EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 419, 14 noiembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 419

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
14 noiembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 419/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 419/02

Cauza C-165/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii — Articolele 20 și 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Drept de ședere într-un stat membru al unui resortisant al unui stat terț care are antecedente penale — Părinte care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească în privința a doi copii minori, cetățeni ai Uniunii — Primul copil, cetățean al statului membru de reședință — Al doilea copil, cetățean al unui alt stat membru — Legislație națională care exclude acordarea unui permis de ședere acestui ascendent ca urmare a antecedentelor sale penale — Refuzul acordării dreptului de ședere care poate determina obligarea copiilor să părăsească teritoriul Uniunii)

2

2016/C 419/03

Cauza C-304/14: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 septembrie 2016 [cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London – Regatul Unit] – Secretary of State for the Home Department/CS (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii — Articolul 20 TFUE — Resortisant al unui stat terț care are în întreținere un copil mic, cetățean al Uniunii — Drept de ședere în statul membru al cărui resortisant este copilul — Condamnări penale ale părintelui copilului — Decizie de îndepărtare a părintelui având drept consecință îndepărtarea indirectă a copilului în cauză)

3

2016/C 419/04

Cauze conexate C-439/14 și C-488/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea – România) – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL și alții/RA Aeroportul Oradea și alții (C-488/14) (Trimitere preliminară — Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE — Achiziții publice — Proceduri privind căile de atac — Reglementare națională care condiționează admisibilitatea căilor de atac împotriva actelor autorității contractante de constituirea unei „garanții de bună conduită” — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la o cale de atac efectivă)

3

2016/C 419/05

Cauza C-484/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I – Germania) – Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH [Trimitere preliminară — Societatea informațională — Libera circulație a serviciilor — Rețea locală fără cablu (WLAN) profesională — Punere la dispoziția publicului — Răspunderea furnizorilor de servicii intermediari — Simplă transmitere — Directiva 2000/31/CE — Articolul 12 — Limitarea răspunderii — Utilizator necunoscut al acestei rețele — Încălcarea drepturilor titularilor de drepturi asupra unei opere protejate — Obligația de protejare a rețelei — Răspundere civilă a profesionistului]

4

2016/C 419/06

Cauza C-516/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 178 litera (a) — Drept de deducere — Condiții de exercitare — Articolul 226 punctele 6 și 7 — Detalii care trebuie să fie menționate în mod obligatoriu pe factură — Volumul și natura serviciilor prestate — Data la care s-a efectuat prestarea de servicii]

6

2016/C 419/07

Cauza C-518/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Niedersächsisches Finanzgericht – Germania) – Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 167, articolul 178 litera (a), articolul 179 și articolul 226 punctul 3 — Deducerea taxei achitate în amonte — Emiterea unor facturi fără codul fiscal și fără numărul de identificare în scopuri de TVA — Reglementare a unui stat membru care exclude rectificarea ex tunc a unei facturi]

6

2016/C 419/08

Cauza C-525/14: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a mărfurilor — Articolul 34 TFUE — Restricții cantitative la import — Măsuri cu efect echivalent — Metale prețioase marcate într-un stat terț în conformitate cu legislația neerlandeză — Import în Republica Cehă după punerea în liberă circulație — Refuzul recunoașterii mărcii — Protecția consumatorilor — Proporționalitate — Admisibilitate)

7

2016/C 419/09

Cauza C-574/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Contracte de cumpărare a energiei electrice pe termen lung — Compensare pentru rezilierea voluntară — Decizie a Comisiei prin care se constată compatibilitatea unui ajutor de stat cu piața internă — Controlul legalității unui ajutor de către instanța națională — Ajustare anuală a costurilor irecuperabile — Momentul luării în considerare a apartenenței unui producător de energie la un grup de întreprinderi)

8

2016/C 419/10

Cauza C-592/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Produse cosmetice — Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 — Articolul 18 alineatul (1) litera (b) — Produse cosmetice care conțin ingrediente sau combinații de ingrediente care, „pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament”, au făcut obiectul unei testări pe animale — Interdicție de introducere pe piața Uniunii Europene — Domeniu de aplicare]

