EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:293:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 293, 4 septembrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 293

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
4 septembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 293/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 293/02

Cauza C-60/15 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2017 – Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Comisia Europeană [Recurs — Dreptul de acces la documente deținute de instituțiile Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Excepții de la dreptul de acces — Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf — Protecția procesului decizional al acestor instituții — Mediu — Convenția de la Aarhus — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Articolul 6 alineatul (1) — Interes public pentru divulgarea unor informații privind mediul — Informații transmise de autoritățile germane Comisiei Europene, care privesc instalații situate pe teritoriul german care intră sub incidența legislației Uniunii referitoare la sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Refuz parțial al accesului]

2

2017/C 293/03

Cauza C-633/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Regatul Unit) – London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Scutiri pentru prestările de servicii strâns legate de sport — Articolul 133 — Excluderea scutirii în cazul unui risc de denaturări ale concurenței în dezavantajul întreprinderilor comerciale supuse TVA-ului — Prestări de servicii efectuate de organisme de drept public fără scop lucrativ]

3

2017/C 293/04

Cauza C-651/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 iulie 2017 – Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) și alții/Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Assogalvanica și alții [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) — Articolul 58 alineatul (2) — Autorizare — Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită — Exceptare — Regulament care modifică anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 — Includerea trioxidului de crom în lista substanțelor supuse autorizării]

3

2017/C 293/05

Cauza C-701/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italia) – Malpensa Logistica Europa SpA/SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Transporturi — Noțiunea „exploatarea unei regiuni geografice în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni a aeroporturilor sau a altor terminale de transport” — Directivele 2004/17/CE și 96/67/CE — Reglementare națională care nu prevede nicio procedură prealabilă de cerere de ofertă pentru atribuirea spațiilor aeroportuare)

4

2017/C 293/06

Cauza C-76/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie [Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Articolul 47 alineatele (1), (4) și (5) — Capacitate economică și financiară a ofertantului — Directivele 89/665/CEE și 2007/66/CE — Cale de atac jurisdicțională împotriva unei decizii de excludere a unui ofertant de la o procedură de cerere de ofertă — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la o cale de atac efectivă]

5

2017/C 293/07

Cauza C-89/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa [„Trimitere preliminară — Aplicarea regimurilor de securitate socială — Lucrători migranți — Persoană care desfășoară o activitate salariată și o activitate independentă în două state membre diferite — Stabilirea legislației aplicabile — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 13 alineatul (3) — Regulamentul (CE) nr. 987/2009 — Articolul 14 alineatul (5b) — Articolul 16 — Efectele deciziilor Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială — Inadmisibilitate”]

6

2017/C 293/08

Cauza C-129/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Trimitere preliminară — Mediu — Articolele 191 și 193 TFUE — Directiva 2004/35/CE — Aplicabilitate ratione materiae — Poluarea aerului prin incinerare ilegală de deșeuri — Principiul poluatorul plătește — Reglementare națională care stabilește o răspundere solidară între proprietarul terenului pe care s-a generat poluarea și poluator)

6

2017/C 293/09

Cauza C-133/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Mons – Belgia) – Christian Ferenschild/JPC Motor SA [Trimitere preliminară — Vânzare de bunuri de consum și garanțiile conexe — Directiva 1999/44/CE — Articolul 5 alineatul (1) — Perioadă de răspundere a vânzătorului — Termen de prescripție — Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf — Bunuri de ocazie — Limitare convențională a răspunderii vânzătorului]

7

2017/C 293/10

Cauza C-151/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituania) – „Vakarų Baltijos laivų statykla” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Trimitere preliminară — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Articolul 14 alineatul (1) litera (c) — Scutirea produselor energetice utilizate drept combustibil pentru navigația pe apele Uniunii Europene și pentru producerea de electricitate la bordul ambarcațiunilor — Combustibil utilizat de o navă pentru a naviga din locul în care a fost construită până într-un port din alt stat membru pentru a prelua de acolo prima sa încărcătură comercială]

8

2017/C 293/11

Cauza C-193/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spania) – E/Subdelegación del Gobierno en Álava [Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii — Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre — Directiva 2004/38/CE — Articolul 27 alineatul (2) al doilea paragraf — Restrângere a dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică — Expulzare de pe teritoriu din motive de ordine publică sau siguranță publică — Conduită care constituie o amenințare reală, prezentă și suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societății — Amenințare reală și prezentă — Noțiune — Cetățean al Uniunii care are reședința în statul membru gazdă în care execută o pedeapsă cu închisoarea pronunțată pentru sancționarea unor infracțiuni repetate de abuz sexual asupra minorilor]

