Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:166:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 166, 14 mai 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 166

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
14 mai 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 166/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 166/02

Cauza C-524/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Bergamo – Italia) – Procedură penală privind pe Luca Menci [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Neplata TVA-ului datorat — Sancțiuni — Legislație națională care prevede o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 50 — Principiul ne bis in idem — Natura penală a sancțiunii administrative — Existența aceleiași infracțiuni — Articolul 52 alineatul (1) — Restrângeri impuse principiului ne bis in idem — Condiții]

2

2018/C 166/03

Cauzele conexate C-688/15 și C-109/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 martie 2018 (cereri de decizie preliminară formulate de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – proceduri inițiate de Agnieška Anisimovienė și alții (C-688/15)/„Indėlių ir investicijų draudimas” VĮ (C-109/16) [Trimitere preliminară — Sisteme de garantare a depozitelor și de compensare a investitorilor — Directiva 94/19/CE — Articolul 1 punctul 1 — Depozite — Situații temporare care derivă din operațiuni bancare normale — Directiva 97/9/CE — Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf — Fonduri datorate unui investitor sau care îi aparțin acestuia și care sunt deținute în numele său de o instituție de investiții în legătură cu activitatea de investiții — Instituție de credit emitentă de valori mobiliare — Fonduri transferate de particulari acestei instituții în vederea subscrierii de valori mobiliare viitoare — Aplicarea Directivei 2004/39/CE — Falimentul instituției menționate înainte de emiterea valorilor mobiliare în discuție — Întreprindere publică responsabilă de sistemele de garantare a depozitelor și de compensare a investitorilor — Posibilitatea invocării Directivelor 94/19/CE și 97/9/CE împotriva acestei întreprinderi]

3

2018/C 166/04

Cauza C-187/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 martie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE — Contracte de achiziții publice de servicii — Imprimerie de stat — Producerea unor documente de identitate și a altor documente oficiale — Atribuirea contractelor unei întreprinderi de drept privat fără recurgerea prealabilă la o procedură de atribuire a unui contract — Măsuri speciale de siguranță — Protecția intereselor esențiale ale statelor membre)

4

2018/C 166/05

Cauza C-244/16 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 martie 2018 – Industrias Químicas del Vallés, SA/Comisia Europeană (Recurs — Produse fitosanitare — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408 — Introducerea pe piață a produselor fitosanitare și stabilirea unei liste a substanțelor susceptibile de înlocuire — Includerea substanței active metalaxil în această listă — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Act normativ care nu presupune măsuri de executare — Persoană vizată în mod individual)

5

2018/C 166/06

Cauza C-256/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf – Germania) – Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg (Trimitere preliminară — Admisibilitate — Antidumping — Validitatea unui regulament prin care se urmărește executarea unei hotărâri a Curții prin care regulamente anterioare au fost declarate lipsite de validitate — Obligație de executare — Temei juridic — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 14 — Stabilirea elementelor privind perceperea taxelor antidumping de către statele membre — Somație de suspendare a rambursării taxelor antidumping de către autoritățile vamale naționale — Reluarea procedurii care a precedat regulamentele declarate lipsite de validitate — Articolul 10 — Neretroactivitate — Codul vamal comunitar — Articolul 221 — Prescripție — Articolul 236 — Rambursarea taxelor nedatorate)

5

2018/C 166/07

Cauzele conexate C-327/16 și C-421/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 martie 2018 (cereri de decizie preliminară formulate de Conseil d'État – Franța) – Marc Jacob/Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics/Marc Lassus (C-421/16) (Trimitere preliminară — Impozitare directă — Libertatea de stabilire — Fuziuni, scindări, cesionări de active și schimburi de acțiuni între societăți din state diferite — Directiva 90/434/CEE — Articolul 8 — Operațiune de schimb de titluri — Plusvalori aferente acestei operațiuni — Amânarea impozitării — Pierderi la momentul cesiunii ulterioare a titlurilor primite — Competență de impozitare a statului de reședință — Diferență de tratament — Justificare — Menținerea repartizării competenței fiscale între statele membre)

6

2018/C 166/08

Cauza C-355/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de franceza – Franța) – Christian Picart/Ministre des Finances et des Comptes publics (Trimitere preliminară — Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor — Fiscalitate directă — Transferul locului de reședință dintr un stat membru în Elveția — Impozitarea, cu ocazia unui astfel de transfer, a plusvalorilor latente aferente participațiilor semnificative deținute în capitalul social al unor societăți stabilite în statul membru de origine — Domeniul de aplicare al acordului)

