EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:007:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 7, 9 ianuarie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 7

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 66
9 ianuarie 2023


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2023/C 7/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2023/C 7/02

Cauza C-873/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Germania) – Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară – Mediu – Convenția de la Aarhus – Acces la justiție – Articolul 9 alineatul (3) – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 primul paragraf – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă – Asociație de protecție a mediului – Calitate procesuală activă a unei astfel de asociații în fața unei instanțe naționale pentru a contesta omologarea CE de tip acordată anumitor vehicule – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 – Articolul 5 alineatul (2) litera (a) – Autovehicule – Motor diesel – Emisii de poluanți – Supapă pentru recircularea gazelor de eșapament (supapă EGR) – Reducerea emisiilor de oxid de azot (NOx) limitată de o „fereastră termică” – Dispozitiv de manipulare – Autorizarea unui asemenea dispozitiv atunci când necesitatea se justifică pentru protecția motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru funcționarea în siguranță a vehiculului – Stadiul tehnicii]

2

2023/C 7/03

Cauzele conexate C-885/19 P și C-898/19 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2022 – Fiat Chrysler Finance Europe/Irlanda [Recurs – Ajutoare de stat – Ajutor pus în aplicare de Marele Ducat al Luxemburgului – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și ilegal și prin care se dispune recuperarea sa – Decizie fiscală anticipativă (tax ruling) – Avantaj – Caracter selectiv – Principiul concurenței depline – Cadru de referință – Dreptul național aplicabil – Impozitare numită „normală”]

3

2023/C 7/04

Cauza C-211/20 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 noiembrie 2022 – Comisia Europeană/Valencia Club de Fútbol, SAD, Regatul Spaniei [Recurs – Ajutoare de stat – Garanție de stat acordată de o entitate publică – Împrumuturi în favoarea a trei cluburi de fotbal ale comunității Valencia (Valencia CF, Hércules CF și Elche CF) – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă – Anularea deciziei în ceea ce privește Valencia CF – Noțiunea de „avantaj” – Aprecierea existenței unui avantaj – Comunicarea privind garanțiile – Interpretare – Obligație de diligență care incumbă Comisiei Europene – Sarcina probei – Denaturare]

4

2023/C 7/05

Cauzele conexate C-704/20 și C-39/21: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 noiembrie 2022 (cereri de decizie preliminară formulate de Raad van State, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats's-Hertogenbosch – Țările de Jos) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B (C-704/20), X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-39/21) [Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Luare în custodie publică a resortisanților țărilor terțe – Drept fundamental la libertate – Articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Condiții de legalitate a luării în custodie publică – Directiva 2008/115/CE – Articolul 15 – Directiva 2013/33/UE – Articolul 9 – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Articolul 28 – Controlul legalității luării în custodie publică și al menținerii unei măsuri de luare în custodie publică – Examinare din oficiu – Dreptul fundamental la o cale de atac jurisdicțională efectivă – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale]

4

2023/C 7/06

Cauza C-163/21: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona – Spania) – AD și alții/PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH [Trimitere preliminară – Concurență – Repararea prejudiciului cauzat printr-o practică interzisă la articolul 101 alineatul (1) TFUE – Acorduri coluzive privind stabilirea prețurilor și creșterea prețurilor brute ale camioanelor în Spațiul Economic European (SEE) – Directiva 2014/104/UE – Norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene – Articolul 22 alineatul (2) – Aplicabilitate ratione temporis – Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf – Noțiunea de probe relevante pe care le controlează pârâtul sau un terț – Articolul 5 alineatul (2) – Divulgarea anumitor elemente de probă sau a unor categorii relevante de probe pe baza unor elemente de fapt disponibile în mod rezonabil – Articolul 5 alineatul (3) – Examinare a proporționalității cererii de divulgare a probelor – Evaluare comparativă a intereselor legitime ale părților și ale terților – Întinderea obligațiilor rezultate din aceste dispoziții]

5

2023/C 7/07

Cauza C-203/21: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Okrazhen sad – Burgas – Bulgaria) – Procedură penală împotriva lui DELTA STROY 2003 (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2005/212/JAI – Aplicabilitate – Aplicarea unei sancțiuni financiare unei persoane juridice pentru neplata unor obligații fiscale – Noțiunea de „confiscare” – Articolele 48, 49 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Sancțiuni cu caracter penal – Principiile prezumției de nevinovăție, legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor – Dreptul la apărare – Aplicarea unei sancțiuni penale unei persoane juridice pentru o infracțiune săvârșită de reprezentantul acestei persoane juridice – Procedură penală paralelă neîncheiată împotriva acestui reprezentant – Proporționalitate)