9

2016/C 419/11

Cauza C-596/14: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 14 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spania) – Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Principiul nediscriminării — Noțiunea „condiții de încadrare în muncă” — Indemnizație pentru rezilierea unui contract de muncă — Indemnizație care nu este prevăzută de reglementarea națională pentru contracte de muncă temporară — Diferență de tratament în raport cu lucrătorii pe durată nedeterminată)

9

2016/C 419/12

Cauzele conexate C-8/15 C-10/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 septembrie 2016 – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (Recurs — Program de susținere a stabilității Republicii Cipru — Protocolul de acord din 26 aprilie 2013 privind condițiile specifice de politică economică încheiat între Republica Cipru și Mecanismul European de Stabilitate — Atribuțiile Comisiei Europene și ale Băncii Centrale Europene — Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene — Articolul 340 al doilea paragraf TFUE — Condiții — Obligația de a asigura compatibilitatea acestui protocol de acord cu dreptul Uniunii)

10

2016/C 419/13

Cauzele conexate C-14/15 și C-116/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 septembrie 2016 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Schimbul automat de informații — Înmatricularea vehiculelor — Date dactiloscopice — Cadru juridic aplicabil ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona — Dispoziții tranzitorii — Temei juridic derivat — Distincție între actele legislative și măsurile de punere în aplicare — Consultarea Parlamentului European — Inițiativa unui stat membru sau a Comisiei Europene — Norme privind votul)

11

2016/C 419/14

Cauza C-16/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 14 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid – Spania) – María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauzele 3-5 — Contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul sănătății publice — Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la raporturile de muncă pe durată determinată succesive — Sancțiuni — Recalificarea raportului de muncă — Drept la o indemnizație)

12

2016/C 419/15

Cauza C-28/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Țările de Jos) – Koninklijke KPN NV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Trimitere preliminară — Cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice — Directiva 2002/21/CE — Articolele 4 și 19 — Autoritate națională de reglementare — Măsuri de armonizare — Recomandarea 2009/396/CE — Efect juridic — Directiva 2002/19/CE — Articolele 8 și 13 — Operator desemnat ca având o putere semnificativă pe o piață — Obligații impuse de o autoritate națională de reglementare — Controlul prețurilor și obligațiile în ceea ce privește sistemul de contabilitate a costurilor — Tarife pentru serviciile de terminare a apelurilor în rețelele fixe și în rețelele mobile — Întinderea controlului pe care instanțele naționale îl pot exercita asupra deciziilor autorităților naționale de reglementare)

13

2016/C 419/16

Cauza C-91/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof Amsterdam – Țările de Jos) – Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane [Trimitere preliminară — Aprecierea validității — Regulamentul (CE) nr. 1051/2009 — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Poziția 8701 — Tractoare — Subpozițiile 8701 90 11-8701 90 39 — Tractoare agricole și tractoare forestiere (altele decât motocultoarele), cu roți, noi — Vehicule de teren, ușoare, cu patru roți, concepute să fie utilizate ca tractoare]

14

2016/C 419/17

Cauzele conexate C-105/15 P-C-109/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 septembrie 2016 – Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (Recurs — Program de susținere a stabilității Republicii Cipru — Declarație a Eurogrupului privind printre altele restructurarea sectorului bancar din Cipru — Acțiune în anulare)

14

2016/C 419/18

Cauza C-110/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Microsoft Mobile Sales International Oy, fostă Nokia Italia SpA și alții/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) și alții [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Proprietate intelectuală — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29/CE — Dreptul exclusiv de reproducere — Excepții și limitări — Articolul 5 alineatul (2) litera (b) — Excepția privind copierea privată — Compensație echitabilă — Încheierea unor acorduri de drept privat pentru a stabili criteriile de scutire de la plata compensației echitabile — Rambursarea compensației care poate fi solicitată numai de utilizatorul final]

15

2016/C 419/19

Cauza C-113/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania) – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München [Trimitere preliminară — Directiva 2000/13/CE — Etichetarea și prezentarea produselor alimentare — Articolul 1 alineatul (3) litera (b) — Noțiunea „produs alimentar preambalat” — Articolul 2 — Informarea și protecția consumatorilor — Articolul 3 alineatul (1) punctul 8 — Locul de origine sau de proveniență a unui produs — Articolul 13 alineatul (1) — Etichetarea produselor alimentare preambalate — Articolul 13 alineatul (4) — Ambalaje sau recipiente a căror cea mai mare față are o suprafață mai mică de 10 cm2 — Directiva 2001/110/CE — Articolul 2 punctul 4 — Indicarea țării sau a țărilor de origine a mierii — Porții individuale de miere ambalate în cartoane colective livrate unor colectivități — Porții individuale vândute separat sau propuse consumatorului final în cadrul unor preparate culinare vândute la un preț forfetar — Menționarea țării sau a țărilor de origine a acestei mieri]

