Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_189_R_0024_01

2007/502/CE,Euratom: Decizia Consiliului și a Comisiei din 25 iunie 2007 privind semnarea, în numele Comunității Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte
Acord privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte
Act final

OJ L 189, 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/24


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 25 iunie 2007

privind semnarea, în numele Comunității Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte

(2007/502/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunităților, un Acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, care prevede de asemenea aplicarea provizorie a acordului începând cu 1 ianuarie 2007. Aplicarea provizorie urmează să permită entităților elvețiene să participe la primele cereri de propuneri deschise în al șaptelea Program-cadru.

(2)

Acordul a fost parafat la 27 februarie 2007.

(3)

Acordul ar trebui semnat și aplicat cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor pentru încheierea sa formală,

DECID:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice, semnarea Acordului privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, împreună cu Actul final, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

(2)   Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul și actul final în numele Comunității Europene, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

(2)   Președintele Comisiei este autorizat prin prezenta să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul și actul final în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Articolul 3

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, se aplică provizoriu.

Articolul 4

(1)   Comisia adoptă poziția pe care Comunitățile urmează să o exprime în cadrul Comitetului de cercetare Elveția/Comunități, instituit prin articolul 10 din Acordul-cadru de cooperare științifică și tehnologică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană (1) cu privire la deciziile adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (1) din acord privind aplicabilitatea în Elveția a normelor de instituire a structurilor juridice constituite în temeiul articolelor 169 și 171 din Tratatul CE.

(2)   Comisia adoptă poziția pe care Comunitățile urmează să o exprime în cadrul Comitetului de cercetare Elveția/Comunități, instituit prin articolul 10 din Acordul-cadru de cooperare științifică și tehnologică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană cu privire la deciziile adoptate în temeiul articolului 6 alineatele (2) și (3) din acord privind identificarea regiunilor din Elveția care pot fi regiuni eligibile pentru a beneficia de acțiunile de cercetare în cadrul programului de lucru „Potențial de cercetare” din programul specific „Capacități”.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SCHAVAN

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 313, 22.11.1985, p. 6.


ACORD

privind cooperarea științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

în numele Comunității Europene,

și

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

(denumită în continuare „Comisia”),

în numele Comunității Europene a Energiei Atomice,

denumite în continuare în mod colectiv „Comunitățile”,

pe de o parte,

și

CONSILIUL FEDERAL ELVEȚIAN,

în numele Confederației Elvețiene, denumită în continuare „Elveția”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ o relație strânsă între Elveția și Comunități este în avantajul ambelor părți;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ Comunitățile și Elveția acordă importanță cercetării științifice și tehnice și sunt reciproc interesate să coopereze în acest domeniu în vederea unei mai bune exploatări a resurselor și pentru a evita duplicatele inutile;

ÎNTRUCÂT Elveția și Comunitățile realizează în prezent programe de cercetare în diverse domenii de interes comun;

ÎNTRUCÂT Comunitățile și Elveția sunt interesate să coopereze în cadrul acestor programe în beneficiul reciproc;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ părțile sunt interesate să încurajeze accesul reciproc al entităților lor de cercetare la activități de cercetare și dezvoltare tehnologică în Elveția, pe de o parte, și la programele-cadru ale Comunităților pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, pe de altă parte;

ÎNTRUCÂT Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Elveția au încheiat în 1978 un acord de cooperare în domeniul fuziunii termonucleare controlate și al fizicii plasmei (denumit în continuare „acordul privind fuziunea nucleară”);

ÎNTRUCÂT părțile au încheiat la 8 ianuarie 1986 un Acord-cadru de cooperare științifică și tehnică, intrat în vigoare la 17 iulie 1987 (denumit în continuare „acordul-cadru”);

AVÂND ÎN VEDERE CĂ articolul 6 din acordul-cadru stipulează că cooperarea vizată de acordul-cadru este pusă în aplicare prin acorduri corespunzătoare;

ÎNTRUCÂT Comunitățile și Elveția au semnat la 16 ianuarie 2004 un acord de cooperare științifică și tehnologică (1), care a fost aplicat provizoriu de la 1 ianuarie 2004 și care a intrat în vigoare la 16 mai 2006;

AVÂND ÎN VEDERE că articolul 9 alineatul (2) din acord prevede reînnoirea acordului în vederea participării la noi programe-cadru multianuale de cercetare și de dezvoltare tehnologică, în condiții stabilite de comun acord;

