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

(2)   Persoanele menționate la alineatul (1) al prezentului articol pot sta pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

Articolul 11

Valabilitatea teritorială a vizelor

Sub rezerva normelor și reglementărilor naționale privind securitatea națională a statelor membre și sub rezerva normelor comunitare privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetățenii Republicii Serbia au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii Europene.

Articolul 12

Comitetul mixt de gestionare a acordului

(1)   Părțile instituie un Comitet mixt de experți (denumit în continuare „comitetul”), alcătuit din reprezentanți ai Comunității Europene și ai Republicii Serbia. Comunitatea este reprezentată de Comisia Comunităților Europene, asistată de experți din statele membre.

(2)   Comitetul îndeplinește, în special, următoarele atribuții:

(a)

monitorizează punerea în aplicare a prezentului acord;

(b)

propune modificări și completări la prezentul acord;

(c)

soluționează litigiile legate de interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3)   Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părți și cel puțin o dată pe an.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 13

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale dintre statele membre și Republica Serbia

(1)   De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează față de dispozițiile oricărui acord sau aranjament bilateral sau multilateral încheiat între un stat membru și Republica Serbia, în măsura în care dispozițiile acestor acorduri sau aranjamente se referă la aspecte reglementate prin prezentul acord.

(2)   Dispozițiile acordurilor sau aranjamentelor bilaterale semnate înainte de 1 ianuarie 2007 între un stat membru și Republica Serbia care prevăd scutirea de obligativitatea vizelor pentru posesorii de pașapoarte de serviciu continuă să se aplice pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fără a aduce atingere dreptului statelor membre sau al republicii Serbia de a denunța sau suspenda acordurile bilaterale respective în acest interval de 5 ani.

Articolul 14

Clauze finale

(1)   Acordul se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile respective ale acestora și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică reciproc încheierea procedurilor menționate.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, prezentul acord intră în vigoare doar la data la care intră în vigoare Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind readmisia persoanelor, în cazul în care această dată este ulterioară datei menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

(3)   Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu alineatul (6) al prezentului articol.

(4)   Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părților. Modificările intră în vigoare după ce părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest sens.

(5)   Fiecare parte poate suspenda integral sau parțial prezentul acord din motive de ordine publică, de protecție a securității naționale sau a sănătății publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți cu 48 de ore înainte de intrarea în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează cealaltă parte, fără întârziere, în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6)   Fiecare parte poate denunța prezentul acord, prin notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Încheiat la Bruxelles, la data de 18 septembrie 2007, în două exemplare, în fiecare dintre limbile oficiale ale părților, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

ANEXĂ

PROTOCOL LA ACORD PRIVIND STATELE MEMBRE CARE NU APLICĂ INTEGRAL ACQUIS-UL SCHENGEN

Statele membre care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naționale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

Aceste state membre pot recunoaște în mod unilateral vizele Schengen și permisele de ședere Schengen în scopul tranzitării teritoriului lor, în conformitate cu Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006.

Deoarece Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 nu se aplică României și Bulgariei, Comisia Europeană va propune dispoziții similare care să le permită acestor țări să recunoască în mod unilateral vizele Schengen, permisele de ședere și alte documente similare eliberate de alte state membre care nu sunt integrate pe deplin în spațiul Schengen în scopul tranzitării teritoriului lor.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND DANEMARCA

Părțile iau act de faptul că prezentul acord nu se aplică procedurilor de eliberare a vizelor de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Regatului Danemarcei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Danemarcei și ale Republicii Serbia să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Serbia.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND REGATUL UNIT ȘI IRLANDA

Părțile iau act de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriilor Regatului Unit și Irlandei.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Regatului Unit, ale Irlandei și ale Republicii Serbia să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ISLANDA ȘI NORVEGIA

Părțile iau act de relațiile strânse dintre Comunitatea Europeană și Norvegia și Islanda, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Norvegiei, Islandei și ale Republicii Serbia să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Serbia.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI LIECHTENSTEIN

(dacă este necesar)

În cazul în care acordul dintre UE, CE și Confederația Elvețiană privind asocierea acesteia din urmă la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen și protocoalele la acest acord privind Liechtenstein intră în vigoare până la încheierea negocierilor cu Republica Serbia, se va face o declarație similară în ceea ce privește Elveția și Liechtenstein.

