EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 255, 29 iulie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 255

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
29 iulie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

CDJ

2019/C 255/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

CDJ

2019/C 255/02

Cauzele conexate C-391/16, C-77/17 și C-78/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — Republica Cehă, Belgia) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Politica privind azilul — Protecție internațională — Directiva 2011/95/UE — Statutul de refugiat — Articolul 14 alineatele (4)-(6) — Refuzul acordării sau revocarea statutului de refugiat în caz de amenințare pentru siguranța sau pentru societatea statului membru gazdă — Validitate — Articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 78 alineatul (1) TFUE — Articolul 6 alineatul (3) TUE — Convenția de la Geneva)

2

2019/C 255/03

Cauza C-235/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 mai 2019 — Comisia Europeană/Ungaria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 63 TFUE — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Drept de proprietate — Reglementare națională care desființează ex lege și fără despăgubire drepturile de uzufruct asupra unor terenuri agricole și forestiere dobândite anterior de persoane juridice sau de persoane fizice care nu pot dovedi o legătură de rudenie apropiată cu proprietarul)

3

2019/C 255/04

Cauza C-341/17 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 mai 2019 — Republica Elenă/Comisia Europeană (Recurs — Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), secțiunea „Garantare”, Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) — Cheltuieli excluse de la finanțarea Uniunii Europene — Cheltuieli efectuate de Republica Elenă — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Regulamentul (CE) nr. 796/2004 — Schemă de ajutoare pe suprafață — Noțiunea de „pășuni permanente” — Corecții financiare forfetare — Deducerea corecției anterioare)

3

2019/C 255/05

Cauza C-509/17: Hotărârea Curții (Camera treia) din 16 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Antwerpen — Belgia) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Trimitere preliminară — Transferuri de întreprinderi — Directiva 2001/23/CE — Articolele 3-5 — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Excepții — Procedură de insolvență — Procedură de reorganizare judiciară prin transfer sub autoritatea instanței — Salvarea totală sau parțială a întreprinderii — Legislație națională care autorizează cesionarul, după transfer, să preia lucrătorii aleși de acesta)

4

2019/C 255/06

Cauza C-653/17 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 mai 2019 — VM Vermögens-Management GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Regulamentul (UE) 2015/2424 — Procedură de declarare a nulității — Marca verbală Vermögensmanufaktur — Declarare a nulității — Dreptul la un proces echitabil — Examinare din oficiu a faptelor — Retroactivitate — Competența Tribunalului — Motivarea hotărârilor)

5

2019/C 255/07

Cauza C-677/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep — Țările de Jos) — Domul Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Trimitere preliminară — Acordul de asociere CEE Turcia — Protocol adițional — Articolul 59 — Decizia nr. 3/80 — Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Eliminarea clauzelor de reședință — Articolul 6 — Prestație de invaliditate — Retragere — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Prestații speciale în numerar de tip necontributiv — Condiția privind reședința — Directiva 2003/109/CE — Statutul de rezident pe termen lung)

6

2019/C 255/08

Cauza C-689/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I — Gemania) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia”/Land Niedersachsen (Trimitere preliminară — Mediu — Transfer de deșeuri — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare și de acord scrise prealabile — Transferuri în interiorul Uniunii Europene — Articolul 1 alineatul (3) litera (b) — Excludere din domeniul de aplicare — Deșeuri produse la bordul unor nave — Deșeuri produse la bordul unei nave ca urmare a unei avarii)

6

2019/C 255/09

Cauza C-706/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — AB „Achema”, AB „Orlen Lietuva”, AB „Lifosa”/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) („Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Noțiunea de „ajutoare acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat” — Măsuri pentru compensarea prestatorilor de servicii de interes public din sectorul energiei electrice — Noțiunile „ajutoare care afectează schimburile comerciale dintre statele membre” și „care denaturează sau amenință să denatureze concurența” — Noțiunea de „avantaj selectiv” — Serviciu de interes economic general — Compensarea costurilor inerente executării unor obligații de serviciu public)