ÎNTRUCÂT al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație (2007-2013) (denumit în continuare „al șaptelea Program-cadru al CE”) a fost adoptat prin Decizia nr. 1982/2006/CE (2), prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Deciziile 2006/971/CE (4), 2006/972/CE (5), 2006/973/CE (6), 2006/974/CE (7) și 2006/975/CE (8) ale Consiliului, iar al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2007-2011), care contribuie de asemenea la crearea Spațiului de Cercetare European, a fost adoptat prin Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului (9), Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 (10) și Deciziile 2006/976/Euratom (11) și 2006/977/Euratom (12) ale Consiliului (denumite în continuare „al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom”);

ÎNTRUCÂT, fără a aduce atingere dispozițiilor din tratatele de instituire ale Comunităților, prezentul acord și toate activitățile întreprinse în cadrul său nu afectează în nici un fel capacitatea statelor membre de a întreprinde activități bilaterale cu Elveția în domeniul științei, al tehnologiei, al cercetării și al dezvoltării și de a încheia, după caz, acorduri în acest scop,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectul acordului

(1)   Forma și modalitățile de participare a Elveției la punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom în integralitatea lor sunt definite de prezentul acord, fără a aduce atingere dispozițiilor acordului privind fuziunea nucleară.

Entitățile juridice stabilite în Elveția pot participa la toate programele specifice din al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom.

(2)   Entitățile juridice elvețiene pot participa la toate activitățile Centrului Comun de Cercetare al Comunităților, în măsura în care această participare nu este reglementată la alineatul (1).

(3)   Entitățile juridice stabilite în Comunități, inclusiv Centrul Comun de Cercetare, pot participa la programe și/sau proiecte de cercetare în Elveția pe teme echivalente cu cele din al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom.

(4)   În sensul prezentului acord, prin „entitate juridică” se înțelege o persoană fizică sau juridică înființată în conformitate cu legislația națională aplicabilă în locul său de stabilire sau cu dreptul comunitar, având personalitate juridică și capacitatea de a fi titulară de drepturi și obligații de orice natură. Acestea includ, inter alia, universități, organisme de cercetare, întreprinderi industriale, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, și persoane fizice.

Articolul 2

Forme și mijloace de cooperare

Cooperarea îmbracă următoarele forme:

1.

Participarea entităților juridice stabilite în Elveția la toate programele specifice adoptate în al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în normele de participare a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților la activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație din Comunitatea Europeană și la activități de cercetare și formare în cadrul Comunității Europene a Energiei Atomice.

În cazul în care Comunitatea adoptă dispoziții pentru punerea în aplicare a articolelor 169 și 171 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Elveția are dreptul să participe la structurile juridice create în temeiul acestor dispoziții, sub rezerva normelor care urmează să fie adoptate pentru stabilirea acestor structuri juridice și cu condiția ca aceste norme să fie aplicabile în Elveția. Comitetul de cercetare Elveția/Comunități ia decizia privind aplicabilitatea acestor norme în Elveția.

Entitățile juridice stabilite în Elveția sunt eligibile pentru participarea la acțiuni indirecte în temeiul articolelor 169 și 171 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

2.

Contribuția financiară a Elveției la bugetele programelor adoptate pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom, în condițiile definite la articolul 5 alineatul (2).

3.

Participarea entităților juridice stabilite în Comunități la programele și/sau proiectele de cercetare elvețiene stabilite de Consiliul Federal pe teme echivalente celor din al șaptelea Program-cadru al CE și din al șaptelea Program-cadru al Euratom, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de reglementările elvețiene aplicabile și cu acordul partenerilor din proiectul specific și al autorității de gestionare a programului elvețian respectiv. Entitățile juridice stabilite în Comunități, care participă la programe și/sau proiecte de cercetare elvețiene își suportă propriile cheltuieli, inclusiv partea lor din costurile generale administrative și de gestionare ale proiectului.

4.

Pe lângă transmiterea în timp real de informații și de documente privind punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom și a programelor și/sau proiectelor elvețiene, cooperarea dintre părți poate îmbrăca următoarele forme și modalități:

(a)

schimburi de vederi periodice privind orientările, prioritățile și planurile privind politicile de cercetare în Elveția și în Comunități;

(b)

schimburi de vederi privind perspectivele și dezvoltarea cooperării;

(c)

schimburi, în timp real, de informații privind implementarea programelor și proiectelor de cercetare în Elveția și în Comunități și rezultatele activităților întreprinse în temeiul prezentului acord;

(d)

reuniuni comune;

(e)

vizite și schimburi de cercetători, ingineri și tehnicieni;

(f)

contacte și evaluare periodică a activității între șefii de programe sau proiecte din Elveția și din Comunități;

(g)

participarea experților la seminarii, simpozioane și ateliere.

Articolul 3

Adaptarea

Cooperarea poate fi adaptată și extinsă în orice moment printr-un acord reciproc între părți.