16

2016/C 419/20

Cauza C-139/15 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Recurs — Fondurile de coeziune — Reducerea sprijinului financiar — Procedura de adoptare a deciziei de către Comisia Europeană — Existența unui termen — Nerespectarea termenului stabilit — Consecințe)

16

2016/C 419/21

Cauza C-140/15 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Recurs — Fondurile de coeziune — Reducerea sprijinului financiar — Procedura de adoptare a deciziei de către Comisia Europeană — Existența unui termen — Nerespectarea termenului stabilit — Consecințe)

17

2016/C 419/22

Cauzele conexate C-184/15 și C-197/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 14 septembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spania) – Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauzele 5 și 8 — Folosirea contractelor de muncă pe durată determinată succesive — Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contractele sau la raporturile de muncă pe durată determinată succesive — Sancțiuni — Recalificarea raportului de muncă pe durată determinată în „contract de muncă pe durată determinată nepermanent” — Principiul efectivității)

18

2016/C 419/23

Cauza C-221/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Procedură penală împotriva Etablissements Fr. Colruyt NV [Trimitere preliminară — Directiva 2011/64/UE — Articolul 15 alineatul (1) — Determinarea liberă de către producători și importatori a prețului maxim de vânzare cu amănuntul pentru produsele din tutun prelucrat — Reglementare națională prin care se interzice vânzarea de astfel de produse de către comercianții cu amănuntul la prețuri inferioare celor menționate pe timbrul fiscal — Libera circulație a mărfurilor — Articolul 34 TFUE — Modalități de vânzare — Articolul 101 TFUE coroborat cu articolul 4 alineatul (3) TUE]

19

2016/C 419/24

Cauza C-223/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Marcă a Uniunii Europene — Caracter unitar — Constatarea unui risc de confuzie doar pentru o parte a Uniunii — Domeniul de aplicare teritorială al interdicției prevăzute la articolul 102 din regulamentul menționat]

19

2016/C 419/25

Cauza C-261/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vredegerecht te Ieper – Belgia) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey [Transport feroviar — Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 — Drepturile și obligațiile călătorilor — Absența legitimației de transport — Neregularizare în termen — Infracțiune]

20

2016/C 419/26

Cauza C-304/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 21 septembrie 2016 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru — Directiva 2001/80/CE — Articolul 4 alineatul (3) — Partea A din anexa VI — Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de mari dimensiuni — Aplicare — Centrala electrică de la Aberthaw)

21

2016/C 419/27

Cauza C-400/15: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — A șasea directivă 77/388/CEE — Drept de deducere — Decizia 2004/817/CE — Reglementare a unui stat membru — Cheltuieli privind bunuri și servicii — Utilizarea lor în scopuri neeconomice în proporție mai mare de 90 % din utilizarea lor totală — Excludere de la dreptul de deducere)

21

2016/C 419/28

Cauza C-442/15 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 septembrie 2016 – Pensa Pharma, SA/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marca verbală PENSA PHARMA — Marca figurativă pensa — Cereri de declarare a nulității formulate de titularii mărcilor verbale pentasa — Declararea nulității — Procedură în fața EUIPO — Modificarea obiectului litigiului — Motiv nou în fața Tribunalului)

22

2016/C 419/29

Cauza C-478/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg – Germania) – Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor — Egalitate de tratament — Impozit pe venit — Scutire a veniturilor provenite din desfășurarea cu titlu accesoriu a unei activități didactice în serviciul unei persoane juridice de drept public care are sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat căruia i se aplică Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 — Legislație a unui stat membru care exclude de la această scutire venituri provenite dintr-o astfel de activitate desfășurată în serviciul unei persoane juridice de drept public care are sediul în Elveția)

22

2016/C 419/30

Cauzele conexate C-490/15 P și C-505/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 14 septembrie 2016 – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Comisia Europeană [Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Amenzi — Calcularea cuantumului amenzilor — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 23 alineatul (2) — Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive de către societatea-mamă asupra filialei — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Principiul neretroactivității — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la o cale de atac efectivă într-un termen rezonabil — Carta drepturilor fundamentale — Articolul 41 — Dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil]

