Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 30, 30 ianuarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 30

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
30 ianuarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 30/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 30/02

Cauza C-673/13 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Recurs — Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Mediu — Convenția de la Aarhus — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Articolul 6 alineatul (1) — Riscul de a aduce atingere intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice — Noțiunea de informații care se referă la emisii în mediu — Documente privind procedura de autorizare a unei substanțe active conținute în produse fitosanitare — Substanța activă glifosat)

2

2017/C 30/03

Cauza C-442/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Țările de Jos) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Trimitere preliminară — Mediu — Convenția de la Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Articolul 4 alineatul (2) — Accesul publicului la informații — Noțiunea „date privind emisiile în mediu” — Directiva 91/414/CEE — Directiva 98/8/CE — Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 — Introducere pe piață a unor produse fitosanitare și biodestructive — Confidențialitate — Protecția intereselor industriale și comerciale)

3

2017/C 30/04

Cauza C-461/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2009/147/CE — Conservarea păsărilor sălbatice — Arii de protecție specială — Directiva 85/337/CEE — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale”)

4

2017/C 30/05

Cauza C-464/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Tributário de Lisboa – Portugalia) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Trimitere preliminară — Libera circulație a capitalurilor — Articolele 63-65 TFUE — Acordul de asociere CE Tunisia — Articolele 31, 34 și 89 — Acordul de asociere CE Liban — Articolele 31, 33 și 85 — Impozit pe profitul persoanelor juridice — Dividende încasate de la o societate stabilită în statul membru al societății beneficiare — Dividende încasate de la o societate stabilită într-un stat terț parte la acordul de asociere — Diferență de tratament — Restricție — Justificare — Eficacitatea controalelor fiscale — Posibilitatea de a invoca articolul 64 TFUE în prezența acordurilor de asociere CE Tunisia și CE Liban)

5

2017/C 30/06

Cauza C-177/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd [Trimitere preliminară — Informarea și protecția consumatorilor — Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 — Mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare — Măsuri tranzitorii — Articolul 28 alineatul (2) — Produse care poartă mărci comerciale sau denumiri comerciale existente înainte de 1 ianuarie 2005 — Preparate pe bază de „flori de Bach” — Marca Uniunii Europene RESCUE — Produse comercializate ca medicamente înainte de 1 ianuarie 2005 și ca produse alimentare după această dată]

7

2017/C 30/07

Cauza C-314/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 23 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Articolul 4 alineatele (1) și (3) — Tratare secundară sau tratare echivalentă)

8

2017/C 30/08

Cauza C-395/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 decembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Spania) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolele 1-3 — Interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap — Existența unui „handicap” — Noțiunea „incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung” — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 3, 15, 21, 30, 31, 34 și 35 — Concedierea unui lucrător aflat în situație de incapacitate temporară de muncă, în sensul dreptului național, pentru o durată incertă)

9

2017/C 30/09

Cauzele conexate C-408/15 P și C-409/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 24 noiembrie 2016 – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG și alții (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV și alții (C-409/15 P)/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Acțiune în anulare — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Drept la acțiune — Calitate procesuală activă — Act care vizează în mod individual persoane fizice sau juridice în temeiul „anumitor calități care le sunt specifice” — Regulamentul (UE) nr. 511/2014 — Măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune — Regulamentul (CE) nr. 2100/94 — Limitarea efectelor protecției comunitare a soiurilor de plante — Scutirea amelioratorilor]

10

2017/C 30/10

Cauza C-443/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de The Labour Court, Irlanda) – David L. Parris/Trinity College Dublin și alții [Trimitere preliminară — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Directiva 2000/78/CE — Articolul 2 — Interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă — Sistem național de pensii — Plata unei pensii de urmaș partenerului civil — Condiție — Încheierea parteneriatului înaintea celei de a șaizecea aniversări a persoanei afiliate la sistemul menționat — Uniune civilă — Imposibilitate în statul membru în cauză anterior anului 2010 — Relație durabilă dovedită — Articolul 6 alineatul (2) — Justificarea unui tratament diferențiat pe motive de vârstă]

11

2017/C 30/11

Cauza C-454/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hessisches Landesarbeitsgericht – Germania) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curateur à la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2008/94/CE — Articolul 8 — Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului — Dispoziții privind securitatea socială — Domeniu de aplicare — Măsuri necesare în vederea protejării drepturilor dobândite sau pe cale de a fi dobândite ale lucrătorilor salariați în cadrul unui sistem suplimentar de pensii — Obligația de a prevedea un drept la separarea din masa insolvenței a contribuțiilor la pensie neachitate — Inexistență)