Articolul 4

Drepturi și obligații privind proprietatea intelectuală

(1)   Sub rezerva anexei A și a dreptului aplicabil, entitățile juridice stabilite în Elveția care participă la programele de cercetare comunitare au, în ceea ce privește proprietatea, utilizarea, diseminarea de informații și proprietatea intelectuală care decurg din această participare, aceleași drepturi și obligații ca și entitățile juridice stabilite în Comunități. Această dispoziție nu se aplică rezultatelor obținute în cadrul unor proiecte lansate înainte de aplicarea provizorie a prezentului acord.

(2)   Sub rezerva anexei A și a dreptului aplicabil, entitățile juridice stabilite în Comunități care participă la programele și/sau proiectele de cercetare elvețiene, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) au, în ceea ce privește proprietatea, utilizarea, diseminarea de informații și proprietatea intelectuală care decurg din această participare, aceleași drepturi și obligații ca și entitățile juridice stabilite în Elveția, care participă la programele și/sau proiectele în cauză.

Articolul 5

Dispoziții financiare

(1)   Angajamentele asumate de Comunități în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și al celui de-al șaptelea Program cadru al Euratom înainte de aplicarea provizorie a prezentului acord – precum și plățile rezultate din aceste angajamente – nu dau naștere la nicio contribuție din partea Elveției. Contribuția financiară a Elveției legată de participarea sa la punerea în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom se fixează proporțional și suplimentar față de cuantumul disponibil în fiecare an de la bugetul general al Uniunii Europene pentru credite de angajament destinate să răspundă obligațiilor financiare ale Comisiei, care decurg din activitățile necesare pentru punerea în aplicare, gestionarea și exploatarea programelor și activităților cuprinse de prezentul acord.

(2)   Factorul de proporționalitate care determină contribuția Elveției la al șaptelea Program-cadru al CE și la al șaptelea Program-cadru al Euratom, cu excepția programului privind fuziunea nucleară, se obține prin stabilirea raportului dintre produsul intern brut al Elveției, la prețul pieței, și suma produselor interne brute, la prețul pieței, ale statelor membre ale Uniunii Europene. Contribuția Elveției la programul privind fuziunea nucleară se calculează în continuare în conformitate cu acordul respectiv. Aceste rapoarte se calculează în conformitate cu ultimele date statistice Eurostat, disponibile în momentul publicării proiectului preliminar de buget al Uniunii Europene pentru anul respectiv.

(3)   Normele care reglementează contribuția financiară a Elveției sunt prevăzute la anexa B.

Articolul 6

Comitetul de cercetare Elveția/Comunități

(1)   Comitetul de cercetare Elveția/Comunități, instituit prin acordul-cadru, examinează, evaluează și asigură punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului acord. Orice aspecte care derivă din punerea în aplicare sau interpretarea prezentului acord sunt supuse atenției acestui comitet.

(2)   Comitetul poate determina, la cererea Elveției, regiunile din Elveția care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (13) și care, prin urmare, pot fi regiuni eligibile beneficiare ale acțiunilor de cercetare din cadrul programului de lucru „Potențial de cercetare” din programul specific „Capacități”.

(3)   Comitetul poate decide modificarea trimiterilor la actele comunitare menționate în anexa C.

Articolul 7

Participare

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4, entitățile juridice stabilite în Elveția care participă la al șaptelea Program-cadru al CE și la al șaptelea Program-cadru al Euratom au aceleași drepturi și obligații contractuale ca și entitățile stabilite în Comunități.

(2)   Pentru entitățile juridice stabilite în Elveția, condițiile și normele aplicabile pentru depunerea și evaluarea propunerilor, precum și pentru atribuirea și încheierea de acorduri și/sau contracte de finanțare de la programele comunitare sunt aceleași cu cele aplicabile acordurilor și/sau contractelor de finanțare încheiate în cadrul acelorași programe cu entități juridice stabilite în Comunități.

(3)   Entitățile juridice stabilite în Elveția sunt eligibile pentru împrumuturi acordate de BEI în sprijinul obiectivelor de cercetare stabilite pentru al șaptelea Program-cadru al CE.

(4)   Un număr corespunzător de experți elvețieni este luat în considerație la selecția evaluatorilor sau a experților din cadrul programelor comunitare de cercetare și dezvoltare tehnologică, având în vedere abilitățile și cunoștințele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care li se atribuie.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1 alineatul (3), articolului 2 alineatul (3) și articolului 4 alineatul (2) și fără a aduce atingere normelor și regulamentelor de procedură existente, entitățile juridice stabilite în Comunități pot participa în conformitate cu normele și condițiile aplicabile partenerilor elvețieni la programele și/sau proiectele din cadrul programelor de cercetare elvețiene menționate la articolul 2 alineatul (3). Autoritățile elvețiene pot condiționa participarea la un proiect a uneia sau mai multor entități juridice stabilite în Comunități de participarea a cel puțin unei entități elvețiene.