9

2017/C 293/12

Cauza C-354/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeitsgericht Verden – Germania) – Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Articolele 1, 2 și 6 — Egalitate de tratament — Interdicția oricărei discriminări pe motive de sex — Pensie ocupațională — Directiva 97/81/CE — Acordul-cadru privind munca pe fracțiune de normă — Clauza 4 punctele 1 și 2 — Modalități de calcul al drepturilor de pensie dobândite — Reglementarea unui stat membru — Tratament diferit aplicat lucrătorilor pe fracțiune de normă)

9

2017/C 293/13

Cauza C-368/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Højesteret – Danemarca) – Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited [Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competență în materie de asigurări — Legislație națională care prevede, în anumite condiții, dreptul persoanei vătămate de a introduce o acțiune în justiție direct împotriva asigurătorului persoanei responsabile de producerea unui accident — Clauză atributivă de competență încheiată între asigurător și autorul prejudiciului]

10

2017/C 293/14

Cauza C-388/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 13 iulie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Hotărârea Curții de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Neexecutare — Articolul 260 alineatul (2) TFUE — Sancțiuni pecuniare — Sumă forfetară]

11

2017/C 293/15

Cauza C-433/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl [Trimitere preliminară — Competență judiciară în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Proprietate intelectuală — Desene sau modele industriale comunitare — Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Articolele 81 și 82 — Acțiune în constatarea inexistenței unei contrafaceri — Competența instanțelor din domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare din statul membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul]

11

2017/C 293/16

Cauza C-231/17 P: Recurs introdus la 3 mai 2017 de Vatseva împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 7 aprilie 2017 în cauza T-920/16, Vatseva/Curtea Europeană a Drepturilor Omului

12

2017/C 293/17

Cauza C-293/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 22 mai 2017 – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

12

2017/C 293/18

Cauza C-294/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 22 mai 2017 – Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

14

2017/C 293/19

Cauza C-326/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 31 mai 2017 – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) și alții, cealaltă parte din procedură: Z

16

2017/C 293/20

Cauza C-330/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 2 iunie 2017 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH

16

2017/C 293/21

Cauza C-367/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundespatentgericht (Germania) la 13 iunie 2017 – S/EA și alții

17

2017/C 293/22

Cauza C-369/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 16 iunie 2017 – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

19

2017/C 293/23

Cauza C-388/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 29 iunie 2017 – Konkurrensverket/SJ AB

19

2017/C 293/24

Cauza C-392/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Oradea (România) la data de 29 iunie 2017 – Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

20

2017/C 293/25

Cauza C-399/17: Acțiune introdusă la 3 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Cehă

20

2017/C 293/26

Cauza C-404/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Suedia) la 6 iulie 2017 – A/Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

21

2017/C 293/27

Cauza C-416/17: Acțiune introdusă la 10 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Franceză

22

2017/C 293/28

Cauza C-419/17 P: Recurs introdus la 11 iulie 2017 de Deza, a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 mai 2017 în cauza T-115/15, Deza, a.s./ECHA

23

2017/C 293/29

Cauza C-427/17: Acțiune introdusă la 14 iulie 2017 – Comisia Europeană/Irlanda

24

2017/C 293/30

Cauza C-428/17 P: Recurs introdus la 15 iulie 2017 de Meta Group Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 4 mai 2017 în cauza T-744/14, Meta Group/Comisia

25

2017/C 293/31

Cauza C-450/17 P: Recurs introdus la 26 iulie 2017 de Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 16 mai 2017 în cauza T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank/Banca Centrală Europeană

27

 

Tribunalul

2017/C 293/32

Cauza T-644/14: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – ADR Center/Comisia [„Sprijin financiar — Programul general «Drepturi fundamentale şi cetăţenie» pentru perioada 2007-2013 — Programul specific «Justiţie civilă» — Acțiune în anulare — Decizie care constituie titlu executoriu — Articolul 299 TFUE — Competența autorului actului — Principiul bunei administrări — Cerere prin care se urmărește dispunerea de către Comisie a plății sumei restante datorate în temeiul unor convenții de subvenționare — Recalificare parțială a acțiunii — Clauză compromisorie — Competența Tribunalului — Costuri eligibile”]

29

2017/C 293/33

Cauza T-143/15: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Spania/Comisia [„FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Spania — Ajutoare directe decuplate pentru anii de cerere 2008 și 2009 — Deficiențe în sistemul de control — Stabilirea eșantioanelor de control — Sarcina probei — Ajutoare pentru dezvoltarea rurală a comunității autonome Castilia şi León pentru anii de cerere 2009 și 2010 — Controale la fața locului — Controale cheie — Proporționalitate”]