7

2019/C 255/10

Cauza C-52/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Norderstedt — Germania) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Directiva 1999/44/CE — Neconformitatea bunului livrat — Articolul 3 — Dreptul consumatorului la repunerea în conformitate a bunului, gratuit, într-un termen rezonabil și fără niciun inconvenient semnificativ — Stabilirea locului în care consumatorul are obligația de a pune un bun cumpărat la distanță la dispoziția vânzătorului pentru repunerea sa în conformitate — Noțiunea de repunere în conformitate, „gratuit”, a bunului — Dreptul consumatorului la rezoluțiunea contractului)

8

2019/C 255/11

Cauza C-55/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Nacional — Spania) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Trimitere preliminară — Politica socială — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Organizarea timpului de lucru — Articolul 31 alineatul (2) de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Directiva 2003/88/CE — Articolele 3 și 5 — Repaus zilnic și săptămânal — Articolul 6 — Timp de lucru maxim săptămânal — Directiva 89/391/CEE — Securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă — Obligația de a institui un sistem care să permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător)

9

2019/C 255/12

Cauza C-132/18 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 mai 2019 — Comisia Europeană/Sabine Tuerck (Recurs — Funcție publică — Pensii — Transferul drepturilor de pensie dobândit într-un sistem de pensii național către sistemul de pensii al Uniunii Europene — Deducerea aprecierii care a intervenit între data la care a fost depusă cererea de transfer și data realizării efective a transferului)

10

2019/C 255/13

Cauza C-138/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 16 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Skatteministeriet/Estron A/S (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Conectori pentru aparate auditive — Părți și accesorii — Nomenclatura combinată — Subpozițiile 85444290, 90214000 și 90219010)

11

2019/C 255/14

Cauza C-170/18 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 mai 2019 — CJ/Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) („Recurs — Funcție publică — Agent contractual — Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor — Contract pe perioadă determinată — Reziliere a contractului — Executarea unei hotărâri a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene — Autoritate de lucru judecat printr-o hotărâre de anulare — limite”)

11

2019/C 255/15

Cauza C-204/18 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 16 mai 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Comisia Europeană (Recurs — Mediu — Prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive — Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 — Adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune — Includerea speciei Procambarus clarkii)

12

2019/C 255/16

Cauza C-226/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Trimitere preliminară — Uniunea vamală — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Articolul 212a — Proceduri de import — Datorie vamală — Scutire — Dumping — Subvenții — Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză — Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și (UE) nr. 1239/2013 de instituire a unei taxe antidumping și a unui taxe compensatorii — Scutiri)

13

2019/C 255/17

Cauza C-235/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 135 alineatul (1) litera (b) — Livrare de bunuri — Scutiri pentru alte activități — Acordare și negociere de credite — Carduri de carburant)

14

2019/C 255/18

Cauza C-306/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — Republica Cehă) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Piese din oțel sudate — Radiatoare pentru încălzirea centrală, cu încălzire neelectrică — Pozițiile 7307 și 7322 — Noțiunile de „părți” de radiatoare și „accesorii de țevărie” — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/23 — Validitate)

14

2019/C 255/19

Cauza C-795/18 P: Recurs introdus la 18 decembrie 2018 de FCA US LLC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 18 octombrie 2018 în cauza T-109/17, FCA US/EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Cauza C-805/18 P: Recurs introdus la 18 decembrie 2018 de Saga Furs Oyj împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a treia) din 12 octombrie 2018 în cauza T-313/18, Saga Furs/EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Cauza C-816/18 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2018 de OY împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 octombrie 2018 în cauza T-605/16, OY/Comisia

16

2019/C 255/22

Cauza C-820/18 P: Recurs introdus la 27 decembrie 2018 de Linak A/S împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 18 octombrie 2018 în cauza T-368/17, Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Cauza C-821/18 P: Recurs introdus la 27 decembrie 2018 de Linak A/S împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 18 octombrie 2018 în cauza T-367/17, Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Cauza C-822/18 P: Recurs introdus la 27 decembrie 2018 de Aldo Supermarkets împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 25 octombrie 2019 în cauza T-359/17, Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Cauza C-310/19 P: Recurs introdus la 15 aprilie 2019 de Boudewijn Schokker împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 8 februarie 2019 în cauza T-817/17, Schokker/AESA