Articolul 8

Mobilitate

Fiecare parte se angajează, în conformitate cu normele și regulamentele în vigoare, să garanteze intrarea și sejurul – în măsura în care acest lucru este indispensabil bunei desfășurări a activității în cauză – a unui număr limitat de cercetători care participă, în Elveția și în Comunități, la activitățile prevăzute de prezentul acord.

Articolul 9

Revizuire și colaborare viitoare

(1)   În cazul în care Comunitățile decid revizuirea sau extinderea programelor lor de cercetare, prezentul acord poate fi revizuit sau extins în condiții stabilite de comun acord. Părțile fac schimb de informații și vederi privind revizuirea sau extinderea avută în vedere, precum și privind orice chestiune care afectează direct sau indirect cooperarea Elveției în domeniile prevăzute în al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom. Elveției i se notifică, în termen de două săptămâni de la adoptarea lor de către Comunități, conținutul exact al programelor revizuite sau extinse. În caz de revizuire sau extindere a programelor de cercetare, Elveția poate denunța prezentul acord cu un preaviz de șase luni. Părțile își notifică orice intenție de a denunța sau de a extinde prezentul acord în termen de trei luni de la adoptarea deciziei de către Comunități.

(2)   În cazul în care Comunitățile adoptă noi programe-cadru multianuale de cercetare și dezvoltare tehnologică, prezentul acord poate fi reînnoit sau renegociat în condițiile stabilite de comun acord de către părți. Părțile schimbă informații și vederi prin intermediul Comitetului de cercetare Elveția/Comunități cu privire la pregătirea programelor în cauză sau a altor activități de cercetare curente sau viitoare.

Articolul 10

Relația cu alte acorduri internaționale

(1)   Dispozițiile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere avantajelor prevăzute în alte acorduri internaționale la care este ținută una din părți și sunt rezervate doar entităților juridice stabilite pe teritoriul acestei părți.

(2)   O entitate juridică stabilită în altă țară asociată la al șaptelea Program-cadru al CE (stat asociat) are aceleași drepturi și obligații în temeiul prezentului acord ca și entitățile juridice stabilite într-un stat membru cu condiția ca statul asociat în care entitatea s-a stabilit să fie de acord să confere entităților juridice din Elveția aceleași drepturi și obligații.

Articolul 11

Domeniul de aplicare teritorial

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care sunt aplicabile tratatele de instituire a Comunităților și în condițiile prevăzute de respectivele tratate, și teritoriului Elveției, pe de altă parte.

Articolul 12

Anexe

Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 13

Modificare și denunțare

(1)   Prezentul acord se aplică pe durata celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom.

(2)   Prezentul acord nu poate fi modificat decât în scris cu acordul comun al părților. Procedura de intrare în vigoare a modificărilor este aceeași cu cea aplicabilă prezentului acord.

(3)   Fiecare dintre părți poate denunța în orice moment prezentul acord, cu un preaviz scris de șase luni.

(4)   Proiectele și activitățile în curs la momentul denunțării și/sau al expirării prezentului acord continuă până la finalizarea lor în condițiile stabilite de prezentul acord. Părțile reglementează de comun acord orice alte consecințe ale denunțării.

Articolul 14

Intrarea în vigoare și aplicarea provizorie

(1)   Prezentul acord este ratificat și încheiat de către părți în conformitate cu normele lor respective. El intră în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop. Acordul se aplică provizoriu de la 1 ianuarie 2007.

(2)   În cazul în care una dintre părți o informează pe cealaltă că nu încheie acordul, se convine după cum urmează:

Comunitățile rambursează Elveției contribuția acesteia la bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută la articolul 2 alineatul (2);

cu toate acestea, fondurile pe care Comunitățile le-au angajat pentru participarea la acțiuni indirecte a entităților juridice stabilite în Elveția, inclusiv rambursările prevăzute la articolul 2 alineatul (1), se deduc de către Comunități din rambursarea menționată anterior;

proiectele și activitățile lansate în timpul aplicării provizorii și încă în derulare în momentul notificării menționate continuă până la încheierea lor în condițiile prevăzute de prezentul acord.

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind autentic.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  JO L 32, 5.2.2004, p. 22.

(2)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400, 30.12.2006, p. 86.

(5)  JO L 400, 30.12.2006, p. 243.

(6)  JO L 400, 30.12.2006, p. 272.