29

2017/C 293/34

Cauza T-287/16: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Belgia/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Belgia — Restituire la export — Lipsa recuperării rezultată din neglijențe imputabile unei agenții a statului membru — Neepuizarea tuturor căilor de atac posibile — Proporționalitate”)

30

2017/C 293/35

Cauza T-309/16: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene figurativă Art’s Cafè — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

31

2017/C 293/36

Cauza T-780/16: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă mediaexpert — Marca națională verbală anterioară mediaexpert — Motiv relativ de refuz — Articolul 53 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Dovada existenței, a valabilității și a domeniului de protecție ale mărcii anterioare — Certificat de înregistrare a mărcii anterioare — Traducere — Normele 37-39 și norma 98 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Încredere legitimă”]

31

2017/C 293/37

Cauza T-812/14: Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2017 – BPC Lux 2 și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Ajutor al autorităților portugheze pentru rezoluția instituției financiare Banco Espírito Santo — Înființarea și capitalizarea unei bănci punte — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate”)

32

2017/C 293/38

Cauza T-423/16: Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2017 – De Masi/Comisia [„Acțiune în anulare — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente privind lucrările grupului Codul de conduită (fiscalitatea întreprinderilor) instituit de Consiliu — Răspuns la cererile inițiale după un acord echitabil — Lipsa unei decizii de confirmare — Inadmisibilitate”]

32

2017/C 293/39

Cauza T-716/16: Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2017 – Pfizer și Pfizer Santé familiale/Comisia („Acţiune în anulare — Uniune vamală — Tarif vamal comun — Nomenclatură tarifară şi statistică — Clasificare în nomenclatura combinată — Subpoziţii tarifare — Taxe vamale aplicabile mărfurilor clasificate în aceste subpoziţii tarifare — Act normativ care presupune măsuri de executare — Neafectare individuală — Inadmisibilitate”)

33

2017/C 293/40

Cauza T-849/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 21 iulie 2017 – PGNiG Supply & Trading/Comisia („Măsuri provizorii — Piața internă în sectorul gazelor naturale — Directiva 2009/73/CE — Cerere a Bundesnetzagentur care vizează modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii pentru exploatarea gazoductului OPAL — Decizie a Comisiei privind modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenţei”)

34

2017/C 293/41

Cauza T-883/16 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 21 iulie 2017 – Polonia/Comisia („Măsuri provizorii — Piața internă în sectorul gazelor naturale — Directiva 2009/73/CE — Cerere a Bundesnetzagentur care vizează modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii pentru exploatarea gazoductului OPAL — Decizie a Comisiei privind modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenţei”)

34

2017/C 293/42

Cauza T-130/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 21 iulie 2017 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisia („Măsuri provizorii — Piața internă în sectorul gazelor naturale — Directiva 2009/73/CE — Cerere a Bundesnetzagentur care vizează modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii pentru exploatarea gazoductului OPAL — Decizie a Comisiei privind modificarea condițiilor de derogare de la normele Uniunii — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenţei”)

35

2017/C 293/43

Cauza T-131/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 21 iulie 2017 – Argus Security Projects/SEAE („Procedură de măsuri provizorii — SEAE — Recuperare prin compensare — Cerere de măsuri provizorii — Prejudiciu financiar — Obligația de diligență — Lipsa urgenței”)

35

2017/C 293/44

Cauza T-244/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 iulie 2017 – António Conde & Companhia/Comisia („Măsuri provizorii — Navă de pescuit — Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest — Admisibilitate — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa interesului”)

36

2017/C 293/45

Cauza T-392/17: Acțiune introdusă la 14 iunie 2017 – TE/Comisia

36

2017/C 293/46

Cauza T-400/17: Acțiune introdusă la 27 iunie 2017 – Deza/Comisia

37

2017/C 293/47

Cauza T-421/17: Acțiune introdusă la 6 iulie 2017 – Leino-Sandberg/Parlamentul

38

2017/C 293/48

Cauza T-422/17: Acțiune introdusă la 10 iulie 2017 – UF/EPSO

38

2017/C 293/49

Cauza T-443/17: Acțiune introdusă la 14 iulie 2017 – António Conde & Companhia/Comisia

39

2017/C 293/50

Cauza T-86/15: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2017 – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Reprezentarea unui calandru poziționat în partea din față a unui autovehicul)

40

2017/C 293/51

Cauza T-88/15: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2017 – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Reprezentarea unui calandru poziționat în partea din față a unui autovehicul)

40

2017/C 293/52

Cauza T-38/17: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2017 – DQ și alții/Parlamentul

40

2017/C 293/53

Cauza T-203/17: Ordonanța Tribunalului din 20 iulie 2017 – GY/Comisia

41


RO

 

Top