23

2016/C 419/31

Cauza C-519/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 14 septembrie 2016 – Trafilerie Meridionali SpA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Amenzi — Calcularea cuantumului amenzilor — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Punctul 35 — Competenţă de fond — Obligația de motivare — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la o cale de atac efectivă într-un termen rezonabil)

24

2016/C 419/32

Cauza C-595/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 septembrie 2016 – National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC)și alții/Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Măsuri restrictive luate împotriva Republicii Islamice Iran — Lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 — Temei juridic — Noțiunea de entitate asociată)

24

2016/C 419/33

Cauza C-130/16 P: Recurs introdus la 1 martie 2016 de Anastasia-Soultana Gaki împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 16 decembrie 2015 în cauza T-547/15, Gaki/Comisia

25

2016/C 419/34

Cauza C-394/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 14 iulie 2016 – FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Cauza C-395/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 15 iulie 2016 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Cauza C-414/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 27 iulie 2016 – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Cauza C-418/16 P: Recurs introdus la 28 iulie 2016 de mobile.de GmbH, fostă mobile.international GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 mai 2016 în cauzele conexate T-322/14 și T-325/14, mobile.international/EUIPO – Rezon

28

2016/C 419/38

Cauza C-435/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 4 august 2016 – Acacia Srl și Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Cauza C-441/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (România) la data de 8 august 2016 – SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Cauza C-473/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 29 august 2016 – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Cauza C-476/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croația) la 30 august 2016 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd și Dane Kondić, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Cauza C-480/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 5 septembrie 2016 – Fidelity Funds/Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Cauza C-483/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (Ungaria) la 6 septembrie 2016 – Sziber Zsolt/ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Cauza C-490/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 14 septembrie 2016 – A.S./Republica Slovenia

34

 

Tribunalul

2016/C 419/45

Cauza T-549/14: Hotărârea Tribunalului din 4 octombrie 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Horno del Espinar (Castello) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziţie — Cerere de înregistrare a mărci verbale a Uniunii Europene Castello — Mărci figurative anterioare naţionale şi ale Uniunii Europene Castelló — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

36

2016/C 419/46

Cauza T-724/14: Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2016 – European Children’s Fashion Association și Instituto de Economía Pública/EACEA [„Clauză compromisorie — Acord de grant încheiat în cadrul Programului de acțiune «Lifelong Learning (2007-2013)» — Proiectul «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector» — Acțiune în anulare — Act nesupus căilor de atac — Act care se înscrie într-un cadru pur contractual de care este indisociabil — Inadmisibilitate — Costuri neeligibile — Rambursarea sumelor plătite — Raport de audit”]

37

2016/C 419/47

Cauza T-70/15: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2016 – Trajektna luka Split/Comisia („Concurență — Abuz de poziție dominantă — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 102 TFUE — Stabilirea de către autoritatea portuară din Split a tarifelor pentru serviciile portuare privind traficul intern la niveluri maxime — Respingerea unei plângeri — Examinarea cauzei de către o autoritate de concurență a unui stat membru — Lipsa interesului Uniunii”)

37

2016/C 419/48

Cauzele conexate T-129/15 și T-130/15: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2016 – Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY și WAVE TO PAY) [„Marca Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcilor verbale ale Uniunii Europene WAVE 2 PAY și WAVE TO PAY — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

38

2016/C 419/49

Cauza T-335/15: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2016 – Universal Protein Supplements/EUIPO (Reprezentarea unui culturist) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene care reprezintă un culturist — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

39

2016/C 419/50

Cauza T-337/15: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2016 – Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marcă a Uniunii Europene verbală RESCUE — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009”]

39

2016/C 419/51

Cauza T-355/15: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2016 – Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene ASTEX — Marca verbală anterioară a Uniunii Europene ALPEX — Lipsa unei utilizări serioase a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 — Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009”]

40

2016/C 419/52

Cauza T-370/15 P: Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2016 – CJ/ECDC („Recurs — Funcție publică — Agent contractual — Contract pe perioadă determinată — Reziliere — Ruperea legăturii de încredere — Dreptul de a fi ascultat”)