(7)  JO L 400, 30.12.2006, p. 299.

(8)  JO L 400, 30.12.2006, p. 368.

(9)  JO L 400, 30.12.2006, p. 60.

(10)  JO L 400, 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 400, 30.12.2006, p. 404.

(12)  JO L 400, 30.12.2006, p. 434.

(13)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

ANEXA A

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

I.   Domeniul de aplicare

În sensul prezentului acord, „proprietate intelectuală” are sensul prevăzut la articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la Stockholm la 14 iulie 1967.

În sensul prezentului acord, prin „cunoștințe” se înțeleg rezultatele, inclusiv informațiile, fie că pot fi protejate sau nu, precum și drepturile de autor sau drepturile referitoare la informațiile menționate, care rezultă din solicitarea sau din eliberarea de brevete, desene, soiuri de plante, certificate de protecție suplimentare sau de alte forme de protecție similare.

II.   Drepturi de proprietate intelectuală ale entităților juridice ale părților

1.

Fiecare parte se asigură că drepturile de proprietate intelectuală ale entităților juridice ale celeilalte părți care participă la activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord și drepturile și obligațiile care rezultă din această participare sunt tratate într-un mod compatibil cu convențiile internaționale relevante care se aplică părților, în special Acordul TRIPS (Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală administrat de Organizația Mondială a Comerțului), Convenția de la Berna (Actul de la Paris, 1971) și Convenția de la Paris (Actul de la Stockholm, 1967).

2.

Entitățile juridice stabilite în Elveția care participă la acțiuni indirecte în al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program cadru al Euratom au drepturi și obligații în materie de proprietate intelectuală în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2321/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (1), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006, de Regulamentul (Euratom) nr. 2322/2002 al Consiliului (2), modificat prin Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 18 decembrie 2006 și de contractul și/sau acordul de finanțare încheiat cu Comunitatea Europeană, în conformitate cu punctul 1. În cazul în care Elveția participă la acțiuni indirecte în al șaptelea Program-cadru al CE, implementate în conformitate cu articolele 169 și 171 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Elveția are aceleași drepturi și obligații în materie de proprietate intelectuală ca și statele membre participante, astfel cum au fost ele stabilite prin dispozițiile corespunzătoare.

3.

Entitățile juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, care participă la programele și/sau proiectele de cercetare elvețiene, au aceleași drepturi și obligații în materie de proprietate intelectuală ca și entitățile juridice stabilite în Elveția care participă la aceste programe sau proiecte de cercetare, în conformitate cu punctul 1.

III.   Drepturi de proprietate intelectuală ale părților

1.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, următoarele norme se aplică cunoștințelor create de către părți în cursul activităților desfășurate în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din prezentul acord:

(a)

partea care creează cunoștințele este proprietara acestora. În situația în care nu se poate determina contribuția fiecăreia, părțile dețin în comun proprietatea asupra cunoștințelor respective;

(b)

partea proprietară a cunoștințelor acordă celeilalte părți drepturi de acces la cunoștințe pentru realizarea activităților prevăzute la articolul 2 alineatul (4) din prezentul acord. Nu se percepe nicio taxă pentru acordarea drepturilor de acces la cunoștințe.

2.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, următoarele norme se aplică lucrărilor științifice ale părților:

(a)

în cazul în care una dintre părți publică date, informații, rezultate tehnice sau științifice care rezultă din activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord în reviste, articole, rapoarte și cărți, inclusiv sub formă de lucrări audiovizuale și programe de calculator, celeilalte părți i se acordă o licență mondială neexclusivă, irevocabilă, scutită de redevențe pentru traducerea, adaptarea, transmiterea și diseminarea publică a lucrărilor respective;

(b)

toate copiile informațiilor și datelor protejate de drepturi de autor, destinate diseminării publice și produse în temeiul prezentelor dispoziții, conțin numele autorului sau al autorilor, cu excepția cazului în care un autor refuză în mod expres să fie menționat. Copiile poartă, de asemenea, o mențiune clară și vizibilă cu privire la sprijinul și cooperarea părților.