6

2023/C 7/08

Cauza C-278/21: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S/Miljø- og Fødevareklagenævnet [Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Articolul 6 alineatul (3) – Evaluarea unui proiect care ar putea afecta un sit protejat – Obligația de evaluare – Continuarea activității economice a unei exploatații deja autorizate în stadiul de proiect, în condiții neschimbate, în cazul în care autorizația a fost acordată în urma unei evaluări incomplete]

7

2023/C 7/09

Cauza C-385/21: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – România) – Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenţei (Trimitere preliminară – Concurență – Înțelegeri – Articolul 101 TFUE – Sancțiune aplicată de autoritatea națională de concurență – Stabilirea cuantumului amenzii – Luare în considerare a cifrei de afaceri evidențiate în contul de profit și pierderi – Cerere prin care se solicită autorității naționale de concurență să țină seama de o cifră de afaceri diferită – Refuz opus de autoritatea de concurență – Situația economică reală a întreprinderii în cauză – Principiul proporționalității)

8

2023/C 7/10

Cauza C-414/21: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie – Belgia) – VP CAPITAL NV/Belgische Staat (Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire – Articolele 49 și 54 din TFUE – Transferul sediului social al unei societăți într-un alt stat membru decât cel în care a fost constituită – Preluare a reducerilor de valoare contabilizate anterior transferului – Scutire – Caracter comparabil al situațiilor)

8

2023/C 7/11

Cauza C-442/21 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 10 noiembrie 2022 – ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S/Comisia Europeană [Recurs – Ajutoare de stat – Sectorul poștal – Compensație pentru executarea serviciului universal – Calcul – Metodologia costului net evitat – Luarea în considerare a beneficiilor intangibile imputabile serviciului universal – Utilizarea fondurilor acordate cu titlu de compensație – Garanție care acoperă costurile de concediere a unei categorii de angajați în caz de faliment al furnizorului de servicii universale – Alocarea contabilă a costurilor comune activităților din sfera serviciului universal și activităților din afara acesteia – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă]

9

2023/C 7/12

Cauza C-486/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil – Slovenia) – SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o./Mestna občina Ljubljana [Trimitere preliminară – Sistem public de închiriere și de partajare de autovehicule electrice – Diferențierea noțiunilor de „concesiuni de servicii” și de „contracte de achiziții publice de produse” – Directiva 2014/23/UE – Articolul 5 punctul 1 litera (b) – Articolul 20 alineatul (4) – Noțiunea de „contracte mixte” – Articolul 8 – Stabilirea valorii unei concesiuni de servicii – Criterii – Articolul 27 – Articolul 38 – Directiva 2014/24/UE – Articolul 2 alineatul (1) punctele 5 și 8 – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 – Anexa XXI – Posibilitate de a impune o condiție privind înregistrarea unei activități profesionale determinate în temeiul dreptului național – Imposibilitate de a impune această condiție tuturor membrilor unei asocieri temporare de întreprinderi – Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 – Articolul 1 alineatul (1) – Obligația de a se referi exclusiv la „Vocabularul comun privind achizițiile publice” în documentele concesiunii – Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 – Articolul 1 alineatul (2) – Imposibilitate de a se referi la nomenclatorul „NACE Rev. 2” în documentele concesiunii]

10

2023/C 7/13

Cauza C-494/21: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – Eircom Limited/Commission for Communications Regulation [Trimitere preliminară – Rețele și servicii de comunicații electronice – Serviciul universal și drepturile utilizatorilor – Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) – Articolul 12 – Calculul costului și finanțarea obligațiilor de serviciu universal – Furnizor unic de servicii universale și furnizori multipli de servicii de telecomunicații care operează pe piață – Stabilirea existenței unei îndatoriri nejustificate]

11

2023/C 7/14

Cauza C-631/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 10 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof 's-Hertogenbosch – Țările de Jos) – Taxi Horn Tours BV/gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF [Trimitere preliminară – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii – Directiva 2014/24/UE – Atribuirea contractelor – Articolul 2 alineatul (1) punctul 10 – Noțiunea de „operator economic” – Includerea unei societăți în nume colectiv fără personalitate juridică – Articolul 19 alineatul (2) și articolul 63 – Întreprindere comună sau utilizarea capacităților altor entități ale persoanelor asociate – Articolul 59 alineatul (1) – Obligația de a furniza unul sau mai multe documente europene de achiziție unice (DEAU) – Finalitatea DEAU]

12

2023/C 7/15

Cauza C-702/21 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 10 noiembrie 2022 – Laboratoire Pareva/Biotech3D Ltd & Co. KG, Comisia Europeană, Republica Franceză, Agenția Europeană pentru Produse Chimice [Recurs – Produse biocide – Regulamentul(UE) nr. 528/2012 – Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 – Substanța activă PHMB (1415; 4.7) – Refuz al aprobării ca substanță activă existentă destinată a fi utilizată în produse biocide de tip 1, 5 și 6 – Aprobare ca substanță activă existentă destinată a fi utilizată în produse biocide de tip 2 și 4 – Efect teratogen – Evaluarea riscurilor privind sănătatea umană]