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND REVIZUIREA OBLIGATIVITĂȚII VIZELOR PENTRU POSESORII DE PAȘAPOARTE DE SERVICIU

Deoarece scutirea de la obligativitatea vizelor pentru posesorii de pașapoarte de serviciu prevăzută în acordurile sau aranjamentele bilaterale încheiate înainte de 1 ianuarie 2007 între diferite state membre și Republica Serbia continuă să se aplice doar pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fără a aduce atingere dreptului statelor membre sau al Republicii Serbia de a denunța sau suspenda acordurile bilaterale respective în acest interval de 5 ani, Comunitatea Europeană va reevalua situația posesorilor de pașapoarte de serviciu în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în vederea unei posibile modificări aduse acordului în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND ACCESUL SOLICITANȚILOR DE VIZE ȘI ARMONIZAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCEDURILE DE ELIBERARE A VIZELOR DE SCURTĂ ȘEDERE ȘI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE

Recunoscând importanța transparenței pentru solicitanții de vize, Comunitatea Europeană reamintește că propunerea legislativă privind reformarea Instrucțiunilor consulare comune în ceea ce privește vizele pentru misiunile diplomatice și oficii consulare, care a fost adoptată la 19 iulie 2006 de către Comisia Europeană și în prezent este pe agenda de discuții a Parlamentului European și a Consiliului, se referă la condițiile de acces al solicitanților de vize la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre.

În ceea ce privește informațiile care trebuie puse la dispoziția solicitanților de viză, Comunitatea Europeană consideră că trebuie adoptate măsuri adecvate:

În general, privind redactarea unor informații de bază pentru solicitanți referitoare la procedura și condițiile de solicitare a vizelor și valabilitatea acestora.

Comunitatea Europeană va redacta o listă de cerințe minime în scopul de a se asigura că solicitanților de viză sârbi li se pun la dispoziție informații de bază coerente și uniforme și că li se cere să depună, în principiu, aceleași documente justificative.

Informațiile menționate anterior, inclusiv listele cu agențiile de voiaj sau operatorii turistici acreditați de statele membre în cadrul cooperării consulare locale trebuie difuzate pe scară largă (pe panourile de informații ale consulatelor, prin broșuri, pe pagini de Internet etc.).

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre furnizează informații cu privire la posibilitățile existente în temeiul acquis-ului Schengen de facilitare a eliberării vizelor de scurtă ședere, de la caz la caz.

Comunitatea Europeană ia act de faptul că autoritățile sârbe s-au declarat pregătite să contribuie la difuzarea informațiilor menționate anterior.

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND FACILITĂȚILE ACORDATE MEMBRILOR FAMILIEI ȘI SOLICITANȚILOR BONA FIDE

Comunitatea Europeană ia act de sugestia Republicii Serbia de a da o definiție mai largă noțiunii de „membri ai familiei” care ar trebui să beneficieze de facilitarea eliberării vizelor, precum și importanța pe care Republica Serbia o acordă simplificării circulației pentru această categorie de persoane.

În scopul facilitării mobilității unui număr mai mare de persoane care au legături familiale (în special frați și surori, precum și copiii acestora) cu cetățeni ai Republicii Serbia care au reședința legală pe teritoriul statelor membre, Comunitatea Europeană invită oficiile consulare ale statelor membre să folosească pe deplin posibilitățile oferite de acquis-ul comunitar referitoare la facilitarea eliberării vizei pentru această categorie de persoane, posibilități care includ, în special, simplificarea documentelor justificative cerute solicitanților de viză, scutirea de taxele de procesare și, dacă este cazul, eliberarea de vize cu intrări multiple.

În plus, Comunitatea Europeană invită de asemenea oficiile consulare ale statelor membre să folosească pe deplin aceste posibilități pentru facilitarea eliberării vizelor către solicitanții bona fide.

DECLARAȚIE POLITICĂ A BULGARIEI, UNGARIEI ȘI ROMÂNIEI PRIVIND MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ

Bulgaria, Ungaria și România își exprimă dorința de a începe negociere în vederea unor acorduri bilaterale cu Republica Serbia în scopul punerii în aplicare a regimului privind micul trafic de frontieră, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen.


Top