3.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel, următoarele norme se aplică acelor informații ale părților care rămân confidențiale:

(a)

la momentul comunicării, către cealaltă parte, de informații referitoare la activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, fiecare parte identifică informațiile pe care dorește să le păstreze confidențiale;

(b)

în scopul aplicării prezentului acord, partea destinatară poate comunica, pe propria răspundere, informații confidențiale, către organisme sau persoane aflate sub autoritatea sa;

(c)

cu acordul prealabil scris al părții care furnizează informațiile confidențiale, partea care le primește poate disemina aceste informații pe scară mai largă decât îi permite litera (b). Părțile cooperează pentru stabilirea procedurilor de cerere și de obținere a acordului prealabil scris necesar pentru diseminarea pe scară mai largă, iar fiecare parte acordă acest acord în măsura în care îi permit propriile politici, reglementările și legile interne;

(d)

informațiile confidențiale nedocumentare sau alte informații confidențiale furnizate în cursul seminariilor sau al altor reuniuni ale reprezentanților părților, organizate în temeiul prezentului acord, sau informațiile care rezultă din afectarea de personal, din utilizarea facilităților sau din acțiuni indirecte trebuie să rămână confidențiale, în cazul în care destinatarul respectivelor informații confidențiale sau privilegiate a fost informat cu privire la caracterul confidențial al acestor informații înainte ca ele să fie comunicate, în conformitate cu litera (a);

(e)

fiecare parte se asigură că informațiile confidențiale pe care le obține în conformitate cu literele (a) și (d) vor fi protejate astfel cum este prevăzut în prezentul acord. În cazul în care una din părți constată că se va afla sau este susceptibilă să se afle în incapacitatea de a se conforma dispozițiilor de la literele (a) și (d) privind nedifuzarea informațiilor, informează imediat cealaltă parte asupra acestui lucru. În acest caz, părțile se consultă cu privire la măsurile pe care să le adopte.


(1)  JO L 355, 30.12.2002, p. 23.

(2)  JO L 335, 30.12.2002, p. 35.

ANEXA B

NORME FINANCIARE CARE REGLEMENTEAZĂ CONTRIBUȚIA ELVEȚIEI PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 5 DIN PREZENTUL ACORD

I.   Fixarea participării financiare

1.

Comisia transmite Elveției, în cel mai scurt timp posibil și cel mai târziu la data de 1 septembrie a fiecărui exercițiu financiar, următoarele informații însoțite de documentația corespunzătoare:

(a)

valoarea creditelor de angajament, în situația cheltuielilor din proiectul preliminar de buget al Uniunii Europene pentru cele două programe-cadru;

(b)

valoarea estimativă a contribuțiilor rezultată din proiectul preliminar de buget, corespunzătoare participării Elveției la cele două programe-cadru. Cu toate acestea, pentru a facilita procedurile bugetare interne, serviciile Comisiei vor furniza valorile estimative corespunzătoare până la data de 30 mai a fiecărui an.

2.

Îndată după adoptarea definitivă a bugetului general, Comisia transmite Elveției valorile menționate mai sus din situația cheltuielilor corespunzătoare participării Elveției.

II.   Modalități de plată

1.

Comisia lansează, in iunie și noiembrie în fiecare exercițiu financiar, o cerere de fonduri către Elveția, corespunzătoare contribuției sale în temeiul prezentului acord. Aceste cereri de fonduri corespund plății a șase doisprezecimi din contribuția Elveției pentru fiecare cerere de fonduri, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de fonduri respective. Cu toate acestea, în ultimul an de execuție a celor două programe-cadru, valoarea totală a contribuției Elveției se plătește în termen de 30 de zile de la primirea cererii de fonduri.

2.

Contribuțiile Elveției sunt exprimate și plătite în euro.

3.

Elveția își achită contribuția în temeiul prezentului acord în conformitate cu termenele de la alineatul (1). Orice întârziere de plată conduce la plata unei dobânzi la o rată a dobânzii egală cu rata interbancară oferită pentru o lună (EURIBOR) care figurează la pagina 248 din „Telerate”. Această dobândă crește cu 1,5 puncte procentuale pentru fiecare lună de întârziere. Dobânda crescută se aplică întregii perioade de întârziere. Cu toate acestea, dobânda se plătește numai în cazul în care contribuția este plătită după mai mult de treizeci de zile de la termenele prevăzute la punctul 1.

4.

Cheltuielile de deplasare ale reprezentanților și experților elvețieni ocazionate de participarea acestora la lucrările comitetelor de cercetare, precum și cele ocazionate de punerea în aplicare a celor două programe-cadru se rambursează de către Comisie pe aceeași bază și în conformitate cu procedurile în vigoare pentru reprezentanții și experții statelor membre ale Comunităților.

III.   Condiții de punere în aplicare

1.

Contribuția financiară a Elveției la cele două programe-cadru în conformitate cu articolul 5 din prezentul acord rămâne în mod normal neschimbată pentru exercițiul financiar în cauză.

2.

La închiderea conturilor legate de fiecare exercițiu financiar (n), în cadrul stabilirii contului de venituri și cheltuieli, Comisia regularizează conturilor legate de participarea Elveției, luând în considerare modificările care au intervenit, fie prin transfer, dezangajări, reportări, fie prin bugetele suplimentare și rectificative din cursul exercițiului financiar.