13

2023/C 7/16

Cauza C-243/22: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 9 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di pace di Lecce – Italia) – Procedură penală privind pe AB (Trimitere preliminară – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Domeniu de aplicare – Articolul 49 – Principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor – Excluderea caracterului pedepsibil al infracțiunii ca urmare a gravității deosebit de reduse a acesteia – Jurisprudență națională care interzice aplicarea unei reglementări naționale procedurilor în fața judecătorului de pace – Lipsa unei legături cu dreptul Uniunii – Necompetență vădită a Curții)

14

2023/C 7/17

Cauza C-606/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 20 septembrie 2022 – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy/B. sp.j.

14

2023/C 7/18

Cauza C-621/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 29 septembrie 2022 – Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond/Autoriteit Persoonsgegevens

15

2023/C 7/19

Cauza C-647/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) la 14 octombrie 2022 – Globex International OÜ/Duclos Legnostrutture S.r.l. și RD

15

2023/C 7/20

Cauza C-655/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 19 octombrie 2022 – I (*1)  GmbH & Co. KG/Hauptzollamt HZA (*1) 

16

2023/C 7/21

Cauza C-656/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 19 octombrie 2022 – Askos Properties EOOD/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

17

2023/C 7/22

Cauza C-675/22: Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2022 – Republica Polonă/Consiliul Uniunii Europene

18

2023/C 7/23

Cauza C-688/22 P: Recurs introdus la 8 noiembrie 2022 de Methanol Holdings (Trinidad) Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 14 septembrie 2022 în cauza T-744/19, Methanol Holdings (Trinidad)/Comisia

19

 

Tribunalul

2023/C 7/24

Cauza T-270/20: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – JS/SRB („Funcție publică – Agenți temporari – Raport de evaluare – Exercițiul de evaluare 2018 – Eroare vădită de apreciere – Principiul imparțialității – Dreptul la apărare – Articolul 26 din statut – Obligația de solicitudine – Răspundere”)

20

2023/C 7/25

Cauza T-271/20: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – JS/SRB („Funcție publică – Agenți temporari – Termen de depunere a unei reclamații – Admisibilitate – Hărțuire morală – Articolul 12a din statut – Cerere de asistență – Articolul 24 din statut – Respingerea cererii – Lipsa unui început de probă – Obligația de solicitudine – Răspundere”)

20

2023/C 7/26

Cauza T-298/20: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – KD/EUIPO („Funcție publică – Agenți temporari – Exercițiul de evaluare 2019 – Raport de evaluare – Procedura precontencioasă – Admisibilitate – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Obligația de solicitudine – Răspundere – Prejudiciu moral”)

21

2023/C 7/27

Cauza T-475/20: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – LE/Comisia [„Acord de grant încheiat în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) – Note de debit emise de Comisie pentru recuperarea unor granturi acordate pe cale contractuală – Decizie care constituie titlu executoriu – Articolul 299 TFUE”]

22

2023/C 7/28

Cauza T-582/20: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – Ighoga Region 10 și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Construcția unui hotel și a unui centru de conferințe la Ingolstadt – Decizie prin care se constată inexistența unui ajutor de stat – Drepturi procedurale ale părților interesate – Neinițierea procedurii oficiale de investigare – Lipsa unor dificultăți serioase”)

22

2023/C 7/29

Cauza T-624/20: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – MV/Comisia [„Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunțul de concurs general EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Decizie a comisiei de examinare de neadmitere a reclamantului în etapa următoare a concursului – Condiții de admitere la concurs – Experiență profesională insuficientă – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere – Regim lingvistic – Egalitate de tratament”]

23

2023/C 7/30

Cauza T-714/20: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – Ovsyannikov/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei – Înghețarea fondurilor – Restricții în materie de admitere pe teritoriul statelor membre – Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Menținerea numelui reclamantului pe listă – Eroare de apreciere”)

24

2023/C 7/31

Cauza T-231/21: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – Praesidiad/EUIPO – Zaun (Stâlp) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un stâlp – Cauză de nulitate – Nerespectarea condițiilor de protecție – Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Caracteristicile aspectului unui produs care sunt impuse exclusiv de funcția tehnică a acestuia – Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002”]

25

2023/C 7/32

Cauza T-273/21: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – The Bazooka Companies/EUIPO – Bilkiewicz (Forma unui biberon) [„Marca Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marcă a Uniunii Europene tridimensională – Forma unui biberon – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Natura utilizării mărcii – Formă care diferă prin elemente care nu aduc atingere caracterului distinctiv – Obligația de motivare”]