7

2018/C 166/09

Cauza C-384/16 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 martie 2018 – European Union Copper Task Force/Comisia Europeană (Recurs — Produse fitosanitare — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408 — Introducerea pe piață a produselor fitosanitare și stabilirea unei liste a substanțelor susceptibile de înlocuire — Includerea substanței active compuși de cupru în această listă — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Act normativ care nu presupune măsuri de executare — Persoană vizată în mod individual)

8

2018/C 166/10

Cauza C-431/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 15 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Spania) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués (Trimitere preliminară — Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolele 12 și 46a-46c — Prestații de aceeași natură — Noțiune — Regulă pentru prevenirea cumulului — Noțiune — Condiții — Normă națională care prevede un supliment la o pensie pentru incapacitate permanentă totală pentru lucrătorii cu vârsta de cel puțin 55 de ani — Suspendarea suplimentului în cazul angajării sau al încasării unei pensii pentru limită de vârstă)

8

2018/C 166/11

Cauza C-470/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) – Irlanda) – North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General (Trimitere preliminară — Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului — Directiva 2011/92/UE — Dreptul la o cale de atac al membrilor publicului interesat — Cale de atac prematură — Noțiunile de cost care să nu fie prohibitiv și de decizii, acțiuni sau omisiuni care intră sub incidența dispozițiilor directivei privind participarea publicului — Aplicabilitatea Convenției de la Aarhus)

9

2018/C 166/12

Cauza C-482/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Innsbruck – Austria) – Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG (Trimitere preliminară — Politica socială — Articolul 45 TFUE — Principiul nediscriminării în funcție de vârstă — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 21 alineatul (1) — Directiva 2000/78/CE — Articolele 2, 6 și 16 — Data de referință pentru promovare — Reglementare discriminatorie a unui stat membru care exclude luarea în calcul a perioadelor de activitate realizate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani în scopul stabilirii remunerației — Eliminarea dispozițiilor care contravin principiului egalității de tratament)

10

2018/C 166/13

Cauza C-533/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolele 167-171 — Dreptul de deducere a TVA-ului — Dreptul de rambursare a TVA-ului către persoanele impozabile care nu sunt stabilite în statul membru de rambursare — Articolul 178 litera (a) — Modalități de exercitare a dreptului de deducere a TVA-ului — Directiva 2008/9/CE — Modalități de rambursare a TVA-ului — Termen de decădere — Principiul neutralității fiscale — TVA plătit și facturat după mai mulți ani de la livrarea bunurilor în cauză — Refuzul de a acorda beneficiul dreptului de rambursare ca urmare a expirării termenului de decădere care ar fi început să curgă de la data livrării bunurilor]

11

2018/C 166/14

Cauza C-537/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Garlsson Real Estate SA, în curs de lichidare, Stefano Ricucci, Magiste International SA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Trimitere preliminară — Directiva 2003/6/CE — Manipulări ale pieței — Sancțiuni — Legislație națională care prevede o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 50 — Principiul ne bis in idem — Natura penală a sancțiunii administrative — Existența aceleiași infracțiuni — Articolul 52 alineatul (1) — Restrângeri impuse principiului ne bis in idem — Condiții]

12

2018/C 166/15

Cauza C-551/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Centrale Raad van Beroep – Țările de Jos) – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Trimitere preliminară — Securitate socială — Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană — Coordonarea sistemelor de securitate socială — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolele 7, 63 și 64 — Ajutoare de șomaj — Șomer care se deplasează în alt stat membru — Menținerea dreptului la prestații — Durată]

12

2018/C 166/16

Cauza C-557/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – Procedură inițiată de Astellas Pharma GmbH (Trimitere preliminară — Directiva 2001/83/CE — Medicamente de uz uman — Articolele 28 și 29 — Procedură descentralizată de autorizare de introducere pe piață a unui medicament — Articolul 10 — Medicament generic — Perioadă de protecție a datelor medicamentului de referință — Prerogativa autorităților competente ale statelor membre în cauză de a determina punctul de plecare al perioadei de protecție — Competența instanțelor statelor membre în cauză de a controla determinarea punctului de plecare al perioadei de protecție — Protecție jurisdicțională efectivă — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47)

13

2018/C 166/17

Cauza C-568/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Nürtingen – Germania) – Procedură penală privind pe Faiz Rasool [Trimitere preliminară — Servicii de plată — Directiva 2007/64/CE — Articolul 3 literele (e) și (o) — Articolul 4 punctul 3 — Anexă — Punctul 2 — Domeniu de aplicare — Exploatarea unor terminale multifuncționale care permit retragerea de numerar în săli de jocuri de noroc — Coerența practicii represive a autorităților naționale — Confiscarea sumelor obținute prin intermediul unei activități ilegale — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 17]