17

2019/C 255/26

Cauza C-324/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 19 aprilie 2019 — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Cauza C-331/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 23 aprilie 2019 — Staatssecretaris van Financiën/X

19

2019/C 255/28

Cauza C-339/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 25 aprilie 2019 — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Cauza C-341/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 30 aprilie 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ

20

2019/C 255/30

Cauza C-345/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 16 aprilie 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Cauza C-353/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Köln (Germania) la 6 mai 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Cauza C-366/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 8 mai 2019 — „BOSOLAR” EOOD/„CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD

23

2019/C 255/33

Cauza C-385/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de International Protection Appeals Tribunal (Irlanda) la 16 mai 2019 — R.A.T. și D.S./Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Cauza C-400/19: Acțiune introdusă la 23 mai 2019 — Comisia Europeană/Ungaria

25

2019/C 255/35

Cauza C-402/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Liège (Belgia) la 24 mai 2019 — LM/Centre public d'action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Cauza C-410/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 27 mai 2019 — The Software Incubator Ltd v Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Cauza C-440/19 P: Recurs introdus la 6 iunie 2019 de Pometon SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 28 martie 2019 în cauza T-433/16, Pometon/Comisia

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Cauza T-433/15: Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2019 — Bank Saderat/Consiliul („Răspundere extracontractuală — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului — Înghețarea fondurilor — Restricție în materie de admitere pe teritoriile statelor membre — Repararea prejudiciului pretins suferit de reclamantă în urma includerii sau a menținerii numelui său pe lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive în cauză — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

30

2019/C 255/39

Cauza T-399/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Dalli/Comisia („Răspundere extracontractuală — Investigație a OLAF — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Prejudiciu moral — Legătură de cauzalitate”)

31

2019/C 255/40

Cauza T-539/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Al Thawra» nr. 16405 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Procedură de judecare în lipsă”)

31

2019/C 255/41

Cauza T-540/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Electricity Distribution Project» nr. 20948 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Procedură de judecare în lipsă”)

32

2019/C 255/42

Cauza T-541/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Electricity Transmission Project» nr. 20868 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Procedură de judecare în lipsă”)

33

2019/C 255/43

Cauza T-614/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Bonnafous/EACEA („Funcție publică — Agenți contractuali — Concediere la încheierea perioadei de probă — Condiții normale de probă — Hărțuire morală — Principiul bunei administrări — Obligația de solicitudine — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Eroare vădită de apreciere — Abuz de putere — Răspundere”)

34

2019/C 255/44

Cauza T-616/17 RENV: Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2019 — Sergio/Consiliul („Funcție publică — Funcționari — Încetarea funcțiilor — Cerere de pensionare — Modificarea dispozițiilor statutare ulterior cererii — Retragerea unei decizii anterioare — Răspundere”)

34

2019/C 255/45

Cauza T-43/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Autovehiculul VW Bus T 5) („Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând autovehiculul VW Bus T 5 — Desen sau model industrial comunitar anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Utilizator avizat — Impresie globală diferită — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”)

35

2019/C 255/46

Cauza T-191/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Autovehiculul VW Caddy Maxi) („Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat ce reprezintă autovehiculul VW Caddy Maxi — Desen sau model industrial comunitar anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Utilizator avizat — Impresie globală diferită — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Sarcina probei ce incumbă părții care solicită declararea nulității — Cerințe legate de reproducerea desenului sau modelului industrial anterior”)

36

2019/C 255/47

Cauza T-192/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Autovehiculul VW Caddy) („Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Desen sau model industrial comunitar înregistrat ce reprezintă autovehiculul VW Caddy — Desen sau model industrial comunitar anterior — Motiv de nulitate — Caracter individual — Utilizator avizat — Impresie globală diferită — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Sarcina probei ce incumbă părții care solicită declararea nulității — Cerințe legate de reproducerea desenului sau modelului industrial anterior”)