Această regularizare se efectuează la momentul primei plăți pentru anul n + 1. Cu toate acestea, regularizarea finală se efectuează cel târziu în luna iulie a celui de-al patrulea an de la încheierea celor două programe-cadru. Plățile efectuate de Elveția sunt creditate la programele comunitare ca venituri la buget alocate liniei bugetare corespunzătoare în situația veniturilor la bugetul general al Uniunii Europene.

IV.   Informarea

1.

Până la data de 31 mai a fiecărui exercițiu financiar (n + 1), situația creditelor celor două programe-cadru corespunzătoare exercițiului financiar precedent (n) se întocmește și se transmite Elveției spre informare, în conformitate cu formatul contului venituri și cheltuieli al Comisiei.

2.

Comisia comunică Elveției statisticile și orice alte date financiare cu caracter general referitoare la implementarea celor două programe-cadru care sunt puse la dispoziția statelor membre.

ANEXA C

CONTROLUL FINANCIAR AL PARTICIPAȚIILOR ELVEȚIENE LA PROGRAMELE COMUNITARE PREVĂZUTE DE PREZENTUL ACORD

I.   Comunicarea directă

Comisia comunică direct cu participanții la al șaptelea Program-cadru al CE și la al șaptelea Program-cadru al Euratom stabiliți în Elveția și cu subcontractanții lor. Aceste persoane pot transmite direct Comisiei toate informațiile și documentația relevantă, pe care sunt obligate să le comunice în temeiul instrumentelor prevăzute de prezentul acord și al contractelor și/sau acordurilor de finanțare încheiate în vederea implementării lor.

II.   Audit

1.

În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1), modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului (2) și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei (3), modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 (4) din 7 august 2006, precum și cu celelalte norme prevăzute de prezentul acord, contractele și/sau acordurile de finanțare încheiate cu participanții la program stabiliți în Elveția pot prevedea efectuarea, în orice moment, a unor audituri științifice, financiare, tehnice sau de alt tip la sediile participanților sau a subcontractanților acestora de către agenți ai Comisiei sau de către alte persoane mandatate de Comisie.

2.

Agenții Comisiei sau celelalte persoane mandatate de Comisie au acces corespunzător la locații, lucrări și documente și la toate informațiile necesare, inclusiv în format electronic, pentru a efectua aceste audituri. Dreptul de acces este inclus în mod explicit în contractele și/sau acordurile de finanțare încheiate pentru implementarea instrumentelor prevăzute de prezentul acord.

3.

Curtea de Conturi Europeană dispune de aceleași drepturi ca și Comisia.

4.

Auditurile pot fi efectuate după expirarea celui de-al șaptelea Program-cadru al CE, a celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom sau a prezentului acord, în conformitate cu condițiile stabilite de contractele și/sau acordurile de finanțare în cauză.

5.

Oficiul Federal Elvețian de Audit este informat în prealabil cu privire la auditurile efectuate pe teritoriul elvețian. Această informare nu reprezintă, din punct de vedere juridic, o condiție prealabilă pentru efectuarea unor astfel de audituri.

III.   Controale la fața locului

1.

În cadrul prezentului acord, Comisia (OLAF) este autorizată să efectueze controale și verificări la fața locului pe teritoriul elvețian, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (5) și Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

2.

Controalele și verificările la fața locului sunt pregătite și efectuate de către Comisie în strânsă colaborare cu Oficiul Federal Elvețian de Audit sau cu celelalte autorități elvețiene competente desemnate de Oficiul Federal Elvețian de Audit, care sunt informate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și verificărilor, astfel încât să poată pune la dispoziție sprijinul necesar. În acest scop, oficialii autorităților elvețiene competente pot participa la controale și verificări la fața locului.

3.

În cazul în care autoritățile elvețiene solicită acest lucru, controalele și verificările la fața locului pot fi efectuate în comun de către Comisie și acestea.

4.

În cazul în care participanții la al șaptelea Program-cadru al CE și al șaptelea Program-cadru al Euratom se opun unui control sau unei verificări la fața locului, autoritățile elvețiene acordă inspectorilor Comisiei, în conformitate cu normele naționale, asistența necesară pentru ca aceștia să își poată îndeplini misiunea de control și verificare la fața locului.

5.

Comisia informează, în cel mai scurt timp posibil, Oficiul Federal Elvețian de Audit asupra oricărui fapt sau suspiciune legată de o neregulă despre care a luat cunoștință în cursul efectuării controlului sau verificării la fața locului. În orice caz, Comisia este obligată să informeze autoritatea menționată anterior cu privire la rezultatul acestor controale sau verificări.