14

2018/C 166/18

Cauza C-575/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 martie 2018 – Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 49 TFUE — Libertatea de stabilire — Notari — Condiție privind cetățenia sau naționalitatea — Articolul 51 TFUE — Asociere la exercitarea autorității publice)

15

2018/C 166/19

Cauzele conexate C-596/16 și C-597/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 martie 2018 (cereri de decizie preliminară formulate de Corte suprema di cassazione – Italia) – Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca (C-597/16) [Trimitere preliminară — Directiva 2003/6/CE — Utilizări abuzive ale informațiilor confidențiale — Sancțiuni — Reglementare națională care prevede o sancțiune administrativă și o sancțiune penală pentru aceleași fapte — Autoritate de lucru judecat a unei hotărâri penale definitive asupra procedurii administrative — Hotărâre penală definitivă prin care se pronunță achitarea pentru utilizări abuzive ale informațiilor confidențiale — Efectivitatea sancțiunilor — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 50 — Principiul ne bis in idem — Natura penală a sancțiunii administrative — Existența aceleiași infracțiuni — Articolul 52 alineatul (1) — Restrângeri impuse principiului ne bis in idem — Condiții]

15

2018/C 166/20

Cauza C-104/17: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 15 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Piteşti – România) – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu („Trimitere preliminară — Directiva 94/62/CE — Ambalaje și deșeuri din ambalaje — Recuperarea și reciclarea deșeurilor — Contribuție la un fond național pentru mediu — Introducere pe piața națională a unor produse ambalate și a unor ambalaje, fără intervenție asupra acestora — Principiul denumit „poluatorul plătește” — Calitatea de poluator)

16

2018/C 166/21

Cauzele conexate C-133/17 și C-134/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 martie 2018 (cereri de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Cluj – România) – Dănuţ Podilă și alții/Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL, acționând în calitate de administrator judiciar al SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Trimitere preliminară — Directiva 89/391/CEE — Securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă — Încadrare ca loc de muncă care expune lucrătorii unor condiții speciale sau deosebite — Evaluare a riscurilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă — Obligații ale angajatorului)

17

2018/C 166/22

Cauza C-125/17: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Roma – Italia) – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) și articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Libera circulație a capitalurilor — Articolele 64 și 65 TFUE — Directiva 2011/16/UE — Cooperare administrativă în domeniul fiscal — Transfer de capitaluri către Statul Cetății Vaticanului — Obligația de declarare a transferului de fonduri în sau din străinătate — Abrogare)

17

2018/C 166/23

Cauza C-58/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Justice de Paix du canton de Visé (Belgia) la 30 ianuarie 2018 – Michel Schyns/Belfius Banque SA

18

2018/C 166/24

Cauza C-63/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 1 februarie 2018 – Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA

19

2018/C 166/25

Cauza C-101/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 12 februarie 2018 – Idi Srl/Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

19

2018/C 166/26

Cauza C-133/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif de Montreuil (Franța) la 20 februarie 2018 0 – Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2018/C 166/27

Cauza C-138/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 22 februarie 2018 – Skatteministeriet/Estron A/S

21

2018/C 166/28

Cauza C-147/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Almería (Spania) la 23 februarie 2018 – Banco Mare Nostrum S.A./Ignacio Jesús Berenguel Nieto și Carmen Sonia Salinas López

21

2018/C 166/29

Cauza C-154/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de The Labour Court, (Irlanda) la 27 februarie 2018 – Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

22

2018/C 166/30

Cauza C-159/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) la 27 februarie 2018 – André Moens/Ryanair Ltd

23

2018/C 166/31

Cauza C-169/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 2 martie 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

24

2018/C 166/32

Cauza C-174/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 5 martie 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

25

2018/C 166/33

Cauza C-190/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de justice de paix de Schaerbeek (Belgia) la 13 martie 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

25

 

Tribunalul

2018/C 166/34

Cauza T-80/16: Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 – Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA [„Medicamente de uz uman — Validarea unei cereri de desemnare ca produs medicamentos orfan — Folos semnificativ — Decizie a EMA prin care se refuză validarea cererii de desemnare ca produs medicamentos orfan — Articolul 3 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000”]

27

2018/C 166/35

Cauza T-581/16: Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 – Popotas/Ombudsmanul European [„Funcție publică — Funcționari — Cerere de exprimare a interesului — Secretar general al Biroului Ombudsmanului European — Avizul Comitetului consultativ — Neluare în considerare a acestui aviz — Nerespectarea procedurii de selecție — Erori vădite de apreciere — Egalitate de tratament — Principiul bunei administrări — Răspundere”]

27

2018/C 166/36

Cauza T-806/16: Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 – Agricola J.M./EUIPO – Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale CLOS DE LA TORRE — Marca Uniunii Europene verbală anterioară TORRES — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Risc de confuzie”]