37

2019/C 255/48

Cauza T-209/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (autoturisme) („Desen sau model comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat reprezentând un autoturism — Desen sau model comunitar anterior — Motiv de declarare a nulității — Lipsa caracterului individual — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”)

37

2019/C 255/49

Cauza T-210/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (Autovehicule) („Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un autovehicul — Desen sau model industrial comunitar anterior — Cauză de nulitate — Lipsa caracterului individual — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”)

38

2019/C 255/50

Cauza T-220/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca figurativă Battistino — Marca Uniunii Europene verbală anterioară BATTISTA — Declararea nulității parțiale — Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

39

2019/C 255/51

Cauza T-221/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală BATTISTINO — Marca Uniunii Europene verbală anterioară BATTISTA — Declararea nulității — Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

40

2019/C 255/52

Cauza T-229/18: Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2019 — Biolatte/EUIPO (Biolatte) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Biolatte — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 255/53

Cauza T-272/18: Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2019 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MobiPACS — Motiv absolut de refuz — Slogan — Nivelul atenției publicului relevant — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 255/54

Cauza T-273/18: Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2019 — Bernaldo de Quirós/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Regim disciplinar — Acte contrare demnității funcției — Anchetă administrativă — Mandat încredințat — Principiul imparțialității — Principiul bunei administrări — Dreptul la apărare — Procedură disciplinară — Principiul egalității armelor — Sancțiunea disciplinară a mustrării — Proporționalitate — Prejudiciu moral”)

42

2019/C 255/55

Cauza T-538/18: Ordonanța Tribunalului din 11 iunie 2019 — Dickmanns/EUIPO („Funcție publică — Agenți temporari — Contract pe perioadă determinată însoțit de o clauză de reziliere — Clauză de încetare a contractului în ipoteza în care numele agentului nu este înscris în lista de rezervă a unui concurs — Act pur confirmativ — Termen de introducere a căii de atac — Inadmisibilitate”)

43

2019/C 255/56

Cauza T-702/18: Ordonanța Tribunalului din 12 iunie 2019 — Durand și alții/Parlamentul („Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și acțiune în anulare — Politica agricolă — Regulamentul (CE) nr. 1/2005 — Bunăstarea animalelor — Cerere a unor deputați din Parlamentul European de constituire a unei comisii de anchetă — Luare de poziție a Parlamentului — Act care nu este supus căilor de atac — Act informativ — Inadmisibilitate”)

43

2019/C 255/57

Cauza T-171/19: Ordonanța Tribunalului din 7 iunie 2019 — Hebberecht/SEAE („Funcție publică — Funcționari — Procedură disciplinară — Suspendare — Reținere din remunerație — Nerespectarea cerințelor de formă — Inadmisibilitate vădită”)

44

2019/C 255/58

Cauza T-319/19: Acțiune introdusă la 24 mai 2019 — Gollnisch/Parlamentul

45

2019/C 255/59

Cauza T-327/19: Acțiune introdusă la 30 mai 2019 — Mubarak/Consiliul

46

2019/C 255/60

Cauza T-334/19: Acțiune introdusă la 4 iunie 2019 — Google și Alphabet/Comisia

46

2019/C 255/61

Cauza T-336/19: Acțiune introdusă la 31 mai 2019 — BZ/Comisia

48

2019/C 255/62

Cauza T-341/19: Acțiune introdusă la 6 iunie 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Cauza T-342/19: Acțiune introdusă la 6 iunie 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Cauza T-349/19: Acțiune introdusă la 7 iunie 2019 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Cauza T-350/19: Acțiune introdusă la 11 iunie 2019 — Bontempi și alții/EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Cauza T-352/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Ambalaje pentru produse alimentare)

53

2019/C 255/67

Cauza T-353/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Ambalaje pentru produse alimentare)

54

2019/C 255/68

Cauza T-354/19: Acțiune introdusă la 11 iunie 2019 — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Cauza T-355/19: Acțiune introdusă la 13 iunie 2019 — CE/Comitetul Regiunilor

56


RO

 

Top