IV.   Informare și consultare

1.

În vederea punerii în aplicare corespunzătoare a prezentei anexe, autoritățile elvețiene și comunitare competente fac periodic schimburi de informații și, la cererea uneia din părți, procedează la consultări.

2.

Autoritățile elvețiene competente informează Comisia fără întârziere cu privire la orice fapt sau suspiciune de care a luat cunoștință, legată de o neregulă referitoare la încheierea și executarea contractelor și/sau acordurilor de finanțare încheiate în conformitate cu instrumentele prevăzute de prezentul acord.

V.   Confidențialitate

Informațiile transmise sau obținute sub orice formă în temeiul prezentei anexe intră în categoria secretului profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de dreptul elvețian și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul instituțiilor comunitare sau din statele membre sau Elveția, care trebuie să le cunoască, prin natura funcțiilor lor, și nici nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru a asigura protecția eficientă a intereselor financiare ale părților.

VI.   Măsuri administrative și sancțiuni

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal elvețian, Comisia poate aplica măsuri administrative și sancțiuni în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006, și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (7).

VII.   Recuperarea creanțelor și executarea silită

Deciziile adoptate de Comisie în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru în domeniul de aplicare al prezentului acord care impun o obligație pecuniară asupra altor persoane decât statele, constituie titlu executoriu în Elveția. Ordinul de executare silită este eliberat, fără alt control decât verificarea autenticității titlului, de către autoritatea desemnată de guvernul elvețian, care informează Comisia în consecință. Executarea silită se efectuează în conformitate cu normele de procedură elvețiene. Legalitatea deciziei care constituie titlu executoriu este supusă controlului Curții de Justiție a Comunităților Europene. Hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii înscrise într-un contract în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și al celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom constituie titlu executoriu în aceleași condiții.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 390, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 227, 19.8.2006, p. 3.

(5)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.


ACT FINAL

Plenipotențiarii

COMUNITĂȚII EUROPENE

și

CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE,

reuniți la Luxemburg la douăzeci şi cinci iunie două mii şapte în vederea semnării Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, adoptă următoarea declarație comună, care este anexată la Actul Final:

Declarația comună a părților contractante privind un dialog strâns în vederea punerii în aplicare a articolelor 169 și 171 din Tratatul CE.

Aceștia au luat act, totodată, de următoarele declarații, care sunt anexate la prezentul act final:

Declarația Consiliului privind participarea elvețiană la comitete.

Declarația Comunităților privind tratamentul aplicat în Elveția cercetătorilor din UE în temeiul prezentului acord.

Declarația comună a părților contractante privind un dialog strâns în vederea stabilirii unor noi structuri de implementare prevăzute la articolele 169 și 171 din Tratatul CE

Cele două părți declară că, în vederea unei implementări corecte a articolului 2 punctul 1 din prezentul acord, Confederația Elvețiană va fi informată la timp, în mod corespunzător, cu privire la activitățile pregătitoare cu privire la structurile prevăzute de articolele 169 și/sau 171 din Tratatul CE care urmează să fie puse în aplicare în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și al celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom.

Declarația Consiliului privind participarea Elveției la comitete

Consiliul convine că reprezentanții Elveției pot participa la reuniuni în calitate de observatori, în măsura în care subiectul acestora îi vizează, în cadrul:

tuturor comitetelor înființate în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru al CE și al celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom, inclusiv Comitetul pentru cercetare științifică și tehnică (CREST);

Consiliului de Administrație al Centrului Comun de Cercetare.

Reprezentanții Elveției nu vor fi prezenți la momentul votului în aceste comitete.

Declarația Comunităților privind tratamentul aplicat în Elveția cercetătorilor din UE în temeiul prezentului acord

Comunitățile doresc ca Elveția, în măsura în care aplică un prag maxim pentru numărul de permise de rezidență pentru cetățenii din oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, să nu ia în considerare la calcularea pragului maxim în cauză permisele de rezidență emise pentru participarea cercetătorilor. Comunitățile doresc, totodată, ca cercetătorii care participă la proiecte și care sunt angajați ai Centrului Comun de Cercetare al Comunităților să poată beneficia, de asemenea de prevederile articolului 12 alineatul (3) din Acordul de cooperare între Euratom și Confederația Elvețiană în domeniul fuziunii termonucleare controlate și al fizicii plasmei (JO L 242/1, 4.9.1978).

Declarația Guvernului Elveției

Guvernul Elveției consideră că Declarația Comunităților privind tratamentul aplicat în Elveția cercetătorilor din UE în temeiul prezentului acord nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților contractante în temeiul prezentului acord și al ordinii juridice elvețiene.


Top