28

2018/C 166/37

Cauza T-235/17: Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2018 – Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MOBILE LIVING MADE EASY — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001)”]

29

2018/C 166/38

Cauza T-229/16: Ordonanța Tribunalului din 19 martie 2018 – Pio De Bragança/EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene figurativă QUIS UT DEUS — Lipsa cererii de reînnoire a înregistrării mărcii — Radierea mărcii la expirarea înregistrării — Nepronunțare asupra fondului”)

29

2018/C 166/39

Cauza T-822/16: Ordonanța Tribunalului din 16 martie 2018 – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative _kix — Revocare a deciziei atacate — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului — Articolul 173 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură — Intervenția celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs — Memoriu în răspuns depus în afara termenului”]

30

2018/C 166/40

Cauza T-130/17: Ordonanța Tribunalului din 15 martie 2018 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisia [„Acțiune în anulare — Piața internă a gazului natural — Directiva 2009/73/CE — Decizia Comisiei privind modificarea condițiilor de derogare a modalităților de exploatare a gazoductului OPAL de la normele Uniunii referitoare la accesul terților și la reglementarea privind tarifele — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”]

31

2018/C 166/41

Cauza T-134/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 martie 2018 – Hércules Club de Fútbol/Comisia („Măsuri provizorii — Accesul la documente — Documente privind procedura administrativă prealabilă adoptării unei decizii a Comisiei referitoare la ajutorul de stat pus în aplicare de Spania în favoarea a trei cluburi de fotbal profesionist — Dreptul la apărare — Refuzul accesului — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa urgenței”)

32

2018/C 166/42

Cauza T-108/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Universität Koblenz-Landau/Comisia și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

32

2018/C 166/43

Cauza T-110/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Grange Backup Power/Comisia

33

2018/C 166/44

Cauza T-136/18: Acțiune introdusă la 1 martie 2018 – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)

34

2018/C 166/45

Cauza T-137/18: Acțiune introdusă la 2 martie 2018 – Chrome Hearts/EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Reprezentarea unei cruci)

35

2018/C 166/46

Cauza T-147/18: Acțiune introdusă la 1 martie 2018 – APG Intercon și alții/Consiliul și alții

36

2018/C 166/47

Cauza T-148/18: Acțiune introdusă la 2 martie 2018 – UE/Comisia

37

2018/C 166/48

Cauza T-179/18: Acțiune introdusă la 7 martie 2018 – Scordis, Papapetrou & Co și alții/Consiliul și alții

37

2018/C 166/49

Cauza T-183/18: Acțiune introdusă la 12 martie 2018 – VL și alții/Parlamentul

38

2018/C 166/50

Cauza T-187/18: Acțiune introdusă la 9 martie 2018 – VP/Cedefop

39

2018/C 166/51

Cauza T-188/18: Acțiune introdusă la 12 martie 2018 – Papaconstantinou și alții/Consiliul și alții

40

2018/C 166/52

Cauza T-189/18: Acțiune introdusă la 15 martie 2018 – Lipitalia 2000 și Assograssi/Comisia

40

2018/C 166/53

Cauza T-193/18: Acțiune introdusă la 19 martie 2018 – Andreas Stihl/EUIPO – Giro Travel (Combinația de culori gri și portocaliu)

42

2018/C 166/54

Cauza T-194/18: Acțiune introdusă la 16 martie 2018 – Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO – Wessanen Benelux (BonNatura)

42

2018/C 166/55

Cauza T-196/18: Acțiune introdusă la 20 martie 2018 – Vital Capital Investments și alții/Consiliul și alții

43

2018/C 166/56

Cauza T-201/18: Acțiune introdusă la 23 martie 2018 – Diusa Rendering și Assograssi/Comisia

44

2018/C 166/57

Cauza T-202/18: Acțiune introdusă la 23 martie 2018 – Bruel/Comisia

45

2018/C 166/58

Cauza T-209/18: Acțiune introdusă la 22 martie 2018 – Porsche/EUIPO – Autec (autoturisme)

46

2018/C 166/59

Cauza T-210/18: Acțiune introdusă la 22 martie 2018 – Porsche/EUIPO – Autec (autoturisme)

46

2018/C 166/60

Cauza T-213/18: Acțiune introdusă la 27 martie 2018 – Brita/EUIPO (Formă de robinet pentru pregătirea şi distribuirea de băuturi)

47

2018/C 166/61

Cauza T-222/18: Acțiune introdusă la 23 martie 2018 – Aliança – Vinhos de Portugal/EUIPO – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

48

2018/C 166/62

Cauza T-684/17: Ordonanța Tribunalului din 13 martie 2018 – Amorepacific/EUIPO – Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)

49


RO

 

Top