12

2017/C 30/12

Cauza C-486/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 30 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Franceză, Orange, Republica Federală Germania (Recurs — Ajutoare de stat — Măsuri financiare în favoarea France Télécom — Ofertă de împrumut din partea acționarilor — Declarații publice ale reprezentanților statului francez — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună — Noțiunea „ajutor” — Noțiunea „avantaj economic” — Criteriul investitorului privat avizat — Obligația de motivare a Tribunalului — Limitele controlului jurisdicțional — Denaturarea deciziei în litigiu)

12

2017/C 30/13

Cauza C-642/15 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 decembrie 2016 – Toni Klement/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Bullerjan GmbH [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Marcă a Uniunii Europene — Marcă tridimensională reprezentând forma unui cuptor — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Cerere de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii Europene — Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) — Utilizare serioasă a mărcii — Respingerea cererii de declarare a nulității]

13

2017/C 30/14

Cauza C-645/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 24 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Trimitere preliminară — Mediu — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Directiva 2011/92/UE — Proiect supus evaluării — Punctul 7 din anexa I — Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) — Lărgirea unei șosele cu patru benzi pe o lungime de mai puțin de 10 km)

13

2017/C 30/15

Cauza C-662/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 24 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, fostă BIOS Naturprodukte GmbH [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Directiva 93/42/CEE — Dispozitive medicale — Dispozitiv din clasa I (pansamente chirurgicale) care a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a conformității de către producător — Import paralel — Adăugare pe etichetă a datelor referitoare la importator — Procedură de evaluare suplimentară a conformității]

14

2017/C 30/16

Cauza C-152/16: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 1 decembrie 2016 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 — Norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier — Articolul 16 alineatele (1) și (5) — Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier — Lipsa interconectării cu registrele electronice naționale ale celorlalte state membre]

15

2017/C 30/17

Cauza C-520/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 5 octombrie 2016 – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Cauza C-521/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hannover (Germania) la 5 octombrie 2016 – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Cauza C-529/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht München (Germania) la 17 octombrie 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Cauza C-538/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 25 octombrie 2016 – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Cauza C-539/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 25 octombrie 2016 – Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Cauza C-548/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Mons (Belgia) la 28 octombrie 2016 – État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Cauza C-549/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italia) la 31 octombrie 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Cauza C-551/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Centrale Raad van Beroep (Țările de Jos) la 31 octombrie 2016 – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Cauza C-558/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 3 noiembrie 2016 – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Cauza C-574/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 14 noiembrie 2016 – Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Cauza C-586/16 P: Recurs introdus la 17 noiembrie 2016 de Sun Pharmaceutical Industries Ltd, fostă Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 în cauza T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, fostă Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Comisia Europeană

22

2017/C 30/28

Cauza C-588/16 P: Recurs introdus la 18 noiembrie 2016 de Generics (UK) Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 în cauza T-469/13, Generics (UK)/Comisia

23

2017/C 30/29

Cauza C-590/16: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Elenă

24

2017/C 30/30

Cauza C-591/16 P: Recurs introdus la 18 noiembrie 2016 de H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 18 noiembrie 2016 în cauza T-472/13 H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Comisia Europeană

25

2017/C 30/31

Cauza C-598/16 P: Recurs introdus la 23 noiembrie 2016 de Viktor Fedorovych Yanukovych împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 15 septembrie 2016 în cauza T-346/14, Yanukovych/Consiliul

26

2017/C 30/32

Cauza C-599/16 P: Recurs introdus la 23 noiembrie 2016 de Oleksandr Viktorovych Yanukovych împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 15 septembrie 2016 în cauza T-348/14, Yanukovych/Consiliul

27

2017/C 30/33

Cauza C-600/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de National Iranian Tanker Company împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 14 septembrie 2016 în cauza T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiliul Uniunii Europene

28

2017/C 30/34

Cauza C-601/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 în cauza T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Comisia Europeană

29

2017/C 30/35

Cauza C-602/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-111/14, Unitec Bio/Consiliul

31

2017/C 30/36

Cauza C-603/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia și PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiliul

32

2017/C 30/37

Cauza C-604/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiliul

33

2017/C 30/38

Cauza C-605/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiliul

34

2017/C 30/39

Cauza C-606/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-80/14, PT Musim Mas/Consiliul

35

2017/C 30/40

Cauza C-607/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauzele T-112/14-T-116/14 și T-119/14, Molinos Río de la Plata și alții/Consiliul

36

2017/C 30/41

Cauza C-608/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-117/14/16: Cargill/Consiliul