40

2016/C 419/53

Cauza T-395/15 P: Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2016 – ECDC/CJ („Recurs — Funcție publică — Agent contractual — Contract pe perioadă determinată — Reziliere — Ruperea legăturii de încredere — Dreptul de a fi ascultat”)

41

2016/C 419/54

Cauza T-430/15: Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2016 – Flowil International Lighting/EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food) [„Marca Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene Silvania Food — Mărcile Uniunii Europene verbale anterioare SYLVANIA — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009”]

42

2016/C 419/55

Cauza T-456/15: Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2016 – Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T. G. R. ENERGY DRINK) [Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală T. G. R. ENERGY DRINK — Rea-credință — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

42

2016/C 419/56

Cauza T-574/15: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2016 – Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín și Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene KOZMeTIKA AFRODITA — Mărci naționale verbală anterioară EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL și figurativă anterioară AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

43

2016/C 419/57

Cauza T-575/15: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2016 – Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín și Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative AFRODITA COSMETICS — Mărcile naționale verbală anterioară EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL și figurativă anterioară AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

43

2016/C 419/58

Cauza T-593/15: Hotărârea Tribunalului din 28 septembrie 2016 – The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene THE ART OF RAW — Mărcile națională și a Uniunii Europene art și marca Uniunii Europene figurative anterioare The Art Company — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

44

2016/C 419/59

Cauza T-73/15: Ordonanța Tribunalului din 16 septembrie 2016 – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Reprezentarea unui calandru pe partea din față a unui autovehicul) („Marcă a Uniunii Europene — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

45

2016/C 419/60

Cauza T-87/15: Ordonanța Tribunalului din 16 septembrie 2016 – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Reprezentarea unui calandru poziționat în partea din față a unui autovehicul) („Marcă a Uniunii Europene — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

45

2016/C 419/61

Cauza T-382/15: Ordonanța Tribunalului din 26 septembrie 2016 – Greenpeace Energy și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Energie nucleară — Ajutor în favoarea centralei nucleare Hinkley Point C — Contract pe diferență, acordul secretarului de stat și garantarea creditului — Decizie prin care se constată că ajutorul este compatibil cu piața internă — Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

46

2016/C 419/62

Cauza T-408/16: Acțiune introdusă la 27 iulie 2016 –HX/Consiliul

46

2016/C 419/63

Cauza T-458/16: Acțiune introdusă la 28 iulie 2016 – Acquafarm/Comisia

47

2016/C 419/64

Cauza T-637/16: Acțiune introdusă la 6 septembrie 2016 – Wabco Europe/Comisia

48

2016/C 419/65

Cauza T-639/16 P: Recurs introdus la 7 septembrie 2016 de FV împotriva Hotărârii din 28 iunie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-40/15, FV/Consiliul

49

2016/C 419/66

Cauza T-643/16: Acțiune introdusă la 11 septembrie 2016 – Gamaa Islamya Egypte/Consiliul

50

2016/C 419/67

Cauza T-646/16 P: Recurs introdus la 6 septembrie 2016 de Erik Simpson împotriva Ordonanței Tribunalului Funcției Publice din 24 iunie 2016 în cauza F-142/11 RENV, Simpson/Consiliul

51

2016/C 419/68

Cauza T-652/16 P: Recurs introdus la 16 septembrie 2016 de HD împotriva Hotărârii din 21 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-136/15, HD/Parlamentul

51

2016/C 419/69

Cauza T-671/16: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2016 – Villeneuve/Comisia

52

2016/C 419/70

Cauza T-674/16: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2016 – Seigneur/BCE

53

2016/C 419/71

Cauza T-677/16: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2016 – Bowles/BCE

54

2016/C 419/72

Cauza T-678/16 P: Recurs introdus la 23 septembrie 2016 de Sergio Siragusa împotriva Ordonanței din 13 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-124/15, Siragusa/Consiliul

55

2016/C 419/73

Cauza T-679/16: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2016 – Athletic Club/Comisia

56

2016/C 419/74

Cauza T-707/16: Acțiune introdusă la 3 octombrie 2016 – Enoitalia, Corte Vigna, Baldo, Belvino, Ca' del Lago, Invino, Vinuva, Cantine Borsari, Ca' Montini, E.I., Enoi, V.E.B., Cbe, Ca.Pi SpA/OAPI – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


RO

 

Top