26

2023/C 7/33

Cauza T-275/21: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Reprezentarea unui motiv de damier II) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marcă figurativă ce reprezintă un motiv de damier – Cauză de nulitate absolută – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 7 alineatul (3) și articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Apreciere globală a probelor privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizare – Domeniul de aplicare geografic al probelor privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizare – Probe privind utilizarea unei mărci pe Internet – Probe privind proceduri de constatare a încălcării drepturilor”]

27

2023/C 7/34

Cauza T-323/21: Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2022 – Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Reprezentarea unor caractere chinezești) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marcă a Uniunii Europene figurativă care reprezintă caracterele chinezești – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 – Alterarea caracterului distinctiv”]

27

2023/C 7/35

Cauza T-601/21: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2022 – Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale WELLMONDE – Marca națională verbală anterioară WELL AND WELL – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Lipsa de similitudine a semnelor – articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

28

2023/C 7/36

Cauza T-604/21: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2022 – WP și alții/Comisia („Funcție publică – Agenți contractuali – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Transfer în sistemul Uniunii – Spor de ani de plată a contribuțiilor – Cerere de restituire a cuantumului drepturilor de pensie naționale transferate – Respingerea cererii – Regula «minimului de subzistență» – Îmbogățire fără justă cauză – Egalitate de tratament”)

29

2023/C 7/37

Cauza T-621/21: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – Lemken/EUIPO (Nuanță de albastrul cerului) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene constând într-o nuanță de albastrul cerului – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001”]

29

2023/C 7/38

Cauza T-668/21: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – Siremar/Comisia („Ajutoare de stat – Transport maritim – Ajutor pentru salvare – Decizie prin care ajutorul este declarat ilegal – Decizie prin care ajutorul este declarat în parte compatibil și în parte incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Serviciu de interes economic general – Obligația de prezentare a unui plan de restructurare sau de lichidare – Termen de șase luni – Prelungire – Scutire fiscală – Avantaj – Afectare a schimburilor comerciale dintre statele membre – Atingere adusă concurenței – Durată a procedurii – Încredere juridică – Securitate juridică – Principiul bunei administrări”)

30

2023/C 7/39

Cauza T-776/21: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2022 – Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GAME TOURNAMENTS – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul 1 litera (c) din Regulamentul 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001 – Obligația de motivare – Articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 – Dreptul de a fi ascultat – Egalitate de tratament – Principiul bunei administrări”]

31

2023/C 7/40

Cauza T-13/22: Hotărârea Tribunalului din 9 noiembrie 2022 – Loutsou/EUIPO (POLIS LOUTRON) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative POLIS LOUTRON – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001”]

31

2023/C 7/41

Cauza T-329/22: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2022 – Canalones Castilla/EUIPO – Canalones Novokanal (Tuburi pentru deversarea apei; jgheaburi)

32

2023/C 7/42

Cauza T-614/22: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2022 – MBDA France/Comisia

33

2023/C 7/43

Cauza T-617/22: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2022 – Safran Aircraft Engines/Comisia

34

2023/C 7/44

Cauza T-633/22: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2022 – LD/EUIPO

36

2023/C 7/45

Cauza T-661/22: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2022 – Claro/EUIPO – Claranet Europe (Claro)

37

2023/C 7/46

Cauza T-662/22: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2022 – Tavitova/EUIPO – Uccoar (AURUS)

38

2023/C 7/47

Cauza T-663/22: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2022 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)

39

2023/C 7/48

Cauza T-664/22: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2022 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)

40

2023/C 7/49

Cauza T-670/22: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2022 – Calrose Rice/EUIPO – Ricegrowers (Reprezentarea unui soare cu caractere arabe)

40

2023/C 7/50

Cauza T-672/22: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2022 – López Ibor Aliño/EUIPO – Dimensión Estratégica Quality Research (LOPEZ-IBOR ABOGADOS)

41

2023/C 7/51

Cauza T-673/22: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2022 – Dr. Neumann & Kindler/EUIPO – Laboratory Corporation of America Holdings (LABCORP)

42

2023/C 7/52

Cauza T-674/22: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2022 – Dr. Neumann & Kindler/EUIPO – Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)

43

2023/C 7/53

Cauza T-676/22: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2022 – Giuffrida/Parchetul European

43

2023/C 7/54

Cauza T-682/22: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2022 – Meta Platforms Ireland/CEPD

45

2023/C 7/55

Cauza T-694/22: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2022 – CMT/EUIPO – Camomilla (CAMOMILLA italia)

45


(*1)Informații șterse sau înlocuite în contextul cadrului legal de protecție a datelor cu caracter personal și/sau a confidențialității.

 


RO

 

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal și/sau de confidențialitate, anumite informații conținute în prezenta ediție nu mai pot fi puse la dispoziție; ca urmare, o nouă versiune autentică este publicată.

Top