37

2017/C 30/42

Cauza C-609/16 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2016 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 septembrie 2016 în cauza T-118/14, LDC Argentina/Consiliul

38

2017/C 30/43

Cauza C-611/16 P: Recurs introdus la 25 noiembrie 2016 de Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, fostă Zoetis Products LLC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 în cauza T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Comisia Europeană

39

2017/C 30/44

Cauza C-614/16 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2016 de Merck KGaA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 8 septembrie 2016 în cauza T-470/13, Merck KGaA/Comisia Europeană

40

 

Tribunalul

2017/C 30/45

Cauza T-248/13: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Al-Ghabra/Comisia [„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii — Regulamentul (CE) nr. 881/2002 — Înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale unei persoane incluse într-o listă stabilită de un organ al Organizației Națiunilor Unite — Includerea numelui persoanei respective în lista care figurează în anexa I la Regulamentul nr. 881/2002 — Acțiune în anulare — Termen rezonabil — Obligația de a verifica și de a justifica temeinicia motivelor invocate — Control jurisdicțional”]

42

2017/C 30/46

Cauza T-764/14: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia [„Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Asistență tehnică, dezvoltare și punere în aplicare a unui sistem de tranzit vamal al ASEAN (ACTS) — Respingerea ofertei depuse de un ofertant — Atribuirea contractului unui alt ofertant — Criterii de selecție — Criterii de atribuire — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Egalitate de tratament — Transparență”]

43

2017/C 30/47

Cauza T-95/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Printeos și alții/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a plicurilor standard și a plicurilor speciale imprimate — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE — Coordonarea prețurilor de vânzare și alocarea clientelei — Procedură de tranzacție — Amenzi — Cuantum de bază — Adaptare excepțională — Plafon de 10 % din cifra de afaceri totală — Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Obligația de motivare — Egalitate de tratament)

43

2017/C 30/48

Cauza T-397/15: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2016 – PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marcă a Uniunii Europene figurativă PAL — Declarare în parte a decăderii — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Formă care diferă de marca înregistrată — Norma 22 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr.o2868/95”]

44

2017/C 30/49

Cauza T-548/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Café del Sol — Marca națională figurativă anterioară Café del Sol — Neprezentarea de probe în limba de procedură a opoziției — Articolele 75 și 76 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Normele 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Dreptul la apărare”]

45

2017/C 30/50

Cauza T-549/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative CAFE DEL SOL — Marca națională figurativă anterioară Café del Sol — Neprezentarea unei dovezi în limba de procedură a opoziției — Articolele 75 și 76 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Normele 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Dreptul la apărare”]

45

2017/C 30/51

Cauza T-744/15: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Puro Italian Style/EUIPO (smartline) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative smartline — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.o207/2009”]

46

2017/C 30/52

Cauza T-745/15: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2016 – Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative YO! — Marcă națională verbală anterioară YO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

46

2017/C 30/53

Cauza T-24/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală FONTOLIVA — Marca națională verbală anterioară FUENOLIVA — Motiv relativ de refuz — Valabilitatea înregistrării mărcii anterioare — Prezentarea unor fapte și probe noi la Tribunal — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Competență de reformare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) articolul 42 alineatele (2) și (3) și articolele 65 și 76 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

47

2017/C 30/54

Cauza T-58/16: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene APAX — Marca internațională verbală anterioară APAX — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor și a serviciilor — Articolul 8 alineatul (1) literele (a)și (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

48

2017/C 30/55

Cauza T-154/16: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2016 – Grid applications/EUIPO (APlan) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale APlan — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

48

2017/C 30/56

Cauza T-809/16: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Cauza T-811/16: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2016 – Di Bernardo/Comisia

49

2017/C 30/58

Cauza T-813/16: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2016 – Abes/Comisia

50

2017/C 30/59

Cauza T-818/16: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2016 – Netflix International și Netflix/Comisia

51

2017/C 30/60

Cauza T-832/16: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2016 – Celio International/Comisia

52

2017/C 30/61

Cauza T-835/16: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2016 – Louvers Belgium/Comisia

53

2017/C 30/62

Cauza T-836/16: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2016 – Rzeczpospolita Polska/Comisia

54

2017/C 30/63

Cauza T-841/16: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2016 – Alex/Comisia

55

2017/C 30/64

Cauza T-855/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Cauza T-865/16: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 – Fútbol Club Barcelona/Comisia

57

2017/C 30/66

Cauza T-868/16: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2016 – QI și alții/Comisia și ECB

58

2017/C 30/67

Cauza T-872/16: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2016 – repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER)

58


RO

 

Top